Dávkovací uzáver na upevnenie k zásobníku cez hrdlovú časť

Číslo patentu: E 15986

Dátum: 19.04.2006

Autor: Hansen Bernd

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zásobníka, predovšetkým plastovej ampuly so znakmi stvámenia podľa predvýznakovej časti nároku 1.Z DE 42 32 305 C 1 je známa hlavica zásobníkov, najmä pre fľaše vyrobené zplastu procesom vyfukovania a plnené ako aj uzatvorené vo forme, aj vo forme ampúl, s hrdlom, na ktorý je možné nasadiť hlavicu, pričom hlavica vnadväznosti na úsek obopinajúci hrdlo vykazuje koncový úsek stvámený ako jednodielny, ktorý je vytvarovaný ako kvapkadlo. Uvedený patentový spis tu ako známe riešenia opisuje fľaše takého typu, ktorých hrdlo vykazujúce vonkajší závit je na svojom voľnom konci uzatvorené uzatváracím dielom, ktorý je zhotovený jednodielne s hrdlom,pričom hlavica naskrutkovaná na hrdlo obsahuje vo vnútri centrálne usporiadaný tŕň, ktorým je možné prepichnúť uzatvárací diel, Ak sa po prepichnutí uzatváracieho dielu hlavica odmontuje,potom je možné otvorom vytvoreným v uzatváracom diele odoberať kvapalinu nachádzajúcu sa vo fľaši. Tu sa ale ukázalo, že pri nie optimálne vytvarovanom závite hrdla fľaše a/alebo hlavice alebo aj pri nie optimálne vytvarovanom tŕni môže dôjsť k tomu, že otvor prepichnutý tŕňom prebieha šikmo vzhľadom na pozdĺžnu os alebo že sa po odbere čiastkového množstva anáslednom naskrutkovaní hlavice prepichne druhý otvor, čo má za následok, že kvapalina vystupuje na eventuálne viacerých miestach v smere odlišnom od pozdĺžnej osi, čo je pre zmysluplné použitie riešenia veľmi rušivé. Na základe toho navrhuje uvedené patentové riešenie, že vďaka úseku hlavice stvámenému ako kvapkadlo nie je dávkovanie pri odbere kvapalného obsahu fľaše realizované cez otvor vytvorený vhrdle fľaše, ale prostredníctvom kvapkadla hlavice, čo umožňuje nerušené aplikačné použitie.Z DE 195 80 104 Tl je známe porovnateľné riešenie zásobníka so vzduchotesne uzatvorenou nádržkou, ktorá je vybavená krycou hlavicou, pričom na prepichnutie membrány na hrdlovej časti nádržky slúži tŕň umiestnený v hlavici. Dutý tŕň vytvára určitý typ nadstavca, ktorý definuje prechodovú dráhu vynášania na zaistenie regulovaného odoberania kvapaliny. Na tento účel prepichne tŕň membránu apo odstránení prvej hlavicovej časti je tŕň udržiavaný druhou hlavicovou časťou v membráne, aby sa takto v zásobníku vytvoril otvor na regulované dávkovanie prípadne vydávanie. Prvá hlavicová časť potom môže slúžiť na opätovné uzatvorenie dávkovacieho prípadne výdajného otvoru zásobníkového telesa zásobníka. Výroba známych riešení zásobníka je prinajmenšom čiastočne považovaná za nákladnú a tým nákladovo náročnú.US 5 954 233 A sa týka typového zásobníka, predovšetkým plastovej ampuly vyrobenej procesom vyfukovania a plnenej ako aj uzatvorenej vo forme, s hrdlovou časťou nadväzujúcou na zásobníkové teleso, na ktorú je možné naskrutkovať prvú hlavicovú časť a s druhou hlavicovou časťou, ktorá vykazuje prinajmenšom jedno vybranie aktorá sa prinajmenšom čiastočne rozprestiera medzi prvou hlavicovou časťou a hrdlovou časťou aktorá je vybavená otváracím zariadením vykazujúcim prinajmenšom jeden otvor na otvorenie zásobníkového telesa, ktorý je možné uzavrieť prostredníctvom prvej hlavicovej časti, pričom prostredníctvom procesu naskrutkovania prvej hlavicovej časti táto unáša druhú hlavicovú časť takým spôsobom, že otváracie zariadenie realizuje otvorenie zásobníkového telesa, pričom po odskrutkovaní prvej hlavicovej časti uvoľní uzatvárací diel otvor otváracieho zariadenia, pričom druhá hlavicová časť zostáva na hrdlovej časti, pričom unášacie prvky prvej hlavicovej časti, ktoré zaberajú na druhej hlavicovej častí, umožnia otočný unášací pohyb pre proces naskrutkovania a spôsobia unášaci pohyb, a pričom po zábere druhej hlavicovej časti na hrdlovej časti prvá hlavicová časť pri procese jej odskrutkovania uvoľní otvor.Na proces otvorenia pri známom riešení zásobníka sú okrem vedenia po, rampe medzi časťami rampy prvej hlavicovej časti a druhej hlavicovej časti, ktoré aktivujú pozdlžne prisunutie druhej hlavicovej časti do západkovej polohy na hrdlovej časti zásobníka, čo je spojené s príslušným vynaložením sily pri aktivácii, na hrdlovej časti prítomné ešte rebrovito vyčnievajúce záberové diely, ktoré zaberajú do príslušných vybraní druhej hlavicovej časti za účelom jej neotočného zaistenia na hrdlovej časti, čo umožňuje proces otvorenia zásobníka vobidvoch možných smeroch otáčania prvej hlavicovej časti pri jej naskrutkovaní na zásobník prípadne odskrutkovaní zo zásobníka. Na základe uvedenej rozmanitosti dielov pri známom riešení zásobníka-2 je jeho výroba príslušne nákladná.US 5 462 200 A taktiež opisuje hermeticky uzatvorený zásobník, ktorého hrdlová časť je na jej čelnej strane uzavretá membránou. Na otvorenie tejto membrány slúži záberový tŕň, ktorý obsahuje kanál média prechodný pre tekutinu a ktorý je súčasťou druhej hlavicovej časti, ktorá za účelom otvorenia hrdlovej časti na jej voľnej čelnej strane s membránou vykoná axiálny pohyb prisunutia, keď prvá hlavicová časť naskrutkuje druhú hlavicovú časť s presahovaním cez zásobník. Uzatvárací tŕň umiestnený v prvej hlavicovej časti v pozdlžnej osi zásobníka uzatvorí kanál média v druhej hlavicovej časti a uvoľní ho vtedy, keď je prvá hlavicová časť odskrutkovaná zo zásobníku a vybraná. Aj pri tomto riešení sú potrebné relatívne vysoké manipulačné sily na to, aby sa prostredníctvom pohybu naskrutkovania prvej hlavicovej časti na zásobník uskutočnil axiálny nárazový pohyb na membránu hrdlovej časti jednotkou tŕňa druhej hlavicovej časti.vychádzajúc z tohto stavu techniky je úlohou vynálezu tento vylepšiť takým spôsobom, aby sa zlepšila praktická manipulovateľnosť pri súčasne uľahčenej výrobe.Túto úlohu rieši zásobník so znakmi patentového nároku 1 ako celku.Podľa vynálezu je príslušný unášací prvok na prvej hlavicovej časti realizovaný ako nosový výčnelok. Príslušné vybranie v druhej hlavicovej časti ako aj zakaždým prislúchajúci nosový výčnelok vykazujú - pri pohľade v priereze cez zásobník - trojuholníkový priebeh. Pre otočný unášací pohyb pri procese naskrutkovania zaberajú nosove výčnelky do vybraní. Pri protismemom pohybe odskrutkovania sa prvá hlavicová časť uvoľní od druhej hlavicovej častí tým, že unášacíe prvky bez prekážky vykĺznu z prislúchajúcich vybraní.Tým, že prostredníctvom procesu naskrutkovania prvej hlavicovej časti táto unáša druhú hlavicovú časť takým spôsobom, že otváracie zariadenie vykoná otvorenie zásobníkového telesa, po odskrutkovaní prvej hlavicovej časti uvoľní jej uzatvárací diel otvor otváracieho zariadenia, a že druhá hlavicová časť zostáva na hrdlovej časti, je možné takzvané kvapkadlo, vytvorené druhou hlavicovou časťou, tvarovým stykom spojiť s hrdlovou časťou a zaistiť na nej, pričom prvú hlavicovú časť je možné na uvoľnenie otvoru na zásobníkovom telese z tohto odstrániť,predovšetkým odskrutkovať.V závislosti od prípadu použitia a v závislosti od požiadavky zákazníka je možné jedným zásobníkom realizovať dva rôzne varianty otvárania. Tak ako prve existuje možnosť dodať zásobník podľa vynálezu v takzvanom usporiadaní s otvorenými hlavicami, t.j. prvá hlavicová časť je najskôr čiastočne, napríklad do polovice úseku závitov, naskrutkovaná na príslušnom závite zásobníkového telesa, takže užívateľ musi najskôr prvú hlavicovú časť naskrutkovať pozdĺž závitu ďalej nadol, aby sa potom zásobníkové teleso pravidelne otvorilo prostredníctvom otváracieho zariadenia vo forme tŕňa. Pri tomto zostáva druhá hlavicová časť na hrdlovej časti ahomú hlavicu vo forme prvej hlavicovej časti je potom potrebné otáčať v smere opačnom k doterajšiemu smeru skrutkovania, aby sa uvoľnil otvor na odber naplneného média zo zásobníku.Druhou možnosťou je dodať zásobník už otvorený, t.j. prvá hlavicová časť je úplne naskrutkovaná druhá hlavicová časť je na hrdlovej časti deñnovane zaistená a otváracie zariadenie(tŕň) už prepichlo otvor zásobníkového telesa na jeho uvoľnenie. Užívateľ zásobníka teraz musí už len odskrutkovať alebo odkrútíť prvú hlavicovú časť, aby mohol použiť obsah zásobníka napríklad vo fonne naplnených očných kvapiek. Na základe tohto je jedným usporiadaním možné špecificky pre zákazníka realizovať dva rôzne spôsoby odoberania.Na základe príslušného prijateľného manipulačného usporiadania je v širokom rozsahu pre obidve riešenia manipulácie zamedzené chybnej obsluhe a aj keď riešenie zásobníka v porovnaní s eventuálne známymi riešeniarni je vybavené viacerými funkčnými súčasťami, predovšetkým vo forme dvojice hlavicových časti, pričom druhá hlavicová časť je integrálnou súčasťou prvej hlavicovej časti a touto je obsiahnutá v polohách neuvoľnenia otvorenia, je možné celkový zásobník podľa vynálezu jednoducho anenákladne vyrobiť, pričom zásobníkové teleso sa vyrobí vrámci takzvaného procesu vyfukovania, plnenia a uzavretia, aký je odbomému svetu známy pod označením bottelpack®, a hlavicové časti sa výhodnejšie zhotovia procesom vstrekového odlievania.Pri zvlášť výhodnej forme uskutočnenia zásobníka podľa vynálezu je tu navrhované, aby unášacie prvky prvej hlavicovej časti, ktoré zaberajú na druhej hlavicovej časti, spôsobovali unášací3 pohyb a aby sa po zábere druhej hlavicovej časti na hrdlovej časti zaisťovací diel V opačnom smere účinného pohybu zaklesol a prvá hlavicová časť sa pri procese jej odskrutkovanía uvoľnila. Týmto je zaistené funkčne- bezpečné použitie a axiálne dráhy posuvu hlavícových častí k sebe navzájom sú v každom prípade dimenzované tak, aby nasledovalo bezpečné zapadnutie druhej hlavicovej časti so zásobníkovým telesom, takže prvá hlavicová časť môže bez prekážok uvoľniť otvor zásobníka. Výhodnejšíe je ďalej zaistené, aby na zaklesnutie druhej hlavicovej časti na hrdlovej časti zásobníkového telesa táto vykazovala záberovú oblasť zužujúcu sa cez jeden stupeň smerom dovnútra, do ktorej po prechode cez stupeň zaberá prinajmenšom jeden záberový diel druhej hlavicovej časti, výhodnejšie vo forme záberového ramena.Pri ďalšej zvlášť výhodnej forme uskutočnenia zásobníka podľa vynálezu je tu navrhované,aby prvá hlavicová časť obsahovala zaisťovací diel, ktorý v smere účinného pohybu umožňuje proces naskrutkovania prvej hlavicovej časti av druhom smere účinného pohybu zostáva na zásobníku a uvoľní prvú hlavicovú časť pre proces odskrutkovania, takže takto sa zaisťovacím dielom vytvorí ďalšie definované spojenie s dielmi zásobníkového telesa, čo V každom prípade pomáha zamedziť vníknutíu cudzích médií. Týmto umožňuje zaisťovací diel ovládajúcej osobe funkčne bezpečné použitie usporiadania hlavícových častí.výhodnejšie je tu navrhované, aby zaisťovacím dielom bolo prstencové zaisťovacie teleso,ktoré vykazuje elastické západkové prvky vyčnievajúce smerom dovnútra, ktoré v jednom smere účinného pohybu klžu po korešpondujúcich západkových prvkoch na zásobníku a v druhom smere účinného pohybu sa s týmito zaklesnú. Ďalej je tu výhodnejšie navrhované, aby prvá hlavicová časť na svojej voľnej strane orientovanej smerom k zásobníkovému telesu vykazovala zaisťovací diel a aby bola cez ľahko rozpojiteľné miesto oddelenia spojená so zaisťovacím dielom. Týmto spôsobom pri procese uvoľňovania otvoru zásobníka cez prvú hlavicovú časť zostane prstencový zaisťovací diel na zásobníkovom telese a prvú hlavicovú časť je možné len nízkymi manipulačnými silami oddeliť od zaisťovacieho dielu.Riešením zásobníka podľa vynálezu je prostredníctvom len jediného konštrukčného stvárnenia možne realizovať dve oblasti použitia, síce raz formu uskutočnenia, pri ktorej otváracie zariadenie jednej hlavicovej časti už uskutočnilo otvorenie zásobníkového telesa, alebo ako ďalšiu formu uskutočnenia, že práve predmetné otvorenie sa ešte nerealizovalo.Ďalšie výhodné formy uskutočnenia zásobníka podľa vynálezu sú predmetom ostatných závislých nárokov.Vnasledujúcom bude zásobník podľa vynálezu bližšie vysvetlený podľa obrázkov na základe jedného príkladu uskutočnenia. Tu zobrazujú principiálnym zobrazením, ktoré nie je V mierkeobrázok l až 3 čiastočne v reze, čiastočne V náhľade, hornú časť riešenia zásobníku podľa vynálezu v rôznych stavoch aktivácieobrázok 4 v perspektívnom pohľade zospodu prvú hlavicovú časť so zaisťovacím dielom podľa použitia podľa obrázkov 1 až 3 obrázok 5 a 6 v perspektívnom pohľade dve rôzne formy uskutočnenia druhej hlavicovej časti, raz s uzatvoreným vonkajším plášťom, raz s realizovanými prielomami.Zásobník zobrazený na obrázku l v jeho hornej oblasti má byť vyrobený predovšetkým vo vyfukovacej forme avo forme má byť naplnený ako aj uzatvorený. Predovšetkým je zásobník stvárnený ako ampula vyrobený zplastového materiálu, pričom ešte nižšie zobrazené otváracie zariadenie je možne použiť aj pre inak zhotovené riešenia zásobníku. Na zásobníkové teleso označené značkou 10 smerom nahor nadväzuje hrdlová časť 12, na ktorú je možné naskrutkovať prvú hlavicovú časť l 4. Takáto hlavicová časť 14 je zobrazená na obrázku 4 vperspektívnom pohľade zospodu. Do zásobníkového telesa 10 je možné naplniť bližšie nezobrazenú tekutinu,napríklad vo forme medicínsky účinnej kvapaliny ako sú očné kvapky alebo podobné. Namiesto kvapalín je možné do zásobníkového telesa naplniť aj pastove alebo plynné účinné látky, napríklad vo vyššie uvedenom spôsobe tvarovania vyfukovaním, ktorý je odbomému svetu známy pod značkou bottelpack®.-4 Okrem prvej hlavicovej časti 14 je prítomná druhá hlavicová časť 16, ktorá sa rozprestiera v axiálnom pozdĺžnom smere 18 zásobníka prinajmenšom čiastočne medzi prvou hlavicovou časťou 14 a hrdlovou časťou 12. Na svojej strane orientovanej smerom k hrdlovej časti 12 vykazuje druhá hlavicová časť 16 otváracie zariadenie 20 skanálikovým otvorom 22, ktoré úplne prechádza V koaxiálnom smere vzhľadom na pozdĺžnu os 18 cez druhú hlavicovú časť 16 a ústi smerom von cez lievikové rozšírenie 24 do okolia (pozrite obrázok 3). Predmetný otvor 22 je, ako je zrejmé zo zobrazenia podľa obrázku l, možné uzavrieť prvou hlavicovou časťou 14, pričom kónicky sa približujúci uzatvárací čap 26, ktorý je usporiadaný koaxiálne vzhľadom na pozdĺžnu os 18 zásobníka, V uzatvorenej polohe podľa obrázku 1 uzatvára kanálikový otvor 22 tým, že uzatvárací čap 26 zasahuje do lievikového rozšírenia 24 druhej hlavicovej časti 16. Na jej strane protiľahlej k rozšíreniu 24 ústi kanálikový otvor 22 do okolitého priestoru 28, ktorý je ako prvý ohraničený voľnou čelnou stranou 30 hrdlovej časti 12 ako aj plochou vnútorného plášťa druhej hlavicovej časti 16. Týmto spôsobom otváracie zariadenie 20 zasahuje kónickou tŕňovou predĺženou časťou 32 do okolitého priestoru 28. Voľná čelná strana 30 hrdlovej časti 12 je súčasťou prinajmenšom čiastočne konvexne vytvarovanej kaloty 34, ktorá tak ohraničuje okolitý priestor 28 smerom nadol,pričom kalota 34 sa - V smere pohľadu na obrázok 1 - nadol kónicky rozširuje a ústi do cylindrickej presahovej oblasti 36, ktorá sa cez jeden stupeň zužuje smerom dovnútra a prechádza do cylindrickej záberovej oblasti 38, ktorá samotná ústi cez kónicky sa rozširujúci prípojný kus v smere k závitovému úseku 40 na hrdlovej časti 12.Vo východiskovej polohe podľa obrázku l, ktorá zodpovedá stavu riešenia zásobníka pri dodaní a reprodukuje zásobník pred prvým použitím, zaberá pozdĺž závitového úseku 40 prinajmenšom čiastočne prvá hlavicová časť 14 s vnútorným závitom 42. Tento záber závitov je taký, že v každom prípade vo východiskovej polohe zobrazenej na obrázku l a pri formách uskutočnenia zobrazeného typu nie je vrchol predlženej časti 32 ešte v zábere s uzatvorenou čelnou stranou 30 hrdlovej časti 12. Takéto uzatvorenie hrdla 12 zásobníka sa môže realizovať prostredníctvom plastového materiálu vlastného zásobníka alebo vo forme bližšie nevysvetlenej uzatváracej membrány, ktorá tak vytvára čelnú stranu 30 hrdla 12 zásobníka.Na protiľahlom konci ústi prvá hlavicová časť 14, čo je zrejmé predovšetkým na obrázku 4,do prstencového zaisťovacieho dielu 44, ktorý v smere 46 účinného pohybu (pozrite zobrazenie šípky na obrázku 4) umožňuje proces naskrutkovania prvej hlavicovej časti 14 na vonkajší závit hrdlovej časti 12 pozdĺž závitového úseku 40 av druhom, opačnom smere 48 účinného pohybu(pozrite zobrazenie šípky na obrázku 4) zostáva zapadnutý na zásobníkovom telese 10, a prvú hlavicovú časť 14 je možné pôsobením definovanej sily uvoľniť pozdĺž líniovo stvámeného miesta 50 oddelenia oddeliť od zaisťovacieho dielu 44. Ako ďalej zobrazuje obrázok 4, pozostáva miesto 50 oddelenia z meandrovitej štruktúry línii, na ktorú sú zredukované hrúbky susediacich stien medzi zaisťovacím dielom 44 a prvou hlavicovou časťou 14. Zaisťovací diel 44 je tu stvárnený ako prstencové zaisťovacie teleso, ktorý vykazuje dovnútra vyčnievajúce, elastické západkové prvky 52(pozrite obrázok 4), ktoré klžu po západkových prvkoch 54 na zásobníkovom telese 10 korešpondujúcich so smerom 46 účinného pohybu (pozrite obrázok l) a do ktorých sa v opačnom smere 48 účinného pohybu zaklesnú. Na tento účel pozostávajú elastické západkové prvky 52 z jazýčkových a pružne poddajných listových dielov po vnútornej obvodovej strane zaisťovacieho dielu 44 a korešpondujúce západkové prvky 54 na samotnom zásobníku sú vytvorené z rebier, ktoré vyčnievajú na hrdlovej časti 12 vprechodovej oblasti khomej strane zásobníkového telesa 10. Príslušné korešpondujúce západkové prvky 54 môžu byť prítomné v nižšom počte ako západkové prvky 52, napriklad ako jediné párové diametrálne protiľahlé usporiadanie, porovnateľné so zobrazením podľa obrázku 1.Ak sa prvá hlavicová časť 14 naskrutkuje v smere 46 účinného pohybu a v smere pohybu hodinových ručičiek, dostane sa táto do otvorenej polohy podľa obrázku 2, pričom prvá hlavicová časť 14 unáša druhú hlavicovú časť 16 takým spôsobom, že cez voľnú čelnú stranu 30 hrdlovej časti 12 prenikne tŕňová predlžená časť 32, takže takto sa vytvorí dráha na prechod kvapaliny medzi vnútrajškom zásobnikového telesa 10 a ešte nasadenou prvou hlavicovou časťou 14. Pri zodpovedajúcom pohybe naskrutkovania prvej hlavicovej časti 14 sa voľná dráha závitového úseku 40 spotrebuje a prvá hlavicová časť 14 je úplne naskrutkovaná na vonkajšom závite hrdlovej časti

MPK / Značky

MPK: B65D 51/22

Značky: uzáver, dávkovací, část, hrdlovú, zásobníku, upevnenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e15986-davkovaci-uzaver-na-upevnenie-k-zasobniku-cez-hrdlovu-cast.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovací uzáver na upevnenie k zásobníku cez hrdlovú časť</a>

Podobne patenty