Rúnová textília na obloženie časti motorového vozidla tlmiaca zvuk a spôsob jej výroby

Číslo patentu: E 15887

Dátum: 19.09.2011

Autori: Walter Peter, Ecker Walter, Sahin Naki, Mitrowitz Manfred

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rúnovej textílie na obloženie časti motorového vozidla, tlmiacej zvuk, s vrstvou kobercoviny s rezaným vlasom, a spôsobu jej výroby.Aby sa dosiahol v motorových vozidlách pre cestujúcich vysoký komfort, týkajúci sa hluku, je známe použitie obložení, tlmiacich zvuk. Také obloženia, tlmiace zvuk, sú umiestnené obvykle na vnútomej strane čelnej steny, deliacej motorový priestor od priestoru pre cestujúcich. Odtienenie pre protihlukovú ochranu je možné však používaťaj pre oblasť podlahy alebo karosérie motorových vozidiel.Úradný dokument DE 41 32 024 C 2 znázorňuje typickú rúnovú textíliu na obloženie časti motorového vozidla. Táto rúnová textília zahŕňa vrstvu koberea na viditeľnej strane a obzvlášť vrstvu kobercoviny s rezaným vlasom. Táto vrstva koberea slúži jednak na to, aby prepožičala vnútornému priestoru vozidla vzhľad, ktorý sa páči a príjemný dojem. Okrem toho plní vrstva koberea však aj celkom podstatné funkcie pri absorpcii a tlmení zvukov a hluku. Vlas vrstvy koberea odstraňuje v spojení s ďalšími,pod ním umiestnenými vrstvami, podstatne vysokofrekvenčné zložky zvuku voTaké koberce s rezaným vlasom sú vyrábané odborníkovi známym spôsobom všívania. Pritom sú do textilného nosného materiálu všívané pomocou veľkého množstva vedľa seba umiestnených všívacích ihiel takzvané vlasové nite. Všívacie ihly sú pritom vždyumiestnené na priebežnej línii na ihlovom lôžku.Z úradného dokumentu DE 26 59 139 Al je známy spôsob všívanía, pre výrobu koberea srezaným vlasom, ktorý vytvára pevné previazanie vlasovej priadze bez penového rubu, kašírovacích alebo lepiacich materiálov. Tento spôsob na to navrhuje krok spôsobu, označovaný typicky ako termické spevňovanie. Pri tomto tennickom spevňovaní je primeraným ohrevom zadnej strany nosiča tavený materiál vlákien vlasovej priadze a pritláčaný na nosič. Keď je ohrev dostatočne veľký, aby roztavil ajmateriál nosiča, vzniká obzvlášť dobré materiálové spojenie. Inak spočíva spojenie namechanickom spájaní v dôsledku vnikania roztaveného alebo tavením zmäknutéhovláknitého materiálu do medzipriestorov a nerovnosti nosiča.Známy krok procesu - terrnické spevňovanie - sa dá bezpečne vykonávať s opatreniami a prispôsobeniami bežnými v odbore, keď vlasové priadze a nosiče s malou toleranciou majú špecifikované hrúbky vlákien, zloženie materiálov a rozsahy teplôt tavenia. Keď uvedené predpoklady nie sú splnené, nie je možné s opatreniami, bežnými v odbore,dosiahnuť vedenie procesu ku kontinuálne bezchybnému výrobku. Ako typické chybysa vyskytujú voľné vlasové nite alebo roztavenie nosiča na zadnej strane.Z úradného dokumentu US 5, 494, 628 A je okrem toho známy takzvaný spôsob recyklovania na zúžitkovanie odpadového materiálu pri výrobe kobercov. Zúžitkovanie odpadového materiálu sa avšak obmedzuje na neviditeľnú časť V podložke koberca. Kvóta opätovného využitia alebo recyklácie tohto spôsobu je tým silne obmedzená.Takmer úplné využitie odpadového materiálu, týmto spôsobom nie je možné dosiahnuť.Úradné dokumenty US 3,493,459, US 4,492,731 a us 4,091,065 opisujú rôzne vláknana výrobu kobercov a spôsoby ich výroby.Dovedna, pri výrobe súčasti vnútomého obloženia vozidiel, existujú pokusy na dosiahnutie opticky sympatickej štruktúry povrchov, pričom sa má použiť pokiaľ možno čo najmenšie množstvo materiálu a má byť týmto vyrobená ľahká rúnovátextília. Ďalej, súčasť vnútorného obloženia vozidiel má mať dlhú životnosť.Pred opísaným pozadím si vynález kladie pod prvým aspektom za úlohu, poskytnúť obzvlášť ľahkú a spôsobom šetríacim zdroje, vyrobiteľnú rúnovú textíliu, na akusticky účinné obloženie časti motorového vozidla. Pritom má byť docielený príjemný vzhľad povrchu. Pod druhým aspektom si kladie predložený vynález za úlohu, navrhnúť spôsob výroby rúnovej textílie na obloženie časti motorového vozidla skrokom spôsobu termického spevňovania, ktorý umožňuje z hľadiska procesu, bezpečné spracovanie nehomogénneho alebo s veľkými toleranciami špeciñkovaného materiálu. To jeobzvlášť zaujímavé vtom ohľade, že s takzvanými recyklátmi, získavanými zospracovania starých materiálov alebo odpadov, sú zvyšujúcou sa mierou k dispozícii veľmi cenovo priaznivé východiskové materiály s výhodnou bilanciou C 02, ktoré však v mnohých prípadoch, vzhľadom na ich vlastnosti podstatné pre spracovanie, nevyhovujú úzkym toleranciám.Pre obidva aspekty sa úloha podľa vynálezu vyrieši použitím vlákna sprierezom, v úsekoch konkávne kontúrovaných, dutých vlákien, alebo dutých vlákien s konkávne kontúrovaným prierezorn, alebo zmesi vlákien s vláknami s prierezom, v úsekoch konkávne kontúrovaných, dutých vlákien, alebo dutých vlákien s konkávne kontúrovaným príerezom, vo vrstve kobercoviny s rezaným vlasom rúnovej textílie na akusticky účinné obloženie časti motorového vozidla. V ďalšom sa dosiahne príjemný vzhľad povrchu a zníženie hmotnosti vrstvy kobercoviny s rezaným vlasom presadeným usporiadaním všívacích ihiel pri postupe všívanía. Použitie skôr uvedených vlákien a presadeného usporiadania všívacích ihiel dosahuje pri vyrobenej rúnovej textílii obzvlášť príjemný vzhľad povrchu, pričom celkovo sa biometricky lepším usporiadaním vlasových nití prebiehajúcich V slučkách, dosiahne menej priadze a teda značné zníženie hmotnosti. Výsledkom biometricky lepšieho usporiadania je, že všívacie ihly sú umiestnené s presadením a sú tak vypĺňané prázdne priestory V materiáli nosiča. Pri známych spôsoboch všívanía a zodpovedajúcich všívacích strojov so všívacími ihlami, usporiadanými na ihlovom lôžku V priamke, prázdne priestory nie sú naproti tomu optimálne vypĺňané. Celkovo je štruktúra povrchu rúnovej textílie,vyrobenej podľa vynálezu, s vrstvou kobercoviny s rezaným vlasom, veľmi stabilná amá tendenciu k menšiemu množstvu neprípustných chýb povrchu.Pod prvým aspektom je riešenie podľa vynálezu realizované výrobkom so znakmi podľa nároku 1. Pod druhým aspektom je úloha podľa vynálezu vyriešená spôsobomvýroby so znakmi nároku 4.Spôsob podľa vynálezu poskytuje výhodu zvýšenej bezpečnosti prevádzky v takzvanom kroku spôsobu termického spevňovania pri použití nepresne alebo nehomogénne špeciñkovaných materiálov. Produkt, vyrobený týmto spôsobom, poskytuje takmerneovplyvnenú akustickú účinnosť pre navrhnuté použitie pri značne zníženom použitímateriálu. Tým môže výrobok podľa vynálezu obzvlášť vyhovovať aktuálnympožiadavkám na nízku hmotnosť a zlepšenú bilanciu C 02.Ďalšie výhodné vyhotovenia a ďalšie uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sú uvedenéVýhodná forma vyhotovenia rúnovej textílie na vnútomé obloženie vozidla podľa predloženého vynálezu bude V nasledujúcom texte opísaná na príklade, pričom jev súvislosti so zobrazením odkazované na priložené výkresy. Na nich znázorňujúObr. 1.schematické znázornenie rúnovej textílie podľa vynálezu s vrstvou kobercoviny s rezaným vlasom, Obr. 2.prierez vláknom vlasovej nite vo vrstve kobercoviny s rezaným vlasom podľa obr. 1, Obr. 3. pohľad na všívacie ihly, umiestnené s presadením, aVýhodná forma vyhotovenia rúnovej textílie podľa vynálezu na akustický účinné obloženie časti motorového vozidla má vrstvu l kobercoviny s rezaným vlasom podľa obr. l. Táto vrstva l kobercoviny s rezaným vlasom je o sebe známym spôsobom vytvorená výhodne na textilnom nosiči 2. Do textilného nosiča 2 sú vložené vlasové nite 3 ako jednostranné otvorené slučky. Na zadnej strane nosiča sú vlasové nite 3 spojené s textilným nosičom 2, aby sa zabránilo uvoľňovaniu. O ďalších podrobnostiachtohto spojenia sa bude pojednávať v opise spôsobu výroby.Vlasové nite 3 sú priadze z vlákien 4 so zvláštnym prierezom a výhodne priadze z dutých vlákien 4 s prierezom, znázorneným na obr. 2. V dôsledku toho, má vlákno 4 nízku hmotnosť na štandardnú dĺžku a napriek tomu má súčasne dobrú štrukturálnu pevnosť a veľký povrch. Naposledy uvedené vlastnosti by mohli byť určujúce pre to, že použitie opísaných vlákien 4 so sebou prináša úsporu hmotnosti a materiálu bez straty akustickej

MPK / Značky

MPK: B60R 13/08, D05C 17/02, D05C 15/12

Značky: spôsob, rúnová, motorového, obloženie, textília, výroby, vozidla, tlmiaca, částí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e15887-runova-textilia-na-oblozenie-casti-motoroveho-vozidla-tlmiaca-zvuk-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rúnová textília na obloženie časti motorového vozidla tlmiaca zvuk a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty