Sedadlo vozidla s pohyblivou operadlovou časťou

Číslo patentu: E 15706

Dátum: 14.01.2011

Autori: Heinrich Jens, Dilsen Michael, Leneis Thomas

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka sedadla vozidla, najmä sedadla motorového vozidla s nastavi teľným operadlom podľa úvodnej častí nároku 1.Sedadlá vozidiel podobného druhu sú známe zdoterajšieho stavu techniky. Napríklad operadlá prvého radu sedadiel bývajú odblokované a odklopené dopredu, aby sa uľahčil prístup pasažierov k sedadlám, usporiadaným za nimi. Ďalej je známe sklopenie operadla zadného radu smerom ksedacej časti na získanie zväčšeného batožinového priestoru. Operadlo zadného sedadla je často vyhotovené tak, že je rozdelené približne v pomere 2/3 k 1/3, aby sa získala väčšia variabilita pri využívaní batožinového priestoru. Aby bolo možné operadlo sklopiť smerom dopredu a toto sklopenie podporiť bezprostredne po jeho odblokovani, nachádza sa často v konštrukcii operadla zásobník energie, ako je napríklad pružinový prostriedok, ktorý sa prvým koncom opiera o konštrukciu operadla a druhým koncom o konštrukciu sedacej časti alebo o karosériu vozidla. Za predpokladu, že sa pružinový prostriedok nachádza napr. z optických dôvodov alebo z dôvodu, že to priestor,ktorý je k dispozicii, inak nedovoľuje, neviditeľne vo vnútri konštrukcie operadla, teda medzi plášťom operadla a čalúnením, musí sa pri pripojení sedadla na uloženie, ktoré je pripevnené na karosériu, pružinový prostriedok vytiahnut von z čalúnenia a poťahu sedadla, čovšeobecne zhoršuje dojem zo sedadla.Dokument DE 10 2006 051 270 opisuje sedadlo vozidla, najmä sedadlo motorového vozidla,s dvoma operadlami, ktoré sú prostredníctvom vždy jedného vonkajšieho otočného ložiska a aspoň jedného stredného otočného ložiska kĺbovo pripojené na konštrukciu, čím je defmovaná operadlová os vykývnutía, a ktore je možné vždy výkyvne sklopiť relatívne ku konštrukcii z prevádzkovej polohy do neprevádzkovej polohy, kde na strednom otočnom ložísku predpína spoločná pružina obidve operadlá smerom do neprevádzkovej polohy, pričom je jedno z obidvoch operadiel vystavené pôsobeniu jedného úseku ramena pružiny a stredným úsekomje pružina pevne podopretá na konštrukcii.Vynález má za úlohu, vyšpeciñkovať zlepšené, najmä bezpečné a jednoduchšie ovládateľné sedadlo vozidla.Úloha je podľa vynálezu vyriešená sedadlom vozidla, ktoré má znaky, uvedené v nároku 1.Výhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.Pri sedadle vozidla so sedacou časťou a s aspoň dvoma operadlami, relatívne sklopnými na sedaciu časť okolo osi otáčania a s pružinovým prostriedkom, pôsobiacim medzi sedacou časťou a operadlom, pričom operadlová časť má aspoň jednu zadnú operadlovú stenu, jedno operadlové čalúnenie a jeden operadlový poťah, je podľa vynálezu vždy celkom vo vnútri príslušnej operadlovej časti usporiadaný pružinový prostriedok, vytvorený ako torzná pružina,pripevnená so svojim prvým koncom na zadnej operadlovej stene (21) a pôsobiaca svojim druhým koncom, protiľahlým k prvému koncu, na medzikus alebo zarážku medzikusa, pričom medzikus je usporiadaný na osi otáčania a je pevne pripevnený na ložisku k rámu. Tým je pružinový prostriedok celkom prekrytý čalúnením operadla a/alebo operadlovým poťahorn,čím je zrnenšené nebezpečenstvo zranenia pre užívateľa vozidla. Zvlášť výhodne je zlepšenýoptický dojem zo sedadla vozidla.V jednom spôsobe vyhotovenia je pružinový prostriedok prostredníctvom aspoň jedného ložiska otočne pripevnený na zadnú operadlovú stenu. Tým je pružinový prostriedok na zadnej operadlovej stene uchytený prevádzkovo bezpečne a môže byť v súlade s určenýmV ďalšom spôsobe vyhotovenia pôsobí prvý koniec pružinového prostriedku prostredníctvom prvého ložiska, usporiadaného pevne na zadnej operadlovej stene, na operadlovú časť. Tak môže byť podporený pohyb operadlovej časti silovým pôsobením pružinového prostriedkualebo môže byť pôsobením sily pružinového prostriedku udržiavaná poloha operadlovej časti.Výhodne je pružinový prostriedok na svojich stranách, smerujúcich von smerom od zadnej steny operadla, pokrytý operadlovým čalúnením a/alebo operadlovým poťahom. Tým je pružinový prostriedok vzadnej stene operadla usporiadaný zakryto a užívateľ vozidla hookom alebo hrnatom nemôže zaregistrovať.Obzvlášť výhodne je medzikus usporiadaný aspoň v určitých úsekoch vo vnútri operadlovej časti, pričom vo vnútri operadlovej časti je usporiadaná aspoň prvá príruba medzikusa s na ňou usporiadanými zarážkami. Tým je umožnené pevné a zakryté usporiadanie zarážok prepružinový prostriedok vo vnútri operadlovej časti.V jednom výhodnom spôsobe vyhotovenia je druhá príruba medzikusa usporiadaná v podstate rovnobežne s prvou prírubou a ustanovená v určitej vzdialenosti od nej prostredníctvomspojovacieho dielu. Tým je vytvorené medzi prvou a druhou prírubou torzne tuhé spojenie.V ďalšom výhodnom spôsobe vyhotovenia je na druhej prírube medzikusa usporiadaných niekoľko lamiel, ktoré obopínajú tvarovým stykom hrany ložiska. Týmto spôsobom je umožnené pevné, najmä proti skrúteniu zabezpečené spojenie medzikusa s ložiskom, ktoré jepevne usporiadané na karosérii vozidla.V obzvlášť výhodnom spôsobe vyhotovenia je medzikus prostredníctvom axiálne usporiadaného spojovacieho prostriedku spojený s ložiskom. Tým je medzikus vaxiálnom smerebezpečne uchytený na ložisku.Prvá zarážka medzikusa v prevádzkovej polohe operadlovej časti pôsobí na pružinový prostriedok, takže ten je predpätý. Tak sa môže operadlová časť, podporovaná silou zemskej príťažlivosti a pôsobením pružiny pružinovćho prostriedku, pri uvoľnení zablokovaniaoperadla samočinne sklopiť alebo vykývnuť do nákladnej polohy (Staupositíon).Druhá zarážka medzikusa pôsobí V nákladnej polohe operadlovej časti na pružinový prostriedok tak, že je tento predpätý. Tým sa spoľahlivo zabráni škrípaniu a/alebo búchaniuoperadlového dielu pri jeho sklápaní do nákladnej polohy.Príklady vyhotovenia vynálezu sú V ďalšom bližšie opísané na základe výkresov.Obr. l schematicky zadné sedadlo s deleným zadným sedadlovým operadlom v perspektívnom pohľade, Obr. 2 schematicky Výrez operadlovej časti podľa zadného sedadlového operadlaz obr. 1 v oblasti výkyvnej osi operadla, Obr. 3 schematicky zväčšený Výrez vonkajšieho uloženia z obr. 2 vperspektívnomSedadlo 1 vozidla sa skladá zo sedacej časti 2 a prvej operadlovej častí 3.1 a druhej operadlovej časti 3.2, ktoré sú jednotlivo alebo spoločne sklopné na sedaciu časť 2 v prvom výkyvnom pohybe z prvej prevádzkovej polohy do druhej nákladnej polohy vratne okolo osi4 otáčania v smere jazdy smerom dopredu k sedacej časti 2.V neznázomenom variante vyhotovenia môže byť každej sedacej časti 2 priradené operadlováPri inom vyhotovení je okrem toho tiež možné, premiestniť operadlovú časť 3.1 a/alebo 3.2 v druhom výkyvnom pohybe vratne okolo osi 4 otáčania smerom dozadu od sedacej časti 2 do tretej pokojovej polohy.Operadlové časti 3.1 a 3.2 sú vytvorené z aspoň jednej zadnej operadlovej steny 21 a jedného na nej usporíadaného, neznázomeného operadlového čalúnenia a operadlového poťahu, ktorým je pokryté operadlové čalúnenie.Ako je príkladne znázomené na obr. 2, je na zadnej operadlovej stene 21 prvej operadlovej časti 3.1 na niekoľkých ložiskách 6.1, 6.2, 6.3 otočne pripevnený pružinový prostriedok 5,ako je napr. znázornená torzná pružina. Pritom je prvý koniec pružinového prostriedku 5 otočne uchytený vprvom ložisku 6.1 a pevne spojený so zadnou operadlovou stenou 21. Druhý koniec pružinového prostriedku 5 pôsobí ešte bližšie rozvedeným spôsobom proti prvej zarážke 14, ktorá sa nachádza na prvej prírube 12 medzikusa 10. Tento medzikus 10 je cez druhú prírubu 13, ktorá je usporiadaná vďaka spojovaciemu dielu 11 v určitej vzdialenos ti, v podstate rovnobežný s prvou prírubou 12 na ložisku 20, pevne spojenom s karosériou.Pružinový prostriedok 5 je na svojich, od zadnej operadlovej steny smerom von smerujúcich stranách, zakrytý a/alebo obklopený operadlovým čalúnením a/alebo operadlovým poťahom a je tak celkom usporiadaný vo vnútri prvej operadlovej časti 3.1.Medzikus 10 je usporiadaný aspoň v niektorých svojich úsekoch, vo vnútri operadlovej časti 3.1. Napríklad aspoň prvá príruba 12 medzikusa 10 s na nej usporiadanými zarážkami 14 a 15 je umiestnená vo vnútri operadlovej časti 3.1 a je zakrytá operadlovým čalúnením a/aleboNa druhej prírube 13 medzikusa 10 je usporiadaných niekoľko lamiel 16 a 17, ktoré sú tvarovým stykom položené okolo hrán ložiska 20 a zabraňujú tak otáčavému pohybumedzikusa 10 okolo osi otáčania 4.Spojovací prostriedok 18 zabezpečuje axiálne medzikus 10 proti ložisku 20. Spojovací prostriedok 18 je vytvorený napríklad ako obyčajná skrutka a spojenie medzi ložiskom 20 amedzikusom 10 je tak možne rozobrať.Predtým, ako je namontovaná operadlová časť 3.1, je pružinový prostriedok bez napätia a operadlová časť 3.1 tak môže byť jednoducho polohovaná vo vzťahu k osi otáčania 4 ak sedacej časti 2. Medzikus 10, ktorý je vpríklade vyhotovenia vyhotovený ako zasúvací

MPK / Značky

MPK: B60N 2/36, B60N 2/30

Značky: časťou, operadlovou, vozidla, pohyblivou, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e15706-sedadlo-vozidla-s-pohyblivou-operadlovou-castou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla s pohyblivou operadlovou časťou</a>

Podobne patenty