Spojovacia konštrukcia pre pozdĺžne profily

Číslo patentu: E 1431

Dátum: 27.05.2004

Autori: Imnitzer Johann, Dürrer Albrecht

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPOJOVACIA KONŠTRUKCIA PRE POZDĽŽNE PROFILY0001 vynález sa týka nekonečného, pásového ťahového prvku pre dopravné zariadenie s aspoň jedným spojovacim miestom, obsahujúceho elastomer, predovšetkým zosieťovaný a/alebo termoplastický elastomér,aspoň jednu stužujúcu vrstvu a prípadne aspoň jeden nosič ťahu, pričom na aspoň jednom spojovacom mieste sú umiestnené dva konce aspoň jednej stužujúcej vrstvy, dopravného zariadenia s obežným, nekonečným pásovým tahovým prvkom a hnacím zariadením, ktoré je včinnorn spojení s ťahovým prvkom, ako aj spôsobu výroby nekonećneho, pásoveho ťahového prvku, pri ktorom sa profil ťahového prvku vyrába z elastoméru, na ktorý,prípadne do ktorého sa umiestni stužujúca vrstva, atieto sa následne navzájom spoja pomocou tepelného spracovania, ajeho použitia0002 Pásové ťahové prvky s rôznymi prierezmi (predovšetkým plošné proíily, prípadne profily vtvare písmen C, O, U, V, W alebo T sú známe z mnohých použití, ako napriklad z dopravných pásov pre predmety alebo osoby, madiel pre pojazdné schody, pojazdne mostíky a podobne. Typickými možnosťami použitia su napriklad remene alebo pásy, pričom tie sa v mnohých prípadoch používajú na prenos hnacieho výkonu alebo na dopravu materiálu0003 Dopravné pásy pozostávajú, ako je známe, z obežného nekonečného pásu, ktorý je z časti nesený vratnými kladkami, ktoré sú umiestnené na oboch navzájom protiľahlých koncových oblastiach pása. V pásových dopravnlkoch sa doteraz na to používali vodiace kladky, aby sa zabránilo bočnému vyboöeniu pása. Nekonečné dopravné pásy pozostávajú spravidla z materiálového spoja medzi gumou a/alebo plastickou hmotou s tkaninami a majú na stužehie tkaninu, pleteninu alebo ocelové vložky, ako aj podľa oblasti použitia jeden alebo viac nosičov tiahu na zvýšenie hranice pevnosti vsmere vyskytujúcich sa zaťažení. Počas generácií nekonečných pásov existuje aspoň jedno spojovacie miesto oboch protiľahlých koncov pásu.0004 Držadlá pre pojazdné schody, pojazdné mostíky alebo podobné použitia sa využívajú ako bezpečnostné prvky na dopravu osôb. Preto musí držadlo umožňovať cestujúcim bezpečné uchytenie, zatial čo v priebehu prevádzky musí vyhovovat dynamickým nárokom pripadne vplyvom okolia, bez toho aby sa pritom poškodilo. Zo stavu techniky známe nekonečne držadlá majú rôzne možnosti spájania a sú obyčajne, aby splnili tieto požiadavky, realizované z viacerých rôznych materiálov Povrch držadla, ktoreho sa dotýka cestujúci,pozostáva obyčajne so zmesi elastomerov. Kryt držadla chráni okrem toho všetky pod nim ležiace súčasti pred rôznymi vplyvmi okolia a musí byt preto proti nim odolný. Na zvýšenie rozmerovej stability prierezu držadla sa používajú obvyklé stužujúce vrstvy, napríklad tkanina, tkane kordy, stužujúce zmesi z krátkych vlákien a podobne Očakáva sa, že držadlo má pokial možno dlhú životnost.0005 Ďalej obsahuje držadlo vo svojom priereze na prevzatie pozdĺžnych síl takzvaný nosič ťahu, ktorý musi mat tiež v oblasti styku definovanú minimálnu pevnosťv ťahu0006 Nakoniec tvori takzvaná klzná vrstva kontaktnú plochu držadla s vedením držadla, pripadne s hnacím systémom držadla.0007 Známe sú tiež tahové prvky, ktoré sa vyrábajú extruznými postupmi z plastickej hmoty.0008 Všetky tieto tahové prvky majú spoločnú vlastnosť, že pri ohyboch sa obzvlášť silno namáhajú tiekomponenty, ktoré majú väčší odstup od neutrálne osi.0009 Ked sa v týchto súvislostiach vychádza z otvoreného profilu s uvedeným prierezom vtvare pismena C, je zjavne, že predovšetkým vrstva tkaniny na exponovaných miestach podlieha zvláštnym namáhaniam. Známymi namáhaniami sú predovšetkým striedavé ohyby s rôznymi frekvenciami, pričom polomery chybu môžu byt jednomiestnym násobkom výšky konštrukćneho prvku. Tieto ohyby nastávajú pod vzniknutými axiálnymi napàtiami. Hlavné požiadavky flexibilita a rozmerová stálosť pritom musia ležat v úzko špecifikovanom toleránčnom poli, pretože súćast podlieha prísnym bezpečnostným predpisom0010 Okolnost, že maximálna pevnost konštrukčných prvkov nemôže pri predpísaných polomeroch ohybu viest k žiadnemu prekročeniu tolerancie. spôsobuje extrémne stavy napatia, pričom tieto trojrozmerne pôsobiace sily sa odvádzajú na slabšie miesta materiálového spoja, Tie sa spravidla nájdu všade tam, kde sa vyskytujú miesta stykov a/alebo spojeni, predovšetkým pri vrstvách tkanín.0011 S ohladom na tieto okolnosti, sú už zo stavu techniky známe použité konštrukcie spojenia na minimalizovanie možných miest poškodenia. Oba konce pásu tkaniny sa napriklad šikmo zrežú a prekryjú sa a v tejto oblasti prekrytia sa navzájom spoja, napríklad zlepia.0012 Zo stavu techniky sú známe rôzne miesta spojenia dvoch koncov nekonečneho pásu Tak napríklad v US 6,086,806 je opisané spojenie dvoch koncov nekonećneho pasu pomocou princípu čapového spoja Tiež v US 5,083,985 je opísaná technika čapového spoja V EP 0185 006 A 1 je opísaný ćapový spoj v kombinácii s medzidoskou, ktorá pokrýva miesto ćapoveho spoja.0013 Spojenie dvoch koncov nekonečneho pásu pomocou vloženeho kusu, je známe napriklad z US 4,618,382. Tu sa navzájom spoja konce nekonećneho pásu a konce vloženého kusu, Pri tom sa uvádza, že môžu byt umiestnené v oblasti vybraní, do ktorých sa vkladá nosič ťahu, V EP 0 273 479 A 1 je tiež opísané použitie vloženého kusu medzi dvomi koncami nekonečného pásu, pričom vložený kus je narazený na konce pásu a pritom tvori uhol 45 °. Z GB 2 232 636 Aje známy brúsny papier, ktorý sa rovnako môže vyrobit ako nekonečný tým, že sa navzájom protiľahlé konce spájajú pomocou lepidla za tepla Aby bolo možné vyrobit ľubovoľne dlhý pás, je v US 3,783,063 opísaná metóda, pri ktorej sa miesta spojenia pásu pokryjú medzikusmi umiestnenými pozdlžne a priečne.0014 Zo stavu techniky je známa ďalšia metoda spojenia koncov nekonečneho pásu Pritom sa v susedstve miesta spojenia umiestnia kovové tyče, kovové laná, alebo drôty a podobne, aby sa umožnilo ťahove odľahčenie na mieste spoja Toto je opísané napriklad v US 3,783,704, v US 3,693,218 a v US 4,050,320, 0015 Úlohou vynálezu je predĺžit životnost pásových tahových prvkov. Dielčou úlohou vynálezu je dalej minimalizovať pravdepodobnost havárie v prevadzke tahoveho prvku na základe prasklin na spojovacích miestach pásu0016 Úloha vynálezu sa samostatne vyrieši pomocou skôr uvedeného nekonečného pásoveho tahoveho prvku pre dopravné zariadenie, pričom na spojovacích miestach je medzi dvomi koncami umiestnená v uhle (1 vzhľadom na pozdĺžny smer tahového prvku vložka, pričom konce aspoň jednej stužujúcej vrstvy sú prekryté vložkou, pomocou vyššie uvedeného dopravného zariadenia, pomocou spôsobu výroby nekonečneho, pásového tahového prvku, pričom na vytvorenie nekonečného pásu na spojovacích miestach medzi oboma koncami stužujúcej vrstvy sa použije v uhle u vzhladom na pozdĺžny smer ťahového prvku vložka a pričom konce aspoň jednej stužujúcej vrstvy sa prekryjú vložkou a spoja sa, a použitím toho istého. Výhodné pri tom je, že sa výrazne predĺži životnost tahového prvku, pretože spojovacie miesta odolávajú vyšším mechanickým namáhaniam a tým sa môže zaistiť vysoká prevádzková bezpečnost Ďalej sa ukazuje výhodné, že sú Zaistené tak vysoká flexibilita ako aj rozmerové stalost v špecitikovaných tolerančných poliach tahového prvku.0017 Ďalej sa ukazuje ako výhodné, ked je uhol o zvolený v rozmedzí so spodnou hranicou od 25 °,prednostne 30 °, predovšetkým 35 ° a hornou hranicou od 75 °, prednostne 70 °, predovšetkým 65 °, predovšetkým je 45, čim rastie hranica pevnosti vzhladom na vznikajúce zaťaženie, 001 B Vo variante uskutočnenia vynálezu je stanovené, že šírka vložky je zvolená z rozsahu so spodnou hranicou od 3 cm, prednostne 5 cm, predovšetkým 10 cm a hornou hranicou od nekonečná, prednostne 2 m,predovšetkým 50 cm, predovšetkým je 15 cm, čím sa po celej dĺžke tahoveho prvku docieli pokial je to možne rovnaká hrúbka prierezu tahového prvku a ztoho vyplýva pravidelný povrch, ktorý zlepšuje pohmat tahoveho prvku, predovšetkým držadla0019 Vďalšom vytvorení tahoveho prvku je stanovené, že šírka prekrytia je zvolená zrozsahu so spodnou hranicou od 3 mm, prednostne 5 mm, predovšetkým 8 mm a hornou hranicou od 1 m, prednostne 50 cm, predovšetkým 10 cm, predovšetkým je 12 mm, čim vzniká len v malej dĺžke, v pomere k celej dĺžke tahového prvku, usporiadanie sviac vrstvami, pokial ide o vložky a konce stužujúceho prvku, atým sa spôsobi malé zvačšenie výšky ťahového prvku.0020 Ďalej sa ukazuje ako výhodné, že oblast prekrytia leží medzi vrstvou tkaniny aelastomeru,predovšetkým leží vo zabudovanej polohe tahového prvku na nepohľadovej strane, prednostne ale na strane privratenej k hnaciemu zariadeniu, čim sa pridavne môže zvýšil hranica pevnosti a tým životnost tlahoveho pn/ku.0021 Stužujúca vrstva môže byt aspoň v určitej oblasti klznou vrstvou, pripadne výstužnou vrstvou, čím je jednak daná zlepšená pohyblivost tahoveho prvku na hnacom zariadeni, respektíve sa udržuje v stanovenom rozmedzí tvárnost tahového prvku a tým je zaistená rozmerova stálosť. Ďalej sa ukazuje výhodne, žeumiestnením klznej vrstvy nie je šmykové trenie na hnacom zariadení tak veľké a aj napriek tomu je adhezia na hnacom zariadení dostatočné.0022 Ďalej sa ukazuje výhodné, že stužujúca vrstva je aspoň v určitej oblasti tvorená tkaninou a/alebo pleteninou, čím sa môžu kompenzoval vysoké mechanické požiadavky, respektíve vydržať stav vysokých zaťažení, a tým sa zvýši pevnosť v ťahu ťahového prvku a predsa sa neobmedzí flexibilita ťahového prvku, 0023 Vďalšom uskutočnení je klzná vrstva vytvorená aspoň v určitej oblasti ztkaniny zo syntetických vlákien, napriklad polyamidu, polyesteru a podobne a/alebo 2 prírodných vlákien, napríklad z bavlny, alebo ich zmesí, čim jednak nie je šmykove trenie na hnacom zariadeni take veľké ajednakje dostatočne veľká adhezia na hnacom zariadení.0024 Ďalej sa ukazuje výhodné, že stužujúca vrstva je vytvorená medzi oboma koncami pásu tkaniny, čim sa môže udržať pokial je to možné nízky počet spojovacĺch miest atým sa minimalizujú miesta potenciálneho prasknutia. Ďalej sa ukazuje výhodné, že sa môže zjednodušiť výroba ťahového prvku a tým sa docieli redukcia nákladov0025 Výhodne je tiež, že stužujúca vrstva tvorí kontakt s vodiacim alebo hnacím zariadením, čim sa jednak može zaistiť rozmerové stálosť ajednak je možný pohon pásového ťahového prvku medzi hnacím zariadením a stužujúcou vrstvou bez prídavných prvkov.0026 V ďalšom uskutočnení je stanovené, že tkanina je vytvorená z osnovy a útku, z čoho vyplýva vyššia nosnosť nekonečného pásového ťahového prvku Ďalej sa pritom ukazuje výhodne, že napriklad použitím rovnakej tkaniny na stužujúcu vrstvu a vložku sa umožní vopred určené umiestnenie smeru osnovy stužujúcej vrstvy a vložky0027 Podľa ďalšieho uskutočnenia je stanovené, že medzi vložkou a stužujúcou vrstvou je umiestnená aspoň jedna vložená vrstva, predovšetkým medzidoska, čím sa môže medzi oboma koncovými kusmi ťahového prvku pridavne umiestniť spojovací prvok a tým sa zlepší spojenie a je tým pevnejšie.0028 V ďalšom variante uskutočnenia je stanovené, že protiťahle konce aspoň jedného stužujúceho prvkumajú zuby, čim sa dosiahne po celej dlžke ťahového prvku zlepšenie prenosu pohybovej energie silovým a/alebo tvarovým spojom a tým sa zvýši hranica pevnosti spojovacieho miesta.0029 Nosičom lahu môže byt oceľový kord, oceľový plech alebo aramidový kord alebo podobne, čím sa môžu zachytiť pozdĺžne sily pôsobiace na ťahový prvok. Ďalej je možné tieto prvky urobit zosilnene ako pósobisko pre hnacie zariadenie.0030 Výhodné je tiež, že v a/alebo na ťahovom prvku je umiestnený magnetický, pripadne magnetizovateťný prvok, pretože sa tým môže použit hnacie zariadenie, pri ktorom je možné vzdať sa značnej časti spojovacích prvkov s tahovým prvkom a značnej časti mechanických pohyblivých prvkov.0031 Ďalej sa stanovi, že aspoň z časti tvori ťahový prvok polymérny materiál, napríklad termoplastický elastomér, ako TPE, napríklad TPE-U, TPE-V, TPE-O, TPE-S, TPEA, TPE-E a tak ďalej, alebo elastornér, ako guma, mriežkovina atak ďalej, čím sa môže vytvorit ťahový prvok výhodný z hľadiska nákladov a materiály v súvislosti s vynálezom umožňujú dlhú životnost ťahového prvku.0032 Podľa ďalšieho uskutočnenia sa určí, že nosič tahu a/alebo aspoň stužujúca vrstva a/alebo termoplastický elastomer, pripadne plastická hmota sú vyrobené tlakovou vulkanizáciou alebo extrúziou, čím má tvar ťahového prvku len male tolerancie. Ďalej sa pritom dosiahne tiež dobrá stabilizácia jednotlivých súčasti ťahového prvku, 0033 V ďalšom uskutočnení spôsobu sa stanoví, že vložka sa vytvorí zo stužujúcej vrstvy, predovšetkým oddelením koncových kusov, z čoho vyplýva vyššia nosnosť nekonečneho pásového ťahového prvku, pretože osnova stužujúcej vrstvy avložky zvierajú rovnako uhol a, respektive sa zjednoduší skladovanie pre výrobu ťahového prvku, pretože je možne znect sa prídavných súčastí pre stužujúcu vrstvu.0034 Výhodne sa tiež ukazuje, že sa konce stužujúcej vrstvy svložkou zlepia a/alebo zošijú a/alebo zvaria a/alebo spoja v roztavenom stave a/alebo zovrú, pretože sa tým zvýši hranica pevnosti ťahového prvku a použije sa tým univerzálna spojovacia metóda, ktorá sa prispôsobí príslušným okolnostiam, takže kompletizácia ťahového prvku môže nastať priamo na mieste jeho použitia aspojovacie miesto je rovnako vytvorené rozoberatelne.0035 Výhodné je tiež použitie nekonečneho pásového tahového prvku ako dopravného pásu,predovšetkým pre pasový dopravnik, pripadne ako držadlo pre pojazdne schody alebo pojazdný mostík, pretože sa použije systém s vysokou spoľahlivosťou, ktorý okrem toho má dlhú životnost0036 vynález je ďalej bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia, znázornených na výkresoch 0037 Na výkresoch znázorňujeObr. l schematické zobrazenie konštrukcie stykuObr 3 rez tahovým prvkom podľa vynálezu v podobe držadla.0038 Úvodom sa konštatuje, že rovnaké diely v rôznych opisovaných podobách uskutočnenia majúrovnaké vzťahové značky, pričom informácie obsiahnuté V celom opise sa môžu logicky preniest na rovnaké diely s rovnakými vztahovými značkami. Takisto polohové údaje zvolené v opise, ako napríklad hore, dole, bočne a tak dalej sa vzťahujú na bezprostredne opisaný, ako aj zobrazený obrázok aje možné ich pri zmene polohy logicky preniest na novú polohu.0039 Obr. 1 ukazuje výrez z nekonečneho pásoveho tahového prvku t, pričom je schematicky zobrazený detailný pohľad na spojovacie miesto medzi oboma koncami tahoveho prvku 10040 Ťahový prvok l pozostáva z elastoméru, predovšetkým ztermoplastickeho elastomeru, na ktorom,pripadne v ktorom je umiestnená stužujúca vrstva, predovšetkým s elastomérom spojená Pripadne môže byt na zvýšenie sil prenášaných ťahovým prvkom 1, ako napriklad pevnosti vtahu, na, pripadne prednostne v elastomere umiestnený aspoň jeden nosič 3 tahu (na obr. 1 neznázornený).0041 Stužujúca vrstva je vytvorená ako bežný výrobou podmienený nekonečný pás a ma preto dva protilahlé konce, ktoré sa musia pre výrobu nekonečného tahového prvku 1 navzájom spojit0042 Oba protiľahlé konce stužujúcej vrstvy, ktora sa môže vytvorit ztextilie, sa označujú ako úsek Aj 4 a ako úsek A 2 5 Ak je stužujúca vrstva vytvorená priebežne, môžu byt zobrazené úseky At 4 a A 2 5 stužujúcej vrstvy zhotovené tiež z priebežného pásu tkaniny, čim je úsek A 1 4 rovnaký s úsekom A 2 5, to znamená existuje len úsek A 14 alebo A 2 5.0043 Podľa vynálezu je medzi úsekom A 1 4 a úsekom A 2 5 umiestnená vložka.0044 Dĺžkový pomer jednotlivých úsekov A 1 4 á A 2 5 stužujúcej vrstvy je volne volitelný, to znamená, že úsek A 1 4 môže byt väčší ako vložka 6, pripadne vložka 6 môže bytväčšia ako úsek A 1 4. To isté plati pre úsek A 2 50045 Na objasnenie sa odkazuje nato, že, ako bolo vyššie uvedené, môže byt stužujúca vrstva vytvorená z viac vrstiev, z čoho vyplýva viac spojovaclch miest 2 a dĺžkove údaje úseku sa vzťahujú na viac týchto kusov.0046 Stužujúca vrstva môže byt aspoň v určitej oblasti vytvorená ako klzná vrstva 7. 0047 Ako stužujúca vrstva sa môže miesto tkaniny použit tiež pletenina, pletivo a tak ďalej 0048 Na obr. 1 opísaná tkanina pozostáva z pozdĺžne prebiehajúcej osnovy 9 a na ňu kolmoprebiehajúceho útku 8, ktoré sú navzájom v pravom uhle. Sú možné aj iné uhlové pomery, ako napríklad kosoštvorcovo navzájom vytvorené útok a osnova 9, takže sa teda rozumie, že prednostná pravouhlosl nie je pre0049 vložka 6 pozostáva prednostne tiež ztkaniny z útku 8 a osnovy 9. Podla vynálezu sa vo vzťahu k pozdĺžnemu umiestneniu ťahoveho prvku, pripadne k smeru útku používa v uhle a.0050 Medzi úsekom A 1 4, prípadne úsekom A 2 5 a vložkou 6 je na strane privrátenej k úseku A 1 4,prípadne úseku A 2 5 vytvorená oblast prekrýtia.0051 Širka oblasti 10 prekrytia medzi úsekmi A 1 4 aA 2 5 avložkou 6 môže byt variabilná, je ale prednostne zvolená z rozsahu so spodnou hranicou od 3 mm, prednostne 5 mm, predovšetkým 8 mm a s hornou hranicou od 1 rn, prednostne 50 cm, predovšetkým 10 cm, a predovšetkým 8 mm a s hornou hranicou od 1 m,prednostne 50 cm, predovšetkým 10 cm, a predovšetkým môže byt 12 mm0052 Ako je znazornené na obr. 2, môže sa v oblasti 10 prekrytia medzi úsek A 1 4, pripadne až A 2 5 vložit medzidoska 11 Tato medzidoska slúži ako prídavný spojovací prvok medzi vložkou 6 a úsekmi A 1 4 a A 2 5 Ako medzidoska 11 sa môže použit napríklad vrstva gumy, pripadne doska z lubovolného elastomérneho,pripadne termoplastického materiálu, ako napriklad NR, CR, SBR, T-PES Ako alternatívne lepidlo sa môžu

MPK / Značky

MPK: B66B 23/22, B29C 65/50, F16G 3/00, B29D 29/00

Značky: spojovacia, profily, konštrukcia, pozdĺžne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e1431-spojovacia-konstrukcia-pre-pozdlzne-profily.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovacia konštrukcia pre pozdĺžne profily</a>

Podobne patenty