Transportný vozík pre motor

Číslo patentu: E 13777

Dátum: 26.02.2009

Autori: Spahn Lothar, Burgert Thomas

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka transportnćho vozíka pre motor podľa predvýznaku patentového nároku 1. US 3 017 176 Al opisuje taký transportný vozík pre motor.Z DE i 02 43 475 Al, ako aj DE 102 43 477 B 4 sú známe zariadenia pre montáž motorov, totiž spaľovacích motorov, motorového vozidla. Takto, zahŕňajú zariadenia pre montáž spaľovacích motorov, známe z tohto stavu techniky, montážny pás, pričom na montážnom páse je možné na jednej strane umiestniť montážne nosiče pre spaľovacie motory a na druhej strane kompletovacie zariadenie. Spaľovací motor,umiestnený na montážnom nosiči, je možne spoločne s kompletovacím zariadením, na ktorom sú nachystané potrebné jednotlivé súčasti, pre montáž spaľovacieho motora, dopravovať na montáž pomocou montážneho pása cez jednotlivé montážne stanice.V odovzdávacej stanici montážneho pása musí byť kompletne zmontovaný Spaľovací motor resp. takmer kompletne zmontovaný Spaľovací motor odobratý z montážneho pásu, aby sa na ňom uskutočnili ďalšie kroky montáže, obzvlášť pre spojenie spaľovacieho motora s prevodovkou. Doposiaľ spôsobuje manipulácia s aspoň čiastočne zmontovanými spaľovacími motormi, ktoré sa majú odobrať V odovzdávacej stanici montážneho pása, ťažkosti. Tak je v praxi nutné, pre uskutočňovanie ďalších krokov montáže pri spaľovacom motore odobratom z montážneho pásu, umiestniť tento motorna rôznych zariadeniach. To je nepohodlné a preto nevýhodné.Vychádzajúc z toho, úlohou predloženého vynálezu je navrhnúť nový transportný vozík pre motor, ktorý zjednodušuje manipuláciu s aspoň čiastočne zmontovanými motormipo ich odobratí z montážneho pásu.Tento problém je vyriešený transportným vozíkom pre motor podľa patentového nároku l. Podľa vynálezu sú čapy na ukladanie motorov upevnené na otočnej doske, ktorá je spoločne s čapmi na ukladanie motorov otočná oproti základnej doske, aby tak boličapy na ukladanie motorov premiestňované medzi aspoň dvoma polohami.Transportný vozík pre motor podľa vynálezu slúži na ukladanie a dopravu aspoň čiastočne zmontovaného motora motorového vozidla, teda na ukladanie a dopravu aspoň čiastočne zmontovaného spaľovacieho motora, a síce po odobratí z montážneho pásu. Pre všetky nasledujúce kroky montáže na motore, obzvlášť pre jeho spojenie s prevodovkou, môže motor zostať na transportnom vozíku pre motor podľa vynálezu. V dôsledku možnosti otáčania čapov na ukladanie motora, ktoré slúžia na uloženiemotora, je motor dobre prístupný pre všetky ďalšie kroky montáže.Výhodne je možné natáčaním otočnej dosky oproti základnej doske prevádzať čapy na ukladanie motorov aspoň medzi prvou ukladacou polohou, v ktorej je možné aspoň čiastočne zmontovaný motor v odovzdávacej stanici montážneho pása odoberať z montážneho pása a umiestniť ho na čap na ukladanie motora, a montážnou polohou,v ktorej je možné na motore uskutočňovať ďalšie montážne práce, pričom otáčateľnosť otočnej dosky a tým otáčateľnosť čapov na ukladanie motora je obmedzená dorazmi, a pričom základnej doske je priradené aretačné zariadenie, ktore zasahuje do vybraniaotočnej dosky aspoň v ukladacej polohe a montážnej polohe.Podľa výhodného ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú rámu vozíka priradené dorazy,pomocou ktorých je možné transportný vozík pre motor orientovať relatívne vzhľadom na odovzdávaciu stanicu montážneho pása v smere pohybu transportného vozíka premotor, ako aj kolmo na smer pohybu transportného vozíka pre motor.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je možné transportný vozík pre motor umiestniť ako na dopravnom vozidle bez vodiča, tak aj na valčekovomVýhodné ďalšie uskutočnenia vyplývajú z vedľajších nárokov a nasledujúceho opisu. Príklady uskutočnenia vynálezu sú, bez toho aby na ne bol obmedzený, bližšieObr. 1 perspektívny pohľad na transportný vozík pre motor podľa vynálezuobr. 2 ďalší perspektívny pohľad na transportný vozík pre motor podľa vynálezuobr. 3 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s motorom,ktorý je na ňom uložený a obr. 4 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s dopravnýmvozidlom bez vodiča pre transportný vozík pre motor.Tu predložený vynález sa týka transportného vozíka pre motor na ukladanie a dopravu aspoň čiastočne zmontovaného motora motorového vozidla, a to spaľovacíeho motora. Obr. 1 až 4 znázorňujú rôzne pohľady na transportný vozík 10 pre motor V zmysle vynálezu, pričom na obr. 3 je znázomený transportný vozík 10 pre motor podľavynálezu spoločne s na ňom umiestneným, aspoň čiastočne zmontovaným motorom 11.Transportný vozík 10 pre motor má rám 12 vozíka, na ktorom je upevnená základná doska 13. Rám 12 vozíka je pritom pri znázomenom príklade uskutočnenia tvorený dvoma prvkami 14 rámu v tvare U, ktorým sú priradené kolieska 15, 16 na posúvanie transportného vozíka pre motor na podlahe montážnej haly. Pri kolieskach 15 ide o pevne kozlíkové kolieska (Bockrollen) a pri kolieskach 16 o otočné vodiace kolieska(Lenkrollen). Transportný vozík 10 pre motor môže montér posúvať prostredníctvomovládacích rukovätí 17, pôsobiacich na rám 12 vozíka.Základná doska 13 transportného vozíka 10 pre motor prebieha medzi prvkami 14 rámu 12 vozíka. Základnej doske 13 sú priradené čapy 18 na ukladanie motorov, na ktorých môže byť uložený motor, aspoň čiastočne zmontovaný na montážnom páse. Umiestnenie aspoň čiastočne zmontovanćho motora na čapy 18 na ukladanie motorov transportného vozíka 10 pre motor je vykonávané v odovzdávacej stanici montážnehoPodľa vynálezu sú čapy 18 na ukladanie motorov upevnené na otočnej doske 19, pričom otočná doska 19 je prostredníctvom otočného kĺbu 20 otočne uložená na základnej doske 13 transportného vozíka 10 pre motor. Čapy 18 na ukladanie motorov je možné spoločne s otočnou doskou 19 natáčať relatívne vzhľadom k základnej doske 13 zaúčelom premiestnenia čapov 18 na ukladanie motorov medzi aspoň dvoma polohami.Natáčaním otočnej dosky 19, relatívne vzhľadom na základnú dosku 13, je možné premiestniť čapy 18 na ukladanie motorov aspoň medzi ukladacou polohou a montážnou polohou, pričom v ukladacej polohe je možné motor, zmontovaný aspoň čiastočne na montážnom páse, v odovzdávacej stanici montážneho pása odoberať z montážneho pásu a umiestniť ho na čapy 18 na ukladanie motorov, transportného vozíka 10 pre motor. V montážnej polohe čapov 18 na ukladanie motorov je motor dobre prístupnýpre uskutočňovanie ďalších montážnych prác.Pri znázomenom príklade uskutočnenia je otočná doska 19 spoločne s čapmi 18 na ukladanie motora otočná medzi ukladacou polohou, znázomenou na obr. 1, a montážnou polohou o asi 90 °, pričom možnosť otáčania otočnej dosky 19 a tým aj možnosť otáčania čapov 18 na ukladanie motorov je obmedzená dorazmi 21. Dorazy 21 sú pritom podľa obr. l namontované na základnej doske 13 a spolupôsobía so zarážkou 22,namontovanou na otočnej doske 19. Dorazy 21 sú pritom vyhotovené ako tlmiče nárazov, aby bolo pri natáčaní otočnej dosky 19 medzi rôznymi polohami zabránenénárazom na motor, umiestnený na čapoch 18 na ukladanie motorov.Ako je najlepšie vidieť z obr. l, je základnej doske 13 okrem obidvoch dorazov 21 ďalej priradené aretačné zariadenie 23. Aretačné zariadenie 23 je pritom vytvorené ako aretačný čap, ktorý v ukladacej polohe a v montážnej polohe zasahuje do zodpovedajúcich vybraní 24 otočnej dosky 19 a zabezpečuje tým otočnú dosku 19 a tým čap 18na ukladanie motora v ukladacej polohe, ako aj v montážnej polohe.Podľa ďalšieho vyhotovenia transportného vozíka 10 pre motor podľa vynálezu sú rámu 12 vozíka, totiž prvkom 14 rámu v tvare U, priradené dotazy 25. Dorazmi 25 je transportný vozík 10 pre motor orientovateľný relatívne vzhľadomlna odovzdávaciu stanicu montážneho pása, ako v smere pohybu transportného vozíka 10 pre motor, tak aj kolmo na smer pohybu transportného vozüça 10 pre motor. Tým je zaručené, že transportný vozík 10 pre motor je samočinne presne orientovaný vzhľadom na odovzdávaciu stanicu zodpovedajúceho montážneho pása, takže môže byť motor, ktorý má byť umiestnený na transportného vozíka 10 pre motor, bezpečne umiestnený beznebezpečenstva poškodenia na čape 18 na ukladanie motora.

MPK / Značky

MPK: B25H 1/00, B23P 19/04, B62D 65/18

Značky: vozík, transportný, motor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e13777-transportny-vozik-pre-motor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Transportný vozík pre motor</a>

Podobne patenty