Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení

Číslo patentu: E 13521

Dátum: 25.09.2003

Autori: Segeletz Nicos, Lieshoff Oliver, Wünsche Frank

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddeleníPredložený vynález sa týka spôsobu opätovnej prípravy lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení pri použití kódovania nástrojov, skenerov, väčšiehoNa základe rozhodujúceho vplyvu zákonodarcu na zdravotníctvo sa jeho prostredie v posledných rokoch drastícky mení. Najmä bola integrácia IT-systćmov do jednotlivých pochodov v nemocniciach uskutočená v dôsledku toho s predstihom. Zavádzanie spravovanía nástrojov s podporou počítačov V OP a pri sterilizácii na zaistenie kvality vyžaduje úplnú dokumentáciu a možnosť spätného sledovania všetkých pochodov vrátane kontrolovatelnéhoa transparentného používania všetkých nástrojov, zachádzania s nimi a ich prípravy.Najmä vyžaduje optimalizovanie pracovných pochodov VOP a pri centrálnej sterilizácii zhotovení triediacich plánov, dokumentovania a personifikovania pracovných pochodov, balenia sit, nahradzovania chýbajúcich alebo koprave určených nástrojov a centrálne monitorovanie skladov atď. Ďalej by mal byť v nemocnici spravovaný celý súborZo spisov W 0 99/66444 A, DE 196 14 719 A 1, DE 39 18 876 A 1 a W 0 95/27252 A sú známe príklady spôsobov monitorovania a riadenia materiálových tokov, najmä sterilných lekárskych nástrojov v nemocniciach. Lekárske inštrumenty sú pritom opatrené individuálnym označením, ktoré môže byť snímané digitálne a môže byt uložené v dátovejbanke na riadenie materiálových tokov.Vtcjto súvislosti spočíva úloha predloženého vynálezu vtom, že sa má vytvoriťspôsob opätovnej prípravy lekárskych nástrojov vnemocniciach, ktorým je umožnenéoptimálne snímanie dát týkajúce sa opätovnej prípravy nástrojov.Táto úloha je vyriešená spôsobom opätovnej prípravy lekárskych nástrojov so znakmiPodstatná výhoda predloženého vynálezu spočíva vtom, že na základe priradenia jedného kódu, najmä dátového maticového kódu, jednotlivým nástrojom vcentrálnom sterilizačnom oddelení nemocnice môže byť v centrálnej dátovej banke uložená optimálna evidencia všetkých dát týkajúcich sa opätovných príprav, udržovania v dobrom stave, balenia,dodávania a skladovania ako aj sterilizovania lekárskych nástrojov a tam môže byť kedykoľvek vyvolaná. Týmto spôsobom je vnemocnici umoàiené optimálne Spravovanie nástrojov. Najmä sa pri opätovnej príprave zistia a do pamäti uložia všetky relevantné dáta,ktoré sa týkajú dodávania použitých nástrojov v site, ktoré má kódovanie sita, zoskupovanie dávok pri praní nástrojov, vydávaní dávok, balení sit, zoskupovaní dávok pri sterilizovaní,vydávaní po sterilizovaní, vydávaní sterilizovaného materiálu, skladovaní sterilizovaného materiálu, spravovaní skladov a používaní sterilizovaného materiálu. Taká optimálna evidencia dát je možná preto, že každému nástroju je priradené jedno špeciálne kódovanie nástroja a každému situ je priradené jedno kódovanie sita, a preto, že vcentrálnom sterilizačnom oddelení je upravený veľký počet počítačov, ktoré dáta vyčítané z najrôznejších staníc pre opätovnú prípravu spojujú spríslušnými dátami nástrojov a prenášajú ich do centrálnej dátovej banky, v ktorej sa tieto dáta uložia na neskoršie vyhodnocovanie. Týmto spôsobom môže byť, ako bude neskoršie bližšie objasnené, dokumentované všetko používanie ako aj všetka opätovné príprava a udržovanie nástroja vpriebehu jeho celejVýhodné uskutočnenia vynálezu vyplývajú z vedľajších nárokov.V nasledujúcom bude vynález a jeho uskutočnenie bližšie objasnené v súvislostí s obrázkami. Pritom znázorňujúobr. 1 bloková schéma na objasnenie spôsobu opätovnej prípravy lekárskych nástrojov podľa vynálezu aV nasledujúcom bude najprv bližšie objasnený o sebe známy priebeh opätovnej prípravy lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení l (ZSVA). Použiténástroje sa dopravujú zmiesta 2 použitia, napríklad z OP-priestoru alebo z jednej stanicenemocnice do umývacej zóny 3 (šípka Pl). Obvykle sú nástroje pritom obsiahnuté vtakzvanom site, ktoré sa so znečistenými nástrojmi vloží do umývacieho automatu 31 umývacej zóny 3 na umytie týchto nástrojov (šípka PZ). Sitá s umytými nástrojmi sa privedú do baliacej oblasti 4 (šípka P 3), kde sa podľa baliacich zoznamov zabalia (šípka P 4). Po zabalení sit sa tieto sitá vložia do sterilizátora 20 (šípka PS) a po uskutočnenej sterilizácii(šípka P 6) sa v sterilnej oblasti 5 vyložia. Následne sa sterilizované sitá so sterilizovanými nástrojmi dopravia do sterilného skladu 6 (šípka P 8).Vždy podľa potreby sa sitá zo sterilného skladu 6 dopravia na použitie do miest 2 použitia, kde znova začne celý obeh po použití nástrojov.Vbaliacej oblasti 4 sa pri balení sit podľa baliacich zoznamov poškodené nástroje dopravia do údržbárskej oblasti 7 (šípka P 9) a vprípade potreby sa nahradia príslušnými opravenými poprípade náhradnými nástrojmi, ktoré sa dopravujú do baliacej oblasti (šípka PIO). Údržbárska oblasť 7 je obvykle prevádzkovaná extemým poskytovateľom služieb.Poukazuje sa na to, že všetky nástroje na vedenie, monitorovanie a protokolovanie všetkých procesov prípravy uskutočňovaných na nástrojoch, ako aj na úplné zobrazenie životnosti jednotlivých nástrojov sú podľa vynálezu opatrené kódovaním nástrojov, u ktorého sa svýhodou jedná o dátové maticové kódovanie, ktoré sa na nástroje nanáša pomocou laserového označovacieho automatu. Také kódovanie nástroja je trvalé a bez problémov prečká mechanické, chemické a tepelné namáhania, ktorými je nástroj v priebehu celej svojej životnosti vystavený. Také kódovanie nástroja nanesené laserom je s výhodou lekársky nezávadné a spôsobí zmenu sfarbenia v povrchu bez vnesenia prídavných pigmentov. Mechanická zmena povrchov, ktorá by z dôvodov právneho zaistenia a zaistenia pacienta bola problematická, pritom nenastane. Dané kódovanie nástroja sa nanáša na oblastinástroja, ktoré nie sú funkčne relevantné a spravidla neprichádzajú do kontaktu s tkanivomJeden priklad takého kódovaniaa nástroja na držadle 32 nástroja znázorňuje obr. 2,pričom vzťahovou značkou 30 je označené vlastné kódovanie, u ktorého sa s výhodou jedná o dvojrozmemé laserové kódovanie, a vzťahovou značkou 31 je označené celosvetovojednoznačné číslo nástroja v čiselnom texte zakódované v tomto dvojrozmernom laserovomAby sa umožnilo takzvané sledovanie nástrojov (lnstrument-Tracking), sú pri spôsobe podľa vynálezu okrem centrálnej dátovej banky 8 v jednotlivých zónach poprípade oblastiach centrálneho sterilizačného oddelenia l upravené počítače 9-1 až 9-7, ku ktorým je vždy priradený skener (bližšie neoznačený) na snímanie kódovanie nástrojov poprípade sit. Ďalej obsahuje baliaca oblasť 4 ďalšie počítače 9-8 a 9-9, ktoré sa týkajú odosielania do opravy a prijímania z opravy, sklad 6 sterilného materiálu obsahuje počítač 9-10 a miesto 2 použitia počítač 9-1 l. Každý z uvedených počítačov 9-1 až 9-ll je prostredníctvom vedenia(bodkované čiary L 1 až L 1 l) spojený s centrálnou dátovou bankou 8.Predložený vynález je teraz založený na tom, že, ako bude neskoršie bližiše objasnené,je na každom mieste centrálneho sterilizačného oddelenia 1, dôležitom pre evidenciu dát,medzi baliacou oblasťou 4 a údržbárskou oblasťou 7, v sklade 6 sterilného materiálu a vmieste 2 použitia usporiadaný počítač so skenerom na snímanie kódovania nástrojov(sledovanie nástrojov) poprípade kódovania sit (sledovanie sit).Podrobne sa pri spôsobe spracovania lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení podľa vynálezu postupuje nasledovne. Nástroje vyskytujúci sa v mieste 2 použitia,ktoré majú byť vyčistené a sterilizované sa vložia do sita a privedú do umývacej zóny 3 centrálneho sterilizačného oddelenia l (šípka Pl). Pritom je na site upevnené etiketa s kódovaním, ktorá sa v počítači 9-1 sníma v laserovom prístroji priradenom počítači 9-1 na snímanie materiálu na sterilizovanie. Týmto spôsobom musia byť všetky znečistené nástroje obsiahnuté vsite na tomto mieste, to znamená teda pred umytím, manuálne uchopené a oskenované. Dáta snímané z etikety sita sa vedením L 1 prenesú do centrálnej dátovej banky 8 a uložia sa vnej. Dáta sa napríklad týkajú čísla sita (pre takzvané sledovanie sit) a času. Vpočítači 9-1 sa môžu ktýmto dátam pripojiť ďalšie dáta, ktoré sa napríklad týkajúsnímajúcej osoby alebo odosielajúceho miesta spotreby atď.Sito sa potom združí s ďalšími sitami na zoskupenie dodávok na čistenie, ktorých nástroje majú byť umyté rovnakým spôsobom. Vždy zoskupené dávky na čistenie sa potom umyjú v príslušných umývacích automatoch 3 l. Dáta týkajúce sa zoskupovania do dávok na čistenie sa potom vedením L 2 prenesú do centrálnej dátovej banky 8. V baliacej oblasti sa sitá vždy jednej dávky na čistenie (šípka P 3) odobratej zpracieho automatu 31 vyhodnocujú,pričom v počítači 9-3 sa uskutočňuje vydávanie dávok po čistení. Príslušné vydávacie dáta sa

MPK / Značky

MPK: G06K 7/10, A61L 2/00, G06F 19/00, A61L 2/24, G06K 17/00, A61L 2/26, A61B 19/00

Značky: nástrojov, sterilizačnom, lékařských, oddělení, centrálnom, príprava, opätovná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e13521-opatovna-priprava-lekarskych-nastrojov-v-centralnom-sterilizacnom-oddeleni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení</a>

Podobne patenty