Svetlomet tlmených svetiel a osvetlenie zákrut pre motorové vozidlo

Číslo patentu: E 1350

Dátum: 27.07.2004

Autor: Ravier Jean-paul

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SVETLOMET TLMENÝCH SVETIEL A OSVETLENIE ZÁKRUT PRE MOTOROVÉ VOZIDLOOpis 0001 Vynález sa týka osvetlovacieho svetlometu tlmených svetiel aosvetlenia zákrut pre motorové vozidlo.0002 Všeobecne sú vo svetlomete, ktorý má funkciu llmených svetiel a funkciu osvetlenia zákrut, jednotlivé optické systémy oddelené a je teda potrebná veľká čelná plocha svetlometu. Táto požiadavka môže viest k obmedzeniu použitia svetlometu tlmených svetiel a osvetlenia zákrut u vozidiel strednej alebo nižšej triedy, lebo plocha vymedzená pre svetlomety je u týchto tried vozidiel menšia, ako je to u vozidiel vyšších tried. Okrem toho sú vyššie iekonomické obmedzenia kladené na vozidlá stredných a nižších tried.D 003 Dokument FR-A~ 2 776 368 opisuje svetlomet s funkciou osvetlenia zákrut a funkciou svietenia vpred, s dvoma sklami a s prostriedkami na otáčaniesvetlometu medzi dvoma polohami.0004 vynález si kladie za cieľ najmä poskytnúť osvetľovací svetlomet tlmených svetiel a osvetlenie zákrut, ktorý by mal obmedzené rozmery a cenuprijateľnú pre to, aby mohol byt použitý vo vozidlách strednej a nižšej triedy.0005 Podľa vynálezu sa osvetľovaci svetlomet tlméných svetiel a osvetleniezákrut pre motorové vozidlo, vyznačuje tým, že zahrňuje- aspoň dva svetelné zdroje s aspoň jedným prvým zdrojom s obmedzením, najmä s obmedzením typu tlmených svetiel, napríklad v tvare písmena V alebo vykazujúcim sklopenie (definícia obmedzenia je upresnená v platných predpisoch, najmä amerických, európskych a japonských) a aspoň jedným druhým zdrojom s aspoň čiastočne plochým obmedzením, ktorý je usporiadaný von vzhľadom k prvému zdroju, naosvelľovanie vnútornej strany zákruty na svojej strane- prostriedky reagujúce na trajektóriu vozidla na poskytovanie signáluzávisiaceho od povahy dráhy, ktorou vozidlo prechádza- a prostriedky na zvyšovanie svetelnej intenzity zdroja (alebo aspoň jedného zo zdrojov) s plochým obmedzením v prípade zákruty na stranetohto zdroja (týchto zdrojov) v závislostí od poskytovaného signálu.0006 Výhodne má druhý zdroj (K 1) alebo druhé zdroje obmedzenie, ktoré jecelkom ploché alebo ploché až na určitý horizontálny uhol.0007 Výhodne je možné rozlišovať tieto dva druhy zdrojov podľa toho, že majú odlišné obmedzenia napríklad prvé majú obmedzenie v tvare písmena V a druhé majú ploché obmedzenie. Tento príklad uskutočnenia však0008 Výhodne je usporiadaných viac prvých zdrojov s obmedzením typu tlmených svetiel najmä v tvare písmena V, ktorých optické osi sú rovnobežne, a viac druhých zdrojov s plochým obmedzením, ktorých optické osi sú vychýlenévzhľadom na pozdĺžnu os vozidla smerom von.0009 Vychýlenie osí zdrojov s plochým obmedzením sa môže smerom von zväčšovať.0010 Ked je svetlomet rozsvietený, môžu byt zdroje s obmedzením tlmených svetiel a zdroje s plochým obmedzením napájané trvalo, a pri zatáčaní dôjde k zvýšeniu svetelnej intenzity zdrojov s plochým obmedzením zvýšením napätia na týchto zdrojoch. Zvyšovanie napätia môže byt vytvorené progresívne od najmenej vychýleného druhého zdroja k najviac vychýlenému druhému zdroju. Svetelné zdroje orientované k vonkajšej strane zákruty môžu byt vystavené zníženiu napätia, aby bola udržaná teplota systémuochladzovania zdrojov na nominálnej strednej hodnote.0011 Podľa inej možnosti sú, ked je svetlomet rozsvietený, trvalo napájané iba niektoré zo zdrojov s plochým obmedzením, a to tie, ktoré sa nachádzajú najbližšie ku zdrojom s obmedzením tlmených svetiel, zatial čo krajné zdroje splochým obmedzením sú rozsvietené iba v priebehu fáz zatáčania.0012 Výhodne sú svetelné zdroje tvorené modulmi s elektroluminiscenćnoudiódou alebo s elektroluminíscenćnými diódami. Predmetom vynálezu je tiežmotorové vozidlo vybavené aspoň jedným svetlometom, takým, ako bol0013 Okrem vyššie uvedených znakov vynález zahrňuje určité ďalšie znaky, ktorými sa bude zaoberať najma nasledujúci text týkajúci sa príkladu uskutočnenia, ktorý je opísaný s odkazom na pripojené výkresy, na ne sa všakObr. 1 znázorňuje, v perspektívnom zobrazení, schému osvetľovacej inštalácie na vozidle, zahrňujúcu dva osvetľovacia svetlometytlmených svetiel osvetlenia zákrut podľa vynálezu.Obr.2 je schematické rovinné zobrazenie vo väčšej mierke osvetľovacieho svetlometu umiestneného na pravej straneObr. 3 schematicky vertikálny rez modulom s LED.0014 Na obr. 1 výkresov je možné vidiet část osvetľovacej inštalácie na motorovom vozidle, ktorá zahrňuje, z každej strany vozidla, v jeho prednej časti,osvetľovací svetlomet tlmených svetiel osvetlenia zákrut (code virage) Ca nachádzajúci sa vpravo a Cb nachádzajúci sa vľavo. Každý svetlomet je kábloms viac vodičmi spojený s riadiacou jednotkou U.0015 Prostriedky E reagujúce na trajektóriu vozidla zahrňujú senzor volantu a jednotke U poskytujú signál v závislosti od povahy dráhy, ktorú vozidlo prechádza. Reagujúce prostriedky E môžu ako doplnok alebo miesto senzoruvolantu zahrňovat kameru alebo GPS navigáciu.0016 Každý svetlomet tlmených svetiel osvetlenia zákrut Ca, Cb zahrňuje aspoň dva svetelné zdroje S 1, K 1 s aspoň jedným prvým zdrojom S 1 s obmedzením v tvare písmena V a aspoň jeden druhý zdroj K 1 s plochým obmedzením, usporiadaný vzhľadom k prvému zdroju S 1 smerom k vonkajšej strane. Druhý zdroj K 1 umožňuje osvet|ovat vnútornú stranu zákruty na svojej0017 Na obr. 2 je znázornený pravý svetlomet Ca, ktorý je vzhladom nazobrazenie na obr. 1 otoćený o 180 °, takže predná oblast osvetlenásvetlometom sa nachádza hore. Sektory E 81 a EK 1 schematicky znázorňujú oblasti osvetlené zdrojmi S 1, K 1 na vertikálnej premietacej stene. Zdroj S 1 s obmedzením tlmených svetiel osvetľuje v podstate pod obmedzujúcou čiarou L 1 tvaru písmena V, ktorá, v prípade vozidla pre jazdu po pravej strane, má smerom doIava horizontálny segment, a smerom doprava šikmý segment,stúpajúci pod uhlom približne 15 ° vzhľadom na horizont. Osvetlená oblast sanachádza pod touto čiarou L 1.0018 Zdroj K 1 s plochým obmedzením osvetIuje v podstate pod0019 Výhodne sú usporiadané tri prvé svetelné zdroje S 1, S 2, S 3 s obmedzením v tvare písmena V, ktorých optické osi Y 1, Y 2, Y 3 sú rovnobežnenavzájom a s pozdĺžnou osou vozidla. Smerom von od zdrojov s obmedzením vtvare písmena V sú usporiadané tri druhé zdroje K 1, K 2, K 3.0020 Optické osi Z 1, Z 2, Z 3 zdrojov K 1, K 2, K 3 sú vychýlené vzhľadom na pozdĺžnu os vozidla smerom von. Výhodne sa vychýlenie osi Z 1 ~Z 3 od zdrojaK 1, nachádzajúceho sa najbližšie k zdroju S 3, ku krajnému zdroju K 3 zväčšuje.0021 Riadiace prostriedky U sú upravene na vyvolanie zvýšenia svetelnej intenzity zdrojov K 1-K 3 s plochým obmedzením v prípade zákruty na ich strane, aby bola zákruta lepšie osvetlená.0022 Zvýšenie svetelnej intenzity sa uskutoční v reakcii na signál z0023 Každý svetelný zdroj je výhodne tvorený modulom 1 (obr. 3) s LED 2(elektroluminiscenčná dióda). Svetelné zdroje sú namontované na nosnom prvku T, umiestnenom v puzdre svetlometu Ca, s možnosťou nastavovania ichorientácie. Montáž svetlometu Cb je podobná.0024 Ako je to vidiet na obr. 3, každý modul 1 zahrňuje poloeplisoidický reflektor 3. LED 2 je umiestnená vo vnútornom ohnisku reflektora 3 a je nasmerovaná tak, že os jej svetelného zväzku je kolmá na optickú os, Zväzok odrážaný reflektorom 3 dopadá na kovovú odrazovú doštičku 4, spravidlaoznačovanú ako ohýbací reflektor (francúzsky plieuse), ktorá môže byt

MPK / Značky

MPK: B60Q 1/14

Značky: tlmených, motorové, světlomet, osvetlenie, vozidlo, svetiel, zákrut

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e1350-svetlomet-tlmenych-svetiel-a-osvetlenie-zakrut-pre-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetlomet tlmených svetiel a osvetlenie zákrut pre motorové vozidlo</a>

Podobne patenty