Pripojovací modul káblových žíl pre dosky plošných spojov

Číslo patentu: E 1341

Dátum: 24.06.2004

Autor: Neumetzler Heiko

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pripojovacieho nwdulu káblových žíl pre doskyplošných spojov podľa predvýznaku nároku 1.Takýto pripojovací modul káblových žíl je napríklad známy z EP 0 766 952 B 1. Pripojovací modul káblových žíl zahŕňa teleso, v ktorom sú usporiadané kontaktné prvky, pričom kontaktné prvky vykazujú prvú kontaktnü oblast, ktorá je vytvorená ako rezný zvierací kontakt, ako aj druhú kontaktnú oblast, ktorá je vytvorená ako spájkovateľný kontaktný kolik. Teleso je vytvorené ako jednodielne a spájkuje sa prostredníctvom kontaktných kolíkov s doskou plošných spojov. Kontaktné prvky sa zasúvajú z hornej strany telesa a držia sa zarážkami, pričom v zasunutom stave vyčnievajú kontaktné kolíky zo spodnej strany telesa. Na tienenie sú prítomné tieniace plechy, ktoré sa zasúvajú. zo spodnej strany telesa a vždy sú usporiadané medzi dvoma pármi kontaktných prvkov. Tieniace plechy sú taktiež vybavené kontaktnými kolíkmi, takže sú tiež spájkované spolu s doskou plošných spojov a dajú sa položit na spoločné ukostrovacie vedenie. Takéto pripojovacie moduly káblových žíl sa tiež označujú ako moduly dosiek plošných spojov. Prostredníctvom kontaktných oblastí vytvorených ako rezné zvieracie kontakty sa potom dajú spojit káblové žily elektricky s doskou plošných spojov. Ak sa dosky plošných spojov vkladajú do telesa alebo do zásuvného dielu, nmsí byt doska plošných. spojov najprv zapojená, alebo sa musí pri dodatočnejzmene zapojenia odstránit teleso, respektíve zásuvný diel.US-A-6 050 845 uverejňuje pripojovací modul káblových žíl podľaVynález teda rieši technický problém vytvorit pripojovací modul káblových žíl pre dosky plošných spojov, pomocou ktorého jemožné jednoduchšie zapojenie káblových žíl.Riešenie technického problému sa dosahuje pomocou predmetu soznakmi patentového nároku 1. Ďalšie výhodné uskutočneniavynálezu vyplývajú zo závislých nárokov.Na to sú kontaktné prvky vytvorené tak, že pozdĺžne osi rezných zvieracích kontaktov ležia v zmontovanom stave pripojovacieho modulu káblových žíl rovnobežne s povrchom dosky plošných spojov. Tak je možné zvonka sprístupniť rezné zvieracie kontakty pri zasunuti cez čelnú dosku. To zase umožňuje jednoduché následné zapájanie rezných zvieracích kontaktov bez toho, aby bolo nutné odstraňovať zásuvný diel alebo susedné zásuvné diely. To isté primerane platí, ak je doska. plošných spojov usporiadaná v telese. Ďalšou výhodou je, že usporiadanie na doske plošných spojov vykazuje trocha menšiu konštrukčnú výšku. Pri výhodnom spôsobe uskutočnenia sú kontaktné koliky usporiadané V pravom uhle k rezným zvieracím kontaktom, takže V zmontovanom stave stoja kolmo na povrch dosky plošných spojov,čo umožňuje jednoduché prepojenie a spájkovanie dohromady. Kontaktné prvky sú s výhodou vytvorené z jedného kusa a zasúvajú sa s výhodou z čelnej strany telesa priradeného k reznýmzvieracím kontaktom, pričom sa následne ohnú kontaktné kolíky.Teleso je s výhodou vytvorené ako jednodielne plastové teleso.Vo výhodnom príklade uskutočnenia je teleso vybavené fixačnými kolíkmi, prostredníctvom ktorých je pripojovací modul káblových žíl upevnený k doske plošných spojov a dá sa vystredit. Fixačné kolíky môžu byt vytvorené ako lisované uloženie, alebo môžu byt vybavené aspoň čiastočne valcovým západkovým fixovaním. Alternatívne môžu byt fixačné kolíky vytvorené ako tepelneV ďalšej výhodnej forme uskutočnenia je teleso vytvorené s dorazovou plochou, aby sa teleso oprelo o čelnú plochu dosky plošných spojov. Takto môže doska plošných spojov aspoň čiastočne preberať sily vznikajúce pri zapájaní reznýchVynález bude teraz bližšie vysvetlený na výhodnom príkladeobr. 1 priestorový pohľad zospodu na pripojovací modul káblových žíl pre dosky plošných spojov, obr. 2 priestorový pohľad zhora na pripojovací modul káblových žíl v zmontovanom stave na doske plošných spojov, obr. 3 priestorový pohľad zospodu na znázornenie podľa obr. 2, obr. 4 priestorové znázornenie pripojovacieho modulu káblových žíl v odlomenom stave, obr. 5 priestorový pohľad spredu na čelnú dosku aobr. 6 priestorový pohľad zozadu na čelnú dosku.Na obr. 1 je znázornený pripojovací modul 1 káblových žíl pre dosky plošných spojov. Pripojovací modul 1 káblových žíl zahŕňa teleso 2 s kontaktnými prvkami, pričom kontaktné prvky obsahujú kontaktnú oblast vytvorenú ako rezný zvierací kontakt 3 a kontaktnú. oblast vytvorenú ako kontaktný kolík. 4. Kontaktné kolíky 4 sú pritom usporiadané kolmo na rezné zvieracie kontakty 3, čo je zrejmé napríklad na obr. 4. Kontaktné kolíky 4 sú napríklad vytvorené ako jednoduché spájkovacie kolíky V prepojovacej technike, ako zalisovacie kolíky alebo so zvláštnou geometriou. na spájkovanie typu SMD (Surface Mounted Device, t.j. na povrchu upevnené zariadenie), pričom na obr. 1 až 4 je znázornené vytvorenie ako spájkovacie kolíky v prepojovacej technike. Pritom ležia pozdĺžne osi L rezných zvieracích kontaktov 3 rovnobežne s povrchom dosky 6 plošných spojov, ako aj s reznými hranami rezných zvieracích kontaktov 3.Teleso 2 je vybavené fixačnými kolíkmi 5, ktoré sa zastrčia doodpovedajúcich otvorov dosky 6 plošných spojov, čo je znázornené na obr. 3. Ďalej je teleso 2 vybavené západkovými nosmi 7,8 na hornej a spodnej strane, pomocou ktorých. môže byť západkovým spôsobom uchytený pripojovací modul 1 káblových žíl na prednej doske. Ďalej teleso 2 zahŕňa dorazovú plochu 9, ktorá podopiera teleso 2 na čelnej ploche 10 dosky 6 plošných spojov, čo je znázornené na obr. 2 a 3. Ako je zvlášť zrejmé na obr. 2, leží navyše zadná časť telesa 2 na doske 6 plošných spojov. V oblasti ohnutia kontaktného kolíka 4 do uhla sú vždy na telese 2 usporiadané dva útvary 11, ktoré držia a fixujú kontaktné kolíky 4. V porovnaní s káblovými zástrčkovými spojovacími prostriedkami, ktoré sa západkovými spôsobom uchycujú na čelnej strane dosky plošných spojov, umožňuje pripojovací modul 1 káblových žíl podľa vynálezu použitie rôznych hrúbok na doskách plošných spojov, aké sú zo statických dôvodov potrebné práve pri väčších doskách 6 plošných spojov, alebo aké sú. normované na použitie pri 19-palcovej technike. Od štandardného rastra elektroniky 5,08 mm môžu byť moduly uskutočnené konformne čo sa týka delenia, takže sa dajú realizovať viacpólové rady kontaktov jednoduchým radením pripojovacích modulov 1 káblových žíl k sebevo vnútri rovnakého rastra.Na obr. 5 a 6 s znázornené tri pripojovacie moduly 1 káblových žíl v rámci jednej prednej dosky 12. Ako je zrejmé z obr. 5, sú rezné zvieracie kontakty 3 voľne prístupné z čelnej strany prednej dosky 12, takže sa dajú zapájať káblové žily jednoducho štandardnými nástrojmi bez toho, aby sa odstraňovala predná doska 12. Taktiež je zrejmé, že ak je usporiadaných viac zásuvných dielov s čelnými doskami 12 nad sebou, tak sa tietozásuvnê diely nerušia, čo sa týka zapojovania.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24, H01R 12/00

Značky: plošných, modul, káblových, žíl, spojov, dosky, připojovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e1341-pripojovaci-modul-kablovych-zil-pre-dosky-plosnych-spojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pripojovací modul káblových žíl pre dosky plošných spojov</a>

Podobne patenty