Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Schimske Gerhard, Stauss Gerold

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobov prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie, podľa úvodnej časti nároku 1 alebo 2.Pn vynáleze všeobecne ide o elektronické merače spotreby vdomácnosti, ktoré používajú energetický zdroj na pem-ianentné zásobovanie prúdom Oblasťou použitia sú takzvané rozdeľovače nákladov na vykurovanie. Tieto rozdeľovače nákladov na vykurovanie majú za úlohu merať množstvo tepla, odovzdané radiátorom, aby potom bolo možné tieto množstvá pri budove s viacerými bytmi úmerne rozpočítať. Spôsob podľa vynálezu je možné samozrejme použiť aj pri iných meračoch spotreby.Základná myšlienka pri takomto merači spotreby spočíva vtom, že sa vpriebehu času ukladajú nutné dáta. Zisťované dáta môžu byť pritom rôznych typov. Takto uložené dáta sa potom periodicky čas od času jednosmeme prenesú rádiom do centrálneho zberača dát. Problém pri týchto batériami poháňaných meračoch spotreby spočíva vtom, že je obmedzená životnosť energetického zdroja. Keď sa spotrebuje energia, ktorá je k dispozícii v energetickom zdroji, nie je už potom možný rádiový prenos dát.V zásade môžu merače spotreby vysielať dáta najrôznejších typov. So zreteľom na obmedzené množstvo energie vbatérii je problém v tom, že nie všetci zákazníci potrebujú všetky dáta. Napriek tomu sú merače spotreby programovane na všetky možné typy dát. To má samozrejme z dôvodu veľkého množstva dát tu nevýhodu, že pri vopred danej životnosti merača spotreby ako aj so zreteľom na kapacitu batérie, môžu byť dáta vysielané len vo veľkých časových odstupoch. To má samozrejme tu nevýhodu, že sú veľmi dlhé mŕtve obdobia, v ktorých nemôžu mobilné dátové zberače prijímať žiadny signál.V dokumente DE 101 32 971 A 1 sú opísané spôsoby a zariadenia na bezdrôtové Odčítanie hodnôt spotreby z prístrojov na zisťovanie dát spotreby. Hodnoty spotreby sú v prístroji na zisťovanie dát spotreby ukladané a V náhodne alebo pseudonáhodne určovaných vysielacích časoch sú vysielané z prístroja na zisťovanie dát spotreby. Pritom je stredná vysielacia početnosť v presne stanovíteľných časových úsekoch obmieňaná.Zdokumentu DE 103 09 454 Al sú známe spôsoby a zariadenia na rádiové diaľkové odčítanie z niekoľkých prístrojov na zisťovanie spotreby. Zistené hodnoty spotreby sú vysielané príslušnými prístrojmi na zisťovanie spotreby a prijímané mobilnou jednotkou zberu dát pri obchôdzke odpočtového priestoru, hlavne budovy. Odpočítavač je vedenýjednotkou zberu dát odpočtovým priestorom programovým riadením na základe prepísanéhozoznamu odosielateľov V odpočtovom priestore, s uvedením miest prístrojov na zisťovaniespotreby, z ktorých má byť odpočítané, a to tak, že jednotka zberu dát po prijatí hodnotyspotreby od prístroja na zisťovanie spotreby zistí a ukáže pri rešpektovaní predpísanéhozoznamu odosielateľov budúce odpočtové miesto.Vdokumente DE 101 33 366 A 1 je opísaný spôsob zisťovania údajov o stave počítadla a systém zisťovania dát spotreby. Ku zisťovaniu údajov o stave počítadiel od niekoľkých meracích prístrojov spotreby, usporiadaných na rôznych miestach, sú na trase zberu dát preberané údaje stavov počítadiel od meracích prístrojov spotreby do mobilného dátovéhopreberacieho zariadenia v priradení k identifikačným údajom príslušného meracieho prístroja spotreby. Pritom sú vždy počas určitého časového intervalu, počínajúceho okamihom prevzatia údajov o stave počítadla príslušného meracieho prístroja spotreby mobilným dátovým preberacím zariadením, vysielané identifikačné údaje príslušného meracieho prístroja spotreby mobilným rádiovým systémom do centrálneho zberného miesta dát.Z dokumentu DE 34 05 774 A 1 je známe zariadenie na spoločné riadenie prúdu kvapaliny a meranie hodnoty, úmerne prúdu kvapaliny a druhej veličine. Sú tu usporiadané regulátor objemu prúdu a ventilová jednotka riadená externou fyzikálnou veličinou na uzatváranie a prepúšťanie prúdu kvapaliny, ako aj elektronická jednotka na riadenie ventilovej jednotky anauskutočňovanie a vyhodnocovanie merania množstva energie resp. tepla. Regulátor objemu prúdu je vytvorený ako niekoľkostupňový membránový regulátor s aspoň jedným regulačným a aspoň jedným kompenzačným stupňom a je usporiadaný za sebou s ventilovou jednotkou v spoločnej prietokovej skrini na prúd kvapaliny.V dokumente EP 0 918 212 A 1 je opísaný spôsob na zisťovanie a vyhodnocovanie hodnôt spotreby, závislých na teplote alebo nameraných hodnotách iných fyzikálnych veličín. Namerané hodnoty sú evidované senzonni a odovzdávané na centrálne vyhodnocovacie zariadenie, pracujúce s využitím výpočtovej techniky. Odovzdanie nameraných hodnôt sa uskutočňuje prostredníctvom rádiového prenosu z vysielacích zariadení, majúcich anténu a spojených so senzormi, na prijímacie zariadenie, spojené svyhodnocovacím zariadením. Vysielacie zariadenia sú zásobované elektrickou energiou z generátora, premieňajúceho energiu, nachádzajúceho sa v okolí.Z dokumentu W 0 03/034366 Al je známy bezdrôtový senzorový systém. Senzorový systém zahŕňa aspoň jeden napäťový generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného senzoru. Časovací obvod sa spúšťa vzávislosti na úrovni napätia aspoň jedného akumulátora a aktivuje po určitej časovej pauze senzorový systém navysielaníe aspoň jedného telegramu.V dokumente EP l 246 500 A 2 je opísaný spôsob odpojenia prechodne nepotrebných funkcií elektronického prístroja na zisťovanie spotreby. Odpojovanie je riadené v závislosti na dni v týždni a/alebo na dennom čase.Ak vychádzame z vyššie uvedeného, má vynález za úlohu navrhnúť optimálne energetické riadenie zdroja energie pri spôsobe prevádzkovania elektronického meracieho prístroja spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie.Technické riešenie sa vyznačuje znakmi vo význakovej časti nároku l alebo 2.Preto je navrhnutý spôsob prevádzkovania elektronického meracieho prístroja spotreby,hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie, s optimálnym energetickým riadením zdroja energie. Základná myšlienka spôsobu podľa vynálezu spočíva po prvé V tom, prenášať dáta len takého typu, ktoré sú zákazníkom skutočne vyžadované, a po druhé vtom, na tejto báze vprípravnom štádiu uvádzanie meracieho prístroja spotreby do prevádzky alebo aj počas prevádzky meracieho prístroja spotreby prepočet v tom zmysle, v akých vysíelacích intervaloch môže byť optimálne, tj. maximálne využitá dostupná kapacita energetického zdroja. Pritom je možné na meracom prístroji spotreby voľne naprogramovať, akého typu majú skutočne vysielané dáta byť. V závislosti na požadovaných dátach a s tým spojenou potrebnou elektrickou energiou na rádiový prenos týchto dát, prepočítava merací prístroj spotreby vzávislosti na dostupnej elektrickej energií energetického zdroja, ako často môžu byť dáta prístrojom vysielané, aby sme maximálne vyčerpali dostupnú energiu. To vpraxi znamená, že sa na zberači dát nič nemení. Ten môže byť používaný ako doteraz. Meracie prístroje spotreby sú samozrejme vybavené špeciálnym soñwarom. Ten umožňuje mobilným rádiovým odpočítaním v krátkych časových intervaloch získať požadované dáta zvoleného typu. To môže byt sprevádzajúco podporované tiež zvýšením prenosového výkonu ako aj vhodnou dátovou kompresiou. Dnešné Stacionárne zberače dát, nesené človekom fungujú ako mobilné rádiové odpočtové jednotky, ktoré takto umožňujú rýchle odpočítanie a predanie dát do dátovej banky. To je teda dosiahnuté po prvé programovateľnosťou meracích prístrojov spotreby, ako aj po druhé možnosťou, že si merací prístroj spotreby vypočíta vhodnú početnosť vysielania, akú pripúšťa energetický zdroj.V jednom spôsobe uskutočnenia podľa vynálezu je energetickým zdrojom batéria. V protiklade k akumulátoru nie je možné batériu znovu nabíjať, takže dostupná energia tejto batérie je daná pevne vopred a tým je obmedzená. V závislosti na vopred danej životnosti meracieho prístroja spotreby, ako aj v závislosti na elektrickej energií, dostupnej v batérii, je prepočítané, s akou vysielacou početnosťou môžu byť dáta zvoleného typu vysielané. Základná myšlienka tu teda spočíva vtom, že vysielacia početnost údajov je prepočítaná takým spôsobom, aby po uplynutí vopred danej životnosti meracieho prístroja spotreby bol energetický zdroj, totiž batéria, vyčerpaná.V alternatívnom spôsobe uskutočnenia podľa vynálezu je energetickým zdrojom opakovane nabíjací akumulátor alebo kondenzátor, ktorý je nabíjaný zdrojom napätia. Tu spočíva základná myšlienka vtom, že síce na základe opakovanej nabíjacej schopnosti akumulátora alebo kondenzátora môže byt tento energetický zdroj - Odhliadnuc od opotrebovanía prevádzkovaný nekonečne dlho, že ale napriek tomu, videné cez určité časové obdobie, je priemerne dostupná elektrická energia obmedzená. Aby sme ale aj tu mohli vyčerpať maximum početnosti vysielania, je uskutočňovaný zodpovedajúci prepočet, a síce tak, aby videné cez celý čas životnosti meracieho prístroja spotreby, bol kdispozícii dostatok elektrickej energie, aby mohla elektronika pracovať. Pritom sa táto elektrická energia vyčerpá až takmer na hranici kapacity.Podľa ďalšieho uskutočnenia v nároku 3 môže u zdroja napätia pre nabíjanie energetického zdroja ísť o solámy článok alebo tepelný generátor. Tepelný generátor pracuje na základe takzvaného Seebeckovho javu, podľa ktorého teplotný rozdiel generuje pri určitých materiáloch elektrické napätie.Ďalšie uskutočnenie podľa nároku 4 predstavuje flexibilné energetické riadenie. Faktom je, že solárne články ako aj tepelné generátory nedodávajú stále a priebežne rovnako veľké množstvo energie. To môže kolísať dokonca podľa ročných období. Čiže keď tu systém rozpozná, že cez určité časové obdobie dáva zdroj napätia kdispozícii menej alebo viac energie na nabíjanie energetického zdroja, môže byť kvôli tomu energetické riadenie prispôsobené, aby sa aj tak vurčitých časových intervaloch dosahovala maximálnej početnosti vysielania.Vo výhodnom ďalšom uskutočnení podľa nároku 5 sú údaje prenášané jednosmeme. To znamená, že merací prístroj spotreby vysiela dáta zvolených typov vo vopred danýchčasových intervaloch, takže môžu byť potom príjímané hlavne mobilnými zberačmi dát.

MPK / Značky

MPK: G08C 17/02, G01K 1/02, G01D 4/00, G06F 1/32, G01K 17/06, F24D 19/10

Značky: hlavne, spotřeby, nákladov, merača, rozdelovača, elektronického, spôsob, vykurovanie, prevádzkovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e13273-sposob-prevadzkovania-elektronickeho-meraca-spotreby-hlavne-rozdelovaca-nakladov-na-vykurovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie</a>

Podobne patenty