V ústach rozpustné farmaceutické prípravky

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka orálnych farrnaceutických prípravkov vo forme v ústach rozpustných tabliet, ktoré obsahujú Vápnik a volitelne vitamín D a/alebo fluór v kombinácii s farmaceuticky prijateľnými pomocnými látkami,ktoré sú užitočné na liečenie alebo prevenciu osteoporózy a ďalších ochorení charakterizovaných stratou hmoty kostí.0002 Kostra vykonáva funkcie pri podpore a ochrane mäkkých orgánov ako aj pri minerálnej homeostáze a acidobázickej homeostáze. Na vykonávanie týchto funkcií majú kosti komplexnú anatomicko-funkčnú stavbu. 0003 Vzložení kostí je charakteristická tuhá organická matrica (osteold) vytvorená kolagénom typu l, ktorá je posilnená uloženinami minerálnych solí vápnika. horčíka, fosforečnanu, uhličitanu, cítranu, chlóru a tluóru. Najviac sa vyskytujúcou soľou je hydroxyapatit (Ca 1 a(PO 4)OH)2), ktorý vytvára kryštály vpletené do kolagénových vlákien. 0004 V kosti normálneho dospelého človeka sú kolagénové vlákna prednostné usporiadané vo vrstvách vytvárajúcich vrstevnatú štruktúru. Kostná vrstva má otvory, v ktorých sú zabudované bunky (osteoklasty,osteoblasty, osteocyty) a sú spojené Haversovými kanálikmi. cez ktoré cirkulujú intersticiálne tekutiny a krv. 0005 Podľa štrukturálnej stavby sa rozlíšujú dva typy kostí kortikálne. kompaktné a s hrubou vrstvou kalcitikovaného osteoidu a trabekulárne. menej husté a s početnými kostnými výbežkami.0006 Vytváranie kostí začína v maternici a pokračuje v detstve a dospievaní až do kostrovej zrelosti. Počas zvyšného života kosť nie je statický element, ale je to veľmi aktívne tkanivo. ktoré sa konštantné obnovuje prostredníctvom mechanizmu pretvárania. Tento mechanizmus pozostáva z deštrukcie malých množstiev kostí vytvorených osteoklasmi (vstrebanie kosti) nasledovanej ich náhradou osteoblastmi (formovanie kostí). Táto činnost je regulovaná systémovými faktormi (parathormón, kalcitonín, vitamín D) aj lokálnymi faktormi (cytoklny,rastové faktory a peptidy) a je ovplyvnená liekmi, zvykmi a rôznymi patológiami.0007 Osteoporóza je najbežnejšia zmena kostry, pri ktorej dochádza k redukcii kostnej hmoty na jednotku objemu s ohladom na to, čo je považované za normálne pre určitý vek, pohlavie a rasu, ale pomer medzi organickou a minerálnou fázou je zachovaný. Tento pomer môže byt zmenený ďalšími metabolickými ochoreniami kostí, ako je máknutie kostí.0008 Osteoporóza môže byt rôznych typov primárna, sekundárne, idiopatická a lokalizovaná. Primárna osteoporóza má ako príčinné faktory menopauzu (typ I. charakterizovaná stratou trabekulárnej kosti) a starnutie(typ Il, charakterizovaná stratou kortikálnej kosti). Sekundárna osteoporóza môže byt spôsobená rôznymi ochoreniami, určitými liekmi alebo predlženou nepohyblivosťou. ldiopatická osteoporóza má neznámu príčinu. 0009 Za normálnych podmienok je strata kosti spôsobená osteoklastickou aktivitou nahradená aktivitou osteoblastov. Avšak pri idiopatickej osteoporóza sa vyskytuje nerovnováha medzi vytváraním a vstrebávanim bud z nadmernej aktivity osteoklastov alebo zo zníženej aktivity osteoblastov. Pri osteoporóze typu l aktivita osteoklastov prevažuje a strata hmoty kostí je vyššia než za normálnych podmienok, aktivita osteoblastov je normálna ale nie je schopná kompenzovat stratu hmoty kostí. Pri osteoporóza typu II je aktivita osteoklastov normálna, ale aktivita osteoblastovje znížená a nie je schopná kompenzácie straty.0010 Vápnikje prevažujúci minerál kostí a je bežne dodávaný do tela prostredníctvom stravy. Avšak, v určitých prípadoch toto dodávanie nie je dostačujúce a musia sa predpisovat doplnky tohto minerálu, aby sa zabránilo vzniku alebo aby sa Iiečila osteoporóza a dalšie ochorenia charakterizované stratou hmoty kostí.0011 Množstvo doporučovaného vápnika sa mení v závislosti od autorov, veku osoby a podávanej soli. Vo všeobecnosti je doporučené množstvo pre dospelého medzi 800 a 1500 mg/deň.0012 Výraz vitamín D zodpovedá skupine molekúl so steroidnou štruktúrou vrátane cholekalciferolu (vitamín D 3) ergokalciferolu (vitamín D 2), ich biologicky aktívnych metabolitov (najmä 1,25-dihydroxycholekalciferol) a ich prekurzorov (provitamín D 2 prítomný v potravinách rastlinného pôvodu, provitamín D 3 dostupný v potravinách živočíšneho pôvodu).,0013 Tentoxitamln podporuje črevuévstrebávanie vápenatých, fosfátovýclLahorečnatých iónevrprispievak regulácii vápnika v plazme pôsobením v procese vytvárania a vstrebávania kosti, a stimuluje vstrebávanie vápnika v obličkách. Naviac, rozhodujúcim účinkom vitamínu D je poskytnúť vhodnú rovnováhu vápnika a fosforu,aby prispeli k mineralizácii.0014 Vitamín D sa vytvára vtele pôsobením slnečných lúčov na prekurzory získané z potravín. Avšak,v situáciách nedostatočne výživy a/alebo zriedkavého vystavenia slnečným lúčom bude nutné podávať doplnky s vitamínom D, aby sa predišlo osteoporóze a dalším ochoreniam kostí.0015 Všetky formy vitamínu D sú rozpustné vtukoch a akumulujú sa vtele. Nemali by sa podávať v nadfyziologíckých koncentráciách, pretože menia obličkové, neurologické a zažívacie funkcie. Doporučené množstvá vitamínu D sa menia medzi 200 a 800 lU/deň v závislosti od veku a nutrlčnej situácie osoby.001 S Fluórje prevažne spojený s kalcitikovanými tkanivami (kosti a zuby). Je to známy induktor osteoblastickej proliferácie. Bežneje dodávaný do tela s vodou a potravou, ale v niektorých prípadoch je potrebné predpísatjeho doplnky. ktorými sú fluorid sodný (NaF) a fluórfosforečnan sodný, jediné klinicky prijateľné soli.0017 optimálny terapeutický rozsah iónov fluóru je od 10 do 50 mg/deň pre dospelého človeka. Doporučuje sa podávať denne nie viac ako 30 mg fluóru/deň. pretože bolo pozorované, že pri podávaní 60 mg NaFldeň sa dosiahla tvorba abnorrnálnej kosti.0018 Použitie prípravkov obsahujúcich vápnik a voliteľne vitamin D a/alebo fluór pri prevencii alebo liečení osteoporózy je široko známe.0019 V patentovej prihláška W 0 99/06051 sú oplsané farmaceutické prípravky obsahujúce vápnik vo forme soli,výhodne fosforečnanu vápenatého, vitamín D a spojivo vybrané z propylénglykolu, polyetylénglykolu s molekulovou hmotnosťou medzi 300 a 1500, kvapalného paraflnu alebo silikónového oleja.0020 Vo W 0 96/09036 sú opisané terapeutické kombinácie vitamínu D a vápenatej soli, výhodne uhličitanu vápenatého, ktoré tiež obsahujú prvé spojivo v synergickej kombinácii s riedidlom, druhé spojivo a mazivo,riedidlo a druhé spojivo je sladidlo. Prvé spojivo je vybrané z oelulózy, maltodextrínu a polyvinypyrolidónu, riedidlo je výhodne xylitol, druhé spojivo vo výhodnej forme je sorbitol a mazivo je zbyćajne stearan horečnatý.0021 Vo W 0 92119251 sú oplsané výživové látky obsahujúce Vápnik, výhodne vo forme jabIčnanovo-citranovej soli. vitamín D a voliteľne estrogén.0022 V US 3345265 sú opísané viacvrstvové orálne tablety so stredovým jadrom vápenatej soli a vonkajším povlakom fluoridu, ktoré sú užitočné ako výživové latka počas tehotenstva.0023 V ES-A 1-2 192 136 sú opísané žuvacie alebo šumivé tablety vápenatej soli, ktoré obsahujú rôzne pomocné látky.0024 Avšak teraz komerčne dostupné farmaceutické prípravky s vápnikom majú mnoho problémov, na základe ktorých nie sú prijateľné pre každého.0025 Tablety a kapsule sú preferované farmaceutické formy na podávanie liekov, pretože môžu byt presne davkované, ľahko sa vyrábajú vo veľkom meradle a prispievajú k dobrému dodržiavaniu liečby.0026 Avšak niektori pacienti majú ťažkosti s užívaním tabliet a tvrdých želatínových kapsúl, výsledkom čoho je,že neužívajú predpísané lieky.0027 V ústach rozpustné tablety môžu byt definované ako tuhé formy, ktoré sa rozpadajú alebo rozpúšťajú okamžite alebo rýchlo v ústnej dutine bez potreby podávať tekutiny, ktoré vytvárajú roztok alebo suspenziu, ktorá sa môže ľahšie užiť. Nazývajú sa tiež rýchlo topiace sa tablety, rýchlo rozpúšťajúce sa tablety, v ústach rozpustné, buoo-rozpadajúce sa, v ústach-rozpadajúce sa alebo buco-rozpustné tablety. i 0028 Feto farmaceutické formy sú veľmi užitočné pre osoby. ktoré trpia dysfágiou a majú ťažkosti pri prehltanl tabliet alebo tradičných kapsúl. fakt, ktorý je zvlášť akútny u starších ľudi a u detí. Sú tiež užitočné pre ľudí, ktori nemajú jednoduchý pristup k vode, napríklad vodiči vozidiel, účastníci na dlhých stretnutiach a pod.0029 V ústach rozpustné tablety môžu byt pripravené rôznymi spôsobmi, väčšinou vákuovým vymrazovanlm0030 Prvé dva spôsoby dovoľujú pripravu v ústach rozpustných tabliet, ktoré sa rozpadajú v približne 30 sekundách ale majú nizku fyzikalnu pevnosť a vysokú drobivost. Na druhej strane priama kompresia poskytuje tablety s lepšou drobivostou ale, ktoré sa rozpadajú po dlhšom čase.ZHRNUTIE WNÁLEZU 0031 Preto sú potrebné tablety, ktoré- dovoľujú účinné a netoxické dávkovanie vápnika a voliteľne vitamínu D a/alebo fluóru na liečenie osteoporózy a ďalších ochorení spojených so stratou hmoty kostí,- rýchlo sa rozpadajú pri kontakte so slinami a majú príjemnú chuť, zlepšujúce vhodnosť a dodržiavanie pacientmi ako aj účinnost liečenia,- vykazujú farmakotechnioké vlastnosti ako adekvátnu tekutost a ľahkú stlačiteľnost komponentov súčasne s drobivosťou a adekvátnou tvrdosťou výslednej funkčnej formy,- majú konkurenčnú cenu a porovnateľné výhody s ostatnými farmaceutickými formami.0032 Na prvom mieste je uvedené, že majú byt získané tablety s obsahom vápenatej soli medzi 45 a 90 hmotnostných z prípravku, na dosiahnutie denného užitia vápnika podávaného v jednej alebo v dvoch tabletách denne. Ale táto aktívna látka spôsobuje vo zvýšených percentách neprljemnú chut a limituje množstvo pomocnej látky, ktorá môže byt začlenená v prípravku. Menej prijateIná chuť a štruktúra sú preto problémom, ktorý je ťažko riešiteľný u tohto typu prípravku.0033 Vynálezcovia tohto vynálezu prekvapivo zistili, že kombinácia velkého množstva vápenatých solí s pomocnými látkami so špeciñckými vlastnosťami umožňuje získať v ústach rozpustné tablety so zvýšeným percentom vápenatej soli a s prijateľnými organoleptíckými vlastnosťami.0034 Na druhej strane je uvedené, že obyčajne je účinnost rozpadu silne ovplyvnená veľkosťou a tvrdostou v ústach rozpustnej tablety. Optimálne vlastnosti pre rozpadanie sú často spojené so strednými alebo malými veIkostami a/alebo nízkou fyzickou pevnosťou (vysoká drobivosť a malá tvrdosť).0035 Ako výsledok, problémom vlastným prípravkom vo forme v ústach rozpustných tablietje získanie hodnôt adekvátnej drobivosti a tvrdosti ako aj prijateľných časov rozpadu.0036 Podla Európskeho liekopisu 4.1 , 2002 čas rozpadu v ústach rozpustných tabliet musí byt kratší ako 3 minúty.0037 Vynálezcovia tohto vynálezu prekvapivo zistili, že napriek obmedzeniu reprezentovanému množstvom pomocných látok, ktoré môžu byt v prípravku začlenené, použitie určitých pomocných látok dovoľuje získat v ústach rozpustné tablety soli vápnika a voliteľne vitamínu D a/alebo soli fluóru metódou priamej kompresie,ktoré spĺňajú čas rozpadu požadovaný Iiekopisom a súčasne majú primeranú veľkosť, celistvost a mechanickúpevnosť, ktorá umožňuje ich prepravu bez polámania. Súčasne sa dajú získat v ústach rozpustné tablety s primeranou drobivostou a tvrdoslou.0038 V súhme. pomocné látky použité v tomto vynáleze dovoľujú prípravu tabliet, ktoré sa v ústach rýchlo rozpadajú a súčasne majú prijateľnú chuť a štruktúru. čo poskytuje pacientom pohodlie. výsledkom čoho je zlepsené dodržiavanie liečenia.0039 Navyše. v ústach rozpustne tablety podľa tohto vynálezu získané priamou kompresiou majú nižšiu výrobnú cenu než napríklad Iyolilizované tablety. pretože využívajú klasicke výrobné a baliace vybavenie. bežne dostupné pomocné látky a obmedzený počet krokov, 0040 Súčasne majú jasné výhody vo vzťahu k iným íarmaceutickým formám. Pri porovnaní s kvapalnými formami umožňujú podávanie presnej dávky účinnej zložky a majú lepšiu chemickú stabilitu a mikrobiologické vlastnosti. Pri porovnaní so žuvacími ústnymi tabletami sa v ústnej dutine rozpúšťajú okamžite bez potreby podávania tekutín alebo žuvania. V porovnaní sú šumivými tabletami majú menej výrobných problémov a problémov s uchovávaním a súčasne si nevyžadujú prípravu pred podaním (nemusia byt rozpustené pred tým vo vode) takže sa tešia lepšiemu prijatiu pacientmi.0041 Okrem toho, v ústach rozpustné tablety umožňujú aktívnym zložkám. aby boli okamžite k dispozícii na absorpciu, a môžu tak urobit pred dosiahnutlm žalúdka oez sliznicu úst. hitana a pažeráka.0042 Ako výsledok. prvý aspekt tohto vynálezu sa týka ústneho farmaceutického prostriedku vo fonne v ústach rozpustných tabliet. ktorý obsahuje elementárny Vápnik a volitelne vitamín D alalebo fluór ako účinnú zložku(y) v kombinácii s farmaceutický prijateľnými pomocnými látkami.0043 Druhý aspekt tohto vynálezu sa týka použitia v ústach rozpustných tabliet vápnika a voliteľne vitamínu D a/alebo lluóru pn prevencii alebo liečení osteoporózy a dalších ochorení charakterizovaných stratou hmoty kostí. 0044 Tretí aspekt tohto vynálezu sa týka spôsobu prípravy v ústach rozpustných tabliet vápnika a voliterne vitamínu D a/alebo fluóru priamou kompresiou.OO-in Prípravky podľa tohto vynálezu výhodne obsahujú elementárny vápnik v množstve medzi 15 a 35 hmotnostných prípravku. najmenej jedno dezintegračné činidlo a najmenej jedno síadidío. 0048 V ústach rozpustne tablety podľa tohto vynálezu vo výhodnom uskutočnení obsahujú- najmenej jedno dezintegračné činidlo0047 V ústach rozpustné tablety podľa tohto vynálezu v ďalšom výhodnom uskutočnení obsahujú- najmenej jedno dezintegračné činidlo0048 V ústach rozpustne tablety podľa tohto vynálezu v ďalšom výhodnom uskutočnení obsahujú- najmenej jedno dezintegračné činidlo0049 Elementámy vápnik je dodávaný vo forme soli. 0050 Vápenatá soľ je výhodne vybraná z uhličitanu vápenatého. pyroglutamátu vápenatého, mliečnanu vápenatáho, citranu vápenatého, glukonátu vápenatého. chloridu vápenatého. glukoheptonátu vápenatého. glycerofosfátu vápenatého. fosforečnanu vápenatého a ich zmesí.0051 Podla výhodnejšieho uskutočnenia je vápenatá sol vybraná zo skupiny tvorenej uhličitanom vápenatým. glukonátom vápenatým. mliečnanom vápenatým, citranom vápenatým a ich zmesami.0052 Podľa ešte výhodnejšieho uskutočnenia je vápenatou soľou uhličitan vápenatý v percentách medzi 45 a 90 hmotnosti prípravku. výhodnejšie medzi 70 a 80 . Zvlášť sú výhodné tablety s hmotnosťou medzi 2000 a 2200 mg a s obsahom uhíičitanu vápenatého medzi 1000 a 1750 mg. výhodnejšie medzi 1250 a 1750 mg. Táto soľ má dvojitú funkciu. ako zdroj vápnika a ako činidlo schopné uvoľňovať oxid uhličitý (C 02) v prítomnosti kyseliny súčasne tak. že poskytuje značný príjem elementárneho vápnika na hmotnost soli než iná soli a má väčšiu biodostupnost.0053 Vápenatá soľ može byt volitelne predgranuíovaná s maltodextrínmi alebo s predželatínovaným škrobom,aby sa získala surovina s primeranými vlastnosťami tečenia a stlačíteíností.0054 Výhodne sa používajú zmesi uhličitan vápenatý/maltodextrín s pomerom hmotnosti 95/5 a 90/10.0055 ñtamín D može byť výhodne stabilizovaný antioxidantrni.0056 Výhodne sa použil vitamín D stabilizovaný s DL-o-tokoferolom.0057 Fluór je dodávaný vo forme soli.0058 Výhodne je soľ fluóru vybraná z mono-lluórfosforečnanu sodného a fluoridu sodného.0059 Podľa ešte výhodnejšieho uskutočnenia je soľ ľluóru mono-fluórfoslorečnan sodný v množstve medzi 15 a 230 mg, výhodnejšie medzi 50 a 200 mg.0060 Dezintegračné činidlo je výhodne vybrané z krospovidónu, kroskarmelózy sodnej, guarovej gumy. sodného glykolátu škrobu a celulózových derivátov ako je hydroxypropylcelulóza s nízkym stupňom substitúcia. 0061 Podľa ešte výhodnejšieho uskutočnenia je dezintegračné činidlo vybrané z krospovidónu. kroskarmelózy sodnej. sodného glykolátu škrobu a hydroxypropylcelulozy s nízkym stupňom substitúcia a je začlenené v množstve medzi 1 a 10 hmotn. prípravku.0062 Podla ešte výhodnejšieho uskutočnenia je dezintegraćným činidlom hydroxypropylcelulóza s nízkym stupňom substitúcie (L-HPC) pridaná v množstve medzi 4 a 6 hmotnostných prípravku.0064 Sladidlom je výhodne sladidlo intenzívnej chuti vybrané zo skupiny tvorenej aspartámom, sacharínom sodným, cykíamátom sodným, acesulfámom draselným a ich zmesami a pridáva sa v množstve medzi 0.1 a 1 hmotnosti prípravku.0065 Podľa výhodnejšieho uskutočnenia je síadidlom intenzívnej chuti aspartám a zmesi s jeho obsahom. 0066 Podľa ešte výhodnejšieho uskutočnenia je síadidlom intenzívnej chuti aspartám pridaný v množstve medzi 0.15 a 0,55 hmotnostných prípravku.0067 Toto sladidlo intenzívnej chuti môže byť voliteľne sprevádzané najmenej jednou príchuťou vybranou zo skupiny tvorenej olejmí pomaranča. citronu. jahody, lesných plodov. mäty a anízu v množstve medzi 0.01 a 1 hmotnostných prípravku.0038 V ústach rozpustné tablety podľa tohto vynálezu môžu tiež obsahovat dalšie farmaceutický prijateľné pomocné látky.0069 Vo výhodne forme je prítomné šumivé činidlo pozostávajúca z činidla schopného uvoľňovať C 0 kombinované s činidlom, ktoré indukuje uvoľňovanie C 02.0070 Činidlo schopné uvoľňovať C 02 môže byt vybrané z uhlíčitanov alebo hydrogénuhličitanov alkalických kovov.0071 Vo zvlášť výhodnom uskutočnení je činidlom schopným uvoľňovať C 02 uhličitan vápenatý.0072 Cinidlo, ktoré indukuje uvoľňovanie C 02 može byť vybrané z organických kyselín, ich solí a ich zmesí. 0073 Vo výhodnejšom uskutočnení je činidlom, ktoré indukuje uvoľňovanie C 02, organicka kyselina vybraná z kyseliny vínnej. jablčnej, fumarovej, jantárovej, askorbovej, maleínovej. citrónovej, solí uvedených kyselín a ich zmesí , 0074 V ešte výhodnejšom uskutočnení je organická kyselina vybraná z bezvodej kyseliny citrónovej. vlnnej,askorbovej a ich zmesí. Aešte výhodnejšie je bezvodá kyselina citrónová v množstve medzi 2 a 25 hmotn. z prípravku.0075 Činidlo. ktoré indukuje uvoľňovanie C 02 je výhodne v tuhej forme a može byť použité v rôznych veľkostiach častíc vybraných medzi práškovou a granulovanou formou.0076 V obzvlášť výhodnom uskutočnení šumivé činidlo pozostáva z uhlíčitanu vápenatého/kyseliny citrónovej v hmotnostnom pomere medzi 10/1 a 2/1, ale výhodnejšie medzi 8/1 a 4/1.0077 Výhodne budú tablety podľa tohto vynálezu tiež obsahovat jedno riedidlo-spojivo vybrané zo skupiny. ktorú tvorí Iaktóza, plasdon, maltodextrín, mikrokryštalická celulóza a dextráty v množstve medzi 1 a 10 prípravku.0078 Vo zvlášt výhodnom uskutočnení je riedidlom Iaktóza včlenená v množstve medzi 1 a 5 hmotn. prípravku.0079 Výhodne bude prípravok tiež obsahovat najmenej jeho mazivo vybrané zo skupiny tvorenej kyselinou stearovou, stearanom horečnatým. stearylfumaranom sodným, stearanom vápenatým a polyetylénglykolmi v množstve medzi 0.5 a 5 hmotn. prípravku.0080 Vo zvlášť výhodnom uskutočnení je mazivom kyselina stearová pridaná v množstve medzi 1 a 3 hmotn. prípravku.0081 Tablety podľa tohto vynálezu môžu tiež obsahovať najmenej jedno sladidlo s nie velmi intenzívnou chuťou vybrané zo skupiny, ktorú tvorí sorbitol, manitol, xylitol. fruktoza, maltóza, maltitol, laktitoí a ich zmesi v množstve medzi 1 a 20 hmotn. prípravku.0082 Napriek tomu, tablety výhodne neobsahujú sladidlo slabej chute.0083 Vo zvlášť výhodnom uskutočnení v ústach rozpustné tablety podľa tohto vynálezu obsahujú

MPK / Značky

MPK: A61K 33/06, A61K 9/20, A61K 47/38, A61K 31/592, A61K 31/593, A61K 33/10, A61K 31/00, A61K 47/26

Značky: přípravky, ústach, rozpustné, farmaceutické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e13166-v-ustach-rozpustne-farmaceuticke-pripravky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">V ústach rozpustné farmaceutické prípravky</a>

Podobne patenty