Usporiadanie na zisťovanie vlastností záťaže manipulovanej prostredníctvom zdvíhacích prostriedkov

Číslo patentu: E 12864

Dátum: 08.12.2009

Autor: Asikainen Pentti

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vo všeobecnosti týka usporiadania na zisťovanie vlastností záťaže,sktorou sa manipuluje prostredníctvom zdvíhacích prostriedkov. Predložený vynález sa môže použit napr. V usporiadaní na Váženie, ktoré sa používa na Váženie materiálov, ktoré sú zdvíhané,napr. vozidla na prevoz materiálov. Vozidlom na prevoz materiálov môže byť napr. nákladný automobil na prevoz dreva, Iesnícke transportné vozidlo alebo harvester.0002 Žeriavy často obsahujú vážiace usporiadanie na Váženie materiálov, ktoré sa majú zdvíhať. Takýto žeriav svážiacom zariadením podľa doterajšieho stavu techniky je objasnený V patentovom spise Fl 84759 aje znázornený na obr. 1. Takýto žeriav zahŕňa pohyblivé rameno žeriavu, ktoré má Viacero priečok s klbovými spojmi. Na konci zostavy ramena je rotátor 5 spojený s ramenom. Na druhom konci rotátora sú manipulačné prostriedky 6 materiálu, ako napr. kIieštová hlava na zovretie dreva. Medzi ramenom žeriava a rotátorom je usporiadaný snimaci prvok 1 na meranie hmotnosti záťaže. Snímací prvok 1 je pripojený medzi rameno a rotátor prostredníctvom spojov B, 9. Ak je ako snímač použitý tenzometer, signál zo snímača je vedený cez kábel 2 k zosilňovaču 3 azosilnený signál je ďalej vedený káblom k meracej/riadiacej jednotke 4, ktorá zahŕňa užívatelský interfejs. Ak je použité hydraulické meranie, ako snimaci prvok je použitý hydraulický valec a hydraulická hadica 2 je vedená od meracieho bodu 1 k jednotke 3 zahŕňajúcej tlakový snímač azosilňovač. Signál je ďalej vedený cez elektrický kábel k meracej/riadiacej jednotke 4.0003 Usporiadanie podľa doterajšieho stavu techniky podla dokumentu Fl 84759 na Váženie zdvíhaných materiálov má istý nedostatok. Často je obtiažne viest elektrický kábel alebo hydraulickú hadicu pozdĺž kĺbového ramena tak, aby bola zabezpečená proti fyzickému namáhaníu a nárazom, keď je žeriav používaný. Jedným riešením tohto problému by mohlo byť nahradenie kábla snímačom s bezdrôtovou komunikáciou integrovaním prostriedkov na bezdrôtový prenos dát so snímačom. Avšak takéto riešenie má tiež určité nedostatky. Elektronika potrebná na spracovanie signálu zo snímača a na umožnenie bezdrôtového prenosu dát potrebuje napájací zdroj, napríklad nabíjatelnú batériu. Aby sa zabezpečila energia napríklad na celý pracovný deň,batéria musí mat dostatočnú kapacitu avelkost. Vdôsledku toho by bola skrinka elektroniky relatívne veľká. Ak je takáto jednotka umiestnená pri rotátore žeriava vzniká riziko, že bude vystavená fyzickým nárazom, ked sa bude žeriav používať. Takéto nárazy môžu poškodiť skrinku a/alebo zapríčiniť, že elektronika bude nefunkčná alebo nepresná.0004 W 0 2004/5180 A 1 opisuje usporiadanie na Váženie vzdvíhacom zariadení, kde tenzometer je pripevnený k ramenu zdvihacieho zariadenia a signálový kábel je vedený pozdĺž kĺbového ramena. W 0 97/40352 opisuje usporiadanie na Váženie odpadu, V ktorom je tenzometer-2 pripevnený ku kĺbovému ramenu. Signál z tenzometra je vedený kjednotke elektroniky pomocou kábla. Jednotky elektroniky nákladných automobilov môžu byť vspojení s hlavným počítačom prostredníctvom bezdrôtového komunikačného systému.0005 Cieľom predloženého vynálezu je vyhnúť sa, alebo aspoň zmierniť vyššie uvedené nedostatky riešení podľa doterajšieho stavu techniky a dosiahnuť riešenie, prostredníctvom ktorého sa získa vyššia spoľahlivosť a funkcionalíta.0006 Cieľ vynálezu sa dosiahne riešením, v ktorom je elektronický alebo hydraulický snímač s výhodou nainštalovaný medzi rameno a rotačnú časť rotátora zdvíhacích prostriedkov a signál zo snímača je vedený elektrickým alebo hydraulickým káblom k jednotke elektroniky, ktorá je umiestnená na ramene zdvíhacích prostriedkov. Jednotka elektroniky má prostriedky na bezdrôtový prenos dát a napájací zdroj pre prostriedky na spracovanie signálu a prostriedky na prenos dát.0007 Podľa jedného uskutočnenia vynálezu je snímačom elektrický snímač, ako napríklad tenzometer na Váženie záťaže. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je snímač pridružený k elektronike, napríklad zosilňovač a/alebo analógovo-digitálny prevodník je integrovaný do rovnakej skrinky ako snímač. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je snímač spojený s elektronikou, napríklad zosilňovač a/alebo analógovo-digitálny prevodník je umiestnený vjednotke elektroniky.0009 Podla iného uskutočnenia je snímačom hydraulický snímač, ako napríklad hydraulický valec, ktorý je spojený sjednotkou elektroniky hydraulickou hadicou. Hydraulický valec tak môže byt časťou závesu. Jednotka elektroniky zahŕňa tlakový snímač na premenu hydraulického tlaku na elektrický signál. Hydraulický snímač sa svýhodou používa na Váženie záťaže. Vďalšom uskutočnení je tlakový snímač umiestnený vedľa hydraulického valca a medzi tlakovým snímačom a jednotkou elektroniky je umiestnený signálový kábel.0010 Snímač môže tiež snímať/merat niektoré iné vlastnosti záťaže ako hmotnosť. Môže byt napríklad snímačom pre RFlD nálepku, ktorá je pripojená k záťaži. RFID nálepka môže obsahovat informáciu o záťaži, ako napríklad kvalitu, vlastníka alebo miesto transportu záťaže, a pod. Snímač môže ďalej merať parametre záťaže, ktorá je Vážená, napr. jej šírku. Takýto snímač môže byť založený napr. na mechanickom alebo optickom meraní.0011 Napájacím zdrojom jednotky elektroniky môže byť s výhodou nabíjateľná batéria. Tiež sa môže použit solárny článok alebo generátor, ktorý vytvára elektrickú energiu z pohybu zdvíhacích prostriedkov. Takéto prostriedky môžu byt použité ako primárne energetické zdroje, alebo môžu byť použité na nabíjanie batérie.0012 Ďalšie uskutočnenia vynálezu sú opísané v závislých nárokoch.0013 S predloženým vynálezom je možné dosiahnut podstatné výhody. snímačom môže byt malý, jednoduchý a kompaktný komponent, ktorý sa môže lahko nainštalovať medzi rameno aotočnú časť rotátora, napríklad do závesu medzi rameno a rotátor. Jednotka elektroniky preprenosovú elektroniku a batériu môže byť nainštalovaná dovnútra ramena, pričom riziko priameho fyzického nárazu do jednotky je velmi nízke. Tiež je možné využiť väčší priestor pre jednotku elektroniky, pričom je možné použiť batériu s vysokou kapacitou alebo iný druh energetického zdroja.0014 Vtejto patentovej prihláška vozidlo na prevoz materiálu odkazuje prinajmenšom na všetky druhy vozidiel majúcich zdvíhacie prostriedky a manipulačné prostriedky na zdvíhanie/prevoz materiálu. vozidlom na prevoz materiálu môže byť napr. nákladný automobil na prevoz dreva. Iesnícke transportné vozidlo alebo harvester. Zdvíhaným/prevážaným materiálom môže byť napr. drevo alebo iný podlhovastý materiál, skaly, iné kusy materiálu a pod.0015 V tejto patentovej prihláške rotačná časť znamená časť rotátora, ktorá je usporiadaná na rotáciu vo vzťahu k ramenu zdvíhacích prostriedkov.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH 0016 Ďalej bude vynález opísaný podrobnejšie s odkazom na nasledujúce obrázky 0 br.1 znázorňuje vážiace zariadenie žeriavu podľa doterajšieho stavu technikyObr. 2 a znázorňuje blokovú schému príkladného usporiadania podla jedného uskutočnenia vynálezuObr. 2 b znázorňuje blokovú schému príkladného usporiadania podľa druhého uskutočnenia vynálezu aObr. 2 c znázorňuje blokovú schému príkladného usporiadania podľa tretieho uskutočnenia vynálezu.PODROBNÝ OPIS PRÍKLADOV USKUTOČNENIA0017 Obr. 2 a znázorňuje blokovú schému usporiadania podľa jedného uskutočnenia vynálezu. Vtomto uskutočnení je použitý snímač 21, ktorý poskytuje elektrický signál zahŕñajúci informáciu týkajúcu sa vlastností záťaže. Snímačom môže byť napríklad tenzometer, pričom signál je úmerný hmotnosti záťaže. Snímač 21 je nainštalovaný medzi rameno a otočnú časť rotátora zdvíhacích prostriedkov. Snímač môže byt nainštalovaný do závesu, alebo napríklad na nerotačnú čast rotátora. Signál zo snímača je vedený cez kábel 22 do jednotky 25 elektroniky, ktorá je nainštalovaná na ramene zdvíhacích prostriedkov. Jednotka elektroniky môže byť svýhodou nainštalovaná vo vnútri ramena, ale alternatívne môže byť tiež nainštalovaná čiastočne, alebo úplne, mimo konštrukcie ovládacieho ramena, na jeho bočnej strane. Jednotka elektroniky 25 zahŕňa prostriedky 28 na spracovanie signálu, ktoré zosilňujú signál prijatý zo snímača a prevádza signál do digitálnej formy. Digitálny signál zo snímača je potom vedený do prostriedkov 27 na-4 prenos dát, ktoré prenášajú dáta bezdrôtovým spôsobom cez anténu 29. Jednotka elektroniky tiež zahŕňa napájací zdroj 26, ako napríklad nabíjateľnú batériu na dodávanie elektriny do prostriedkov na spracovanie signálu a prostriedkov na prenos dát. Alternatívne môže byť použitý solárny článok alebo menič na premenu pohybu ramena na elektrickú energiu. Prenesený signál je prijímaný anténou 23 meracej/riadiacej jednotky 24, pričom sa signál premení na zobrazenú informáciu,napríklad informáciu o hmotnosti. Meracia/riadiaca jednotka môže byť umiestnená v kabine vozidla na prevoz materiálov. Bezdrôtový prenos dát môže byť založený na rádiových modemových kanáloch, Bluetooth, WLAN (Wireless Local Area Network), mobilných sieťach, ako napríklad GPRS. alebo môže byt založený na niektorých iných bezdrôtových komunikačných spôsoboch. 0018 Obr. 2 b znázorňuje blokovú schému usporiadania podla druhého uskutočnenia vynálezu. Tiež vtomto uskutočnení je použitý snímač 21, ktorý poskytuje elektrický signál obsahujúci informáciu týkajúcu sa vlastností záťaže. Snímačom môže byť napríklad tenzometer, pričom signál je úmerný hmotnosti záťaže. Vtomto uskutočnení sú prostriedky 28 na spracovanie signálu integrované so snímačom 21 do integrovaného komponentu. Tento snlmací komponent je nainštalovaný medzi rameno a otočnú časť rotátora zdvíhacích prostriedkov. Snímač a komponent na spracovanie signálu môžu byť nainštalované do závesu alebo na nerotačnú časť rotátora. Signál zo snímača je vedený cez kábel 22 do jednotky 25 elektroniky, ktorá je nainštalovaná na ramene zdvíhacích prostriedkov. Jednotka elektroniky môže byť s výhodou nainštalovaná vo vnútri ramena, ale alternatívne môže byť tiež nainštalované čiastočne, alebo úplne mimo konštrukcie ovládacieho ramena, na jeho bočnej strane. Jednotka elektroniky 25 zahŕňa prostriedky 27 na prenos dát, ktoré prenášajú dáta bezdrôtovým spôsobom cez anténu 29. Jednotka elektroniky tiež zahŕňa napájací zdroj 26, ako napríklad nabíjatelnú batériu na dodávanie elektriny do prostriedkov 28 na spracovanie signálu a prostriedkov 27 na prenos dál. Alternatívne môže byť použitý solárny článok alebo menič na premenu pohybu ramena na elektrickú energiu. Kábel 22 tiež obsahuje vodiče na dodávanie napätia prostriedkom na spracovanie signálu, ktoré sú vtomto uskutočnení umiestnené medzi ramenom a rotačnou časťou rotátora. Prenesený signál je prijímaný anténou 23 meracej/riadiacej jednotky 24, pričom sa signál premenl na zobrazenú informáciu, napríklad informáciu ohmotnosti. Vtomto uskutočnení je výhodou to, že signál vkábli 22 má vyššiu amplitúdu a je teda menej citlivý na interferenciu.0019 Obr. 2 c znázorňuje blokovú schému usporiadania podľa tretieho uskutočnenia vynálezu. Vtomto uskutočnení je použitý hydraulický valec 21 a ako snímač. ktorý je nainštalovaný medzi rameno a rotačnú časť rotátora zdvíhacích prostriedkov. Hydraulický valec môže byt nainštalovaný clo závesu, čím tvori časť závesu, alebo do nerotačnej časti rotátora. Tlak z hydraulického valca je prenašaný cez hydraulickú hadicu 22 do jednotky 25 elektroniky, ktorá je nainštalovaná na ramene zdvíhacích prostriedkov. Jednotka 25 elektroniky zahŕňa tlakový snímač 21 b, ktorý premieňa hydraulický tlak na elektrický signál. Ale alternatívne je tiež možné, že tlakový snímač 21 b je integrovaný s hydraulickým valcom 21 a aje teda umiestnený medzi koncom ramena a otočnou časťou rotátora. Vtomto pripade usporiadanie obsahuje namiesto hydraulickej hadice elektrický kábel 22 od tlakového snímača k jednotke 25 elektroniky. Jednotka elektroniky zahŕňa prostriedky 28 na spracovanie signálu, ktoré zosilňujú signál prijatý od snímača apremieňajú signál do

MPK / Značky

MPK: B66C 13/16, G01G 19/18, G01G 23/37

Značky: prostredníctvom, vlastností, zdvihacích, usporiadanie, manipulovanej, zisťovanie, záťaže, prostriedkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e12864-usporiadanie-na-zistovanie-vlastnosti-zataze-manipulovanej-prostrednictvom-zdvihacich-prostriedkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie na zisťovanie vlastností záťaže manipulovanej prostredníctvom zdvíhacích prostriedkov</a>

Podobne patenty