Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fungicídne zmesi Opis Predložený vynález sa týka fungicídnych zmesí, ktoré obsahujú(1) 2-2-(1 -chlórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-hyd roxypropyI-2,4-dihyd ro-1 ,2,4 triazol-3-tión (protiokonazol) vzorca I alebo jeho soli alebo aduktyOkrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia choroboplodných húb pomocou zmesí zlúčenín I a XVI a použitia zlúčenín I a XVI na výrobu takýchto zmesi ako aj prostriedkov, ktoré takéto zmesi obsahujú.Protiokonazol vzorca l, 2-2-(1-chlórcyklopropyl)-3-(2-chlórfeny|)-2 hydroxypropyl-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-tión je známy už z W 0 96/16048.Z W 0 98/47367 je známy rad účinných kombinácií protiokonazolu s množstvom iných fungicídnych zlúčenín.Metalaxyl vzorca XVI je opísaný v US 4,151,299.S ohľadom na zníženie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektra účinnosti známych zlúčenín I a XVI bola podstatou predloženého vynálezu úloha nájsť také zmesi, ktoré pri redukovanom celkovom množstve aplikovaných účinných látok vykazujú zlepšený účinok proti choroboplodným hubám (synergické zmesi).Na základe tohto bola nájdená vyššie definovaná zmes protiokonazolu s metalaxylom. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasným a sice spoločným alebo oddeleným aplíkovaním zlúčenín I a XV| alebo následným oddeleným aplíkovaním zlúčenín | a XV| dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako je tomu pri aplikácii jednotlivých zlúčenín samostatne.2-2-(1 -ChIórcyk|opropyl)-3-(2-chIórfenyl)-2-hydroxypropylj-Z ,4-dihydro-1 ,2,4 triazol-3-tión vzorca I je známy z W 0 96-16 048. Zlúčenina môže existovať v ticho forme vzorcaH 2 C 1 G i» TLILÝSH N ua) Pre jednoduchosť sa vždy uvádza len tionď-forma.Zlúčenína l je na základe bázického charakteru v nej obsiahnutých dusíkových atómov schopná s anorganickými alebo organickýml kyselinami alebo s kovovými iónmi vytvárať soli alebo adukty.Príkladmi anorganických kyselín sú halogenovodíkové kyseliny ako je fluorovodík, chlorovodík, bromovodík a jodovodík, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselina dusičnáAko organické kyseliny prichádzajú do úvahy napríklad kyselina mravčia,kyselina uhličitá a alkánové kyseliny ako je kyselina octová, kyselina trifluóroctová,kyselina trichlóroctová a kyselina propiónová ako aj kyselina glykolová, kyselina tiokyanová, kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová, kyselina škoricová, kyselina šťavelová, alkylsulfónové kyseliny (sulfónové kyseliny s lineárnym reťazcom alebo rozvetveným alkylovým zvyškom s 1 až 20 uhlíkovými atómami), arylsulfónové kyseliny alebo aryldisulfónové kyseliny(aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zvyšok, ktoré obsahujú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s lineárnym reťazcom alebo rozvetveným alkylovým zvyškom s 1 až 20 uhlíkovými atómami), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zvyšok, ktoré obsahujú jeden alebo dva substituované zvyšky kyseliny fosforečnej),pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu byt ďalej substituované, napríklad kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselina 2-fenoxybenzoová, kyselina 2-acetoxybenzooová atď.Ako kovové ióny prichádzajú do úvahy najmä ióny prvkov druhej hlavnej skupiny, obzvlášť Vápnik a horčík, tretej a štvrtej hlavnej skupiny, najmä hliník, cín a olovo, ako aj prvej až ôsmej vedľajšej skupiny, najmä chróm, mangán, železo, kobalt, nikel, meď, zinok a iné. Zvlášť výhodné sú kovové ióny prvkov vedľajšej skupiny štvrtej periódy. Kovy môžu byť pri tom prítomné v rôznych mocenstvách, ktoré súVýhodné je pri príprave zmesí použiť čisté účinné látky l a XV|, ku ktorým je možné v pripade potreby prlmiešať ďalšie látky účinné proti choroboplodným hubám alebo iným škodcom ako sú hmyz, pavúky alebo hlísty, alebo aj herbicídne látky alebo účinné látky na reguláciu rastu alebo hnojivá.Zmes zložená zo zlúčeniny l spoločne so zlúčeninami XVI, pripadne zlúčenina l a so zlúčeninou XV| aplikované súčasne spoločne alebo oddelene, sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou proti širokému spektru fytopatogénnych húb, najmä proti hubám triedy Ascomycetes, Basidiomycetes, Fycomycetes a Deuteromycetes. Tieto sú čiastočne systematicky účinné a je ich preto možné použiť ako listové aleboOsobitný význam majú na ničenie početných húb na rôznych úžitkových rastlinách ako sú bavlník, zeleninové rastliny (napríklad uhorky, fazuľa, paradajky,zemiaky a tekvica), jačmeň, traviny, ovos, banány, káva, kukurica, ovocné rastliny,ryža, raž, sója, vinič, pšenica, okrasné rastliny, cukrová trstina ako aj na množstveVhodné sú najmä na ničenie nasledujúcich húb patogénnych pre rastliny Blumeria graminis (pravá múčnatka) na obilí, Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea na rastlinách tekvice, Podosphaera leucotricha na jablkách,Uncinula necator na viniči, typy Puccinia na obilí, typy Rhizoctonia na bavlne, ryži a travinách, typy Ustilago na obilí a cukrovej trstine, Venturia inaequalis (priškvar) na jablkách, typy Helminthosporium na obilninách, Septoria nodorum na pšenici, Botrytis cinerea (sivá pleseň) na jahodách, zelenine, okrasných rastlinách a viniči,Cercospora arachidicola na podzemnici olejnej, Pseudocercosporella herpotrichoides na pšenici a jačmeni, Pyricularia oryzae na ryži, Phytophthora infestans na zemiakoch a paradajkách, Plasmopara viticola na viniči, typy Pseudoperonospora na chmeli a uhorkách, typy Alternaria na zelenine a ovocí, typy Mycosphaerella na banánoch ako aj typy Fusarium a Verticillium.Zlúčeninu I a zlúčeninu XV| je možné aplikovať súčasne, a síce spoločne alebo oddelene, alebo je možné ich aplikovať osobitne následne po sebe, pričom

MPK / Značky

MPK: A01P 3/00, A01N 43/653, A01N 37/46

Značky: fungicidně, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e12848-fungicidne-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi</a>

Podobne patenty