Spôsob výroby obmedzene prieťažného zvarového spoja

Číslo patentu: E 12599

Dátum: 10.08.2009

Autor: Schulze Bernd

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby obmedzene prieťažného zvarového spoja Opis 0001 Vynález sa týka spôsobu podľa predvýznakovej časti nároku 1.0002 Zváranie je, ako je známe, spôsob spájania za účelom materiálového spojenia dvoch alebo viacerých materiálov, ktorý spočíva predovšetkým v použití tepla. Zváranie sa pritom môže uskutočňovať s alebo bez prídavných materiálov.0003 V tejto súvislosti sa okrem iného poukazuje na dokument EP 1 640 111 A 2. Tam je opísaná laserová zváracia technika v odbore letectva. Ďalej sa okrem toho poukazuje na dokument DE 196 39 667 C 1, ktorý opisuje spôsob zvárania. okrem iného upínacl systém, ktorý slúži na to, aby v priebehu procesu zvárania tixoval príslušné diely. Okrem toho tiež dokument DE 102 48 955 B 3 opisuje tzv.pritlačné zariadenia, ktoré majú ñxovať zvárané plechy.0004 Úplne všeobecne však pri takomto termickom spájaní najmä kovových súčastí môže dôjsť k ich pretiahnutiu, čo môže sťažiť najmä dodržanie určených0005 Miera pretiahnutia pritom môže byť závislá od viacerých faktorov, ako je množstvo vneseného tepla a možnosti uvoľñovania v komponentoch pôsobiacich vlastných pnutí, ako aj daného upnutia súčastí v zváracích zariadeniach a/alebov priebehu zvárania. Úloha vynálezu 0006 Tu nastupuje vynález, úlohou ktorého je nájdenie jednoduchého spôsobuspájania najmä kovových súčasti zváraním, pričom sa má minimalizovať možnépretiahnutíe pri procese zvárania.0007 Na riešenie úlohy vedie význaková časť nároku 1.0008 Takým súčasným zváraním na najmenej dvoch miestne od seba navzájom odľahlých spojovacích miestach môžu napr. prakticky zamrznúť možné vlastné pnutia súčasti a tým byť učinené prakticky neškodnými. Tiež pri nasledujúcom procese zvárania môžu byť tým dokonca s výhodou minimalizované možné vznikajúce prieťahy. Možné vlastné pnutia v zvarovaných súčastiach môžu byť sice redukované aj tým, že sa tieto pred zváraním kvôli odstráneniu pnutia vyžíhajú, čo by ale znamenalo nie nepodstatný výrobný krok, ktorý by bol spojený s prídavnými nákladmi.0009 Pri súčasnom zváraní najmenej dvoch miestne odlišných spojovacích miest sa zvlášť osvedčilo, že zváranie sa paralelne uskutočňuje na protiľahlých spojovacích miestach, t.j. zváranie sa uskutočňuje obojstranne na najmenejdvoch spájaných súčastiach v rovnakom čase.0010 Ďalej môže byť výhodné, ak zvárané súčasti sú po ich zostavení prinajmenšom počas procesu zvárania pridržiavané vo svojej polohe. a to tlakom prítlačnej sily. Môže však byť tiež účelné, ak zvárané súčasti sú po zostavení pridržiavané vo svojej polohe každá zvlášť.0011 Najmä pri technicky vysokohodnodnotných súčastiach a pri relatívne vysokom počte kusov, ako sú radiace prvky radiacich prevodoviek, môže byť z hľadiska prevádzkovej hospodárnosti priaznivé, ak súčasné procesy zvárania sa uskutočňujú pomocou laserového zvárania. Možno si však tiež predstaviť metódu zvárania kovov s ochranným plynom, prípadne tzv. MSG-zváranie,prípadne laserové a/alebo MSG-tandemové zváranie.0012 Súčasné procesy zvárania sa môžu s výhodou uskutočňovať pomocou najmenej dvoch synchrónne sa pohybujúcich a vždy zváracou hlavou osadených robotických ramien, pričom je tu tiež účelné kolízne sledovanie ich zváracích hláv, aby tieto nekolidovali s konštrukciou zariadení pre fixovanie navzájom zváraných súčastí.0013 Konečne môže byť súčasne na obidvoch spojovacích miestach vytváraný zvarový spoj je vždy uskutočnený ako zvarový šev alebo ako viacero bodových zvarov, pričom posledné ešte môžu priniesť úspory na nákladoch na zváranie, ako je energia prípadne tiež prídavné materiály.0014 V praxi sa ukázalo. že týmto spôsobom sa dosiahnu najlepšie výsledky v oblasti tzv. metódy Iúčového zvárania. Menej dobré výsledky sa dosiahnu pri tzv. metóde zvárania kovov s inertným plynom, pretože pri tejto metóde zváraniasa do súčastí zavedie príliš veľa energie.0015 Spojovacie miesta slúžia len na predbežné fixovanie súčastí pred vlastným prevarením, nachádzajú sa však vo vnútri neskôr vzniknutého zvarového šva.0016 V akej forme nadväzujúce prevarenie prebehne, nie je pre vynálezcovskú myšlienku detailne dôležité. Možno si predstaviť prevarenie od jedného spojovacieho miesta k druhému alebo začiatok medzi spojovacími miestami až0017 Rovnako tak nie je dôležité, na ktorej strane spojovacích miest sa začne s prevarenlm. Súčasné zváranie vedie v tejto súvislosti k lepšiemu vyťaženiu zváracieho stroja a tým k úspore času. Vynálezcovská myšlienka však tiež zahŕňa, že najskôr sa zvarí jedna strana obrábaného kusu od spojovacieho miesta k spojovaciemu miestu a následne sa potom zvára na druhej strane v opačnom alebo rovnakom smere od spojovacieho miesta k spojovaciemu miestu.0018 Ďalšie znaky a výhody predloženého vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu a dvoch príkladov uskutočnení v spojení s výkresom, ktorý znázorňuje naobr.1 perspektívne vyobrazenie obojstranného zvarového spoja pomocou zvarového šva medzi zasúvacou vidlicou radiacej prevodovky a dielomobr.2 zjednodušene perspektívne vyobrazenie zváracieho zariadenia na výrobu zvarového spoja podľa obr. 1, je tu však namiesto vždy obojstranného zvarového šva obojstranne použitý rad bodových0019 Na obr. 1 znázornené dve súčasti - označené 1 a 2 - patria k radiacej prevodovke, pričom ako súčasť 1 je použitá zasúvacia vidlica a ako sčasti znázornená súčasť 2 vidiicový unášač. Obidve súčasti 1 a 2 sa dotýkajú v presahujúce spojovacej oblasti, tvorenej priečnym mostíkom 1.1 zasúvacej vidlice 1 a voľným koncom 2.1 vidiicového unášača 2. Takto vytvorené spojovacie miesta, označené šípkami 3 a 4, sú v tomto prvom príklade uskutočneniasúčasne navzájom zvarené zvarovými švami 5 a (6).0020 Na obr. 2 zjednodušene znázornená možné zváracie zariadenierna zváranie zasúvacej vidlice 1 s vidlicovým unášačom 2 pozostáva z na základnej doske 8 pripevneného úložného bloku 7, uskutočneného zodpovedajúcne vnútornému obrysu zasúvacej vidlice 1.0021 Vidlicový unášač 2 spočíva pri tomto zváracom zariadení svojim koncovým kusom v tvare písmena T na podpornom bloku 9 a môže byt s týmto tiež spojený skrutkami. Rýchlejšie sa však ñxovanie oboch navzájom zváraných súčastí 1 a 2 dosiahne tým, že sa použije prítlak pritlačnou silou 10, ktorá je na obr. 2 naznačená hrubou šípkou.0022 V druhom príklade uskutočnenia zváraného spoja, ktorý je znázomený na obr. 2, je namiesto obojstranne v spojovaclch miestach 3 a 4 súčasne podľa obr. 1 vytvorených zvarových švov 5 a (6) použitých viacero bodových zvarov 11.1 11.3, z ktorých najprednejší bodový zvar 11.1 a najzadnejší bodový zvar 11.3 sú umiestnené vždy približne 2 mm od začiatku a konca - označených 12 a 13 spojovacej oblasti 1.1/2.1 zvarového spoja.

MPK / Značky

MPK: B23K 26/06, B23K 26/24

Značky: zvarového, spoja, spôsob, prieťažného, obmedzene, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e12599-sposob-vyroby-obmedzene-prietazneho-zvaroveho-spoja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby obmedzene prieťažného zvarového spoja</a>

Podobne patenty