Deformovateľné uchytenie, obzvlášť pre bezpečnostnú oddeľovaciu sieť pre úložný priestor motorového vozidla

Číslo patentu: E 12291

Dátum: 21.08.2004

Autori: Lewis Richard, Plika Aliki

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka uchytenia pre spojenie prvej s druhou konštmkčnou súčasťou, obzvlášť na upevnenie bezpečnostnej oddeľovacej siete v úložnom priestore motorového vozidla,ktoré je v prípade nadmerných zaťažení, podmienených nehodou, deformovateľné preUchytenie tohto druhu je známe zo spisu EP 0 642 955 B 1. Pozostáva zo spojovacích vzpier v tvare tyčí medzi karosériou vozidla a bezpečnostnou oddeľovacou sieťou, ktoré sú vždy vybavené deformačným prvkom vo forme rozšírenia v tvare medzikružia. Pri nadmemom zaťažení sa medzikružie deformuje do tvaru elipsy a pohlcuje pritomĎalšie uchytenie podľa predvýznaku nároku 1 je opísané v patentovom spise EP 0 777 590 B 1. To pozostáva z upevňovacieho závesu, ktorý je ohnutý do tvaru S a zabezpečený v oblasti prekrytia upínacím strmeňom, a ktorý sa pri nehode rozťahuje a pritom je vyťahovaný z upinacieho strmeňa.Z GB 1 390 889 je známy nosník na upevnenie vratného kovania pre bezpečnostný pás motorového vozidla, ktorý je známym spôsobom vytvorený ako plechový pásik, ktorý je možné upevniť na B-stĺpiku vozidla. Na tomto plechovom pásiku je upravený Upevňovací jazýček na uloženie vratného kovania. Upevňovací jazýček je čiastočne vyrazený a vyhnutý z plechového pásika. Predĺženia obrysu vyrazenia upevňovacieho jazýčka sú vytvorené ako línie požadovaného odtrhnutia, ktoré pri nadmemom zaťažení vratného kovania umožňujú do určitej miery vytrhnutie upevňovacieho jazýčka z ple chového pásika.Z DE 196 26 033 je známe zariadenie na výškové prestavovanie bezpečnostného pása,ktoré taktiež zahŕňa nosnú lištu pre vratné kovanie. Nosná lišta má pod homým úložným vŕtaním pre upevňovaciu skrutku trhací jazýček, ktorý je vytvorený štrbinou, vyseknutou v tvare U, v plechu nosnej lišty. Pri určitej ťažnej sile v páse sa pretrhnú hore ležiace spojovacie mostíky medzi ďalšími otvormi alebo vyhĺbeniami, čím je v prí pade čelného nárazu dané obmedzenie sily alebo záťaže.Prostriedky na obmedzenie záťaže pása pri čelnom náraze sú napríklad upravené aj priPorovnateľné zariadenie pre bezpečnostné pásy, absorbujúce energiu, je známe z US 3,l 06989.Nakoniec je z AU-B-28328/95 známy pohlcovač nárazu pre umiestnenie v zabezpečo vacom lane ako ochrana proti pádu.Keďže niektoré známe uchytenia absorbujú energiu výlučne deformáciou, musia byť oblasti, ktoré sa majú deforrnovať, vytvorené pomeme veľké a geometrický zložité,takže tieto konštrukčné súčasti potrebujú značný konštrukčný priestor. Okrem toho súvizuálne málo pekné a relatívne nákladné sa vyrábajú. ÚlohaÚlohou vynálezu je ponúknuť kompaktné, jednoducho vyrobiteľné a tvarovo peknéuchytenie, ktoré môže absorbovať značnú energiu. RiešenieÚloha je vyriešená znakmi nároku 1. Podľa vynálezu je navrhované, že je uchytenie vybavené miestami požadovaného zlomu, pozdĺž ktorých sa v dôsledku nehody miestne od seba oddeľujú oblasti uchytenia, spojené s prvou a druhou konštrukčnou súčasťou. Sily, vyskytujúce sa v dôsledku nehody, nie sú teda znižované len plastickou deformá ciou, ale obzvlášť energiou, potrebnou na roztrhnutie miest požadovaného zlomu.Miesta požadovaného zlomu sú výhodne vytvorené ako zárezy, prebiehajúce vo forme línií v oblasti uchytenia v tvare dosky. Tie môžu byť bezprostredne vtlačene do uchytenia pri jeho vysekávaní. Samozrejme sú možné aj iné usporiadania, napríklad zoradenia slepých alebo priechodných otvorov v tvare línii, ako aj odlišné výrobnéVýhodne je zostávajúci prierez materiálu uchytenia v oblasti zárezov v najskôr oddelite 1 nej časti miesta(míest) požadovaného zlomu menší ako v následne oddeliteľnej oblasti miesta(miest) požadovaného zlomu. Tým je umožnené relatívne ľahké natrhnutie, zatiaľ čo pohlcovanie energie v ďalšom priebehu oddeľovania vzrastá. Na to je výhodné, že zostávajúci prierez vytvorenia v tvare dosky v priebehu miestapožadovaného zlomu kontinuálne, obzvlášť lineáme, vzrastá. Úplnému odtrhnutiu je prirodzene spravidla nutné zabrániť.Priebeh sily v uchytení môže byt riadený tým, že najprv oddeliteľná oblasť miestapožadovaného zlomu vyúsťuje z otvoru, prerazeného uchytenim.Výhodne sú miesta požadovaného zlomu a/alebo prerazené otvory umiestnene .na uchytení v tvare U, pričom prvá konštrukčné súčasť je spojená s uehytenim mimo usporiadania v tvare U a druhá konštrukčné súčasť vo vnútri, a síce na druhej strane koncov ramien usporiadaní v tvare U. Postupom oddeľovania vytvára uchytenie plasticky vytvarovaný jazýček, ktorý je v oblasti koncov ramíen U ešte pevne spojenýs uchytenim. Vyobrazenia Vyobrazenia znázorňujú príkladne a schematicky jedno uskutočnenie vynálezu.Obr. 1 rez úložným priestorom motorového vozidla, ktoré je vybavené uchytením pre bezpečnostnú oddeľovaciu sieť, obr. 2 pohľad na uchytenie podľa vynálezu v nedeforrnovanom stave, obr. 3 prvý prierez X 1 - X 1 uchytenim podľa obr. 2, obr. 4 ďalší prierez X 2 - X 2 rovnakým uchytením, obr. 5 uchytenie podľa obr. 2 po deformácii, podmienenej nehodou.Úložný priestor l motorového vozidla 2, znázornený na obr. l, je oproti priestoru 4 pre cestujúcich zabezpečený (obvykle vyberateľnou) bezpečnostnou oddeľovacou sieťou 3,takže náklad pri spomalení, podmíenenom nehodou, nemôže preniknúť do priestoru 4Bezpečnostná oddeľovacia sieť 3 je homými uchyteniami 5 a dolnými uchyteniami 6,prípadne aj neznázomenými bočnýmí uchyteniami spojená s karosériou 7 motorového vozidla 2. Dolné uchytenia 6, ktoré nemôžu v žiadnom prípade prísť do styku s cestujúcimi vzadu, sú výhodne vytvorené podľa vynálezu. Pri zodpovedajúcom usporiadaníalebo zakrytí však použitie nie je obmedzené na tieto uchytenia.Každé uchytenie 6 pozostáva z podlhovastej plechovej súčasti, ktorá je na svojich koncoch vybavená otvormi 8 pre upevnenie na karosériu vozidla, napríklad nitmi alebo skrutkami. Medzi otvormi 8 prebieha v strednej oblasti uchytenia 6 usporiadanie miest 9, 9 požadovaného zlomu v tvare línii a oblúkových prierazov 10 v tvare U. Usporiadanie v tvare U obklopuje teda jazyk 11, jednodielne integrovaný do uchytenia 6, ktorý je na svojom konci, nachádzajúcom sa na druhej strane koncov 12 ramien,vybavený úchytom 13. Do toho bude zavesená bezpečnostná oddeľovacia sieť 3 proti kusom v tvare háka.Ako je zrejme z prierezov podľa obr. 3 a 4, sú miesta 9 (práve tak ako 9) požadovaného zlomu vytvorené zárezmi 14, vtlačenými do uchytení. Tie majú v oblasti úchytu 13 resp. prierazov 10 (obr. 3) väčšiu hĺbku ako v oblasti koncov 12 ramien (obr. 4), takžesa zostávajúci prierez materiálu zmenšuje od úchytu 13 ku koncom 12 ramien.

MPK / Značky

MPK: B60R 21/06

Značky: uchytenie, úložný, motorového, bezpečnostnú, vozidla, priestor, obzvlášť, oddeľovaciu, sieť, deformovateľné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e12291-deformovatelne-uchytenie-obzvlast-pre-bezpecnostnu-oddelovaciu-siet-pre-ulozny-priestor-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deformovateľné uchytenie, obzvlášť pre bezpečnostnú oddeľovaciu sieť pre úložný priestor motorového vozidla</a>

Podobne patenty