Zariadenie na upevnenie plastových častí na karosériu motorového vozidla

Číslo patentu: E 12024

Dátum: 24.07.2008

Autor: Schraer Thorsten

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA UPEVNENIE PLASTOVÝCH ČASTÍ NA KAROSÉRIU MOTOROVÉHO VOZIDLA0001 Tento vynález sa týka zariadení na upevnenie plastových časti na karosérii motorového vozidla, s vnútorným závitom, ktorým je vybavená karoséria, a so skrutkou s vonkajším závitom, vsadeným do vnútorného závitu.0002 V súčasnej dobe smeruje vývoj motorových vozidiel ktomu, že sa karosérie vyrábajú stále viac zmiešané z kovových a plastových častí. Najmä sa sleduje z dôvodov znižovania hmotnosti to, že sa blatniky vyrábajú z plastu. Pri montáži plastových blatnikov na inak z kovu zostávajúcej karosérii však vzniká problém, že sa plastový blatník pri montáži na kovovej karosérii musí upevniť tak, že počas montáže musí byt nastavovaný pre vyrovnávanie výrobných tolerancii (napríklad štrbín) v smere jazdy a proti smeru jazdy (v smere X) ako aj ku karosérii a od karosérie (v smere Y). Okrem toho musí byt zaistené, že môžu byť vyrovnávané odlišné súčinitele tepelnej rozťažnosti kovu a plastu počas životnosti vozidla. Z tohto dôvodu musí byť blatník upevnený tak, že môže vyrovnať vôľu smerom nahor a smerom dolu pre vyrovnanie tepelných0003 V súčasnej dobe sa na tento účel v automobilovom priemysle používa veľmi zložitý oceľový prvok s niekoľkými prídavnými prvkami, aby sa blatník upevnil na jeho mieste upevnenia v blizkosti podlahy vozidla a v blízkosti predných dverí vozidla vo výške A-stĺpiku, pričom súčasne musi byt zaistené výškové vyrovnanie vôle, teda vyrovnanie vôle pre tepelné rozťahovanie v0004 S ohľadom na tento problém je už známe z DE 10 2004 050 939 A 1 zariadenie na upevnenie plastových častí na karosérii vozidla, s vnútorným závitom, ktorým je vybavená karoséria, a so skrutkou s vonkajším závitom, EP 2 188 155 HÓRMANNOVÁ - TOMEŠ 34050/T wwwbhtputentskvsadeným do vnútorného závitu, pričom skrutka je vybavená nadmerne veľkou hlavou a medzi hlavou skrutky a karosériou je osadená valcová objímka, ktorej vnútorný priemer je podstatne väčší ako vonkajší priemer vonkajšieho závitu skrutky, pričom objímka obsahuje kotúč, ktorého vonkajší priemer približne odpovedá vonkajšiemu priemeru hlavy skrutky.0005 Pri vychádzaní z tohto stavu techniky je preto úlohou vynálezu vytvorit čo možno najjednoduchšie zariadenie na upevnenie plastových častí,najmä blatnikov, na karosérii motorového vozidla, v ktorom je počas montáže umožnené nastavenie vzdialenosti medzi blatníkmi a dverami v smere jazdy(smer X) a v smere ku karosérii (v smere Y), teda do strany, aby blatnik mohol byť držaný rovnobežne s plochou dverí a mohli byt dodržané potrebné velkosti štrbín medzi blatníkom a dvermi. Po tom má byt možnosť, aby bol blatnik v tejto polohe fixovaný. To všetko má byť pokiaľ možno zaistené automaticky robotom. Okrem toho musí upevňovacie zariadenie podľa vynálezu umožňovať vyrovnanie vôle smerom nahor alebo dolu, teda v smere Z, aby sa vyrovnala rozdielna tepelná rozťažnosť medzi kovovou karosériou a plastovým blatníkom.0006 Podla vynálezu je táto úloha vyriešená tým, že na vonkajšej hrane objímky odvrátenej od karosérie je súosovo pripojená valcová manžeta s vnútornou hranou obrátenou ku karosérii, ktorej vnútorný priemer tvorí s vonkajším priemerom objímky Iícovanie, a ktorá na jej konci ležiacom na strane karosérie vybieha do smerom von vystupujúceho kotúča, ktorého vonkajší priemer približne odpovedá vonkajšiemu priemeru hlavy skrutky alebo podložky,pričom zariadenie je prispôsobené k vsadeniu do otvoru v plastovej časti. ktorého vnútorný priemer je väčší ako vonkajší priemer manžety ale menší ako vonkajší priemer podložky alebo nadmernej hlavy skrutky a kotúča pripojeného k manžete.0007 Výhodné pritom je, ak manžeta je pred montážou s objímkou spojená tenkým prechodom, ktorý sa pri zaťažení v axiálnom smere manžety rozlomí. Týmto spôsobom sú manžeta a objímka vzájomne spojené tak, že sa nemôžu stratiť, čo značne zjednoduší vedenie skladu, manipuláciu a montáž.0008 Alternatívne k tomu môže byt manžeta pred montážou s objímkouspojená zlepením, pričom zlepenie je vykonané tak, že sa pri zaťažení v axiálnom smere manžety Iepený spoj preruší. Toto riešenie sa prednostne hodí vtedy, keď majú byt manžeta a objímka zhotovené oddelene.0009 Okrem toho môže byť manžeta už pred montážou držaná na objímke0010 Aby sa nastavenie blatnika smerom ku karosérii vozidla alebo od nej(v smere osy Y) mohlo fixovať a zaistiť, je výhodné, ak skrutka tvorí s vnútorným závitom umiestneným na karosérii zverné skrutkové zaistenie. V dôsledku jednoduchej výroby a priaznivých cien je výhodné vyrobiť manžetu a0011 Aby sa umožnila predbežná montáž zariadenia podľa vynálezu na blatniku, je zvlášť výhodné, ak je skrutka pred montážou držaná v objímke prostredníctvom hviezdicovitej vystrihnutej podložky, ktorá má väčší priemer ako objímka a je na konci vonkajšieho závitu odvráteného od hlavy skrutky nasadená vnútri objímky na vonkajší závit. Tým môže byť zariadenie podľa vynálezu osadené na blatnik a pri konečnej montáži karosérie môže byť spoločne s blatníkom upevnené na karosérii, čo značne zjednoduší manipuláciu0012 Alternatívne k tomu môže byť skrutka pred montážou držaná v objímke prostredníctvom plastového krúžku alebo penovej gumy s väčším priemerom ako má objímka, pričom tento plastový krúžok alebo penová guma je natvarovaný vstrekovaním na vonkajší závit na konci vonkajšieho závitu odvrátený od hlavy skrutky. To tiež umožňuje predbežnú montáž na blatníku pred konečnou montážou blatnika na karosérii.0013 Zvlášť cenovo priaznivá výroba zariadenia podľa vynálezu sa získa,ked sú objímka a manžeta spoločne vyrobené tvárením za studena z0014 Rovnako zvlášť cenovo priaznivá výroba zariadenia podľa vynálezu sa získa tým, že objímka a manžeta sú vytvorené z plastu. Pritom môže byť výroba ešte ďalej zjednodušená tým, že sa objímka a manžeta vyrábajúvstrekovaním ako jeden vstrekovaný dielec (výstrek).0015 Vynález bude ďalej bližšie vysvetlený na základe príkladuuskutočnenia znázorneného na výkresoch. Na výkresoch znázorňujúobrázok 1 rez zariadením podla vynálezu na upevnenie plastových blatníkov na karosérii motorového vozidla na začiatku montážneho postupu,aobrázok 2 zariadenia podľa obrázku 1 počas montážneho postupu, pričom šípkami sú znázornené rôzne možnosti vyrovnania vôli v smere X,Y a Z.0016 Obrázok 1 znázorňuje zariadenie podľa vynálezu na upevnenie blatníkov z plastu na karosérii motorového vozidla na začiatku montáže blatníka 10 na karosérii 12. Pre účel upevnenia blatníka 10 je karoséria 12 vybavená vnútorným závitom 14. V znázornení na obrázku 1 začína práve zaskrutkovanie skrutky 16 do tohto vnútorného závitu 14. Na tento účel je skrutka 16 vybavená vonkajším závitom 18. Aby pridržoval blatník 10, je skrutka 16 v danom prípade vybavená hlavou 20 nadmernej veľkosti. Miesto toho by mohla byť používaná tiež normálna skrutka s prídavnou podložkou vhodného priemeru.0017 Táto hlava 20 skrutky respektive podložka drží blatník 10 po montážiproti silám, ktoré na výkrese pôsobia smerom nahor.0018 Medzi blatníkom 10 a karosériou 12 je pritom vsadená rozhodujúca časť zariadenia podľa vynálezu. Jedná sa pritom o dutú vaicovú objímku 22,otvorenú na oboch čelných stranách, na ktorej vonkajšom okraji odvrátenom od karosérie je upevnené valcovitá manžeta 24, s výhodou cez tenký prechod typu ostrapku (Grat) alebo zlepením alebo prostredníctvom nalisovaného uloženia. Táto manžeta 24 je rovnako vytvorená ako dutý valec s otvorenými čelnými stranami, pričom vnútorný priemer manžety 24 je o niečo väčší ako vonkajší priemer objímky 22. Výška manžety 24 s výhodou odpovedá približne výške objímky 22. Na strane karosérie prechádza manžeta 24 smerom von do kotúča 26, ktorý v osadenom stave bráni pohybu blatníka 10 voči karosérii 12 v smere orientovanom na výkrese smerom dolu. Manžeta 24 a objímka 22 pozostávajú pritom s výhodou z ocele a zvlášť výhodný je výrobný postup, pri ktorom sú manžeta a objímka spoločne vytvorené jediným procesom tvárenia za studena

MPK / Značky

MPK: B60R 19/18, F16B 5/02

Značky: zariadenie, upevnenie, vozidla, karosériu, plášťových, motorového, částí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e12024-zariadenie-na-upevnenie-plastovych-casti-na-karoseriu-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na upevnenie plastových častí na karosériu motorového vozidla</a>

Podobne patenty