Viacvrstvová ohybná hadica

Číslo patentu: E 1133

Dátum: 09.10.2003

Autori: Seyler Andreas, Rösch Thomas

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblasť techniky Vynález sa týka viacvrstvovej chybnej hadice, výhodne na vedenia preTakáto hadica je známa napríklad z EP l 138 998 A 2. Takéto hadice sa používajú napríklad v automobile na dopravu chladíaceho prostriedku. Takéto hadice vykazujú kovovú izolačnú vrstvu a nosnú vrstvu. Izolačná vrstva zabraňuje vydifundovaniu chladíaceho prostriedku z hadice. Nosná vrstva slúži na spevnenie hadice.Dokument EP 059 l 83 l zverejňuje hadicu s nosnou vrstvou z kaučuku a profilovanou izolačnou vrstvou z kovu.V automobilovej oblasti sa kladú vysoké nároky na ohybnost takýchto hadíc. Popritom má byt zaručená bezpečná ochrana proti úniku tekutín z takýchto hadíc. Súčasne hadice už týmto požiadavkám nevyhovujú.Úlohou vynálezu je zlepšiť hadicu v úvode uvedeného druhu, najmä zvýšitohybnosť a ochranu pred únikom tekutín.Táto úloha je podľa tohto vynálezu vyriešená znakmi nároku l.Toto riešenie má výhodu, že sa dá účinne zabrániť úniku tluida z hadice a súčasne je zaručená vysoká ohybnosť hadice.Môže byť výhodné, keď nosná vrstva pozostáva zo syntetického kaučuku. pretože tým sa zvýši pevnosť spojenia medzi ízolačnou vrstvou a nosnou vrstvou.Ak izolačné vrstva úplne prilieha k nosnej vrstve a/alebo susediacej vrstve. priľnavost izolačnej vrstvy k nosnej vrstve a/alebo susediacej vrstve sa dá ďalej zvýšiť.Ak izolačná vrstva pozostáva z kovu, dá sa tesnost hadice ďalej zvýšit.Okrem toho môže byt výhodné, keď izolačná vrstva pozostáva z hliníka. Týmsa dá tesnost hadice ďalej zvýšiť.Navyše sa môže ukázať Výhodným, keď ízolačná vrstva bude pozostávať z čistého hliníka 99,5. Tým sa umožní ešte lepšie priľnutie izolačnej vrstvy k nosnej vrstve.Vo výhodnom variante vynálezu môže byť prítomná zosilňovacia vrstva, čím sa dá ešte lepšie zabrániť poškodeniu izolačnej vrstvy.Tiež sa môže ukázať Výhodným, keď zosilňovacia vrstva hraničí s nosnou vrstvou. Tým sa dá izolačná vrstva ešte lepšie chrániť.Výhodným môže navyše byť, keď zosilňovacia vrstva pozostáva z plastového tkaniva, pretože tým sa dá ešte lepšie zabrániť poškodeniu izolačnej vrstvy.Výhodným môže navyše byť, keď zosilňovacia vrstva pozostáva z polyaramidového tkaniva, pretože tým sa umožní ešte lepšia ochrana izolačnej vrstvy.Okrem toho sa môže ukázať Výhodným, keď je prítomná vonkajšia krycia vrstva z ohybného plastu. Takéto usporiadanie ďalej zvyšuje stabilitu hadice.Ak vonkajšia krycia vrstva pozostáva zo syntetickćho kaučuku, je možné ďalej zvýšiť pevnosť hadice.Môže byt výhodné, ked krycia vrstva bude hraničíť so zosilňovacou vrstvou. S takýmto usporiadaním sa dá pevnosť hadice ďalej zvýšiť.Rovnako môže byť výhodné, keď nosná vrstva a krycia vrstva budú vykazovať v podstate rovnakú hrúbku vrstvy. Týmto spôsobom sa dajú náklady ďalej znížiť.Ďalej môže byť výhodné, keď nosná vrstva bude vykazovať hrúbku medzi 0,6 a 1,5 mm, pretože tým sa dosiahne tak dobrá pevnosť, ako aj dostatočné ohybnosť.Tiež sa môže ukázať byť Výhodným, keď krycia vrstva bude vykazovať hrúbku medzi l mm a 1,5 mm. Tak je možne dosiahnuť pri dobrej pevnosti dostatočne vysokú ohybnosť hadice.Okrem toho môže byť výhodné, keď je izolačné vrstva usporiadaná medzi vnútornou vrstvou a nosnou vrstvou. Týmto spôsobom sa dá izolačná vrstva ešte lepšie chrániť.Vo výhodnom variante vynálezu môže vnútorná vrstva pozostávať z polymérneho plastu. Tak je možná ešte lepšia ochrana izolačnej vrstvy.Ak vnútorná vrstva pozostáva z termoplastického polyméru. dá sa ochranaizolačnej vrstvy ešte ďalej zvýšiť.3 Rovnako môže byt výhodné, keď hrúbka vnútornej vrstvy bude menšia než hrúbka krycej vrstvy, pretože takýmto pomerom sa dá zaručiť tak dobrá pevnosť, ako aj dostatočne vysoká ohybnost hadice.Tiež sa môže Likázat byt výhodným, ked hrúbka vnútornej vrstvy bude nanajvýš polovičná v porovnaní s hrúbkou krycej vrstvy, pretože tento pomer je vhodný na to, aby sa vyrobila hadica s dobrou pevnosťou a dostatočne vysokou ohybnosťou.Okrem toho môže byt výhodné, keď vnútorná vrstva vykazuje hrúbku 0.5 mm. Týmto spôsobom sa dá ohybnosť hadice ďalej zvýšiť.Podľa tohto vynálezu je izolačná vrstva profilovaná. Týmto spôsobom je možné ďalej zvýšiť ohybnost hadice.Podľa tohto vynálezu sa medzi vnútornou vrstvou a izolačnou vrstvou nachádza vyrovnávacia vrstva. Tým sa umožní ešte lepšie držanie izolačnej vrstvy.Ak je vyrovnávacou vrstvou termoplastický polymćr, držanie izolačnej vrstvy sa dá ešte ďalej zvýšiť.Podľa tohto vynálezu vykazuje vyrovnávacia vrstva amplitúdu, ktorá sleduje profilovanie izolačnej vrstvy, a hladkú vnútornú stranu. Takýmto usporiadaním sa priľnutie vrstiev ďalej zlepší.Ďalej sa nárokuje spôsob výroby viacvrstvovej ohybnej hadice podľa tohto vynálezu, pri ktorom sa izolačná vrstva nanesie ako valcovaná fólia. Takýto spôsob zaručuje d(bré priľnutie izolačnej vrstvy. Navyše sa dajú výrazne znížiť náklady.Vynález v ďalšom bližšie objasníme pomocou viacerých príkladov uskutočnenia a príslušných výkresov.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l známu viacvrstvovú ohybnú hadicu, Obr. 2 ďalší príklad známej viacvrstvovej ohybnej hadiceObr. 3 príklad uskutočnenia viacvrstvovej ohybnej hadice podľa tohtoPríklad uskutočnenia vynálezu Obr. 1 znázorňuje prvý známy príklad uskutočnenia viacvrstvovej ohybnejhadice l podľa tohto vynálezu. Táto hadica 1 vykazuje kovovú izolačnú vrstvu g. Vhodným materiálom pre izolačnú vrstvu g sa ukázal byť hliník (AL), najmä čistý hliník 99,5 s hrúbkou vrstvy medzi 0,1 mm a 0,5 mm. V oblasti od 0,1 mm do 0,5 mm existuje dobrá ochrana, čo sa týka tesnosti. T 0 plati tak pre nekontrolovaný únik dopravovaného fluida zvnútra hadice l, ako aj pre vstup médií zvonku cez obloženie do vnútrajška hadice 1. čím sa dá zabrániť znečisteniu fluida. Hrúbka vrstvy v udanom rozsahu ďalej zabezpečuje dostatočne vysokú pevnosť, napríklad pri deformácii hadice.V znázornenom príklade uskutočnenia je izolačná vrstva g najvnútornejšou vrstvou hadice l. Na zvýšenie stability izolačnej vrstvy g je izolačná vrstva g nanesená na nosnú vrstvu g, ktorá pozostáva z kaučuku. Izolačná vrstva g prilieha úplne k nosnej vrstve g. Tým sa dosiahne zvlášť dobre priľnutie izolačnej vrstvy g k nosnej vrstve g. Vhodným materiálom pre nosnú vrstvu g sa ukázal byt syntetický kaučuk, pričom nosná vrstva g vykazuje hrúbku v oblastí od 0,6 mm do 1,5 mm. U znázorneneho príkladu uskutočnenia sa ukázala byt hrúbka vrstvy v oblasti 1,5 mm zvlášť výhodnou.Na zvýšenie stability hadice 1 vykazuje hadica 1 ďalej zosilňovacíu vrstvu A,pričom je zvlášť výhodné, keď zosilňovacia vrstva i hraničí s nosnou vrstvou g. Dobré zosilnenie hadice 1 sa dosiahne, ked zosilňovacia vrstva 5 pozostáva z plastovej tkaniny, najmä polyaramidovej tkaniny.Na ochranu pred mechanickými zaťaženiami je navyše prítomná vonkajšia krycia vrstva g z chybného plastu. Pritom sa ukázal byt zvlášť výhodným syntetický kaučuk. Tým, že v znázornenom príklade sú krycia vrstva g a nosná vrstva g vyrobené z rovnakého materiálu, a sice syntetického kaučuku, a vykazujú v podstate rovnakú hrúbku vrstvy, tu v oblasti 1,5 mm, je možné vyrobit hadicu 1 s nizkymi nákladmi. Ďalej sa hrúbka vrstvy v rozsahu od 1 mm do 1,5 mm pre kryciu vrstvu g ukázala byt priaznivou tak pre ochranu. ako aj pre ohybnost hadice 1. T ým, že krycia vrstva g hraničí so zosilňovacou vrstvou í, je zaručená dobrá stabilita hadice.V ďalšom opíšeme druhý priklad uskutočnenia. Aby sa zabránilo opakovaniu, objasnime len rozdiely oproti prvému príkladu uskutočnenia a rovnake súčastioznačíme rovnakými vzťahovými značkami.

MPK / Značky

MPK: F16L 11/04, F16L 11/08

Značky: hadica, ohybná, viacvrstvová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e1133-viacvrstvova-ohybna-hadica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacvrstvová ohybná hadica</a>

Podobne patenty