Rozpúšťadlo na vymývanie polyméru a jeho použitie na vývoj flexografickej tlačiarenskej dosky

Číslo patentu: E 11237

Dátum: 09.10.2009

Autor: Aydogan Figen

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález opisuje rozpúšťadlo na vymývanie polyméru a jeho použitie na vývoj flexografickej tlačiarenskej dosky.0002 V technickej oblasti vynálezu flexografickej tlačiarenskej dosky sú ohybné, polymérne dosky, ktoré majú reliéf zodpovedajúci tlačenému zobrazeniu. Relief sa nachádza na povrchu základnej vrstvy. Produkcia týchto tlačiarenských dosiek(tiež známe ako solventné tlačiarenské dosky alebo cliché) začína s plátmi fotopolymerizovateľného materiálu, ktorý sa vytvrdzuje vplyvom svetla. Najskôr sa zadná strana dosky vystaví UV/A žiareniu, aby vznikla tvrdená základná vrstva. Následne sa predná strana dosky vystaví pôsobeniu UV/A svetlu podľa istého modelu. To sa zvyčajne uskutoční aplikáciou masky na prednú stranu s medzerami, ktoré sú negatívne k tlačenému modelu. Svetlo prechádza medzerami masky, čim sa vytvrdzujú špecifické oblasti prednej strany dosky. Nevytvrdená oblasť sa odstráni rôznymi spôsobmi, čím sa získa tzv. vyvinutá flexografická doska. Odstránenie nevytvrdeného polyméru sa uskutoční vymytím rozpúšťadlom, tzv. rozpúšťadlá vymývajúce polymér. Počas kroku vymývania sa nevytvrdený polymér odstráni a zostávajúcej vytvrdené oblasti (to je reliéf) absorbujú rozpúšťadlo tak, že napučia. Pred použithn sa na odstránenie rozpúšťadla v reliéfe použijú špeciálne sušiace činidlá.0003 Dobre známe a široko používané sú rozpúšťadlá vymývajúce polymér, ako je Haku od firmy Kluthe a Nylosolv A od firmy BASF. Obe rozpúšťadlá vykazujú napriek ich popularite problémy. Nylosolv A sa začal používať v roku 1988 a nahradil doterajšie rozpúšťadlá založené na perchlóretyléne (CFC, zlúčeniny ohrozujúce životné prostredie). Hlavnou zložkou (25 ~ 50 hm. ) Nylosolv A (získaného od Flint Group GmbH) je ťažká frakcia hydratovaný destilát minerálneho oleja. Tiež Haku (získaný 2Kluthe) obsahuje uvedené ťažké frakcie destilátu (50-lOO hm. , zahŕňajúce aromáty). Táto zložka tiež nazvaná ako -nafta, je klasifikovaná ako nebezpečný materiál.0004 Okrem destilátu, ktorý je ťažkou frakciou, Nylosolv A obsahuje cyklohexán (25-50 hm. ) a m-diizopropylbenzén (10-25 hm. ). Druhou hlavnou zložkou Haku je benzylalakohol (10-25 hm.). Tieto zložky sú tiež klasifikované ako nebezpečný materiál. 0005 Iným príkladom je flexosol od firmy Biesterveld B.V.,ktorý obsahuje destilát, ktorý je ťažkou frakciou, a benzylalkohol.0006 Známe rozpúšťadlá sú nebezpečné zlúčeniny a sú škodlivé tým, že ohrozujú ako človeka, tak i životné prostredie. Z tohto dôvodu je zakázané ich skladovať vo veľkom množstve, podmienky predchádzania nehodám sú veľmi prísne a nákladné. Popri týchto nežiaducich vlastnostiach rozpúšťadlá vykazujú nepríjemný zápach. Tento nepríjemný zápach sa tiež prenáša na tlačiarenské dosky po premývaní rozpúšťadlom, čo znižuje kvalitu konečného produktu. Ďalej, rôzne pláty mäkkého polymerizovateľneho materiálu vyžadujú rôzne typy vymývacieho rozpúšťadla na dosiahnutie najlepšieho výsledku vymývania.0007 EP 355 789 opisuje spôsob produkcie flexografických tlačiarenských reliéfov použitím vyvíjajúceho rozpúšťadla, ktoré obsahuje(b) špecifický ester kyseliny octovej(C) špecifický ester kyseliny karboxylovej alebo(d) špecifický ester karboxylových kyselín substituovaných alkoxyskupinou.0008 Príklady uvádzajú rozpúšťadlá, kde každé rozpúšťadlo obsahuje jednu zo štyroch zlúčenín (a, b, c alebo d) a navyše sa môže pridať butanol (20-30 ), ako druhá zložka).0009 US 5 354 645 je dokument zodpovedajúci dokumentu EP 355 789 a opisuje rovnaké predmety.0010 EP 1 085 003 opisuje iné rozpúšťadlo na použitie v litografii (vynález č. II). Opisujú sa dva príklady trojzložkového rozpúšťadla obsahujúce éter, ester a alkohol, to je zmes ester/éter hybrid (1,3-PDMEA) a iný ester/éter hybrid(PGMEA) spolu s etanolom. Hmotnostné percentá sú 60-30-10 alebo 60-10-30.0011 Dokument WO 02/0621506 opisuje rozpúšťadlo vymývajúce polymér na vývoj flexografickej tlačiarenskej dosky, obsahujúcej 25-47,5 obj. éterovej zložky, 25-47 obj. hydrogenovanej naftovej zložky a 5-50 obj. alkoholovej zložky.0012 Všeobecným záujmom z hľadiska nebezpečenstva zlúčenín je zlepšenie krokov premývania a sušenia flexografických dosiek,napríklad skrátením času nutným pre tieto kroky. Navyše je tiež všeobecným záujmom poskytnúť rozpúšťadlo, ktorého opätovné použitie je ľahké a ekonomické. Nakoniec, také premývacie rozpúšťadlo by malo byť schopné dosiahnuť podobný výsledok s ohľadom na vzhľad a vlastnosti vyvíjaných flexografických tlačiarenských dosiek, pokiaľ sa porovnávajú so známymi rozpúšťadlami.0013 Predmetonl vynálezu je poskytnutie menej nebezpečného a menej škodlivého rozpúšťadla vymývajúceho polymér, ktoré spĺňa jeden alebo viac V texte uvedených cieľov.0014 Predmet vynálezu je dosiahnutý prípravou rozpúšťadla na vymývanie polyméru na vyvinutie flexografickej tlačiarenskej dosky, ktoré obsahuje0015 Vymývacie rozpúšťadlo neobsahuje destiláty, ktoré sú ťažkou frakciou (to je nafta), ako sa používajú V známych rozpúšťadlách. V rozpúšťadle sú tri hlavné zložky, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné alebo škodlivé. Rozpúšťadlo je tak menej nebezpečné, ako známe rozpúšťadla. Ďalej zmizol i0016 Použitínl rozpúšťadla, ako je uvedené ďalej v texte, sa dosiahne skrátenie času potrebného na premývanie a sušenie flexografickej dosky. Prekvapivo sa rozpúšťadlo absorbuje do tvrdených oblastí len málo, čím nedochádza k nnapučaniu počas kroku vymývania alebo len k veľmi slabému napučaniu. To má tiež pozitívny účinok na dobu sušenia. Tiež sa teda skracuje doba sušenia. Rozpúšťadlo je vhodné na Široké použitie rôznych mäkkých fotopolymerizovateľných materiálov, nie je nutné skladovať rôzne vymývacie rozpúšťadlá a môžu byť nahradené jediným vymývacím rozpúšťadlom podľa vynálezu.0017 Rozpúšťadlo je stabilná zmes, nevykazuje žiadne zrážanie počas normálnych podmienok skladovania.0018 Rozpúšťadlo sa po použití ako vymývacie rozpúšťadlo regeneruje destiláciou, pretože nie je potreba upravovať špecifické pomery jednotlivých zložiek V destilovanom rozpúšťadle. Pokiaľ je potreba rozpúšťadlo je ľahké upraviť,pretože je potrebný relatívne nízky počet zlúčenín.0019 Počas použitia sa zistilo, že rozpúšťadlo je možné použiť V prípade viac ako 40 premývacích cyklov, pričom nie je potrebná regenerácia. Naopak, Nylosolv A sa musí regenerovať skôr,pretože dochádza k zrážaniu častíc vymývaného polyméru. To indikuje, že rozpúšťadlo podľa vynálezu vykazuje vyššiu rozpustnosť vymývaných polymérov v porovnaní so známymi rozpúšťadlami.0020 Zvlášť účinné je rozpúšťadlo, kde esterová uhľovodíková zložka obsahuje zlúčeninu vybranú zo skupiny esterových zlúčenín C 1-C 5 alkyl, benzyl alebo deriváty benzylu 7a Cl-C 5 alkanoát, rovnako ako zmesi týchto esterových zlúčenín. Skupiny obsahujúce C 1-C 5 môžu byť vetvené alebo priame uhľovodíky a výhodné sú priame uhľovodíky.0021 Zvlášť výhodné vzhľadom na svoju účinnosť je rozpúšťadlo,kde esterová uhľovodíková zložka zahŕňa acetát, ako je alkanoáta s výhodou benzyl alebo derivát benzylu.

MPK / Značky

MPK: G03F 7/32

Značky: flexografickej, rozpúšťadlo, použitie, vymývanie, polymerů, dosky, vývoj, tlačiarenskej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e11237-rozpustadlo-na-vymyvanie-polymeru-a-jeho-pouzitie-na-vyvoj-flexografickej-tlaciarenskej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozpúšťadlo na vymývanie polyméru a jeho použitie na vývoj flexografickej tlačiarenskej dosky</a>

Podobne patenty