Spôsob výroby združeného telesa konštrukcie operadla a/alebo sedadla

Číslo patentu: E 11030

Dátum: 24.09.2007

Autori: Ullrich Jens, Menten Rainer, Schneider Harald

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. Spôsob výroby združeného telesa konštrukcie operadlá a/alebo sedadlaOblasť techniky Predložený vynález sa týka spôsobu výroby konštrukcie operadla a/alebo sedadla podľadruhovej časti nároku 1 (pozri napr. spis GB 1 344 320), ako sa táto konštrukcia používa najmäZa známe sa považuje spojenie U-profilu s plochým plechom pomocou výstupkového zvárania. U tohto spôsobu odporového zvárania sa hustoty prúdu, potrebné na zváranie dosahuje nie pomocou zváracej elektródy, ale vypuklým tvarom konštrukčnej súčastí profilu U,resp. plechu. Najmä u konštrukcii operadiel a/alebo sedadiel pre vozidlá, ktoré sú v prípade nehody vystavené veľkému zaťaženiu, sa ukázalo ako nevýhodné to, že združené teleso týchto súčasti, vyrobené výstupkovým zváraním, má horšie vlastnosti pokiaľ sa týka pevnosti a tuhosti. Tiež istota procesu, uskutočňovaná pri výstupkovom zváraní, sa pre takéto použitie nepovažujeRovnako za známe sa považuje zváranie U-profilov s plochým plechom pomocou zvárania v atmosfére inertného/aktívneho plynu. Hoci je možné vyrábať týmto spôsobom oblúkového elektrického zvárania spoľahlivé zvarové švy, avšak tieto spôsoby sú v dôsledku použitia inertných alebo aktívnych plynov značne náročné a nákladné, najmä V prípadeRovnako je možné upevniť profily s prierezom v tvare klobúka na plochý plech pomocou odporového bodového zvárania alebo laserového zvárania. Profil v tvare klobúk je na tento účel opatrený na obidvoch stranách prírubovými úsekmi, ktoré sa dá pomocou zvarových bodov prichytit na povrch plochého plechu, alebo ich spojit s týmto povrchom pomocou laserového zvarového švu. Pritom sa ukázalo použitie väčšieho množstva materiálu u profilov v tvare klobúka ako nevýhodné, pretože tie majú na obidvoch stranách prírubové úseky, ktoré sa spájajúUS 4,665,294 dokument ďalej potom ukazuje možnost zvárať k sebe dve konštrukčné súčasti, napríklad hliníkové zliatiny. Pritom sa vkladá medzi zvárané stykové body prídavnýmateriál. Pri tomto prídavnom kove sa s výhodou jedná o kremík, ak sa majú zvárať určitéhliníkové zliatiny. Laserový alebo elektrónový lúč prináša ohriatie konštrukčných dielov, vdôsledku čoho sa prídavný kov so súčasťami zvarí. Za nevýhodné sa tu považuje to, že dochádzakovu. Úlohou predloženého vynálezu je predložiť do známosti nákladovo priaznivý spôsob výroby združeného telesa, najmä na konštrukciu operadla a/alebo sedadla, s ktorým je možnéPredložený úkol je podľa vynálezu vyriešený význakmi nároku 1.Nakoľko hrana mostíka sa zvára s prednou stranou plochého konštrukčného dielu, je možné upustiť od prírubových úsekov profilu v tvare klobúka. V dôsledku týchto materiálových úspor je možno vyrábať ľahké združenć telesá, ktorým sa najmä v období stúpajúcich cien motorových palív prikladá pri konštrukcii automobilov značný význam. Pretože k zváraniu dochádza pomocou smerovaného lúča energie, je tento spôsob zvárania procesne nákladovo priaznivý a dá sa navyše jednoduchým spôsobom automatizovať pre hromadnú výrobu.Pomocou lokálne obmedzenej tavnej zóny sa najmä zabráni tomu, aby sa zadná strana plochého konštrukčného dielu deformovala teplom, vznikajúcim pri zváraní, a/alebo aby sa zmenili jeho materiálové vlastnosti.S výhodou sa lúč energie nasmeruje na zadnú stranu plochého konštrukčného dielu v uhlovom rozsahu 45 ° až - 45 ° ku kolmici, najmä v pravom uhle.S výhodou je lúčom energie laserový lúč. Podľa ďalšieho výhodného pňkladu uskutočnenia je lúčom energie elektrónový lúč. Obidvom výhodným uskutočnením je spoločné to, že tak pomocou laserového lúča, ako aji pomocou elektrónového lúča sa dá dosiahnuť veľká hustota energie, a táto hustota energie sa môže veľmi presne a lokálne obmedzene zavádzať do zváraných oblastí konštrukčných dielov.S výhodou sa plochý konštrukčný diel a/alebo profilovaný konštrukčný diel vyrába z ocele, z nerezovej ocele alebo zo zliatín na báze hliníka a/alebo horčíka.S výhodou je možno intenzitu a/alebo vlnovú dĺžku lúča energie prispôsobiť v závislosti na hrúbke plochého konštrukčného dielu a/alebo požadovanej hĺbky vniknutia lúča pozdĺž hranyPodľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia je možno intenzitu a/alebo vlnovú dĺžku lúča energie, ako aj Vedenie lúča energie prispôsobiť tepelnej vodivosti a/alebo odrazivostimateriálu plochého konštrukčného dielu a/alebo profilovaného konštrukčného dielu.Prehľad obrázkov na gýkresochPredložený vynález bude ďalej bližšie objasnený na základe výhodných príkladovuskutočnenia V spojení s príslušnými obrázkami. Na nich predstavujú obrázok 1 pôdorys združeného telesa aobrázok 2 znázomenie v reze pozdĺž línie rezu A - A z obrázku 1.Na obrázku 1 je znázornené združené teleso 1 V pôdoryse. U združeného telesa 1 sa jedná o konštrukciu operadla a/alebo sedadla pre vozidlo, ako sú tieto telesá usporiadané Vsedadlách motorových vozidiel ako nosné alebo zosilnené konštrukčné súčasti.Združená teleso l má aspoň jeden plochý konštrukčný diel 2, ako aj najmenej jeden profilovaný konštrukčný diel 3. V znázornenom príklade uskutočnenia pozostáva združené teleso 1 z celkom štyroch do seba zasahujúcich proñlovaných konštrukčných dielov 3, ktoré súvždy zvarenć s plochým konštrukčným dielom 2.Je Však prirodzene možné zvárať aj menší alebo Väčší počet profrlovaných konštrukčných dielov 3 s plochým konštrukčným dielom 2. Tieto profilované konštrukčné diely 3 môžu mať rovnaký alebo rozdielny prierez profilu. Rovnako tak sa môže i jeden profilovanýkonštrukčný diel 3 priložiť na niekoľko plochých konštrukčných dielov 2 a zvariť.Na obrázku 2 je uvedené znázornenie V reze podľa línie rezu A - A, znázomené na obrázku 1 a vedené oblastí združeného telesa 1. Profilovaný konštrukčný diel 3 je opatrený najmenej jedným úsekom 4 V tvare mostíka. V znázomenom príklade uskutočnenia podľa obrázku 2 má profilovaný konštrukčný diel 3 najmenej dva protiľahlé úseky 4 V tvare mostíka. Profilovaný konštrukčný diel 3 môže mať napriklad prierez V tvare U alebo V. Sú však aj možne napríklad prierezy profilov V tvare T, 1 alebo W, s dvoma alebo viacerými protiľahlými alebo nasebe nadväzujúcimi úsekmí 4 V tvare mostíka.V objasnenom prüdade uskutočnenia definujú steny protiľahlých úsekov 4 V tvare mostíka, nakreslenć v rovine Výkresu, priečnu os profilovaného konštrukčného dielu 3, pričompozdĺžna os profílovaného konštrukčného dielu 3 sa rozprestiera smerom dovnútra roviny-4 výkresu obrázku 2. Výšková os profilovaného konštrukčného dielu 3 prebieha podľa toho rovnobežne s rovinou výkresu pozdĺž jednotlivých úsekov 4 V tvare mostíka, vychádzajúc z hrany 5 mostíka úseku 4 V tvare mostíka smerom k spodnému úseku profilovanéhokonštrukčného dielu 3, uloženého hore na obrázku 2.Úsek 4 V tvare mostíka je na svojom najvzdialenejšom konci vymedzený hranou 5 mostíka. Táto hrana mostíka môže prebiehať V rovine súvislé, avšak súvislá nemusí byť,napríklad ked je stena úseku 4 V tvare mostíka opatrená na svojich okrajových oblastiach vybraniami. Táto hrana 5 mostíka tak predstavuje plošný úsek, ktorý sa rozprestiera V smerepozdĺžnej osi profilovaného konštrukčného dielu 3 a tvorí ukončenie úseku 4 V tvare mostíka.Nie je potrebné, aby sa plošný úsek hrany 5 mostíka usporiadal V pravom uhle k stene úseku 4 V tvare mostíka. Napríklad môže prebiehať aj V ostrom alebo tupom uhle k stene V smeru pozdĺžnej osi. Aj tak netvorí hrana 5 mostíka Vzhľadom k stene úseku 4 V tvare mostíkaAko je znázomené na obrázku 2, hrana 5 mostíka je s povrchom plochého konštrukčného dielu 2 spojená pomocou spôsobu zvárania s použitím lúča 8 energie, pričom povrch plochého konštrukčného dielu 2, ktorý je spojený s hranou 5 mostíka profilovaného konštrukčného dielu3, bude V ďalšom texte označovaný ako predná strana 6 plochého konštrukčného dielu 2.S výhodou je plochý konštrukční diel 2 a/alebo profilovaný konštrukčný diel 3 vyrobený z ocele, resp. z nerezovej ocele. Altematívne je Však možne vyrobiť plochý konštrukčný diel 2 a/alebo profilovaný konštrukční diel 3 z jednej alebo z rôznych zliatin na báze hliníka a/aleboV ďalšom texte bude opísaný spôsob výroby združeného telesa 1. Pritom sa hrana 5 mostíka profilovaného konštrukčného dielu 3 uvedie do styku s prednou stranou 6 plochého konštrukčného dielu 2. Ak má profilovaný konštrukčný diel 3 viac protiľahlých alebo na seba nadväzujúcich úsekov 4 V tvare mostíka, je výhodné, Ak sa uvedie plochý konštrukčný diel do styku s príslušnými hranarni 5 mostíka týchto úsekov 4 V tvare mostíka. Spolu potom vymedzuje plochý konštrukčný diel 2 a profilovaný konštrukčný diel 3 prierez takmer uzatvoreného, resp. uzatvoreného telesa, resp. po ukončení spôsobu použitého spojenia teda prierez združenéhoPotom, čo sa hrana 5 mostíka uvedie do styku s prednou stranou 6 plochéhokonštrukčného dielu 2, zameria sa lúč 8 energie na zadnú stranu 7 plochého konštrukčného dielu

MPK / Značky

MPK: B60N 2/68, B23K 26/24

Značky: sedadla, konštrukcie, združeného, spôsob, výroby, operadla, tělesa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e11030-sposob-vyroby-zdruzeneho-telesa-konstrukcie-operadla-a-alebo-sedadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby združeného telesa konštrukcie operadla a/alebo sedadla</a>

Podobne patenty