Brúsne telieska a ich výroba

Číslo patentu: E 10775

Dátum: 03.01.2006

Autori: Sinram Diethard, Alfer Peter

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka brúsnych teliesok výhodne brúsneho nástroja,pričom sa výhodnejšie jedná o brúsne nástroje, u ktorých sú brúsne telieska Iátkovo fixované na nosiči. Nosiče môžu byť výhodne pružné a príslušné brúsne nástroje môžu byť vytvorené vo forme napríklad pásov alebo doštičiek (pads).0002 Tak je v dokumente DE 26 08 273 A známy brúsny nástroj v tvare listu alebo pásu a spôsob a prípravok na výrobu takých brúsnych nástrojov. Okrem toho sa upozorňuje na to, že u takýchto brúsnych nástrojov sa majú použit brúsne telieska guľovitého tvaru, ktoré sú prestúpené cez celý priemer organickými spojovacími prostriedkami.0003 Výroba takýchto brúsnych teliesok má podľa známeho stavu techniky prebiehať takým spôsobom, aby zo suspenzie vyrobenej z brúsnych zŕn a organickej matrice spojovacích prostriedkov boli v miešacej nádobe v suspenzii vytvorené guľovité brúsne telieska z množstva brúsnych zŕn a pritom miešaním ponechané ako plávajúce. Pritom sa v suspenzii spojovacím prostriedkom spoja kvapkovité brúsne telieska vytvorené z množstva brúsnych zŕn. Potom, čo guľovité brúsne telieska v suspenzii dosiahnu dostatočnú pevnosť, majú byt potom oddelené od tekutých komponentov napríklad dekantovaním alebo inými0004 Následne možno potom guľovité brúsne telieska zvonku očistit riedidlom a potom vysušiť, čím sú potom k dispozicii pre výrobu brúsnych0005 Privedením vzduchu alebo hnacieho prostriedku do suspenzie možno na guľovitých kvapkách, ktoré tvoria brúsne telieska, nastaviť zanedbateľnú pórovitosť, ktorá má každopádne tvoriť pod 35 uzavretých pórov, pričom výhodne má byt vytvorených v rozsahu od 7 do 15 objemu ako0006 V stave techniky opísanom v dokumente DE 26 08 273 A možno v dôsledku toho získat brúsne telieska s potenciálom vonkajšieho priemeru veľmiobmedzeného smerom dole a okrem toho sa vyrábajú takto získané brúsne telieska tiež len z relatívne veľkých frakcií brúsnych zŕn. Tak je explicitne známe 200 m ako najmenší vonkajší priemer pre brúsne telieska a 3 m ako najmenšia stredná veľkost brúsnych zŕn.0007 S takými brúsnymi nástrojmi, ktoré boli vyrobené s príslušnými brúsnymi telieskami, nie je ale možné velmi jemné brúsne opracovanie povrchu na rôznych opracovávaných kusoch, ako je požadované najmä pri opracovaní,popr. tiež pri dodatočnom opracovaní dekoratívnych Iakových vrstiev a to najmäpri výrobe vozidiel. 0008 Okrem toho je životnost takýchto brúsnych nástrojov obmedzená.0009 V dokumente W 0 01/85393 A sú zverejnené brúsne predmety, ktoré pozostávajú vždy z brúsnych teliesok, ktoré sú tvorené brúsnymi zrnami. Tieto brúsne zrná sú navzájom Iátkovo spojené prostredníctvom keramického spojiva. Tieto brúsne predmety sú použité na opracovanie povrchu napríklad skla.0010 Každé brúsne teliesko má pórovitosť, ktorá je tvorená nanesením organického spojiva a jeho oddelením vypálením. Produkt použiteľný ako brúsny predmet má potom len keramické spojivo.0011 Úlohou tohto vynálezu je vyrobiť brúsne telieska brúsneho nástroja,ktoré sú vhodné pre veľmi jemné brúsne opracovanie povrchov0012 Táto úloha sa podľa tohto vynálezu rieši brúsnymi telieskami, ktoré majú znaky nároku 1. Možno ich vyrobiť spôsobom podľa nároku 14. výhodných uskutočnení tohto vynálezu je možné dosiahnut znakmi charakterizovanými vo vedľajších nárokoch.0013 Brúsne telieska podľa tohto vynálezu pre brúsne nástroje sú tvorené z brúsnych zŕn navzájom Iátkovo spojených prostredníctvom spojiva. Brúsnetelieska pritom majú aspoň približne sférický vonkajší obrys a pórovitost aspoň35 . Zvlášť výhodne môže byt u brúsnych teliesok zachovaná pórovitost nad 40 .0014 Môžu byt tvorené z brúsnych zŕn, ktorých veľkosť častíc leží v0015 S takými malými brúsnymi zrnami potom možno dat k dispozícii brúsne telieska, ktorých vonkajší priemer leží v rozsahu medzi 10 a 150 m,výhodne medzi 25 a 80 m.0016 Pre použitie na brúsnych nástrojoch môže výroba alebo roztriedenie prebiehať tak, že pre jednotlivé brúsne telieska, ktoré sa majú použit na brúsnom nástroji, je zachované úzko ohraničené rozmedzie vonkajšiehopriemeru, skoro konštantná zrnitosť takýchto brúsnych teliesok.0017 Pri brúsnych telieskach podľa tohto vynálezu by mala byt maximálna odchýlka veľkosti častíc brúsnych zŕn použitých pre brúsne teliesko zachovaná maximálne 20 od strednej hodnoty pre predvoliteľnú veľkosť častíc.0018 Brúsne telieska podľa tohto vynálezu možno tiež použiť s guľovitým/ sférickým vonkajším obrysom pre brúsne nástroje, pri ktorých bolo zachované homogénne rozdelenie brúsnych zŕn spojených Iátkovo prostredníctvom spojiva a v dôsledku toho je pórovitost takmer konštantná v celom objeme brúsneho0019 V ďalšom uskutočnení môžu byt brúsne telieska vytvorené zodpovedajúcim spôsobom so sférickým vonkajším obrysom tiež vnútri úplne duté a tvorit zodpovedajúcim spôsobom poréznu škrupinu okolo dutiny brúsnych zŕn navzájom Iátkovo spojených. Pritom však možno v škrupine tiežzachovat pórovitost aspoň 35 .0020 Spojivo použité pre látkové spojenie brúsnych zŕn by malo mať s 10 hmotn. u príslušného brúsneho telieska, pričom tiež podiely spojiva môžu byt dostatočné s 5 hmotn. .0021 Brúsne zrná môžu byť zvolené zo SiC, AI 2 O 3 (korundu), BN, WC/ CO, WC, diamantu, zirkón-korundu, zŕn SG (brúsnych zŕn zo sól - gél procesu alebo zo spekania), pričom tiež zodpovedajúce zmesi z týchto chemických väzieb môžu byt použité na výrobu príslušných brúsnych teliesok.0022 Ako spojivo sú použiteľné napríklad rôzne fenolové živice, polyuretán, epoxidové živice, roztok močoviny, živice a PVB (polyvinylbutyral).0023 Množstvo brúsnych teliesok potom možno látkovo fixovat na nosiči,ako už bolo spomenuté v úvodnej časti, na nosičoch s tvarom pásu alebo listu. Pritom možno látkovú fíxáciu opät použit tiež so spojivom, výhodne s organickým spojivom a zvlášť výhodne s rovnakým spojivom, s ktorým boli aj látkovo spojené brúsne zrná s brúsnym telieskom.0024 Brúsne telieska možno fixovat vo forme jedinej vrstvy čo najrovnomernejšieho, ekvidištančného usporiadania tiež na aspoň jednom povrchu nosiča. Je ale tiež možnosť fixovat brúsne telieska na nosiči vo viacerých vrstvách alebo naniesť brúsne telieska ako heterogénne nasypanie na nosiči a ñxovat ich potom opät látkovo.0025 Vo výhodnom uskutočnení by pritom na brúsny nástroj na nosiči malibyť nanesené a ñxované brúsne telieska s aspoň približne konštantnými vonkajšími priemermi.0026 Brúsne telieska môžu byt po samotnej výrobe znovu rozohriate, pričom to by malo prebehnúť v teplotnom rozsahu medzi 150 a 200 °C,výhodne pri cca.175 °C po dobu dvoch hodín.0027 Takéto zahriatie sa dá ale tiež uskutočniť súčasne s látkovou ñxácioubrúsnych teliesok na príslušných nosičoch s vytvorením látkovej ñxácie.0028 UV vytvrdzovanie brúsnych teliesok po ich samotnej výrobe i vytvrdzovanie za studena prostredníctvom vhodných systémov spojovacích prostriedkov by bolo práve tak možné.

MPK / Značky

MPK: B24D 11/00, B24D 3/18

Značky: brusné, telieska, výroba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e10775-brusne-telieska-a-ich-vyroba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brúsne telieska a ich výroba</a>

Podobne patenty