Disperzia živice

Číslo patentu: E 10664

Dátum: 23.06.2008

Autori: Blötz Andreas, Kuhlmann Gunda, Schwab Michael, Romahn Carsten

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Na výrobu impregnácií stavebných prvkov sa používajú disperzie živic,ktoré doteraz spravidla pozostávajú z vodných rezolov alebo akrylátových disperzií. Tak sú disperzie na báze rezolov vodou riediteľné, avšak odštepujú pri vytvrdzovaní formaldehyd, takže ich výroba môže uskutočňovať iba v zariadeniach špeciálne na to vybavených. Akrylátové disperzie sa môžu vytvrdzovať bez emisií substancii škodlivých životnému prostrediu, avšak vytvrdené produkty majú nepatrnú teplotu skleného prechodu.0002 Disperzíe na báze epoxidových živic a novolakov sú zo stavu techniky známe. Tak opisuje spis JP 58 027716 spôsob výroby disperzie fenolová živíca/novolak a aminu (zvlášť imidazolu) ako tužidla. Ďalej je zo spisu US RE 37 023 známa disperzia z rezolu a eterifikovanej BPA živice, pričom sa používa tiežrozpúšťadlo. 0003 Ďalej sú zo spisu W 0 2007/118645 známe vodné disperzie živice, ktoréobsahujú nasledujúci komponentR 1 znamená nesubstituovaný jedno alebo viacjadrový aromatický zvyšokalebo jedno alebo viacjadrový zvyšok, substituovaný pomocou aminoskupín a/alebo kyanoskupín a/alebo nitrilových skupín a/alebo pomocou nasýtených a/alebo nenasýtených alifatických C 2 až C 12R 2, R 38 R 4 znamená vodík, alkylové zvyšky s až 15 C atómami alebo aromatický zvyšok, pričom R R 3 a R 4 môžu byt navzájom rovnaké alebo rôzne, kodisperzné činidlo na báze epoxidových živíc a/alebo novolakových živíc a tenzid.0004 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzií živíc, pri ktorých spracovaní by sa vylúčilo uvoľñovanie látok, zaťažujúcich životnéprostredie. 0005 Táto úloha bola vyriešená podľa vynálezu pomocou znakov podľa0006 Ako epoxidové živice komponentu (l) sa môžu použit všetky epoxidové živice saspoň dvomi epoxidovými skupinami na molekulu, ktorých oblasť tavenia leží s výhodou pod 90 °C. Pri použití epoxidových živíc svyššou oblasťou tavenia sa môžu vyskytovať prevádzkové technické ťažkosti kvôli zvýšenej viskozite použitej epoxidovej živice. Výhodné sú opäť epoxidové zlúčeniny, ktoré sú pri teplote miestnosti kvapalné, ako sú diglycidylétery bisfenolov alebo vopred predĺžené živice na báze bisfenol-A-diglycidyléterov. Zvlášť výhodné sú nízkoviskózne živice ako sú epoxidové živice na báze cykloolefínov alebo tetraglycidyldianilínu alebo ale tiež zmesi pevných epoxidových živíc, ako sú napr. epoxidované novolaky stakzvanými reaktívnymi riedidlami. Epoxidové živice môžu byt rovnako prípadne modiñkované pomocou iných polymérov, ako sú napr. polyestery, akryláty,silikónové polyméry alebo polyvinylové deriváty.0007 Ako novolak komponentu (l) prichádzajú do úvahy vkyslom médiu vyrobené kopolyméry fenolických zlúčenín a aldehydu, pri ktorých výrobe predstavuje pomer fenolická zlúčenina aldehyd s výhodou 1 0,4 až 1 0,8. Tieto kopolyméry sa dajú vyrobiť bez monomérov. Pri pomere väčšom ako 1 0,8 je vzniknutý novolak príliš vískózny a pri pomere nižšom ako 1 z 0,4 sú živice príliš vo vode rozpustné a tak sa horšie dispergujú.0008 Ako fenolické zlúčeniny sa môžu použit jedno alebo viacjadrové fenoly alebo zmesi uvedenej triedy zlúčenín a sice ako jedno tak viacjadrovýchfenolov. Príkladom je fenol samotný ako výhodný variant, ako aj jehoalkylsubstituované homológy, ako je 0-, m- alebo p-krezol, xylény alebo vyššie alkylované fenoly, okrem toho halogénsubstituované fenoly, ako je chIór-,brómfenol a viacmocné fenoly, ako je rezorcín alebo pyrokatechín, ako aj viacjadrové fenoly, ako sú naftoly, bisfenol A alebo bisfenol F. 0009 Fenol prípadne fenolický komponent reaguje s aldehydom, zvlášť s formaldehydom alebo s formaldehyd odštepujúcou zlúčeninou na požadovaný novolak. Novolaky môžu byt modiñkované pomocou obvyklých modiñkačných činidlel, ako sú napr. epoxidové živice, kaučuky, polyvinylbutyral a anorganické prísady. 0010 Množstvo epoxidovej živice predstavuje 30 až 100 hmotnostných percent a novolaku 70 až 0 hmotnostných percent, vztíahnuté na hmotnosť obidvoch živicových komponentov. Výroba čistej disperzie epoxidovej živice má tu výhodu, že ju možno pripraviť podľa potreby k zmiešaniu napr. sinými disperzlami. Výhodné sú však tiež živicové disperzie s 30 až 80 hmotnostnými percentami epoxidovej živice, lebo novolak pôsobí ako tužidlo epoxidovej živice a tak nie je potrebné žiadne ďalšie dodatočné tužidlo. Ďalej výhodné je použitie 50 až 80 hmotnostných percent epoxidovej živice, čim sa docieli optimum hustoty zosietenia. 0011 Ako ďalšiu súčasť (II) obsahuje vodná suspenzia živice podľa vynálezu 4 až 18, svýhodou 3 až 10 hmotnostných percent, vztíahnuté na celkovú hmotnosť kodísperzného činidla na báze etoxylátu ricinového oleja,hydrogenovaného etoxylátu ricinového oleja, alkylfenoletoxylátu, etoxylátu mastného alkoholu, etoxylátu kyseliny olejovej, etoxylátu oxoalkoholu,alkoxylátu mastného alkoholu a/alebo polyvinylalkoholu. Menej ako 4 hmotn. kodísperzného činidla nevykazuje žiadny dostatočný účinok a pri obsahu vyššom ako 18 hmotn. sa zhoršujú konečné vlastnosti, ako je rozpustnosť vo vode vytvrdeneho produktu. 0012 Zvlášť výhodné je použitie polyvinylalkoholu, ktorý pôsobí aj ako emulgátor, tak aj ako ochranný koloid. Ďalej je výhodné, ked má polyvinylalkohol stupeň hydrolýzy 80 až 95 a molárnu hmotnost 30 000 až 70000 g/mol, čo sa prejavuje pozitívne na stabilite emulzie.0013 Ďalej môže emulzia živice podľa vynálezu obsahoval ako ďalšiu súčasť aspoň jeden stabilizátor - s výhodou v koncentrácii 0,2 až 2 hmotn.,vztiahnuté na hmotnost celkovej zmesi - na báze vyšších molekulárnych alkoholov alebo tiež derivátov celulózy, škrobu, dextrínu, kyseliny polyakrylovej a/alebo jej kopolymérnych solí, poly-N-vinylmetylacetamidu, koplymérov vinylpyroiidónu a/alebo typu ochranných koloidov. Stabilita disperzie sa tým zvýši. Zvlášť výhodné je ďalej, keď je stabilizátor metyicelulóza, lebo tento stabilizátor pôsobí už pri nepatrných koncentráciách.0014 Tiež môže disperzia živice podľa vynálezu obsahovat ďalšie súčasti,ako sú substancie ktoré urýchľujú vytvrdzovaciu reakciu, ako sú napr. Lewisove kyseliny alebo imidazoly, vmnožstve 0 až 1,5 hmotn., vztiahnule na hmotnost celkovej zmesi. Výhodné sú opäť imidazoly, ktoré okrem urýchlujúceho účinku zaisťujú tiež ešte vysokú stabilitu urýchľovanej disperzie počas mnohých hodín až dní.0015 Ďalej môže disperzia živice podľa vynálezu obsahovat pomocné prostriedky na spracovanie vkoncentrácii svýhodou 0,05 až 3 hmotn.,vztiahnuté na hmotnost celkovej zmesi, ako sú prostriedky pre rozliv pre zlepšenie tvorby filmu alebo ale tiež substancie pre nastavenie špeciálnych vlastností, ako sú napr. akrylátové disperzie pre zvýšenie flexibility. Ako príklad možno menovať použitie etylénglykolu a/alebo polydimetylsiloxánu. Tiež je možný prídavok farbív, máčacích činidiel a katalyzátorov ako ďalších prísad. 0016 Disperzia živice podľa vynálezu má s výhodou koncentráciu pevnej látky 30 - 50 . Je ale tiež možná - vždy podľa oblasti použitia - nižšia koncentrácia pevnej látky (cca. 10 ).0017 Výroba disperzie živice podľa vynálezu na báze epoxidových živic a novolakových živic a ďalších prísad sa môže uskutočňovať pomocou spôsobu, zahrňujúceho nasledujúce krokya. primiešanie aspoň jedného kodisperzného činidla ku komponentu (l),nachádzajúceho sa v podstate v tavenine a b. primiešanie vody a pripadne ďalších prísad pri teplote 100 °C k zmesi, ziskanej v kroku a).

MPK / Značky

MPK: C08J 3/03

Značky: disperzia, živice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e10664-disperzia-zivice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Disperzia živice</a>

Podobne patenty