Modul prednej časti pre motorové vozidlo

Číslo patentu: E 10361

Dátum: 16.06.2009

Autori: Riviere Caroline, Gonin Vincent, Ménard Magalie

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka modulu prednej časti automobilu typu pozostávajúceho z nárazníka s najmenej jedným príečnym nosníkom a konštrukčným rámom nesúcim nárazník, pričom rám je navrhnutý tak, aby sa upevňoval na pozdĺžne nosniky a/alebo predĺženia kolískového rámu podvozku vozidla.0002 Dokument FR-A-2 829 733 opisuje modul prednej časti pozostávajúcej z nárazníka a konštrukčného rámu navrhnutého tak, aby tvoril prednú časť. Nárazník má vrchný nosník, spodný nosník a dve zvislé výstuhy spájajúce navzájom vrchný a spodný nosník. Konštrukčný rám v tvare U tvorí zadnú stenu spodného nosníka a zvislých výstuh nárazníka. Konštrukčný rám je prípevnený k podvozku tak, že spodná zóna zadnej steny zvislej výstuhy sa opiera o spodný deformovateľný absorbér energie (po anglicky crash-box) upevnený na koncovú platničku spodného prvku podvozku,akoje predĺženie koliskového rámu, a vrchná zóna zadnej steny vrchnej zvislej výstuhy sa opiera o vrchný deformovatelný absorbér upevnený o koncovú platničku vrchného prvku podvozku. ako je pozdĺžny nosník. Dokument FR-A-2 805 504 opisuje modul prednej časti zhodný s predvýznakovou časťou nároku 1.0003 Modul prednej časti podľa doterajšieho stavu techniky pozostáva z veľkého počtu prvkov a dielcov, ktorých zaobstarávanie a montáž na výrobnej linke robí montáž prednej časti mimoriadne zložitou.0004 Cieľom vynálezu je riešenie tohto problému návrhom modulu prednej časti zjednodušujúceho iogistickú reťaz a uľahčujúceho montáž.0005 Z toho dôvodu sa vynález týka modulu prednej časti uvedeného typu vyznačujúceho sa tým, že konštrukčný rám je vybavený časťou s najmenej jedným spodným nosníkom a so zvislými stĺpikmi, a tým, že každý zvislý stĺpik konštrukčného rámu tvorí vrchný deformovateľný absorbér energie kolmý na uvedený vrchný nosník a spodný deformovateIný absorbér energie kolmý na uvedený spodný nosník,a tým, že každý zvislý stĺpik konštrukčného rámu je umiestnený kolmo na zvislú výstuhu spojenú s nárazníkom. pričom každý zvislý stĺpik obsahuje celý rad prekrývajúcich sa absorbérov energie, takže pri náraze sa príslušná zvislá výstuha dostane do kontaktu s väčšinou absorbérov energie protiľahlého zvislého nosníka.0006 Podľa jednotlivých spôsobov aplikácie vynálezu sa modul prednej časti vyznačuje viacerými nasledujúclmi charakteristikami chápanými jednotlivo alebo vo všetkých technicky možných- dieiec je z jedného kusa, zvislé stĺpiky a spodný nosník tvoria jeden kus- konštrukčný rám má horný nosník spájajúci navzájom zvislé nosniky uvedeného dielca~ vrchný nosník a zvislé stĺpiky uvedeného dielca tvoria jeden kus- pokial sú nárazník a konštrukčný rám v zmontovanom stave, vrchný nosník konštrukčného rámusa nachádza nad úrovňou priečneho nosníka nárazníka v najvrchnejšej polohe- vrchný nosník má bočné predĺženia. pravé a ľavé, orientované v prevažne vodorovnej rovine,zahnuté smerom dozadu vozidla a navrhnuté tak. aby boli spojené s pozdĺžnymi nosnikmi pravého, resp. ľavého blatníka- vrchný nosník konštrukčného rámu má prostriedky na zatváranie schopné kooperovat s príslušnými prostriedkami na zatváranie na kapote motorového vozidla- každý zvislý stĺpik konštrukčného rámu sa opiera o platníčku umiestnenú kolmo na uvedený deformovatelný absorbér energie a navrhnutú tak, aby bola upevnená o konce predĺženia kolískového rámu a jeden pozdĺžny nosník nachádzajúce sa na tej istej strane vozidla- konštrukčný rám je vybavený systémom chladenia upevneným na spodnom nosníku a/alebo vrchnom nosníku, pričom konštrukćný rám plní funkciu technickej prednej časti.0007 vynález sa týka tiež motorového vozidla s modulom prednej časti, ktorý bol práve opísaný. 0008 Vynález a jeho výhody budú zrejmejšíe pri čítaní nasledujúceho opisu, ktorý je uvedený výlučne ako príklad odkazujúcí sa na priložené obrázky, na ktorých- obr. 1 je rez v zvislej rovine motorového vozidla podľa prvého spôsobu realizácie prednej častí- obr. 2 je pohľad V perspektíve na modul prednej časti podľa obr. l umožňujúci znázorniť zadnúčasť modulu prednej častí- obr. 3 je rozložený pohlad v perspektive druhého spôsobu realizácie modulu prednej časti.0009 Modul prednej časti 1 znázornený na obr. 1 a 2 je vybavený náraznikom 2 a konštrukčným rámom 4. Nárazník Zje spojený s konštrukčným rámom. Konštrukčný rám 4 je navrhnutý tak, aby bol pripevnený o doštičky upevnené na koncoch pozdĺžnych nosníkov a predlženíach kolískového rámu,ktorým je vybavený podvozok motorového vozidla, na ktorom je namontovaný modul prednej časti 1. 0010 Nárazník 2 je vybavený horným nosníkom 10, spodným nosníkom 12 a dvoma zvislými výstuhami, pravou 14 a ľavou 15. Vrchný 10 a spodný 12 nosník sú umiestnené rovnobežne s priečnym smerom Y vozidla. Koncová pravá a lavá časť vrchného nosníka 10, resp. spodného nosníka 12, je zakrívená v rovine blízkej vodorovnej smerom dozadu vozidla tak, že nosník 10, 12 má tvar oblúka.0011 Nárazník 2 je pevný a vyrobený z plastu. s výhodou odlievaním z termoplastu. Je výhodné, ak je nárazník 2 z jedného kusa.0012 Nárazník 2 je navrhnutý tak, aby na svojej prednej častí orientovanej smerom von z vozidla mal plášť (nie je znázornené) z plastu. ktorý tvori vonkajší povrch prednej časti vozidla. Vrchný 10 a spodný 12 nosník sú s výhodou prispôsobené tak. aby k vozidlu vpredu prilíehali z vonkajšej strany. Pretože nárazník 12 má štruktúrnu úlohu, hrúbka plášťa náraznika prednej časti podľa tohto vynálezu0013 Zadná strana nárazníka 20 má kolmo na zvislé výstuhy 14 a 15 vybrania 16 a 17 v takom tvare,aby do nich zapadla predná časť zvlslých stĺpikov konštrukčného rámu 4, ktorý bude opísaný v nasledujúcej časti.0014 Konštrukčný rám 4 prispieva k tuhosti karosérie vozidla. Je vybavený vrchným nosníkom 20. spodným stĺpikom 22 a zvislým pravým 24 a ľavým 25 stĺpikom.0015 Pravý zvislý stĺpik 24, resp. ľavý zvislý stĺpik 25 konštrukčného rámu 4 pozostáva z množstva deformovateľných prvkov 28. V predpokladanom spôsobe realizácie sú za sebou umiestnené v zvislom smere Z štyri deformovateľné prvky 28.1 až 4. Vjednom variante realizácie je zvislý stĺpik tvorený deformovatelnou spojítou rampou. Prvok alebo deformovateľná rampa je konštrukcia vo forme rovnobežnostenu schopná absorbovať kolabovaním závislým od svojej hrúbky časť energie nárazu. 0016 Zadná strana zvislého stĺpika 24, 25 dosadá na podstavnú časť povrchu doštičky 34, 35 prepájajúcej na danej strane vozidla konce predĺženia kolískového rámu umiestneného v spodnej úrovní a pozdĺžneho nosníka umiestneného vyššie.0017 Deformovateľný prvok 28.1 nachádzajúci sa v spodnej časti zvislého stĺpika 24, 25 je navrhnutý tak, aby bol umiestnený kolmo na spodný nosník 12 nárazníka 2. Deformovateľný prvok 28.4,nachádzajúci sa v hornej časti zvislého stĺpika 24, 25, je navrhnutý tak, aby bol umiestnený kolmo na vrchný nosník 10 nárazníka 2. Dva prostredné deformovateľné prvky 28.2 a 28.3 stĺpika 24, 25 sú navrhnuté tak, aby boli umiestnené kolmo na priľahlú zvislú výstuhu 14 alebo 15.0018 Spodný nosník 22 konštrukčného rámu 4 spája dva najspodnejšie absorbéry 28.1 každého zvislého stĺpika 24 a 25. Spodný nosník 22 má vo všeobecnosti obdĺžnikovitý tvar. Centrálna časť spodného nosnlka 22 je stenčená v zvislom smere Z tak, aby vjej hornej strane 37 vzniklo lôžko pre chladiaci systém označený vo všeobecnosti 38. Chladiaci systém 38 je vybavený ventilátorom s elektromotorom a chladičom.0019 Vrchný nosník 20 konštrukčného rámu 4 spája obidva najvrchnejšie deformovateľné prvky 28.4 na pravom 24 a ľavom 25 zvislom stĺpiku. Vrchný nosník 20 má vo všeobecnosti oblúkový tvar. Vrchný nosník 20, ktorý má formu priečkového rámu. má horný 40 a spodný pás 42, ktoré sú navzájom prepojené výstužným rebrovanim orientovaným v pozdĺžnom smere. Výstužné rebrovanie je usporiadané tak, aby tvorilo vnútorné trojuholníkové komory. Prierez horného nosníka 20 v mediálnej zvislej rovine má tvar kosoštvorca, ktorého vrchná strana leží vodorovne a zodpovedá vrchnému pásu 40, pričom spodná strana zodpovedá spodnému pásu 42 a predná a zadná strana sú naklonené smerom nahor a dozadu vozidla. Vrchný nosník 20 takto ustupuje smerom dozadu voči zvislej rovine deñnovanej spodným nosníkom 22 a zvislými stĺpikmí 24 a 25.0020 Vrchný pás 40 vrchného nosníka 20 je upravený tak, aby kooperoval s prvkom karosérie vozidla, presnejšie s jeho kapotou. Spodná strana kapoty smerujúca dovnútra vozidla sa opiera o vrchný pás 40, ktorý je upravený na tento účel.0021 Mediálna časť vrchnej priečky 20 má lôžko 44, do ktorého zapadajú zariadenia na zatváraniekapoty upravené tak, aby kooperovali so zodpovedajúcimí zatváracími mechanizmami na kapote.0022 Na spodnom páse 42 hornej priečky 40 sú prostriedky na upevnenie chladiaceho systému 38. Podľa mimoriadne výhoclného spôsobu realizácie modulu prednej časti je spodný okraj chladiaceho systému 38 prepojený so spodnou priečkou 22 upevñovacimi jazýčkami 46, zatiaľ čo horný okraj chladiča 38 je upevňovacimi jazýčkami 48 pripevnený o horný nosník 20.0023 Jednodielny konštrukčný rám 4 je prednostne vyrobený z plastu, napr. vstrekovaním z termoplastu. Horný 20 a spodný nosník 22 a zvislé stĺpiky 24 a 25 tvoria jeden celok. Podľa variantného spôsobu spodný nosník 22 a zvislé stĺpiky 24 a 25 tvoria jeden celok, v tvarehorný nosník 20 je upevnený, napr. lepením, o hornú časť zvislých stĺpikov 24, 25. Podla iného variantu sú zvlslé stĺpiky 24 a 25 odliate a následne upevnené na spodný nosník 22, napr. lepením, čím vznikne diel v tvare U, na ktorý sa následne upevní horný nosník 20.0024 Zmontovanie prednej časti 1 sa realizuje nasledujúcim spôsobom. Najskôr sa upevnia pravá 34 a ľavá 35 platnička na konce pozdĺžnych nosníkov a na ľavé, resp. pravé predĺženie kolískového rámu. Nakoniec sa na konštrukčný rám upevní nárazník 2 pomocou upevňovacích prostriedkov 4 zasadením predných častí pravého 24 a ľavého 25 zvislého stĺpika do pravého 16 a ľavého 17 vybrania na zadnej strane nárazníka 2. Upevňovacie prostriedky sú typu skrutka/matica známe odborníkovi v danej oblasti ako prostriedky na realizáciu spoja kov - kov alebo plast- kov.0025 Klietkovitý tvar nárazníka 2 umožňuje pri náraze rozdeliť sily a následne ich preniest na pozdĺžne nosniky a predĺženia koliskového rámu podvozku vozidla pomocou zvislých stlpikov konštrukčného rámu 4. Pokial prenášané sily presiahnu limitnú hodnotu, deformovateľné absorbéry energie 28 kolabujú, pričom disípujú časť energie nárazu.0026 Modul prednej časti umožňuje umiestniť chladiaci systém 38 na spodnú priečku 22 konštrukćného rámu 4 plniaceho funkciu prednej časti vozidla, pričom oblúkový tvar nárazníka umožňuje zachovat priestor pred chladiacim systémom 38. Upevnením pomocou upevňovacích deformovateľných alebo krehkých jazýčkov sa môže chladiaci systém 38 pri čelnom náraze s výhodou posüvať smerom dozadu vozidla. Takýmto spôsobom nemusí byť potrebné pri každom náraze vymieňať chladiaci systém. Modul prednej časti je kompaktný a umožňuje o niekoľko centimetrov skrátiť podvozok. Sústava predného bloku vozidla podľa vynálezu je vďaka tomu posunutá smerom dozadu, čím sa skrátil doterajší previs vozidla.0027 Podľa opisaného spôsobu realizácie sa predpokladá. že horný nosník 10 je kolmý voči horným deformovateľným prvkom 28.4, ktoré samotné sú kolmé voči pozdĺžnym nosníkom karosérie vozidla a že spodný nosník 12 je kolmý voči spodným deformovateľným prvkom 28.1, ktoré sú kolmé voči koncom predĺžení kolískoveho rámu karosérie. Vzhladom na prítomnosť rozšírených platničiek 34. 35 môžu byt konce pozdĺžnych nosníkov kolmé voči deformovatelnému prvku 28.3, pričom horný nosník môže byť kolmý voči deformovateľnému prvku 28.1. Toto umožňuje zväčšiť v zvislom smere výšku nárazníka a zlepšiť schopnosti vozidla odolávať nárazom z hľadiska kompatibilnosti pri rôznych

MPK / Značky

MPK: B62D 25/08, B62D 29/04, B62D 21/15

Značky: modul, částí, prednej, motorové, vozidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e10361-modul-prednej-casti-pre-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modul prednej časti pre motorové vozidlo</a>

Podobne patenty