Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu

Číslo patentu: 288266

Dátum: 01.04.2015

Autor: Jurča Ivan

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu, vyhovujúcemu doprave na pohybujúcom sa páse, ktoré pozostáva z diskrétnych dopravných nekonečných pásov (9), (10), (11) integrovaných vo výložných ramenách (1), (2), (3). Tieto výložné ramená (1), (2), (3), spojené s otočou (4), cez sústavu pomocných ramien (5), (6), (7), (8) a lineárnych pohonov (12), (13), (14), vzájomne spojených kĺbovými spojmi, tvoria flexibilne modifikovateľnú dopravnú dráhu s možnosťami smerového a výškového polohovania dopravného zariadenia podľa potrieb používateľa, aj počas dopravovania materiálu. Integrované diskrétne dopravné nekonečné pásy (9), (10), (11), vzhľadom na vedenie pása vodiacimi prvkami len po vnútornej strane, môžu mať pás po vonkajšej obvodovej strane upravovaný. Jednotlivé výložné ramená (1), (2) a (3) tvoria medzi sebou pomocou pomocných ramien (5), (6), (7), (8) a lineárnych pohonov (12), (13), (14) samostatné kinematicky uzavreté sústavy, ktoré vykonávajú zmeny jednotlivých polôh výložných ramien, ovládaním zmien dĺžok lineárnych pohonov (12), (13), (14).

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je univerzálne, flexibilné, strojné, rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu vyhovujúcemu doprave na pohybujúcom sa páse, ako je zemina,suť, piesok, štrk, uhlie, zrno, kamenivo, drvina, betón, malta, hustý kal a ďalšie, ktoré na tomto prihlasovanom vynáleze dopravného zariadenia je možné prenášať a dopravovať, na uzavretých dopravných nekonečných pásoch, nachádzajúcich sa vo výložných ramenách. Tieto výložné ramená sa natáčajú a rozkladajú do maximálnej a skladajú do minimálnej dopravnej polohy, podľa úžitkových potrieb používateľa, vo výškovom a smerovom polohovaní miesta. Sústava výložných ramien je ovládaná priamočiarymi, lineárnymi pohonmi.Dopravovaný materiál vyhovujúci doprave po pohybujúcich sa dopravných nekonečných pásoch, ďalej uvádzaný ako materiál.Doteraz známe dopravné zariadenia využívajúce dopravný nekonečný, uzavretý pás s otvorenou plochou,na dopravu materiálu (ďalej aj ako dopravník), využívajú jeho pevnú dlžku dopravnej vzdialenosti, ktorú v prípade potreby zväčšenia dopravnej vzdialenosti, možno upraviť priložením ďalšieho dopravníka. Tieto riešenia sú imobilné, ich flexibilita v manipulácii je závislá od ich hmotnosti a kotvenia na pevnom podklade. Premiestnenie a zmena polohy nie je flexibilná, nevyužívajú sa na tento účel lineárne pohony.Mobilné vyhotovenia dopravníkov sa od predošlých líšia ukotvením na pojazdnom ráme. Doprava materiálu je pevne daná nepremenlivou dĺžkou dopravníka. Mobilita týchto dopravníkov je obmedzená a je s cieľom manipulačného prerniestňovania po pracovisku prípadne doplnená o prípadnú schopnosť transportu vo forme mobilného prívesu alebo návesu.Ďalším spôsobom sú segmentové zmeny dopravnej vzdialenosti dopravníka, ktoré skladaním rámových segmentov k sebe, v medziach konštrukčnej únosnosti, vytvárajú požadovanú dopravnú dĺžku na dopravu materiálu. Ich výhoda je v efektívnosti počas štádií výrobného procesu, kde dochádza k výrobe typizovaných segmentových modulov, z ktorých sa požadovaná dlžka dopravmka, a teda i dlžka dopravovania materiálu,poskladá. Z používateľského hľadiska ide naďalej o dopravník s pevnou dlžkou, so všetkými atribútmi, aké platia pre dopravníky s pevnou dĺžkou.Tieto vyrnenované druhy dopravníkov nemajú počas aktívneho dopravovania materiálu žiadnu mobilitu a flexibilitu, v prípade malých dopravníkov ju majú obmedzenú.Všetky uvedené dopravníky sú samostatným dopravným zariadením s jedným dopravným nekonečným pasom.Z dopravníkov, ktoré sú mobilné počas aktívneho dopravovania materiálu, sa používajú tie s pevnou dopravnou dĺžkou v poľnohospodárstve, pri výstavbe líniových stavieb a ďalších podobných prácach. Sú dopravnými zariadeniami, ktoré majú tiež jeden dopravný nekonečný pás a sú konštrukčne a pevnostne prispôsobené len na daný, konkrétny účel práce.Dopravné zariadenia, ktoré sú mobilné a flexibilné aj počas aktívneho dopravovania materiálu, majú preménlivú dĺžku, meniacu sa zasúvaním a vysúvaním výsuvných ramién (ďalej teleskopický dopravmk). Uplatňujú sa najviac pri doprave betónu, ale aj pri iných materiáloch ako napríklad modifikácie teleskopického dopravníka upraveného na prepravu väčšieho kusového materiálu do transportných mobilných zariadení(vagóny, kamióny, logistika), kde sa nenachádza nakladacia rampa. Teleskopické dopravníky nemôžu výsuvné ramená klopiť, skladať, ale ich lineárne zasúvajú a vysúvajú, teleskopický do seba, respektíve pod seba, a tým pracujú na iných kinematických princípoch ako predmet tohto vynálezu. Tiež ich pásová sústava dopravujúca materiál pracuje na iných kinematických princípoch. Jednotlivé výsuvné ramená nemajú v sebe integrované, diskrétne dopravné nekonečné pásy, ale celá sústava týchto teleskopických výsuvných ramien má jeden dopravný nekonečný pás, ktorý z dôvodu možných zmien dopravnej dĺžky musí túto dĺžku opásania dopravného nekonečného pásu udržiavať stále konštantnú, čo vedie k zložitejším konštrukčným riešeniam. Vzhľadom na népretržité zachovávanie konštantnej dĺžky opásania sústavy teleskopických výsuvných ramién dopravným nekonečným pásom, aj počas polohových zmien výsuvných ramien, ako aj počas aktívneho dopravovania materiálu, je potrebné opásavať dopravný nekonečný pás okolo vodiacich prvkoch (valčeky, bubny) po obidvoch jeho stranách, t. j. ako po vnútornej, tak po vonkajšej strane dopravného pásu. Dôsledkom toho sú zvýšené požiadavky a nároky na dotyk vodiacich prvkov (valčeky, bubny) s dopravným nekonečným pásom, čo vedie k používaniu hladkého pásu a k nemožnosti využívať dopravný nekonečný pás s požadovanou adhéznou alebo mechanickou úpravou po dopravujúcej ploche s cieľom lepších schopností v preprave materiálu, ako je to možné pri dopravných nekonečných pásoch, pri ktorých dopravujúca plocha a kontaktná plocha s vodiacimi prvkami (valčeky, bubny) sa počas činnosti nezamieňa, sú neustále oddelené. V dôsledku týchto uvedených rozdielov v dopravných nekonečných pásoch, v ich interakcii s dopravovaným materiálom, 1 Dsa V praxi prejavujú znížené možnosti a schopnosti dopravných výšok kvôli nutnosti nižšieho sklonu dopravného nekonečného pásu a tiež nižšej prepravnej rýchlosti materiálu.Doteraz známe druhy dopravných zariadení ako dopravmky využívajúce na dopravu materiálov dopravný nekonečný pás majú výhodu vo svojej širokej univerzálnosti s ohľadom na druhy použitého dopravovaného materiálu. Majú veľké nevýhody pri flexibilnej manipulácii, v zmenách miesta a zmien pracovnej polohy. Tieto nevýhody odstraňuje predmetný vynález, rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi, pričom zachováva všetky výhody dopravníka.Podstata vynálezu spočíva v princípe využitia kinematických vlastností a schopností viacerých výložných ramien, ktoré majú V sebe integrovaný, zabudovaný, dopravný nekonečný pás a medzi sebou sú vzájomne prepojené kinematickými väzbami pomocou pomocných ramien a priamočiarych, lineámych motorov, ktoré ako lineárne pohony zabezpečujú fixovanie nadstavenej polohy a tiež pohyb uvedených výložných ramien. Výložné ramená, cez svoje trajektórie zadefinované kinematickými väzbami, sa vzájomne poskladajú do minimálnej dlžky a vzájomne rozkladajú do maximálnej dlžky alebo inej požadovanej dlžky. Zároveň sa celé dopravné zariadenie môže otáčať v mieste otoče okolo vertikálnej osi. Týmito schopnosťami je dosiahnutá Ílexibilná a nenáročná zmena polôh dopravovania materiálu vo výškovom, ako aj v smerovom polohovaní miesta, podľa potrieb a požiadaviek pri pracovnej činnosti.Jednotlivé výložné ramená sú proti sebe kinematickými uzlami a väzbami navrhnuté tak, aby dochádzalo k odovzdávaniu dopravovaného materiálu z konca predošlého dopravného nekonečného pásu na začiatok nasledovného dopravného nekonečného pásu a na konci tohto opäť na začiatok ďalšieho v poradí. Pri odovzdávaní materiálu medzi jednotlivými výložnými ramenami s dopravnými nekonečnými pásmi, sa využíva kinetická energia, ktorú dopravovanému materiálu udeľuje dopravný nekonečný pás svojím dopravným pohybom, a polohová energia z gravitačného pôsobenia.Celé dopravné zariadenie zároveň súbežne dodržuje aktívnu dopravnú schopnosť na prepravu materiálu.Pri tomto spôsobe zmien dopravných dlžok nedochádza k zmenám dĺžky obvodu opásania uzavretého dopravného nekonečného pásu, keďže ide o sústavu diskrétnych dopravných nekonečných pásov, čo zjednodušuje kinematiku samotného pásu. V miestach opásania, dotyku s vodiacimi prvkami (vodiace sklzy, valčeky, bubny), dochádza k ohybu dopravného nekonečného pásu len v jednom smere po obvode opásania a dotyk s vodiacimi prvkami je len po vnútornej strane dopravného nekonečného pásu. Tým je umožnené využívať dopravné nekonečné pásy s adhéznou alebo mechanickou úpravou po vonkajšej strane opásania, ktorá je dopravnou plochou dopravovaného materiálu. Touto možnosťou získava dopravné zariadenie účinnejšiu interakciu medzi dopravnými nekonečnými pásmi a dopravovaným materiálom. Dosiahne sa tým vyššia účinnosť dopravy dopravovaného materiálu na dopravnom nekonečnom páse. Dopravné zariadenie na dopravu materiálov vytvára na tomto princípe dopravný systém, ktorý v zloženom stave má minimálne rozmery v takom rozsahu, ktoré ho predurčujú na použitie na mobilných podvozkoch (automobilový, železničný, príves), a v rozloženom stave umožňuje rýchle a flexibilné pracovné nasadenie.Možnosti využitia sú v stavebníctve (doprava, zmitého, sypkého či iného betónu na dopravu použiteľného materiálu), zemných prácach, v poľnohospodárstve, ako aj v iných odvetviach, kde je požiadavka na dopravenie zmesí a materiálov, ktoré vyhovujú podmienkach prepravy po dopravnom nekonečnom páse.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobnejšie opísaný s odkazmi na priložené výkresy, na ktorých sú zobrazené spôsoby a funkčnosť vynálezu.Na obrázku 1 je V náryse zobrazené rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineámymi pohonmi v poskladanom stave do najmenšieho, minimálneho rozmeru. Je v konšttukčnom vyhotovení, ktorý reprodukuje jeho vyhotovenie z hľadiska vyhovujúcej pevnosti a funkčnosti.Na obrázku 2 je zobrazená schematická interpretácia rozkladacieho a skladacieho dopravného zariadenia s lineárnymi pohonmi v poskladanom stave, ktoré je uvedené na obrázku l.Na obrázku 3 je v náryse zobrazené rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi v horizontálnom rozloženom stave s maximálnou dopravnou dĺžkou, v konštrukčnom vyhotovení, ktoré reprodukuje jeho vyhotovenie z hľadiska vyhovujúcej pevnosti a funkčnosti.Na obrázku 4 je zobrazená schematická interpretácia rozkladacieho a skladacieho dopravného zariadenia s lineárnymi pohonmi v horizontálnom rozloženom stave, s maximálnou dĺžkou, ktoré je uvedené na obrázku 3.Vyhotovenie obrázka 1 a obrázka 3 do zjednodušeného schematického zobrazenia nachádzajúceho sana obrázku 2 a obrázku 4 a tiež na obrázku 5 až obrázku 15 je na podchytenie podstaty vynálezu.Na obrázku 5 až 11 sú zachytené niektoré z rôznych možných polôh vyplývajúce z používateľských potrieb dopravovania materiálu, ktoré dopravné zariadenie môže nadstavíť.Na obrázku 12 až 14 sú znázomené fázy medzipolôh rozkladacieho a skladacieho dopravného zariadenia s lineárnymi pohonnú pri skladaní alebo pri rozkladaní.Na obrázku 15 je rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonnú V poskladanom stave.Obrázok 16 a obrázok 17 zobrazujú možnosť využitia rozkladacieho a skladacieho dopravného zariadenia s lineárnymi pohonmi ako mobilného zariadenia na automobilovom podvozku. Na obrázku 16 je pohľad V náryse na rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi v poskladanom stave, osadenom na automobilovom podvozku. Obrázok 17 je trojrozmerným pohľadom na rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi v nasadení svojej činnosti.Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu pozostáva z otoče 4, z výložných ramien l, g, 5, ktoré majú V sebe integrované diskrétne dopravné nekonečné pásy 2,Q, Q, z pomocných ramien 5, Q, Z, 5 a z lineárnych pohonov Q, Q, Q.Otoč 4, ktorá umožňuje otáčanie celého zariadenia v smere pohybu Q, okolo vertikálnej osi, je kĺbovým spojom spojená so začiatkom výložného ramena l. S otočou 4 je tiež kĺbovým spojom spojený lineárny pohon 12, ktorý na svojom druhom konci je kĺbovým spojom spojený s výložným ramenom l. Týmto prepojením medzi lineárnym pohonom Q, otočou 4 a výložným ramenom l pomocou kĺbových spojov dochádza pri zmenách dĺžok V smere pohybu E roztiahnutím alebo stiahnutím lineárneho pohonu Q k vytváraniu kinematického mechanizmu, ktorý v závislosti od pomerov vzájomných vzdialeností medzi týmito kĺbovými spojmi vykoná požadované zmeny polôh v smere pohybu A.Koniec výložného ramena l je kĺbovým spojom spojený so začiatkom výložného ramena g. Okolo osi tohto kĺbového spojenia vykonáva výložné rameno g zmeny polôh v smere pohybu E. Na vytvorenie kinematického mechanizmu medzi výložným ramenom l a výložným ramenom 2 s cieľom dosiahnutia požadovaných zmien polôh V smere pohybu 5 sú vložené pomocné ramená 5 a Q a lineárny pohon Q. Pomocné rameno 5 je kĺbovými spojmi spojené na jednom konci s výložným ramenom l a na druhom konci s pomocným ramenom Q. Ďalší kĺbový spoj sa na pomocnom ramene 5 nachádza V pomernej vzdialenosti medzi jeho koncovými kĺbovými spojmi, cez ktoré je spojený s lineárnym pohonom Q. Umiestnenie tohto kĺbového spoja lineárneho pohonu Q s pomocným ramenom 5 je podmienené kinematickým prevodovým pomerom. Pomocné rameno Q je kĺbovým spojmi spojené na jednom konci s pomocným ramenom 5 a na druhom konci s výložným ramenom g. Celý tento kinematický mechanizmus uzatvára lineárny pohon Q, ktorý je na jednej strane kĺbovo spojený s výložným ramenom l a na druhom konci s pomocným ramenom 5. Vzájomné vzdialenosti týchto kĺbových spojov a dĺžky jednotlivých pomocných ramien 5 a Q, ako aj umiestnenie kĺbových spojov na výložných ramenách l a g, tohto kinematického mechanizmu sú stanovené z celkovej spolusúčinnosti kinematického prevodu, ktorý zmenami dĺžok V smere pohybu 1 lineárneho pohonu Q, jeho roztiahnutím alebo stiahnutím, vykonáva požadované zmeny polôh výložného ramena g v smere pohybu E.Koniec výložného ramena g je kĺbovým spojom spojený so začiatkom výložného ramena 5. Okolo osi tohto kĺbového spojenia výložných ramien g a 5 vykonáva výložné rameno 5 zmeny polôh v smere pohybu Q. Na vytvorenie kinematického mechanizmu medzi výložným ramenom g a výložným ramenom 5 sú použité pomocné ramená 1, 5 a lineárny pohon Q. Pomocné rameno g je kĺbovým spojom spojené na jednom konci s výložným ramenom g a na druhom konci s pomocným ramenom 5. Pomocné rameno 5 je kĺbovým spojom spojené na jednom konci s pomocným ramenom Z a na druhom konci s výložným ramenom 5. Lineárny pohon Q je spojený na jednej strane kĺbovým spojom s výložným ramenom g a na opačnej strane je kĺbovým spojom spojený s pomocným ramenom Z. Klbový spoj spájajúci lineárny pohon Q s pomocným ramenom Z sa na tomto pomocnom ramene Z nachádza V pomernej vzdialenosti medzi kĺbovými spojmi, nachádfzajúcimi sa na jednom a druhom konci tohto pomocného ramena Z. Táto pomerná vzdialenosť umiestnenia klbového spoja, ako aj vzájomné vzdialenosti klbových spojov s dlžkami jednotlivých pomocných ramien Z a 5, ako aj umiestnenie kĺbových spojov na výložných ramenách g a 5, určujú celkový kinematický prevod,ktorý sa pri zmenách dĺžky v smere pohybu 5 lineárneho pohonu 14, jeho roztiahnutím alebo stiahnutím, prejaví v požadovaných zmenách polôh výložného ramena 5 v smere pohybu Q.Pri zaistení pevných dĺžok lineárnych pohonov Q, Q, 14 tieto lineárne pohony nadobudnú svojím vonkajším prejavom vlastnosti pevných ramien a z kinematických mechanizmov vytvoria pevné, statický určité sústavy. Týmito zmenami stavov, ktoré sa dosiahnu kontrolovaným, používateľským ovládaním lineárnych pohonov Q, Q, Q, vzniká z výložných ramien l, g, 5 a ich kinematických mechanizmov pevné kompaktné rameno, ktorého tvar a poloha sú voliteľné v rozsahu trajektom okolo pohybov A, B, Q a ktoré s diskrétnyminekonečnými pásmi 2, m, Q integrovanými Vo výložných ramenách l, g, ą, vytvára kompaktné dopravné zariadenie so skladacími a rozkladacími vlastnosťami.Každé Výložné rameno 1, g a 5 nesie V sebe dopravný nekonečný pás 2, m a . Z toho dôvodu je účelom a cieľom dosiahnuť počas dopravovania materiálu rozloženie všetkých výložných ramien vzájomne medzi sebou s presahom pod seba a to V poradí Výložné rameno 3 s presahom pod Výložné rameno g, Výložné rameno g s presahom pod Výložné rameno l. Tieto presáhy sú z dôvodu pohybov E, E a Q dopravných nekonečných pásov 2, m, , a tým aj pohybu dopravovaného materiálu, ktorý v dôsledku udelenej kinetickej energie od dopravného nekonečného pásu a pôsobenia gravitačnej sily plynule prechádza z jedného diskrétneho dopravného nekonečného pásu na nasledujúci V smere pohybu E, E a Q.Tento opísaný princíp spájania výložných ramien s integrovanými diskrétnymi nekonečnými pásmi a vytváraním kinematických mechanizmov medzi nimi pomocou pomocných ramien, ktoré formou kinematických prevodov a zmenou dlžok lineárnych pohonov vykonávajú požadované zmeny polôh jednotlivých výložných ramien, sa opakuje pri pridávaní ďalších výložných ramien. Obmenami tohto spôsobu uskutočňovania možno dosiahnuť variácie rozkladacieho a skladacieho dopravného zariadenia s lineárnymi pohonmi, ktoré môže pozostávať minimálne z dvoch výložných ramien, ale tiež aj z viac ako troch výložných ramien. Tiež počet diskrétnych dopravných nekonečných integrovaných zabudovaných pásov, V jednom výložnom ramene môže byť viac ako jeden.Obrázok 5 až 15 zobrazuje fázy medzipolôh rozkladacieho a skladacieho dopravného zariadenia s lineárnymi pohonmi z obrázka 3, ktoré V dôsledku zmien dĺžok v smere pohybov E, 1 a 1 lineárnych pohonov Q,Q, M vykonáva zmeny polôh výložných ramien 1, g a ą V smere pohybov A, E, Q, podľa požadovaných potrieb.Otoč i je časť zariadenia, ktoré umožňuje celej sústave horizontálny otočný pohyb Q okolo vertikálnej OSI.Lineárny pohon Q, Q, H je zariadenie, ktoré umožňuje svojim lineárnym, priamočiarym pohybom,zmenu dĺžky so silovým účinkom medzi dvomi bodmi, klbovými spojmi, ktoré spája. Ako lineárne pohony boli V predmete vynálezu Vybraté a použité hydraulické priamočiare motory.Dopravný nekonečný pás 2, m, Q je pás, ktorý má začiatok spojený s koncom a po svojom povrchu obvodu dopravuje materiál.Kĺbový spoj je spoj s jedným stupňom Voľnosti, ktorým je voľný rotačný pohyb okolo osi.Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi ako vynález umožňuje svojimi flexibilne prestaviteľnými variáciami polohovania nadstavovať dopravnú polohu vo výškovom, tak i V smerovom nadstavení miesta, a to aj počas dopravovania materiálu. Svojimi úpravami plôch na nekonečných dopravných pásoch zvyšuje účinnosť a efektívnosť dopravovania materiálu. S vymoženosťou poskladania sa do minimálnych rozmerov nachádza uplatnenie V osadení na mobilných podvozkoch. Ďalej je využitie rozkladacieho a skladacieho dopravného zariadenia s lineárnymi pohonmi s osadením na automobilovom podvozku,ktoré z dôvodu požiadaviek homologizácie pre cestnú dopravu je vo vyhotovení s tromi výložnými ramenami, ktoré majú V každom výložnom ramene zabudovaný, integrovaný nekonečný dopravný pás. V tomto Vyhotovení nachádza flexibilné uplatnenie pri betónovaní, plnení Vagónov sypkými materiálmi, pri zemných prácach, sumarizovaným zhrnutím, uplatnenie na miestach, kde je potreba dopravovať materiál, ktorý vyhovuje podmienkam dopravovania po tomto zariadení, a kde sa Vyžaduje okamžité flexibilné nasadenie.l. Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z dopravných nekonečných pásov (9, 10, 11) integrovaných vo výložných ramenách (l, 2, 3), pričom Výložné ramená (1), (2), (3) sú spojené s otočou (4) cez sústavu pomocných ramien (5, 6, 7, 8) a lineárnych pohonov (12, 13, 14) vzájomne spojených kĺbovými spojmi, ktoré tvoria flexibilne modifikovateľnú dopravnú dráhu s možnosťami smerového a výškového polohovania dopravného zariadenia.g. Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že Výložné ramená (1, 2, 3) tvoria medzi sebou pomocou pomocných ramien (5, 6, 7, 8) a lineárnych pohonov (12, 13, 14) samostatné kinematicky uzavreté sústavy.

MPK / Značky

MPK: B65G 21/14, B65G 15/12

Značky: lineárnymi, skladacie, rozkladacie, materiálů, dopravu, pohonmi, dopravné, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-288266-rozkladacie-a-skladacie-dopravne-zariadenie-s-linearnymi-pohonmi-na-dopravu-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu</a>

Podobne patenty