Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu a spôsob legovania železného materiálu

Číslo patentu: 287843

Dátum: 02.12.2011

Autori: Bieniosek Thomas, Fahey Jerome

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu cez vháňaciu trubicu, ktorej koniec je aspoň čiastočne ponorený pod hladinu roztaveného železného materiálu, pozostáva zo zmesi kovových častíc s vysokou teplotou topenia, z ktorých každá má bod topenia vyšší ako 1 204 °C (2 200 °F) a obsahuje aspoň dva kovy, a častíc obsahujúcich horčík. Častice s vysokou teplotou topenia obsahujú aspoň dva kovy, vybrané zo skupiny obsahujúcej berýlium, bór, vápnik, chróm, meď, železo, mangán, nikel, kremík, titán, vanád, zirkónium. Hmotnostný percentuálny pomer častíc s vysokou teplotou topenia k časticiam obsahujúcim horčík je 10 : 90 až 47,6 : 52, 4. Kovové častice s vysokou teplotou topenia a častice obsahujúce horčík majú priemernú veľkosť častíc od 0,18 mm do 1,5 mm. Častice obsahujúce horčík sú vytvorené v podstate čistým horčíkom. Obsah častíc s vysokou teplotou topenia v zmesi je prítomný v účinnom množstve na zabránenie premene horčíkových častíc na roztavený horčík pred ich vstupom do roztaveného železného materiálu. Opísaný je aj spôsob legovania železného materiálu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prísady na vháňanie do roztaveného železného materiálu cez vháňaciu trubicu, ktorej koniec je aspoň čiastočne ponorený pod hladinu roztaveného železného materiálu. Vynález sa rovnako týka spôsobu legovania železného materiálu.Liatina je primárne železná zliatina s obsahom uhlíka a kremíka.Široké rozmedzie vlastností liatinového materiálu môže byť dosiahnuté úpravou množstva uhlíka a kremíka, a prídavkom rôznych kovových zliatin k liatine. Medzi komerčné liatiny medzi inými patrí šedá, tvárna, kujná, zhutnená grafitová a biela liatina. S výnimkou bielej liatiny, liatinové ocele majú spoločnú mikroštruktúru, ktorá je tvorená grañtovou fázou a matricou, ktorá môže byť feritická, perlitická, bainitická, temperovaná martenzitická alebo z kombinácie týchto foriem.Šedá liatina obsahuje grafit šupinkového tvaru, tváma liatina obsahuje nodulámy alebo guľôčkový grafit,zhutnená grafitová liatina (taktiež nazývaná vemiikulárna grañtová liatina) predstavuje prechod medzi týmito dvomi, a kujné železo obsahuje globulárny grafit nepravidelného tvaru, ktorý sa vytvára v priebehu temperovania bielej liatiny.Biele liatiny neobsahujú V mikroštruktúre grafit, ale namiesto toho je uhlík prítomný vo forme cementituLiatiny sa taktiež delia na nelegované liatiny a legované liatiny. Za nelegované liatiny sa považujú zliatiny železo-uhlík-kremík s len stopovými množstvami iných zložiek.Za legované liatiny sa považujú zliatiny na báze systémov železo-uhlík-kremík, ktoré obsahujú jednu alebo viacero legovacích zložiek, ktoré sa zámeme pridávajú na zlepšenie jednej alebo viacerých úžitkových vlastností liatiny.Pri výrobe tvámej a zhutnenej grafitovej zliatiny sa do roztavenej liatiny pridáva čistý horčík alebo zliatiny obsahujúce rôzne rrmožstvá horčíka. Pridávanie horčíka ku zliatine zlepšuje pevnostné vlastnosti liatiny modifikáciou grafitovej matrice v liatine. Na zavádzanie horčíka do liatiny môžu byť použité rôzne postupy. Malé častice čistého horčíka môžu byť priamo pridávanć do roztavenej liatiny. Horčíkové častice môžu byť ponorené do panvice roztavenej liatiny.Taktiež je možné zavádzanie horčíkových častíc prostredníctvom vháňacej trubice, ale tento spôsob vyžaduje veľké objemy dopravného plynu, inak sa horčíkové častice tavia predtým, ako sú zavedené do roztavenej zliatiny, čo má za následok upchávanie vháňacej trubice. Veľké objemy dopravného plynu môžu spôsobiť určité špliechanie, čo robí tento postup nepraktickým.Pridávanie horčíkových častíc na povrch roztavenej liatiny sa všeobecne nepoužíva, lebo veľká časť horčíka sa vyparuje predtým, ako môže modifikovať liatinu. Horčík má bod varu l 107 °C (2 025 °F). Liatina v panvici alebo taviacej nádobe sa spravidla udržuje na teplote okolo 1 260 - 1 565 °C (2 300 - 285 °F).V dôsledku toho sa horčík rýchle vyparuje v styku s roztavenou liatinou a v parách prechádza do plynu bez toho, aby modiñkoval liatinu.Napríklad, podľa jedného spôsobu sa horčík ukladá na dno taviacej nádoby alebo panvice a zakryje sa oceľovou doskou spomaľujúcou reakciu, a nato sa železo leje na horčík. Ostatné spôsoby vyžadujú obdobnú zložitú prípravu.Najobvyklejší spôsob výroby tvárnej a zhutnenej grafitovej liatiny je pridávanie zliatin železného kovu,obsahujúcich horčík, do roztavenej liatiny.Zliatiny železného kovu sú spravidla vytvorené zo železa, kremika a horčíka, aby nezavádzali do liatiny žiadne nežiaduce látky. Zliatina železného kovu sa zavádza do roztavenej liatiny v pevnej forme.Zliatina železného kovu sa v roztavenej liatine pomaly taví a horčík zo zliatiny železného kovu sa využíva z omnoho vyššieho percenta ako pri pridávaní čistého horčíka do liatiny.Zliatina železného kovu sa obvykle vyrába tavením železo-kremíkovej zliatiny v peci na to určenej a potom vypustením tekutej železo-kremíkovej zliatiny do transportnej panvice a pridaním kovového horčíka vo forme veľkých ingotov do tekutého kúpeľa v množstve dostatočnom na získanie požadovaného obsahu horčíka v železo-kremíkovej zliatine.Iným obvyklým spôsobom používaným pre pridávanie horčíka do železo-kremíkovej zliatiny je pridávanie kovového horčíka vo forme drôtu s jadrom, s kovovým horčíkom obsiahnutým v tyčí tvorenej oceľovým obalom.V oboch týchto spôsoboch musí byť tekutý kúpeľ v transportnej panvici miešaný mechanickým miešaním kúpeľa s prísadou a/alebo miešaním inertným plynom vháňaným cez pórovitý čap vnútri panvice a/alebo cez vháňaciu trubicu ponorenú do tekutého kúpeľa. Po získaní požadovaného množstva horčíka v železo-kre 10míkovej zliatine sa tekutá zliatina vyleje z panvice a ponechá stuhnúť pre ďalšie použitie V zlievarníach šedej liatiny, Iným spôsobom používaným na pridávanie horčíka k tekutej železo-kremíkovej zliatine je vstrekovanie horčíkových granúl prostredníctvom žiaruvzdomej vháňacej trubice.Popri zavádzaní horčíka priamo ku dnu kúpeľa, na konci vháňacej trubice, tento spôsob zavádzania umožňuje užívateľovi pridávať do zliatiny v zmesi s granulami horčíka taktiež iné drobné frakcie.Ale skúsenosti so zavádzaním horčíka do roztaveného surového železa v oceliarskom priemysle ukázali,že pokiaľ sa nepoužijú veľké množstvá dopravného plynu, horčíkové častice samotné, bez nejakého nosičového materiálu, majú sklon taviť sa vnútri vháňacej trubice, upchávajú tak dopravné potrubie, čo má za následok vysoké náklady na spriechodnenie vháňacej trubice. Na nešťastie, nosičový materiál používaný pre zavádzanie horčíka do roztavenćho surového železa, napríklad vápence a/alebo karbid vápnika, môže taktiež spôsobovať zavádzanie nežiaducich prímesí do železo-kremíkových zliatin určitej akosti.Z hľadiska doterajších spôsobov vytvárania horčík-železo-kremíkových zliatin pre následné použitie pri zlievaní liatiny existuje potreba zlepšeného spôsobu a prísady na vytváranie horčík-železo-kremíkových zliatin, umožňujúce zvýšenie množstva legovacieho horčíka a zjednodušujúce proces zlievania a znižujúce náklady spojené s vytváraním horčík-železo-kremíkových zliatin. Okrem toho, tieto upravovacie prísady a spôsoby na zavádzanie horčíka do roztaveného železného kovu, železo-kremikovej zliatiny, taktiež môžu byť použité na úpravu horčíkom roztaveného železného kovu, liatiny, na výrobu tvámej liatiny.V súlade s predmetom tohto vynálezu bola vyvinutá prísada na vháňarrie do roztaveného železného materiálu cez vháňaciu trubicu, ktorej koniec je aspoň čiastočne ponorený pod hladinu roztaveného železného materiálu.Prísada pozostáva zo zmesi kovových častíc s vysokou teplotou topenia, z ktorej každá má bod topenia vyšší ako l 204 °C (2 200 °F) a obsahuje aspoň dva kovy, a častíc obsahujúcich horčík.Častice s vysokou teplotou topenia obsahujú aspoň dva kovy, vybrané zo skupiny, obsahujúcej berýlium,bór, Vápnik, chróm, meď, železo, mangán, nikel, kremík, titán, vanád, zirkóniurn.Hmotnostný percentuálny pomer častíc s vysokou teplotou topenia k časticiam obsahujúcim horčík je 10 90 až 47,6 52,4.Kovové častice s vysokou teplotou topenia a častice obsahujúce horčík majú priememú veľkosť častíc od 0,18 mmdo 1,5 mm.Častice obsahujúce horčík sú tvorené v podstate čistým horčíkom.Obsah častíc s vysokou teplotou topenia v zmesí je prítorrmý v účinnom množstve pre zabránenie premeny horčíkových častíc na roztavený horčík pred ich vstupom do roztaveného železného materiálu.Kovové častice s vysokou teplotou topenia výhodne obsahujú zliatinu železa a krerníka.Kovové častice s vysokou teplotou topenia môžu výhodne obsahovať zliatinu horčíka, železa a kremíka.Kovové častice s vysokou teplotou topenia výhodne obsahujú Mg-Fe-Si, Fe-Si a ich zmesi.Prísada podľa tohto vynálezu výhodne obsahuje karbid vápnika, vápence alebo ich zmesi. Pri výhodnom uskutočnení hmotnostný percentuálny pomer kovových častíc s vysokou teplotou topenia k horčíkovým časticiamje 10 90 až 40 60.V súlade s ďalším aspektom tohto vynálezu bol rovnako vyvinutý spôsob legovania železného materiálu,obsahujúcia) tavenie železného materiálu, b) zasunutie vháňacej trubice do roztavenćho železného materiálu, až je koniec vháňacej trubice aspoň čiastočne ponorený pod hladinu roztaveného železného materiálu, ac) vháňanie prísady vháňacou trubicou do roztaveného železného materiálu pre úpravu zloženia roztaveného železného materiálu, pričom prísada obsahuje zmes kovových častíc s vysokou teplotou topenia a častíc horčíka, pričom kovové častice s vysokou teplotou topenia obsahujú aspoň dva kovy, z ktorých každý má bod topenia vyšší ako l 204,4 °C (2 200 °F), a kovové častice s vysokou teplotou topenia obsahujú aspoň dva kovy, vybrané zo skupiny, obsahujúcej berýlium, bór, Vápnik, chróm, meď, železo, mangán, nikel, kremík, titán, vanád, zirkónium a ich zmesi.Kovové častice s vysokou teplotou topenia a častice horčíka majú priemernú veľkosť častíc od 0,18 mm do 1,5 mm.Hmotnostný percentuálny pomer kovových častíc s vysokou teplotou topenia k časticiam horčíka je 10 90 až 47,6 52,4.Obsah kovových častíc s vysokou teplotou topenia v zmesi je prítomný v účinnom rrmožstve pre zabránenie premeny horčíka na roztavený horčík pred vstupom horčíkových častíc, vstupujúcich do roztaveného železného materiálu na zníženie upchávania konca prívodnej trubice roztaveným činidlom.Kovové častice s vysokou teplotou topenia výhodne obsahujú zliatinu železa a kremíka. Kovové častice s vysokou teplotou topenia môžu výhodne obsahovať zliatinu horčíka, železa a kremíka. Kovové častice s vysokou teplotou topenia v podstate pozostávajú zo zliatiny Mg-Fe-Si, Fe-Si a ich zme Prísada výhodne obsahuje vápence, karbid vápnika alebo ich zmesi.Pri výhodnom uskutočnení hmotnostný percentuálny pomer kovových častíc s vysokou teplotou topenia k horčíkovým časticiam je zhruba 10 90 až 40 60.Spôsob podľa tohto vynálezu výhodne obsahuje krok aspoň čiastočného vzájorrmého premiešania kovových častíc s vysokou teplotou topenia a horčíkových častíc pred vháňaním týchto častíc do roztaveného železného materiálu.Spôsob podľa tohto vynálezu rovnako výhodne obsahuje krok pridávania prísady v dostatočnom nmožstve do roztaveného železného materiálu na vytvorenie železnej zmesi, ktorej zloženie obsahuje (v percen tách hmotnostných)Spôsob podľa tohto vynálezu ďalej výhodne obsahuje krok pridávania prísady v dostatočnom množstve do roztaveného železného materiálu na vytvorenie zliatiny, majúcej zloženie 5 až 85 hmotnostných železa,0,05 až 20 hmotnostných horčíka a 15 až 95 hmotnostných kremíka.Predložený vynález odstraňuje problém s pridávaním horčíkových častíc samotných do železo-kremíkových zliatin použitím zlepšenej zmesi častíc upravovacej prísady. Predložený vynález taktiež zjednodušuje proces liatia, eliminuje nutnosť pridávania možných kontaminantov do horčík-železo-kremíkovej zliatiny,zlepšuje mieru legovania železo-lcrerníkovej zliatiny horčíkom a/alebo znižuje nmožstvo odpadu spojeného s výrobou horčík-železo-krerníkovej zliatiny. Ale vynález má širšie využitie v tom, že častice upravovacích prísad môžu byť priamo pridávané do roztaveného železa alebo zliatiny a/alebo že sa môže uskutočňovať desulfurizácia roztaveného železa bez použitia alebo v kombinácii s použítím horčík-železo kremíkovej zliatiny.Podľa základného aspektu predloženého vynálezu sa horčíkové častice zavádzajú do železo-kremíkovej zliatiny vháňacou trubicou pre legovanie železo-kremíkovej zliatiny požadovaným množstvom horčíka. Tavenie kovového horčíka v dopravnom potrubí vháňacej trubice je potlačené alebo zamedzené zmiešaním horčíkových častíc s časticami s vysokou teplotou tavenia. Častice s vysokou teplotou tavenia sú určené pre absorpciu tepla, keď sa častice s vysokou teplotou tavenia a horčíkové častice dopravujú cez vháňaciu trubicu do železo-kremíkovej zliatiny. Absorpcia tepla časticami s vysokou teplotou tavenia potláča alebo zabraňuje taveniu alebo úplnému roztaveniu horčíkových častíc predtým, ako sú zavedené do roztavenej železo-kremíkovej zliatiny. Potlačením tavenia horčíkových častíc vo vháňacej trubice sú prekonané problémy spojené s upchávaním vháňacej trubice pri legovaní roztavenej železo-kremíkovej zliatiny horčíkom. Podľa jedného uskutočnenia sú horčíkové častice vytvorené prevažne z horčíka. Podľa jedného aspektu tohto uskutočnenia sú horčíkové častice vytvorené z viac ako 90 horčíka, výhodne viac ako 95 horčíka, ešte výhodnejšie viac ako 98 horčíka. Podľa iného uskutočnenia sú častice s vysokou teplotou tavenia vytvorené z dvoch alebo viac nasledujúcich kovov, totiž hliníka, antirnónu, berýlia, bóru, vápnika, chrómu, medi, železa, horčíka, niklu, kovov vzácnych zemín, kremíka, striebra, sodíka, stroncia, cínu, titánu, vanádu, zinku, zirkónia alebo ich zmesí. Podľa jedného aspektu tohto uskutočnenia obsahujú častice s vysokou teplotou tavenia železo a kremík. Podľa iného aspektu tohto uskutočnenia obsahujú častice s vysokou teplotou tavenia železo,horčík a kremík. Konkrétne zloženie častíc s vysokou teplotou tavenia je volené na získanie požadovaných charakteristík absorpcie tepla častíc použitých v kombinácii s horčíkovýrni časticarni. Konkrétne zloženie častíc s vysokou teplotou tavenia je taktiež výhodne volené na minimalizáciu kontaminácie roztavenej železo-horčíkovej zliatiny. Môže byť požadované, ak finálne zloženie železného kovu nemá zahŕňať hliník, aby častice s vysokou teplotou tavenia nezanášali hliník do železo-kremíkovej zliatiny, ktorá sa neskôr pridáva do roztaveného železného kovu. Podľa ešte iného vytvorenia častice s vysokou teplotou tavenia zahŕňajú železo,kremík a horčík alebo železo a kremík, na zamedzenie kontaminácie roztaveného železného materiálu nežiaducimi zložkami. Použitie horčík-železo-kremíkovej zliatiny alebo železo-kremíkovej zliatiny ako častíc s vysokou teplotou tavenia len predstavuje pridanie viac materiálu podobného zloženia ako má roztavená železo-kremíková zliatina, takže nekontarninuje železo-kremíkovú zlíatinu nežiaducimi zložkami. Materiály ob 10vykle používané ako nosič pre kovový horčík v iných aplikáciách, ako napríldad pri desulfurizácii roztaveného kovu, ktoré zahŕňajú vápenec alebo karbid vápnika, môžu zaniesť do horčík-železo-kremíkovej zliatiny Vápnik, čo je pre zliatiny určitej kvality nežiaduce. Predložený vynález zamedzuje pridávanie nežiaducich zložiek. Ale, železo-kremíkové zliatiny určitej kvality vyžadujú minimálny obsah vápnika. Pre tieto kvality môže byť veľmi vhodné použitie vápenca alebo karbidu vápnika ako materiálu častíc s vysokou teplotou tavenia. V tomto uskutočnení sa do roztaveného železo-kremikovćho kúpeľa zavádzajú horčíkové častice a častice vápenca a/alebo karbidu vápnika na účely využitia tak horčíka, ako vápnika zo zavádzaných častíc.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa horčíkové častice a častice s vysokou teplotou tavenia pridávajú do železnej zliatiny. Podľa jedného aspektu tohto uskutočnenia železná zliatina je V podstate železo. Podľa iného aspektu tohto uskutočnenia železná zliatina je železo-kremíková zliatina. Železo-kremíková zliatina výhodne obsahuje 18 - 95 kremika a 5 - 85 železa. Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa horčíkové častice pridávajú k železnej zliatine v takom množstve, že je železná zliatina legovaná 0,5 - 20 horčíka.Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je pomer častíc s vysokou teplotou tavenia k časticiam horčíka zvolený tak, aby bolo zaistené, že sa horčíkové častice netavia vo vháňacej trubici natoľko, aby to spôsobilo upchanie vháňacej trubice počas zavádzania horčíkových častíc do železo-kremíkovej zliatiny. Podľa jedného uskutočnenia je rrmožstvo horčíkových častíc v zmesi častíc V rozmedzí asi 5 až 90 zmesi,výhodne 60 až 90 zmesi. Pomer kovového horčíka k časticiam s vysokou teplotou tavenia sa mení v závislosti od požadovaného typu roztavenej zliatiny, napríklad železo-kremíkovej zliatiny, a od zloženia častíc s vysokou teplotou tavenia.Podľa ešte ďalšieho aspektu predloženého vynálezu sa na zavádzanie horčíka do roztavenej železnej zliatiny (naprüdad železo-kremíkovej zliatiny) a na zlepšenie legovania železnej zliatiny horčíkom používa zavádzacia vháňacia trubica. Keď sa horčíkové častice vmiešavajú do tekutého kúpeľa roztavenej železnej zliatiny, významné rrmožstvo horčíka sa pri tavení horčíka v roztavenej zliatine železa stráca vyparovaním ako odplyn a oxidáciou ako biely dym. Zavádzaním horčíkových častíc prostredníctvom vháňacej trubice sa horčíkové častice ponárajú do kúpeľa, takže je minimalizovaná oxidácia horčíka a je znížené vyparovanie horčíka pred legovaním zliatiny železa, čo umožňuje úplnejšie rozpustenie horčíka v roztavenej zliatine železa predtým, ako dosiahne povrch kúpeľa. Okrem toho, zníženie strát horčíka vedie k zvýšeniu ekonomických prinosov procesu. Dopravné plyny častíc taktiež napomáhajú miešaniu častíc v roztavenej zliatine železa. V dôsledku toho môže byt eliminovaná potreba rniešacieho zariadenia.Podľa ešte ďalšieho aspektu vynálezu jemne častice vznikajúce v priebehu procesu zlievania železo-kremíkovej zliatiny, horčík-železo-kremíkovej zliatiny alebo podobne, sa môžu recyklovať a používať ako časť častíc s vysokou teplotou tavenia v následnom procese legovania horčíkom. Umožnením recyklácie a nového tavenia týchto kovových jemných častíc z predchádzajúcich procesov zlievania je dosiahnuté zvýšené využitie kovového obsahu týchto jemných častíc, čo vedie k zvýšeniu ekonomických prinosov procesu zlievania a k menšiemu množstvu odpadu. Podľa ešte ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je zloženie častíc s vysokou teplotou tavenia Volené tak, aby mali teplotu bodu tavenia dostatočne vysokú, aby tieto častice pri spojení s horčíkovými časticami a zavádzaní prostrednictvom vháflacej trubice absorbovali dostatočné množstvo tepla pre potlačenie alebo zabránenie úplnému roztaveniu horčíkových častíc vo vháňacej trubici. Podľa jedného vytvorenia je priemerná teplota tavenia častíc s vysokou teplotou tavenia asi l 204 °C (2 200 °F).Podľa ešte ďalšieho aspektu predloženého vynálezu sa horčíkové častice a častice s vysokou teplotou tavenia zavádzajú do roztavenej železnej zliatiny, to znamená železo-kremíkovej zliatiny ako predmiešaná zmes. Podľa jedného vytvorenia horčíkové častice a častice s vysokou teplotou tavenia sú aspoň čiastočne zmiešané pred zavádzaním častíc do vháňacej trubice. Podľa jedného aspektu tohto vytvorenia horčíkové častice a častice s vysokou teplotou tavenia sú V podstate zmiešané pred zavádzanim častíc do vháňacej trubice. Podľa iného uskutočnenia horčíkové častice a častice s vysokou teplotou tavenia sa spolu zavádzajú do vháňacej trubice z oddelených dávkovačov a častice sa premiešavajú vo vháňacej trubici predtým, ako sú zavedené do roztavenej železnej zliatiny. Podľa tohto aspektu tohto uskutočnenia horčíkové častice sú zrniešané aspoň s 10 jemných častíc zliatiny s vysokou teplotou tavenia (napríklad železo-kremíkovej, horčík-železo-kremíkovej a tak ďalej) na zníženie pravdepodobnosti nechceného horenia horčíkových častíc pri manipulácii a doprave. Podľa iného uskutočnenia vynálezu spôsob zavádzania pomocou vháňacej trubice spočíva v zavádzaní prostredníctvom jediného dopravného potrubia, alebo z druhého zavádzacieho zariadenia prostredníctvom druhého dopravného vedenia, prostredníctvom tej istej vháňacej trubice, to znamená za použitia duálnej vháňacej trubice. Výhodne sú častice pred zavedením do vháňacej trubice fluidizované ako suspenzia častíc v nosnom plyne. Veľkosť horčíkových častíc a častíc s vysokou teplotou tavenia je vo všeobecnosti rovnaká môže však byť rôzna. Častice sú výhodne potiahnuté činidlom pre zlepšenie tečenia, ako napríklad glykolom alebo zlúčeninou kremíka, pre zvýšenie ich fluidizácie počas ich dopravy do vháňacej trubice. Fluidizované častice môžu byť unášané cez vháňaciu trubicu nosným plynom. Nosný plyn je výhodne inertný. Obvykle používanými nosnými plynmi sú argón, dusík, hélium, zemný plyn alebo rôzne iné neoxidačné plyny. Výhodne je nosným plynom dusík. Tlak nosného plynu potrebný na zavádzanie častíc do roz

MPK / Značky

MPK: C21C 1/00

Značky: legovania, materiálů, vháňanie, železného, roztaveného, prísada, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-287843-prisada-na-vhananie-do-roztaveneho-zelezneho-materialu-a-sposob-legovania-zelezneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu a spôsob legovania železného materiálu</a>

Podobne patenty