Zariadenie a spôsob na osadenie rotora hermetického kompresora

Číslo patentu: 287669

Dátum: 27.04.2011

Autori: Odorczyk Marcos Fernando, Lilie Dietmar Erich Bernhard

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie a proces osadenia rotora hermetického kompresora, dané zariadenie obsahuje ťažnú tyč (40), voľne a koaxiálne zabezpečenú cez rotor (30) elektromotora kompresora, s cieľom spojiť jej prvý koniec s koncom hriadeľa (10) umiestneného pri prednej koncovej časti rotora (30) a umiestniť jej druhý koniec oproti opačnej koncovej prednej časti rotora (30), pričom sú ku nej pripojené pohonné prostriedky (PP) na zabezpečenie pohybu danej tyče (40) s cieľom vyvolať príslušný osový posun hriadeľa (10), postačujúceho na umiestnenie a upevnenie jeho predĺženej časti (11) dovnútra rotora (30) pomocou vzájomnej mechanickej interakcie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na osadenie rotora elektromotora na hriadeľ herrnetického kompresora bežne používaného v malých chladiacich systémoch, ako aj spôsobu jeho osadenía.Jedna zo známych konštrukcií na získanie upevnenia rotora elektromotora ku hriadeľu kompresora využíva upevnenie pomocou vzájomného mechanického spojenia. V štruktúre tohto predošlého spôsobu je rotor zahriaty na určitú teplotu, ktorá nie je postačujúca na zničenie samotnej štruktúry, ale postačuje na roztiahnutie materiálu pomocou teploty, čo je nevyhnutné, aby sa dal dovnútra rotora umiestniť hriadeľ bez použitia určitej mechanickej sily, ktorá by mohla poškodiť štruktúru rotora. Po zavedení hriadeľa do rotora vyvíja rotor už po ochladení tlak okolo hriadeľa na základe tepelnej kontrakcie, čo zabezpečuje upevnenie v smere točenia, aj v smere osi medzi rotorom a hriadeľom.V tomto zariadeni typu rotor - hriadeľ je vyhriatie rotora dosiahnuté pri takej teplote, ktorá je postačujúca na zabezpečenie teplotnej dilatácie, ktorá má minimalizovať osové sily, prenášané na rotor počas jeho osadzovania na hriadeľ, pričom musi byť taktiež stanovené, že rozdiel medzi nominálnyrni priemerrni hriadeľa a rotora by mal mať takú hodnotu, aby bola zabezpečená nevyhnutná vzájomná väzba na dosiahnutie ukončenia operácie osadenía.V najviac používaných rotoroch, ako napriklad takých, v ktorých magnety sú osadené medzi jadrom rotora a oceľovým plášťom, je štruktúra rotora dostatočne silná na znášanie teploty a osových sil, ktoré sú nevyhnutne na vykonanie upevnenia hriadeľa ku rotoru. Tieto rotory známej konštrukcie, napríklad s oceľovým krytom obkolesujúcim magnety, majú konštrukciu dostatočne silnú na umožnenie jednoduchého a finančne efektívneho osadenía rotora na hriadeľ pomocou mechanickej vzájonmej väzby pomocou predchádzajúceho ohriatia.Napriek tomu V iných rotoroch, ako napríklad takých, v ktorých sú magnety prípevnené ku jadni rotora iba pomocou lepenia pri vynechani vonkajšieho oceľového krytu, je vyplývajúca konštrukcia, napriek tomu,že je jednoduchšia, lacnejšia a elektromagneticky viac výhodná, nie dosť silná na odolávanie sil a vzájomných väzieb za predošlého teplotného vyhriatia bez rizika poškodenia. Teplota, pôsobiaca na rotor tak, že môže byť osadený okolo hriadeľa, poškodzuje lepidlo magnetov okolo jadra rotora, alebo iné charakteristiky konštrukcie, čo znižuje spoľahlivosť vyrábaného kompresora.Spôsoby osadzovania rotorov pomocou vzájomnej interakcie bez ohrievania sú dosahované napriek tomu,že sú prijateľné v určitých situáciách, v ktorých sú rotory, čo sa týka konštrukcie pevnejšie, pomocou použitia opačných síl na rotor a vonkajšiu koncovú časť hriadeľa počas operácie osadzovania, pričom sa jednoducho dostanú do nerovnej pozície kvôli pozičným odchýlkam prípevňujúcich prostriedkov a kvôli pohonným prostriedkom, ktoré pôsobia na obidva, hriadeľ aj rotor. Možnosť vytvorenia nerovnej pozície môže byť spôsobená hlavne kvôli tomu, že osová sila prenášaná na hriadeľ je stláčacia sila, pôsobiaca proti koncu hriadeľa oproti rotoru. Nerovnosti osadenía napriek ich malej veľkosti môžu viesť ku vytvoreniu nepredvídateľných deformácií vo vytvorenom zariadení.Spôsoby osadzovania, ktoré boli navrhované pre rotory s krehkou konštrukciou, vyžadujú komplexnú procedúru, ktorá zvyšuje cenu konečného produktu, ako je to napriklad pri upevňovaní rotora ku hriadeľu pomocou lepenia.Hlavným cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť zariadenie na osadzovanie, ktoré má jednoduchú, ale pevnú konštrukciu s cieľom zabezpečiť upevnenie pomocou mechanickej vzájomnej interakcie rotora elektromotora a hriadeľa hermetického kompresora bez použitia predhrievania rotora a s rninimalizáciou rizika vytvorenia určitých nerovnosti medzi jednotlivými časťami počas procesu osadzovania.Cieľ, uvedený skôr, je dosiahnutý pomocou zabezpečenia hermetického kompresora, obsahujúceho hriadeľ s koncovým lemom, zabezpečený prstencovým povrchom a predĺženou časťou nosný náboj s koncovou prstencovou časťou, tvoriacou osové ložisko s prstencovým povrchom, radiálne vytvárajúci osový čap s hriadeľom a rotor elektromotora, ktorý má byť pripevnený pomocou mechanickej vzájorrmej interakcie okolo predlženej časti hriadeľa.Podľa vynálezu obsahuje zariadenie na osadzovanie ťažnú tyč, ktorá je voľne a koaxiálne umiestnená naprieč rotora na účely koaxiálneho a voľného spojenia s koncom hriadeľa a jej prvým koncom tak, aby sa zmestil dovnútra rotora a ktorej opačný koniec má byť umiestený na prednej strane opačného konca rotora pohonné prostriedky, spojené s druhým koncom ťažnej tyče tak, aby sa pohybovalo s tyčou s cieľom vytvá 10rať osové posúvanie hriadeľa, postačujúce na umiesteníe predĺženej časti hriadeľa dovnútra rotora pomocou mechanickej vzájomnej interakcie prvok, tvoriaci medzeru, posúvajúci sa medzi neúčirmou a účinnou poziciou, v ktorej je umiestnený medzi prstencovým povrchom koncového lemu hriadeľa a koncovou kruhovou prednou časťou ložiskového náboja s cieľom zabrániť pohybu osadenia hriadeľa v rotore v smere osi, keď osová medzera medzi prstencovým povrchom a koncovou kruhovou časťou dosiahne určenú hodnotu a prostriedok na vyberanie prvku, tvoriaceho medzeru, ktorý je s ním spojený, aby mohlo dôjsť ku jeho presunu medzi účinnou a neúčinnou pozíciou.Ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečenie procesu osadzovania pomocou mechanickej vzájomnej interakcie, ktorý je dosiahnuteľný jednoducho a bezpečne s cieľom zabezpečiť spojenie rotora elektromotora a hriadeľa hermetického kompresora pomocou mechanickej vzájonmej interakcie bez použitia predchádzajúceho nahrievania a nepotrebných sil, pôsobiacich na štruktúru rotora, a taktiež je cieľom minimalizácia rizika vytvorenia nerovnosti medzi časťami počas operácie osadzovania.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude opísaný neskôr, vzhľadom na pripojené nákresy, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje pozdĺžny pohľad na strednú časť zariadenia, obsahujúceho rotor, hriadeľ, náboj s 1 ožískamí a zariadenia na osadzovanie vo fáze osadzovania, v ktorej dochádza ku zasúvaníu hríadeľa do rotora.Obrázok 2 zobrazuje pohľad, podobný s pohľadom na obrázku 1, ale zobrazuje hriadeľ V základnom stave vsunutý do rotora, pričom je použité prvé vyhotovenie prvku, tvoriaceho osovú medzeru medzi hriadeľom a nosným náboj omobrázok 2 a zobrazuje zväčšený pohľad na prvok, tvoriaci osovú medzeru, použitý na obrázku 2obrázok 2 b zobrazuje rovinný náčrt prvku, tvoriaceho osovú medzeru, použitého na obrázku 2obrázok 3 zobrazuje podobný pohľad, ako na obrázku 2, ale zobrazuje hriadeľ už vložený a pripevnený vnútri rotora a ťažnú tyč a prvok, tvoriaci medzeru, odpojené od hriadeľa.Obrázok 3 a zobrazuje zväčšený detailný pohľad na časť obrázku 3, čiže pohľad na osovú medzeru nosného náboja a relatívne umiestnenie prvku, tvoriaceho osovú medzeru, keď sú odpojené od hriadeľa.Obrázok 4, 4 a a 4 b zobrazuje pohľady podľa poradia zhodné s obrázkami 2, Za a 2 b, ale s použitím iného vyhotovenia prvku, tvoriaceho osovú medzeruobrázok 5 zobrazuje pohľad, podobný s obrázkom 3, ale zobrazuje prvok, tvoriaci osovú medzeru stále ponechanú v pozícii okolo hriadeľa po odpoj ení ťažnej tyče aobrázok Sa zobrazuje zväčšený detailný pohľad a časť obrázku 5.Podobne, ako je to zobrazené na obrázkoch, je zariadenie na osadzovanie a proces použite na hermetický kompresor, ktorého hriadeľ l 0, napojený na nosný náboj LQ, má predĺženú časť LL, okolo ktorej je pripevnený rotor Q elektromotora kompresora a ktorý obsahuje koncový lem lg, tvoriaci prstencový povrch Q, osovo umiestnený oproti príslušnej koncovej kruhovej prednej časti g nosného náboja Q.Podľa zobrazeného vyhotovenia obsahuje dané zariadenie na osadzovanie podľa vynálezu ťažnú tyč Q,obvykle v tvare skrutky, ktorá má priemer podstatne menší, ako je vnútomý priemer rotora a ktorá má dĺžku väčšiu, ako je osová predĺžená časť rotora Q. Ťažná tyč Q obsahuje na jej konci zväčšenú časť (hlavu) Q,ktorá je pokiaľ možno vytvorená tak, aby bola schopná pripojiť sa ku pohonným prostriedkom, obzvlášť zariadenie na prenos rotačného pohybu (nezobrazené), táto zväčšená časť (hlava) Q je vytvorená tak, aby bola umiestnená oproti koncovej časti 31 rotora 30, ked je ťažná tyč Q zavedená v danom rotore Q.Koniec ťažnej tyče Q, opak ku zväčšenej časti (hlave) Q, má závitovú časť Q, ktorá je na zobrazenom vyhotovení zabezpečená na vonkajšej strane vzhľadom na ťažnú tyč Q.Taktiež je podľa zobrazeného vyhotovenia zabezpečené ložisko 50, obvykle valivé ložisko, ktoré je osadené okolo ťažnej tyče Q medzi zväčšenou časťou (hlavou) ťažnej tyče a vedľajšej koncovej prednej časti Q rotora 3 Q, čo umožňuje voľný rotačný pohyb zväčšenej časti (hlavy) Q s minimálnym trenim vzhľadom na koncová prednú časť Q rotora 39, oproti ktorej je umiestnená.Koniec ťažnej tyče Q, osadenej cez rotor 30, zabezpečený závitovou časťou Q, je koaxiálne spojený so závitovou predĺženou časťou l 4 s valcovitým tvarom aspoň v časti jej dĺžky a s vonkajším priemerom s takými rozmermi, aby bolo možné pripevnenie pomocou vzájorrmej interakcie vnútri rotora 30, zabezpečenou na vnútornej strane predĺženej časti hriadeľa 1 Q.Koaxiálne spojenie závitovej časti Q ťažnej tyče Q a závitovej predĺženej časti JA hriadeľa 1 O je obvykle dosiahnuté po osadení predĺženej časti l 4 cez nosný náboj 29 tak, aby koncová lcruhová časť Q daného náboja tvorila osové ložisko s priľahlou kruhovou časťou 13 koncového lemu lg hriadeľa LQ. Rotácia je pre 10nášaná na zväčšenú časť (hlavu) Q ťažnej tyče Q, umiestnenej oproti priľahlej koncovej prednej časti 31 rotora 30 cez závitovú časť Q, spojenú s predĺženou závitovou časťou Q hriadeľa Q, s cieľom spôsobiť osový posun hriadeľa Q dovnútra rotora Q, pokiaľ predĺženie Q hriadeľa Q nie je celkom umiestnené a upevnené pomocou vzájomnej interakcie vnútri rotora Q, čo zabezpečuje bezpečne a správne pripojenie hriadeľa Q ku danej časti.Podľa procedťuy, opísanej neskôr, sú osové sily, aplikované na rotor Q počas umiestňovania okolo hriadeľa Q a upevnenia pomocou vzájomnej interakcie, koncentrované v jadre rotora 30, pomocou čoho je možné predísť poškodeniam štruktúry daného rotora. Vo zobrazenom vyhotovení tohto vynálezu je ťažná tyč Q,ku ktorej je pripojená zväčšená časť (hlava) Q, voľne zavedená cez ložisko 50 a rotor 30 pred ich spojením s hriadeľom Q, osadeným cez nosný náboj Q. Napriek tomu by malo byť zrejmé, že zväčšená časť (hlava) 41 by mohla mať nezávislú konštrukciu na účely spojenia s ťažnou tyčou Q pomocou závitov, alebo iných prostriedkov za predpokladu, že pri rotácii do jedného smeru by mal byť spôsobený osový posun hriadeľa Q dovnútra rotora Q.Napriek tomu, že to nie je zobrazené, by malo byť zrejmé, že pohyb ťažnej tyče Q môže byť dosiahnutý osovými posunrni, postačujúcimi na vykonanie procesu umiestnenia a pripevnenia hriadeľa Q dovnútra rotora 30.V týchto konštruktívnych spôsoboch, v ktorých je ťažná tyč Q vystavovaná osovým pohybom pohonných prostriedkov PP akéhokoľvek typu, čo je schematicky zobrazené a podložené iba na priľahlej koncovej prednej časti rotora Q, môže byť spojenie ťažnej tyče Q s hriadeľom Q dosiahnuté napríklad pomocou ktoréhokoľvek z dvoch nasledujúcich riešeníV prvom riešení je spojenie dosiahnuté pomocou predĺženej závitovej časti Q hriadeľa Q a závitovej časti Q ťaženej tyče Q, ktoré sú spoločne spojené. Po tomto pripojení, v ktorom hriadeľ Q ostáva upevnený, sú pohonné prostriedky uvedené do pohybu na účely osového posúvania spojeného hriadeľa s tyčou. V tomto riešení je osadenie hriadeľa Q dosiahnuté osovým pohybom ťažnej tyče Q.V druhom riešení môže byť jeden koniec ťažnej tyče Q zabezpečený zmenšenou časťou, ktorá by mala byť po vykonaní určitých malých osových a rotačných pohyboch ťažnej tyče Q smerom ku hriadeľu Q a koaxiálnych pohyboch ku danému koncu umiestnená a pripevnená ku príslušnému výbežku, zabezpečenému vnútri priľahlého konca hriadeľa Q.Na základe ukončenia spojenia sú pohonné prostriedky aktivované s cieľom vykonať osový posun spojeného hriadeľa s tyčou a následne dosiahnuť požadované osadenie.Vo všetkých tu posúdených ríešeniach je po osadení hriadeľa Q do rotora Q ťažná tyč Q oddelená od zariadenia a odtiahnutá z vnútornej strany rotora.V akomkoľvek z riešení osadenia, spomenutom skôr, je nevyhnutné zabezpečiť takú zmenšenú osovú medzeru medzi kruhovým povrchom Q koncového lemu Q hriadeľa Q a koncovou kruhovou prednou časťou Q nosného náboja Q, že tieto dve časti, umiestnené oproti sebe, budú tvoriť osové ložisko na spojenie hriadeľa s nosným nábojom.Daná osová medzera môže byť dosiahnutá akýmkoľvek iným adekvátnym prostriedkom, ktorý by zamčoval vytvorenie požadovanej medzery medzi povrchmi osového ložiska.Možné riešenie, ako vytvoriť danú medzeru, je zobrazené na obrázkoch 2, 2 a, 2 b, 3 a 3 a.V tomto vyhotovení je medzi prstencovitým povrchom Q hriadeľa Q a koncovou kruhovou prednou časťou 23 nosného náboja Q umiestnená lopatka na meranie Q, zabezpečená prostriedkami na meranie medzery Q tak, že dané prostriedky na meranie medzery Q môžu zmerať osovú vzdialenosť medzi dvomi oproti sebe umiestnenýrni osovými ložiskami a prerušiť proces osového posunu hriadeľa Q vnútri rotora Q presne vtedy, keď je dosiahnutá požadovaná osová vzdialenosť medzi danýrni oproti sebe urniestnenýrni osovýrni ložiskami.Lopatka Q na meranie môže byť vytvorená z plátu okolo 0,1 až 0,2 mm hrubého s tvarom písmena U s cieľom voľného pripojenia okolo hriadeľa Q a môže byť zabezpečená vypuklinami Q na každom z okrajových ramien, ktoré sú umiestené a vytvorené tak, aby znášali určitú elastickú deformáciu pri stlačení medzi hriadeľom Q a nosným nábojom Q na konci posunu osadenia daného hriadeľa Q V rotore 30. Elastická deformácia vypukliny Q lopatky Q na meranie je snimaná prostriedkami na meranie medzery Q, ktoré môžu tvoriť určitý deformačný senzor, pripojený ku danej lopatke Q na meranie v oblasti vypukliny Q.Po dosiahnutí určitej vypukliny signalizujú prostriedky na snímanie medzery Q riadiacej jednotke (nezobrazená) inštrukcie na zastavenie pohybu pohonných prostriedkov, poháňajúcich ťažnú tyč Q. Teda je zabezpečená správna osová medzera medzi hriadeľom Q a nosným nábojom Q bez zachovania lopatky Q na meranie, ktorá môže byť radiálne odstránená zo spojenia hriadeľa a nosného náboja pomocou adekvátnych prostriedkov na jej odstránenie (PO), ktoré sú ako jediné schematicky zobrazené a operatívne spojené s danou lopatkou Q na meranie.Ako je to zobrazené na obrázkoch 4, 4 a, 4 b, 5 a Sa, pozostáva iné riešenie na vytvorenie medzery, vyžadovanej na získanie osového ložiska, zo zabezpečenia lopatky otvoru Q, ktorá má taktiež tvar písmena U ahrúbku, korešpondujúcu a minimálnou osovou medzerou, ktorá má byť vytvorená medzi hriadeľom Q a nosným náboj om 2 Q.Ako je to s lopatkou 60 na meranie, je lopatka 10 otvoru radiáhie vytiahnutá v protiľahlom smere v pravouhlej rovine vzhľadom na os hriadeľa Q pomocou činnosti adekvátnych prostriedkov na odstránenie PO.Umiestnenie lopatky Z 9 otvoru okolo hriadeľa Q v momente ich spojenia spôsobuje stlačenie danej lopatky otvoru medzi kruhovým povrchom Q hriadeľa Q a koncovou prstencovitou prednou časťou 23 nosného náboja 20, pričom dochádza ku obmedzeniu prieniku hriadeľa Q do rotora Q automatickým ovládaním ťažnej sily. V tomto riešení je lopatka Z 9 otvoru vtlačená medzi kruhovým povrchom Q koncového lemu Q hriadeľa Q a prstencovou koncovou prednou časťou 23 nosného náboja 2 Q.V tomto prípade s cieľom vytiałmutia lopatky 70 otvoru je na koniec hriadeľa Q, vloženého do rotora Q,pomocou prostriedkov na vytiahnutie PV vyvíjaná osová sila v opačnom smere vzhľadom na smer osadenia s primeraným výkonom vzhľadom na ťažnú silu, použitú na osadenie hriadeľa Q do rotora 30. Táto osová sila vytvorí medzi hriadeľom Q a rotorom Q malý osový posun v rámci vyžadovaných obmedzení, dostatočný na vytiahnutie lopatky Q otvoru smerom von z hriadeľa Q, pričom k opusteniu osovej medzery dochádza medzi kruhovým povrchom Q koncového lemu 12 hriadeľa Q a prstencovou koncovou prednou časťou 23 nosného náboja 20.Konštrukčná riešenie, poskytnuté skôr, umožňuje vtiahnutie hriadeľa Q dovnútra rotora 30 pomocou použitia osovej sily na konci hriadeľa Q, vloženého do rotora Q, vytvoreného prostriedkami, poháňanými samým rotorom, pričom dochádza ku minimalizácii rizika vytvorenia nezrovnalostí medzi osou, podľa ktorých je na hriadeľ Q vyvíjaná osová sila.l. Zariadenie na osadenie rotora herrnetického kompresora, obsahujúce hriadeľ (10) s koncovým lemom(12), zabezpečený kruhovým povrchom (13) a predĺženou časťou (11) nosný náboj (20) s koncovou kruhovou časťou (23), radiálne sa napájajúci na hriadeľ (10), definujúce osové ložisko s kruhovým povrchom (13),a rotor (30) elektromotora na upevnenie okolo predlženej časti (1 l) hriadeľa (10) mechanickou ínterakciou,v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje ťažnú tyč (40), ktorá je voľne koaxiàlne preložená cez rotor(30) na koaxiálne a rozpojiteľné spojenie jej prvého konca s koncom hriadeľa (10), a jej druhý koniec je umiestnený oproti opačnej prednej koncovej časti rotora (30), pohonné prostriedky napojené na druhý koniec ťažnej tyče (40), prostriedky (60, 70) tvoriace osovú medzeru, umiestnené v operatívnej pozícii medzi kruhovým povrchom (13) koncového lemu (12) hriadeľa (10) a koncovou kruhovou prednou časťou (23) nosného náboja (20), a prostriedky na odstránenie na operatívne spojenie s prostriedkami, tvoriacími medzeru.2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prostriedok (60) tvoriaci osovú medzeru má tvar lopatky na meranie zabezpečený vypuklinou (62), ktorá je operatívne pripojená ku prostriedkom (61) na snímanie a meranie medzery a ktorá je elasticky deformovateľná pri operatívnej pozícii prostriedkov tvoriacich osovú medzeru.3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prostriedky (61) na snímanie a meranie medzery, tvorené tenzometrom, sú pripoj ene ku lopatke na meranie v oblasti jej vypuldiny (62).4. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prostriedok (70) tvoriaci osovú medzeru má tvar lopatky medzery, ktorej hrúbka korešponduje s minimálnou osovou medzerou, vytvorenou medzi kruhovým povrchom (13) a koncovou kruhovou prednou časťou (23) nosného náboja (20).5. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ďalej obsahuje prostriedky na vytiahnutie hriadeľa (10).6. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že obsahuje druhý opačný koniec ťažnej tyče (40) na prijímanie zväčšenej časti (hlavy) (41) na umiestnenie oproti priľahlej koncovej prednej časti rotora (30), pričom najmenej jedno z osadeni ťažnej tyče (40) a hriadeľa (10), alebo prvého konca tyče a zväčšenej časti je spojené závitovými časťami (42, 14).7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že ďalej obsahuje ložisko (50) umiestnené okolo ťažnej tyče (40) medzi zväčšenou časťou (hlavou) (41) a opačnou koncovou prednou časťou rotora (30).8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že ložisko (50) je valivé ložisko.9. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zväčšená časť (hlava) (4 l)je spojená do jedného kusa s ťažnou tyčou (40), ktorej koniec je zabezpečený závitovou časťou (42), umiestnenou do závitovej predlženej časti (14), umiestnenej na konci hriadeľa (10).l 0.Zariadenie podľa nároku 9, V y z n a č uj ú c e s a tý m,umiestnená na vnútomej strane valcovitej kruhovej časti hriadeľa (10).11. Spôsob osadenia rotora hermetického kompresora, obsahujúceho hriadeľ (10) s koncovým lemom(12), zabezpečeným kruhovým povrchom (13) a predĺženou časťou (11) nosný náboj (20) s kruhovou pred že závitová predĺžená časť (14) je

MPK / Značky

MPK: H02K 7/14, F04B 39/14, H02K 15/02, H02K 1/30

Značky: rotora, zariadenie, hermetického, spôsob, osadenie, kompresora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-287669-zariadenie-a-sposob-na-osadenie-rotora-hermetickeho-kompresora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na osadenie rotora hermetického kompresora</a>

Podobne patenty