Číslo patentu: 287649

Dátum: 11.04.2011

Autori: Král Rudolf, Franke Joachim

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Parný generátor (1), v ktorom je v kanáli (6) vykurovacieho plynu na prietok vykurovacieho plynu v podstate vo vodorovnom smere usporiadaná priebežná výhrevná plocha (8), ktorá obsahuje rúrky (22) parného generátora, usporiadané na priechod prietokového média (W) rovnobežne, a dimenzované tak, že rúrka (22) parného generátora, ktorá je ohrievaná viac ako ďalšia rúrka (22) parného generátora tej istej priebežnej výhrevnej plochy (8), má v porovnaní s touto ďalšou rúrkou (22) parného generátora vyšší prietok prietokového média (W). Jedna alebo každá rúrka (22) parného generátora obsahuje vždy v podstate zvisle usporiadanú časť (34) spádových rúrok na prietok prietokového média (W) smerom dole a časť (36) stúpacích rúrok zaradenú za časťou (34) spádových rúrok na strane prietokového média (W), usporiadanú v podstate zvisle, na prietok prietokového média (W) smerom hore.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pamého generátora, V ktorom je v kanálí vykurovacieho plynu na prietok vykurovacieho plynu v podstate vo vodorovnom smere usporiadaná priebežná výhrevná plocha, ktorá obsahuje rúrky parného generátora, usporiadané na priechod príetokového média rovnobežne, a dimenzované tak, že rúrka pamého generátora, ktorá je ohrievaná viac ako ďalšia rúrka pamého generátora tej istej priebežnej výhrevnej plochy, má v porovnaní s touto ďalšou rúrkou parného generátor vyšší prietok príetokového média.Doteraj ší stav technikyPri zariadeniach plynových a parných turbín sa teplo, obsiahnuté v expandovanom pracovnom prostriedku alebo vykurovacom plyne z plynových turbín využíva na výrobu pary pre pamé turbíny. Prenos tepla nastáva v pamom generátore na odpadové teplo, zaradenom za plynovou turbínou, v ktorom je obvykle usporiadané množstvo výhrevných plôch na predhrievanie vody, výrobe pary a na predhrievanie pary. Výhrevne plochy sú zaradené vo vodnom - parnom obehu pamej turbíny. Obeh vody - pary zahŕňa obvykle viac, napríklad tri, tlakové stupne, pričom každý tlakový stupeň môže mať odparovaciu výhrevnú plochu.Pre pamý generátor, zaradený ako parný generátor na odpadové teplo za plynovou turbinou na strane vykurovacieho plynu, prichádza do úvahy viac alternatívnych konštrukčných konceptov, najmä konštrukcia obehového pamého generátora. Pri prietokovom parnom generátore vedie ohrev rúrok tohto generátora,upravených ako rúrky výparníka, na odparovanie príetokového média V rúrkach pamého generátora v iba jedinom priebehu. Naproti tomu sa pri pamom generátore s prirodzeným alebo núteným obehom odparí voda v tomto obehu pri prietoku rúrkou výparníku iba čiastočne. Voda, ktorá sa pri tom neodparila, sa po oddelení vytvorenej pary privádza na ďalšie odparenic znova do rovnakých rúrok výparníka.Prietokový pamý generátor nepodlieha oproti pamému generátoru s prirodzeným alebo núteným obehom žiadnemu obmedzeniu tlaku, takže tlaky ostrej pary sú možné ďaleko cez kritický tlak vody (pm 22,1 MPa) - kde existujú už iba nepatrné rozdiely v hustote medzi médiom podobným kvapaline a médiom podobným pare. Vyšší tlak ostrej pary zvýhodňuje vyššiu tepelnú účinnosť, a tým nižšie emisie C 02 elektrární na fosilné palivá. Prítokový parný generátor má navyše v porovnaní s obehovým pamým generátorom jednoduchú konštrukciu a je možné ho tak vyrobiť s obzvlášť malými nákladnú. Použitie parného generátora konštruovaného na prítokovom princípe ako generátor na odpadové teplo pri zariadení plynových a pamých turbín je preto na dosiahnutie vysokého stupňa účinnosti týchto zariadení pri jednoduchom spôsobe konštrukcie obzvlášť priaznivé.Zvláštne výhody vzhľadom na výrobné náklady, ale tiež vzhľadom na potrebné údržbárske práce, ponúka parný generátor na odpadové teplo takej konštrukcie, pri ktorej je ohrievané médium alebo vykurovací plyn,teda odpadový plyn z plynovej turbíny, vedené pamým generátorom v približne vodorovnom smere prúdenia. Pri prítokových parných generátoroch tejto konštrukcie však môžu byť rúrky generátora jednej výhrevnej plochy vystavované vždy podľa svojej polohy silne rozdielnemu ohrevu. Najmä na výstupnej strane pri rúrkach pamého generátora, spojených so spoločným zberačom, môže rozdielne zahrievanie jednotlivých nírok viest na zvedenie prúdov pary s vzájomne sine odlišnými parametrami na jedno miesto, a tým k nežiaducím stratám v účinnosti, najmä k pomerne zníženej efektivite predmetných výhrevných plôch, a teda na obmedzenú výrobu pary. Rozdielne zahríevanie susediacich rúrok pamćho generátora môže navyše, najmä v oblasti vyústenia zberača, viesť k poškodeniu rúrok generátora alebo zberača. Samo osebe žiaduce používanie prietokových pamých generátorov ako generátorov na odpadové teplo pre plynové turbiny, vyrobených známym konštrukčným spôsobom, tak zo sebou môže priniesť značné problémy, pokiaľ ide o dostatočne stabilizovane vedenie prúdenia.Zo spisu EP 0944 801 BI je známy parný generátor, ktorý je vhodný na vysvetlenie predkladaného spôsobu konštrukcie a navyše má uvedené výhody príetokového pamého generátora. Známy parný generátor je preto vzhľadom na jeho prietokovú výhrevnú plochu dimenzovaný takým spôsobom, že rúrka parného generátora, viac vyhrievaná v porovnaní s ďalšou rúrkou generátora tej istej priebežnej výhrevnej plochy, má vyššiu prechodnosť príetokového média. Priebežná výhrevné plocha známeho pamého generátora tak vykazuje v spôsobe charakteristiky výhrevnej plochy výparníka s prirodzeným obehom (charakteristika prirodzeného obehu) a pri vyskytujúcom sa rozdielnom zahrievaní jednotlivých rúrok pamého gcnerátora samostabilizujúce správanie, ktoré bez potreby vonkajšieho ovplyvňovania vedie na vyrovnávanie teplôt na výstupnej strane aj na rozdielne zahrievaných rúrkach parného generátora, rovnobežne zaradených na strane príetokového média na vodnej a/alebo pamej strane, pomeme nákladný. Medzi susediacími rúrkami výparníka sa môžu navyše vyskytovať problematické rozmerové roztiahnutia, ktoré môžu viesť na neprípustné tepelné pnutía, a tým ku škodám na rúrkach a zberači.Úlohou vynálezu je teda vytvorit parný generátor, ktorý je možné vyrobiť so zvlášť malými nákladmi, a ktorý má aj pri rôznom tepelnom zaťažení zvlášť vysokú mechanickú stabilitu.Túto úlohu splňa parný generátor, V ktorom je V kanáli vykurovacieho plynu na prietok vykurovacieho plynu v podstate vo vodorovnom smere usporíadaná priebežná výhrevná plocha, ktorá obsahuje rúrky parného generátora, usporiadané na priechod prietokového média rovnobežne, a dimenzované tak, že rúrka pamého generátora, ktorá je ohrievaná viac ako ďalšia rúrka pamého generátora tej istej priebežnej výhrevnej plochy, má v porovnaní s touto ďalšou rúrkou parného generátora vyšší prietok prietokového média, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že jedna alebo každá rúrka parného generátora obsahuje vždy V podstate zvisle usporiadanú časť spádových rúrok na prietok prietokového média smerom dole a časť stúpacích rúrok,usporiadanú v podstate zvísle, na prietok prietokového média smerom hore.Vynález pritom vychádza z úvahy, že v pamom generátore, ktorý je možné zhotoviť s obzvlášť nízkyrni montážnymi a výrobnými nákladmi, má byt pre obzvlášť stabilný a proti rozdielom v terrnickom zaťažení zvlášť necitlivom prevádzkovom správaní pri konštrukčnom princípe známeho pamého generátora dôsledne usporiadané a ďalej vylepšená prirodzená obehová charakteristika pribežnej výhrevnej plochy. Priebežná výhrevná plocha musí byť pritom konštruovaná na pôsobenie pomerne malých hustôt hmotnostného toku s pomerne malými stratami tlaku trením.Na podporu prirodzenej obehovej charakteristiky prietoku, účinnej pri tomto dimenzovaní, je upravené rozdelenie rúrok pamého generátora priebežnej výhrevnej plochy do najmenej dvoch segmentov (rovnobežných rúrok), pričom prvý segment obsahuje všetky časti spádových rúrok a médium ním preteká v smere dole. Zodpovedajúcim spôsobom obsahuje druhý segment všetky časti spádových rúrok a médium ním preteká smerom hore. V častiach spádových rúrok prvého segmentu pôsobí preto príspevok geodetického tlaku, teda V podstate hmotnosť vodného stĺpca, v smere upraveného prietoku a zvýhodňuje ho prostredníctvom pozitívneho prínosu k tlakovým zmenám po prítokovej trase, teda pomocou tlakového zisku. Iba v druhom segmente alebo časti stúpajúcich rúrok pôsobí geodetický tlak proti upravenému smeru prúdenia a predstavuje tak príspevok k tlakovej strate. V súčte sa však môžu obidva geodetické tlakové príspevky takmer vyrušiť. Je dokonca predstaviteľné, že geodetický tlakový príspevok, podporujúci prúdenie v prvom segmente alebo časti spádových rúrok, prekračuje prietok brzdiaci geodetický tlakový príspevok v druhom segmente alebo úseku stúpajúcich rúrok, takže ako v prirodzenom obehovom systéme existuje celkom prúdenie udržujúce alebo prúdenie zvýhodňujúce tlakový príspevok.Účelným spôsobom je časť spádových rúrok každej rúrky parného generátora V kanáli vykurovacieho plynu usporiadaná V pohľade V smere vykurovacieho plynu za jej priradenou časťou stúpajúcich rúrok. Inými slovami rúrky pamého generátora sú účelne v kanáli vykurovacieho plynu priestorovo umiestnené tak, že v pohľade zo strany prietokového média je usporiadaný prvý segment alebo časť spádových rúrok na strane dymových plynov, v pohľade po prúde od strany prietokového média, potom druhý segment alebo časť stúpajúcich rúrok. Pri tomto usporiadaní je teda každá časť stúpajúcich rúrok vystavená silnejšiemu zahrievaniu vykurovacím plynom ako jej priradené časť spádových rúrok tej istej rúrky pamého generátora. Tým tiež relatívny parný podiel prietokového média v častí stúpajúcich rúrok výrazne prekračuje relatívny parný podiel prietokového média v časti spádových rúrok, takže geodetický tlakový príspevok, daný v podstate hmotnosťou vodného - parného stĺpca v každej časti rúrok, je v časti spádových rúrok výrazne vyšší ako V jemu priradenej časti stúpajúcich rúrok.Zvlášť jednoduchá konštrukcia priebežnej výhrevnej plochy na jednej strane a zvlášť malé mechanické zaťaženie tejto priebežnej výhrevnej plochy aj pri rôznom tepelnom pôsobení na strane druhej, je možné dosiahnut tým, že v ďalšom alebo alternatívne výhodnom uskutočnení je časť spádových rúrok jednej alebo všetkých rúrok pamého generátora spojená na strane prietokového média s jej priradenou časťou stúpajúcich nírok cez prepúšťaciu časť. Pri uskutočnení tohto druhu tak majú všetky rúrky pamého generátora v podstate tvar písmena U, pri ktorom sú na jednej strane určené ramená časťou stúpajúcich rúrok a na strane druhej časťou spádových rúrok a ohyb prepúšťacou časťou, ktorá ich spája.Usporiadanie tohto druhu je vhodné zvlášť na kompenzáciu roztiahnutia pri meniacom sa tepelnom zaťazem.Prepúšťacia časť, spájajúca časť spádových rúrok a stúpajúcich rúrok, tu totiž slúžia ako kompenzačný oblúk, ktorý môže bez ďalšieho kompenzovať relatívne pozdĺžne roztiahnutia časti stúpajúcich rúrok a/alebo časti spádových rúrok. Pomocou prepúšťacej časti je tak daný ohyb rúrok pamého generátora v spodnej oblasti prvého stupňa výpamíka (odparovacieho stupňa) určeného časťou spádových rúrok s priamym ďalším vedením a opätovným ohybom v spodnej oblasti druhého stupňa výparníka tvoreného časťou stúpajúcich rúrok.Prepúšťacia časť je výhodným spôsobom umiestnená vnútri kanálu vykurovacieho plynu. Alternatívne však môže byt prepúšťacia časť vedená tiež mimo kanál vykurovacieho plynu, najmä ak má byť z dôvodoveventuálneho nutného odvodnenia priebežnej výhrevnej plochy na prepúšťaciu časť napojený odvodňovací zberač.Pre prípad, že prúdenia podporujúce tlakový príspevok v časti spádových rúrok rúrky pamého generátora prekročí prúdeníe brzdiace tlakový príspevok v jej priradenej časti stúpajúcich rúrok v zvlášť vysokej miere,mohol by z toho vyplývajúci odtok prietokového média z časti spádových rúrok do časti stúpajúcich rúrok prekročiť prítok prietokového média na vstupnej strane do časti spádových rúrok. Preto je jedna alebo všetky rúrky pamého generátora vytvorené vzhľadom na svoju celkovú tlakovú bilanciu výhodne tak, že prúdeníe podporujúce tlakový príspevok, celkovo pripadajúce na časť spádových rúrok je so zreteľom na prúdeníe brzdiaci tlakový prispevok, pripadajúci na časť stúpajúcích rúrok, iba obmedzené.Časť spádových rúrok jednej alebo všetkých rúrok pamého generátora je preto výhodným spôsobom dimenzovaná pre dostatočne vysokú stratu tlaku pretekajúceho prietokového média trením. To môže byť uskutočnené napríklad vhodným dimenzovaním, najmä prierezu jednotlivých časti rúrok. Účelným spôsobom zahrnuje pritom jedna alebo všetky rúrky pamého generátora tiež vždy väčší počet časti stúpajúcich rúrok, vyrobených na spôsob rozvidlenia, zaradeného na strane prietokového média za spoločnou časťou spádových rúrok zaradených na pretekanie prietokového média vzájomne rovnobežne. V altematívnom alebo ďalšom výhodnom uskutočnení je časti spádových rúrok alebo jednej alebo všetkých rúrok pamého generátora predradené na strane prietokového média vždy jedno škrtiace zariadenie, ktorým je nastaviteľný najmä individuálny prestup pri napájaní všetkých časti spádových rúrok.Rúrky pamého generátora môžu byť vnútri kanála vykurovacieho plynu zhmuté do rúrkových radov,z ktorých každý vždy zahrnuje určitý počet rúrok pamého generátora usporiadaných kolmo na smer vykurovacieho plynu vedľa seba. Pri uskutočnení tohto druhu sú rúrky pamého generátora výhodným spôsobom vyrobené tak že časti stúpajúcich rúrok tvoriace najsilnejšie zahrievaný rúrkový rad, teda v pohľade v smere vykurovacieho plynu prvého rúrkového radu, je priradená najslabšie zahrievaný rúrkový rad alebo v pohľade v smere vykurovacieho plynu posledný rúrkový rad časti spádových rúrok, Na to sú účelne časti stúpajúcich rúrok a spádových rúrok väčšieho počtu rúrok pamého generátora umiestnené v kanáli vykurovacieho plynu vzájomne relativne takým spôsobom, že časti spádových rúrok, ležiace v pohľade V smere výhrevného plynu pomerne ďalšieho vzadu, je priradená v pohľade v smere výhrevného plynu pomerne ďaleko vpredu ležiaca časť stúpajúcich rúrok. Prostredníctvom tohto usporiadania, ktoré, v priestorovom ohľade zodpovedá v podstate usporiadaniu rúrok pamého generátora v tvare písmena U, zaradených do seba, sa pomerne silne zahrievané časti stúpajúcich rúrok napájajú pomeme slabo predohrievaným, z častí spádových rúrok odtekajúcim prietokovým médiom.Aby bol zaistený prúdeniu podporujúci geodetický príspevok v každej rúrke pamého generátora, môže byť rúrka vyrobená tak, že obsahuje iba časť spádových rúrok a iba časť stúpajúcich rúrok, zaradených za touto časťou na strane prietokového média. Obzvlášť vysoká flexibilita v prispôsobení kapacity pohlcovania tepla prietokového média, prúdiaceho rúrkou pamého generátora, teplotnému profilu vykurovacieho plynu,prúdiaceho kanálom vykurovacieho plynu je však dosiahnuteľná tým, že rúrky pamého generátora obsahujú vždy časti spádových a stúpajúcich nírok, striedajúcich sa od strany prietokového média a zaradených za sebou. Každá z týchto rúrok pamého generátora má pritom v pohľade v smere prúdenia prietokového média najskôr prvú časť spádových rúrok, na ktorú po vhodnom obrátení smeru, najmä cez prepúšťaciu časť, nadväzuje prvá časť stúpajúcich rúrok, vytvorených na prúdeníe prietokového média v smere hore. Za tými je,najmä tiež po vhodnom ohybe cez prepúšťaciu časť usporiadanú vnútri kanála vykurovacích plynov, zaradená druhá časť spádových rúrok, dimenzovaných na prúdeníe prietokového média v smere dole. Na druhú časť spádových rúrok nadväzuje potom opäť druhá časť stúpajúcich rúrok. Navyše môžu byť ďalej zaraďované tiež ešte ďalšie časti spádových a stúpajúcich rúrok v striedavom sa slede radov.Účelne je parný generátor používaný ako parný generátor na odpadové teplo pri zariadeni plynových a parných turbín. Parný generátor je pritom vhodným spôsobom na strane vykurovacieho plynu zaradený za plynovú turbinu.Pri tomto zariadení môže byť účelne za plynovou turbínou usporiadané prídavné prídavné spaľovanie na zvýšenie teploty vykurovacieho plynu.Výhody dosiahnuté pomocou vynálezu spočívajú najmä v tom, že vďaka dvojitému alebo viacstupňovému uskutočnení rúrok pamého generátora s časťou spádových rúrok, ktorými preteká médium v smere dole a s časťou stúpajúcich rúrok, ktorými médium preteká v smere hore, zaradenou za časťou spádových rúrok na strane prietokového média, môže byť aspoň v prvom segmente rúrok pamého generátora pripravený prúdeníe podporujúci tlakový príspevok pomocou geodetického tlaku vodného stlpca, ktorý sa tu nachádza.Systémy výparníkov ohrievaných médiom pretekajúcim smerom dole síce obvykle vedú k nestabilnérnu prúdeniu, ktoré nie je práve pri použití výpamíkov s nútenýrn obehom tolerovateľné. Pri napáj aní s pomerne nízkou hustotou hmotnostného toku však je možné pomocou pomerne malých strát tlaku trenim dosiahnuť spoľahlivým spôsobom prirodzenú obehovú charakteristiku rúrky pamého generátora, ktorá pri väčšom ohreve tejto rúrky v porovnani s ďalšou rúrkou vedie k pomeme vysokej prechodnosti prietokového média vo viac ohrievaných rúrkach pamého generátora. Táto prirodzená obehová charakteristika zaisťuje aj pri po 10užití segmentov, ktorými médium prúdi smerom dole, dostatočne stabilný a spoľahlivý prietok rúrkou pamého generátora.Charakterístiku tohto druhu je možné navyše dosialmuť s obzvlášť nízkymi konštrukčnými a montážnymi nákladnú tým, že za časťou stúpajúcich rúrok je priamo a bez medzíľahlého nákladného zbernćho alebo rozdeľovacieho systému zaradená príslušná časť spádových rúrok. Parný generátor tak má pri zvlášť stabilnom prietokovom správaní pomerne malú inštalačnú komplexnosť. Navyše môžu byť tak čast spádových rúrok,ako aj za ňou zaradená časť stúpajúcich rúrok všetkých rúrok parného generátora pripevnené v závislosti od spôsobu konštrukcie v oblasti krytu puzdra kanála vykurovacích plynov, pričom voľné pozdĺžne pretiahnutie v spodnej oblasti je prípustné. Také pozdĺžne pretiahnutia, podmienené tepelnými efektmi, sú teraz kompenzované prepúšťacou časťou spájajúcu časť stúpajúcich rúrok s časťou spádových rúrok, takže sa nevyskytujú žiadne pnutia na základe týchto teplotných efektov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený na príklade uskutočnenia na základe obrázkov, na ktorých značí obr. l, 2 a 3 - parný generátor predkladanej konštrukcie v zjednodušenom znázornení v pozdlžnom reze. Rovnaké časti sú na všetkých obrázkoch vybavené rovnakými vzťahovýrni značkarni.Parný generátor l, L, Ľ podľa obr. 1, 2 prípadne 3 je v tomto prípade druhom parného generátora na odpadové teplo, zaradeným na strane odpadového plynu za neznázornenou plynovou turbínou. Pamý generátor l, l, L má obvodovú stenu g, ktorá tvorí približne vodorovný kanál 6 vykurovacieho plynu pre odpadový plyn z plynovej turbíny, ktorým tento plyn prúdi v smere x vyznačenom šípkou Q. V kanáli Q vykurovacieho plynu je usporiadané množstvo výhrevných plôch, dimenzovaných podľa prietokového princípu, teda ako priebežných výhrewiých plôch 5, m, resp. IÁZ. V príklade uskutočnenia podlá obr. 1, 2 a 3 je vždy vyznačená iba jedna priebežná výhrevná plocha s, m, resp. 12, môže však byť upravený tiež väčší počet priebežných výhrevných plôch.Na výparníkový systém tvorený priebežnýrni výhrevnými plochami s, lg resp. Q, môže vždy pôsobiť prietokové médium E, ktoré sa pri jedinom prechode výhrevnou plochou 3, m, resp. Q odparí a po výstupe z výhrevnej plochy §, m, resp. l 2 je odvádzané ako para Q a obvykle privádzané k ďalšiemu prehrievaniu vo výhrevných plochách prehrievača. Výparnikový systém tvorený z priebežných výhrewiých plôch §, 10, resp. 12, je zaradený do neznázornenému vodného - parného obehu pamej turbíny. Dodatkovo k výparníkovému systému je do vodného - parného obehu pamej turbíny zaradené množstvo ďalších, na obr. 1 až 3 schematicky vyznačených výhrevných plôch ZQ. Pri výhrevných plochách 20 môže ísť napríklad o prehrievač, strednotlakový výparník, nízkotlakový výpamík a/alebo predhríevač.Priebežná výhrevná plocha § parného generátora l podľa obr. 1 zahrnuje v zväzku množstvo rúrok 22 parného generátora, ktoré sú na prúdenie prietokového média VV radené rovnobežne. Pritom sú rurky 22 parného generátora usporiadané v pohľade v smere X vykurovacieho plynu vedľa seba. Viditeľná je pritom vždy iba jedna z takto vedľa seba usporiadaných rúrok 22 pamého generátora. Pred takto vedľa seba usporiadanej rúrky 22 pamého generátora je pritom na strane prietokového média predradený jeden spoločný rozdeľovač ě a za nimi je zaradený spoločný Výstupný zberač 28. Rozdeľovače ě sú pritom na svoj ej strane spojené so vstupnou stranou hlavného rozdeľovača 30, pričom Výstupný zberač g 8 je výstupnou stranou napojený na spoločný hlavný zberač 12.Priebežné. výhrevná plocha je dimenzovaná tak, že je vhodná na napájanie rúrok 22 parného generátora s pomeme nízkou hustotou hmotnostného toku, pričom rúrky 22 parného generátora majú prirodzenú obehovú charakteristiku. Pri tejto prirodzenej obehovej charakteristike vykazuje rúrka Q pamćho generátora, viac zahrievaná ako ďalšia rúrka Q parného generátora tej istej pribežnej výhrevnej plochy § v porovnaní s touto ďalšou rúrkou 22 generátora vyšší prechod prietokového média E. Na zaistenie týchto zvlášť jednoduchých konštrukčných prostriedkov zahrnuje priebežné výhrevná plocha § dva segmenty, zaradené na strane prietokového média v rade. V prvom segmente obsahuje pritom každá rúrka Q parného generátora priebežné výhrevné plochy § približne zvisle usporiadanú časť g spádových rúrok, ktorými môže prietokové médium VV prúdiť v smere dole. V druhom segmente obsahuje každá rúrka 22 pamého generátora časť §§ stúpajúcich rúrok, zaradenú za časťou g spádových rúrok na strane prietokového média, usporiadaných približne zvisle,ktorými môže prietokove médium E prúdiť v smere hore.Časť 3 § stúpajúcich rúrok je pritom spojená k nej priradenou časťou 34 spádových rúrok cez prepúšťaciu časť g. V príklade uskutočnenia sú prepúšťacic časti 15 vedené vnútri kanála Q vykurovacieho plynu a sú priestorovo ñxované pomocou dierovanej dosky íQ, usporiadanej v kanáli Q vykurovacích plynov. To síce

MPK / Značky

MPK: F22B 1/18

Značky: generátor, parný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-287649-parny-generator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Parný generátor</a>

Podobne patenty