Filter vhodný na filtrovanie roztaveného kovu, spôsob výroby materiálu, vhodného na filtrovanie roztaveného kovu a spôsob výroby filtra na roztavený kov

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka filtra na roztavený kov s otvorenými pórmi, obsahujúceho častice žiaruvzdorného materiálu, zabudované do a viazané navzájom spojivom z uhlíkovej matrice. Filter sa dá vyrobiť vyformovaním pórovitého výrobku zo žiaruvzdorných častíc, napríklad žiaruvzdorného oxidu, karbidu alebo nitridu, a na uhlík bohatého spojiva, napríklad dechtu, asfaltu alebo organického (výhodne aromatického) polyméru, ktorý degraduje, aby pri pyrolýze vytvoril uhlík, a potom vypaľovaním tohto pórovitého výrobku sa vytvorí uhlíková matrica, do ktorej sú žiaruvzdorné častice zabudované. Pórovitý výrobok sa výhodne vyrobí potiahnutím retikulovanej polyuretánovej peny spojivom a žiaruvzdornými časticami a vypaľovaním, výhodne nie viac ako na 800 °C.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka žiaruvzdomých výrobkov a spôsobu výroby žiaruvzdomých výrobkov. Vynález sa týka konkrétne žiaruvzdomých výrobkov, ktoré sú vhodné na použitie v styku s roztavenýrni kovmi (vrátane kovových zliatin) pri zvýšených teplotách. Najmä sa tento vynález týka filtra, vhodného na filtrovanie roztaveného kovu a spôsobu výroby materiálu a takého filtra.Žiaruvzdorné výrobky (t. j. výrobky, vytvorené zo žiaruvzdomých materiálov), ako sú nádoby, výmurovky nádob, objímky (plášte), lejárske lyžice, filtre, formy, jadrá foriem atď., sa používajú pri rrianípulácíi, liatí a odlievaní roztavených kovov. Takéto žiaruvzdomé výrobky sa obyčajne musia vypaľovať pri veľmi vysokých teplotách, napríklad v oblasti 1000 °C alebo vyššej. Vypaľovanie pri takých vysokých teplotách je vo všeobecnosti nákladné a časovo náročné. Preto by pre takéto výrobky bolo nanajvýš žiaduce znížiť požadované Vypaľovacie teploty.Žiaruvzdomé výrobky, ktoré obsahujú uhlík, napríklad vo forme zložitých štruktúr, viazaných uhlíkom,umožňujú mnohé užitočné aplikácie, ale s výrobou takýchto rriateriálov známymi spôsobmi je spojených mnoho problémov a obmedzení.Známe spôsoby výroby uhlíkom viazaných výrobkov zahmujú grafitizáciu ropnej smoly a čiernouhoľného dechtu. Tieto spôsoby vyžadujú podmienky s veľmi vysokým tlakom, po čom nasleduje zahrievanie na vysoké teploty poriadku 2500 °C. Takýto spôsob je energeticky neefektívny, vytvára rizikové podmienky a dokáže uspokojivo vyrobit len materiál s veľkosťou niekoľkých centimetrov v reze, napríklad v priereze.Alternatívnym spôsobom je priame miešanie bítúmenu a dechtu zahorúca s inými minerálnymi práškami,ako je grañt, žiaruvzdomé prášky atď., po čom nasleduje lisovanie pri vysokom tlaku pred niekoľkodňovým temperovaním v špeciálne navrhnutých peciach pri teplotách poriadku 1400 °C. Takýto spôsob je opät neefektívny a môže produkovať len materiál s hrubým prierezom.Ďalším známym spôsobom je vysokoenergetické miešanie syntetickej živice s minerálnymi práškami alebo graíitom v prítomnosti sieťovadla, ktoré vedie ku konverzii živice z termoplastu na termoset. Následne zahrievanie v neprítomnosti vzduchu na teplom do 1000 °C poskytuje materiál, ktorý sa opäť dá vyrobit len s hrubým prierezom.Ešte iným spôsobom je použitie spekateľného uhlíkového prekurzora, obsahujúceho medzifázu, ktorá pri zahriatí na teplotu do 1000 °C môže poskytnúť uhlíkom viazanú štruktúru. Ale výroba spekateľného uhlíka,používaného s týmto prekurzororn, je veľmi drahá.EP-A-0708064 opisuje výrobu ohňovzdomých blokov uhlíkatej zlúčeniny na báze oxidu horečnatćho,ktoré sa používajú napríklad na výmurovku pecí a nádob, ktoré sa používajú na roztavenú oceľ. Zdroj om uhlíka je vhodne mezogénria smolat, alebo medzifáza polyaromatických zlúčenín, alebo medzifázový bitumén.DE-A-4307343 opisuje viažuce a impregnujúce asfalty na výrobu uhlikových elektród a ohňovzdomých materiálov. Asfalty sa pripravujú zahrievaním olejov, dechtov alebo asfaltov, získaných z uhlia alebo ropy,na teplotu v rozsahu 360 až 540 °C v atmosfére v podstate inertného plynu pri zvýšenom tlaku.W 0 99/28273 (Foseco Intemational Limited) opisuje filter na roztavený kov, zahmujúci pórovitý substrát z uhlíkovej peny, v podstate celý potiahnutý žiaruvzdorným kovom alebo žiaruvzdornou zlúčeninou, vytvorenou chemickou depozíciou (vylučovaním) z plynnej fázy. Tento filter sa dá vyrobit pyrolýzou pórovitého substrátu z organickej peny, napríklad polyuretánovej peny, pri teplote v rozsahu 600 až 1200 °C. Pórovitá uhlíková pena sa potom potiahne depozíciou z plynnej fázy žiaruvzdomým materiálom (napriklad, ako je Opisané V USA patentoch 5154970, 5283109 a 5372380 a v EP-A-0747124).Na druhej strane, USA patent č. 5104540 (Coming Incorporated) opisuje uhlíkom potíahnutý, spekaný keramický filter pre roztavený kov, zahmujúci monolitový substrát, vytvorený z anorganických žiaruvzdorných materiálov, ako je oxid hlinitý, mulit, zirkón, oxid zirkoničitý, spinel, kordierít, lítne hlinitolcremičitany,oxid titaničitý, živce, kremeň, tavený krenieň, karbid kremíka, kaolínový íl, titaničitan hlinitý, kremičitany,hlínitany a ich zmesi. Uhlíkový povlak sa nanesie na povrch predformovaného filtra alebo na termítový povlak.Typ filtra na ñltrovanie roztaveného kovu, ktorý sa v tejto oblasti široko používa, zahrnuje pórovítú štruktúru s otvorenými pórmi, zahrnujúcu žiaruvzdome častice, navzájom viazané anorganickou matricou. Filtre tohto typu sa dajú vyrobit napríklad potiahnutím vhodnej peny s otvorenými pórmi, napríklad retikulovanej polyuretánovej peny, zmesou, ktorá obsahuje suspenziu (kašu) žiaruvzdomých častíc (napríklad oxidu zirkoničitého), spojiva (napríklad borosilikátového skla) a vody, vysušením potiahnutej peny a potom jej vypaľovaním, aby sa vyrobil pórovitý filter s otvorenými pórmi, obsahujúci žiaruvzdome častice, viazané navzájom sklenou matricou. Polyuretánová pena vo všeobecnosti zuhoľnatie a zhorí počas vypaľovacieho pro 10cesu a neprispieva významne k vlastnostiam vyrobeného ñltra. Filtre tohto typu sú opísané napríklad V EP-A 0412673 a EP-A-0649334, oba V mene Foseco International Ltd.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zlepšený filter na filtrovanie roztaveného kovu. Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob prípravy filtra na filtrovanie roztaveného kovu.V súlade s tým tento vynález zahrnuje filter, vhodný na filtrovanie roztaveného kovu, zahmujúci pórovitý materiál s otvorenými pórrni, obsahujúci V ňom zabudované častice žiaruvzdomého materiálu a viazané navzájom spojivom, obsahujúcim uhlíkovú matricu.Výraz pórovitý materiál s otvorenými pórmi znamená V celej tejto špecifikácii materiál, obsahujúci pravidelnú, čiastočne pravidelnú, nepravidelnú alebo náhodnú distribúciu pórov V tuhom materiáli, pričom póry vytvárajú kanály, cez ktoré môže roztavený kov pretekať uvedeným materiálom. Póry môžu byť úplne alebo čiastočne prepoj ené alebo môžu byť vytvorené viacerými priechodrrii, ktoré prechádzajú masou uvedeného materiálu, aby umožnili roztavenému kovu ľahko cezeň pretekať. Póry samotné môžu mať rovnomemú alebo nerovnomernú veľkosť a tvar. Napríklad môžu byt póry vytvorené radom rovnobežných kanálov, prechádzajúcich lineáme materiálom, pričom tieto kanály majú ľubovoľný požadovaný prierez, napríklad kruhový, eliptický, trojuholníkový, štvorcový alebo päťuholníkový. Alebo môžu byt póry Vytvorené napríklad náhodnou distribúciou nepravidelných, prepojených priechodov, napríldad podobných distribúcii pórov v prirodzenej hube (špongii). Výhodným pórovitýin materiálom s otvorenými pórmi je taký, ktorý má značne pravidelnú distribúciu pórov, ktorú poskytujú komerčne dostupné retikulované polyuretánové peny s otvorenými pórmi. Takéto materiály sú V doteraj šom stave techniky dobre známe na použitie pri výrobe žiaruvzdorných filtrov na Filtrovanie roztavených kovov.Žiaruvzdorným materiálom, viazaným spojivom, môže byť V tomto vynáleze napríklad ľubovoľný zo žiaruvzdomých materiálov, dobre známych V doterajšom stave techniky, ktorý poskytuje odolnosť proti koróznemu účinku a Vysokej teplote roztaveného kovu, ktoré sú pre filter žiaduce. Príklady žiaruvzdorných materiálov, Vhodne použitých V tomto vynáleze, zahrnujú oxid zirkoničítý, zirkón, oxid kremičitý, oxid hlinitý,oxid titaničitý, karbidy (napríklad karbid kremíka, karbid zirkónu, karbid titánu, karbid vápnika, karbid hlinika), nitridy (napríklad nitrid krerníka a nitrid hliníka), oxidy kovov (napríklad oxid nikelnatý a oxid chrómu),oxid horečnatý, mulit, grafit, antracit, koks, aktívny uhlík, grafit-žiaruvzdorný materiál (napríklad grafu-oxid horečnatý, grafit-oxid hlinitý, grafit-oxid zirkoničitý) alebo zmesi, obsahujúce dva alebo viaceré z nich.Spoj ivo obsahuje uhlíkovú matricu, ktorá viaže žiaruvzdorné častice navzájom a V ktorej sú častice zabudované do filtra podľa tohto Vynálezu. Spojivo je Výhodne vo forme koksu alebo polokoksu, ktorý je vyrobený tepelným rozkladom organického materiálu.Relatívne pomery (v hmotnostných percentách) časticového žiaruvzdorného materiálu k spojivu sú výhodne V rozsahu najmenej 50 žiaruvzdorného materiálu nie viac než 50 spojiva výhodnejšie sú V rozsahu najmenej 55 žiaruvzdorného materiálu nie viac než 45 spojiva ešte výhodnejšie sú V rozsahu najmenej 60 žíaruvzdomého materiálu nie viac než 40 spojiva, napríklad približne 65 - 75 žiaruVzdomého materiálu približne 35 - 25 spojiva.Filtre podľa tohto vynálezu, vhodne použité na ñltrovanie roztavenej ocele, výhodne obsahujú žiaruvzdorné častice, vybrané z oxidu zirkoničitého, zirkónu, karbidu krerníka, grafitu, oxidu hlinitého a zmesí dvoch alebo viacerých z nich.Filtre podľa tohto vynálezu, Vhodne použité na filtrovanie roztaveného železa, výhodne obsahujú žiaruvzdomé častice, vybrané z oxidu zirkoničitého, zirkónu, karbidu kremíka, grafitu, oxidu hlinitého, hliriitokremičitanov (napríklad šamot, pyrofylit, andaluzit) a zmesí dvoch alebo viacerých z nich.Filtre podľa tohto vynálezu, vhodne použité na ñltrovanie roztaveného hliníka, výhodne obsahujú žiaruVzdorné častice, Vybrané z grafitu a wollastonitu.Tento vynález ďalej zahrnuje spôsob prípravy materiálu, vhodného na filtrovanie roztaveného kovu, zahrnujúcí formovanie zmesi, obsahujúcej spojivo a žiaruvzdomé častice, do pórovitého materiálu s otvorenými pórrni a vypaľovanie tohto materiálu, pričom spojívom je na uhlík bohatý zdroj, vybraný z jedného alebo viacerých z nasledujúceho asfalt, decht a aromatický organický polymér, ktorý degraduje, aby pri pyrolýze Vytvoril uhlík.Teda napríklad sa pórovitý materiál s otvorenými pórmi dá formovať stlačením zmesi spojiva a žiaruvzdomých častíc na platňu alebo plat vo forme a prepichnutím stlačeného materiálu viacerými ihlarni alebo tyčami, aby sa vytvorili otvory, prechádzajúce hrúbkou platne alebo plátu. Tieto otvory môžu mať ľubovoľný požadovaný prierez a výhodne sú napríklad kruhové, eliptické, trojuholníkové, štvorcové alebo päťuhohiíkové. Prepichnuté otvory sú Výhodne usporiadané V pravidelnom rnriežkovom obrazci po celom povrchu výrobku. Podobný typ výrobku sa dá vyrobiť napríklad extrúziou zmesi, ktorá obsahuje spojivo a žiaruvzdomé častice, Výhodne spolu s kvapalinou a/alebo inými prísadami, aby sa zmes zachovala ľahšie pretláčateľnoucez vhodnú formu, vybavenú viacerými tŕňmi na vytvorenie otvorov V pretlačenom výrobku. Extrúzia výrobkov s týmto typom tvaru je V doterajšom stave techniky dobre známa.Výhodný spôsob podľa tohto vynálezu na výrobu pórovitého materiálu s otvorenými pórmi, vhodného na ñltrovanie roztavených kovov, zahrnujel. vytvorenie suspenzie, obsahujúcej a) častice žiaruvzdomého materiálu, b) spojivo a c) kvapalný nosič, 2. potialmutie jednorazovej formy touto suspenziou, 3. vysušenie potiahnutej formy, 4. voliteľne nanesenie jedného alebo viacerých povlakov žiaruvzdomého materiálu a/alebo spojiva, voliteľne s kvapalným nosičom, a vysušenie uvedeného jedného alebo viacerých dodatočných povlakov, 5. vypálenie potiahnutej formy, aby sa vyrobil pórovitý materiál, pričom spoj ivom je na uhlík bohatý zdroj, vybraný z jednej alebo viacerých z nasledujúcich tried materiálov asfalty, dechty a organické polyméry, ktoré degradujú, aby pri pyrolýze vytvorili uhlík.Ďalší výhodný spôsob podľa tohto vynálezu na výrobu pórovitého materiálu s otvorenými pórmi, vhodného na filtrovanie roztavených kovov, zahrnuje1. vytvorenie suspenzie, obsahujúcej a) častice žiaruvzdomého materiálu, b) spojivo a c) kvapalný nosič, 2. potíahnutie jednorazovej formy touto suspenziou, 3. vysušenie potiahnutej formy, 4. voliteľne nanesenie jedného alebo viacerých povlakov žiaruvzdomého materiálu a/alebo spojiva, voliteľne s kvapalným nosičom, a vysušenie uvedeného jedného alebo viacerých dodatočných povlakov, 5. vypálenie potiahnutej fonny, aby sa vyrobil pórovitý materiál, pričom spojivom je na uhlík bohatý zdroj, vybraný z jednej alebo viacerých z nasledujúcich tried materiálov asfalty, dechty a organické polyméry, ktoré degradujú, aby pri pyrolýze vytvorili uhlík, a pričom i) spojivo sa podrobilo stabílízácii predbežným spracovaním kyselinou a/alebo oxidačným činidlom a/alebo ii) suspenzía alebo povlak obsahuje polyfunkčnú zlúčeninu na podporenie stabilizácie spojiva.Na uhlík bohatý zdroj sa vyberie z jednej alebo viacerých tried materiálov, ktoré zahmujú asfalty, dechty a polyméry, ktoré degradujú, aby pri pyrolýze vytvorili uhlík. Príkladmi takých materiálov sú uhoľný decht,ropná smola, asfalt, bitúmen, syntetický asfalt, syntetický decht, syntetický bitúmen alebo zvyšky, získané z pyrolýzy uhlia, ropy, uhoľného dechtu, ropného asfaltu, asfaltu, bitúmenu, syntetického asfaltu, syntetického dechtu alebo syntetického bitúmenu. Polymérmi, ktoré sú degradovateľné, aby vytvorili uhlík pri pyrolýze,sú výhodne aromatické organické polyméry. Aromatickým organickým polymérom môže byt vhodne ľubovoľný polymér, syntetický alebo prírodný, ktorý obsahuje organické aromatické reťazce, aromatické siete alebo aromatické substituenty, a ktorý degraduje pri pyrolýze, aby vytvoril uhlíkový zvyšok. Aromatické reťazce alebo substituenty sú výhodne na báze benzénových kruhov, ktoré môžu byt napríklad naviazané na molekulový reťazec, alebo môžu byt prítomné ako súčasť molekulového reťazca alebo siete. Príkladmi vhodných aromatických polymérov sú fenylom substituované polyméry, 0110-, meta- a para-fenylénové polyméry, naftalénové polyméry, fenantrénové polyméry, antracénové polyméry, koronénové polyméry a polyméry podobných polyjadrových aromatických materiálov s vysokou molekulovou hmotnosťou. Polyméry sa dajú získat z furñlrylalkoholu a tieto sa dajú použiť tiež. Výhodnými aromatickými polymérmi sú fenoplastické živice, získané reakciou fenolu a formaldehydu. Príkladmi takýchto živíc sú rezolové živice a novolakové živice, ktoré sú v doterajšom stave techniky dobre známe. Aromatické polyméry sú výhodne zosieťovateľné alebo zosieťované polyméry, Aromatické polyméry sú výhodnejšie tvrditeľné živice než termoplastické živice.Žiaruvzdomé materiály, ktoré sa vhodne použijú v tomto vynáleze, už boli uvedené skôr a zahrnujú oxid zirkoničitý, zirkón, oxid kremičitý, oxidu hlinitého, oxid titaničitý, karbidy (napríklad karbid kremika, karbid zirkónia, karbid titánu, karbid vápnika, karbid hliníka), nitridy (napríklad nitrid kremika a nitrid hliníka),oxidy kovov (napríklad oxid nikelnatý a oxid chromitý), oxid horečnatý, mulit, grañt, antracit, koks, aktívny uhlík, grañt-žiaruvzdorný materiál (napríklad grafu-oxid horečnatý, grafit-oxid hlinitý, grañt-oxid zírkoničitý) alebo zmesi, obsahujúce dva alebo viaceré z nich.Časticový žiamvzdomý materiál môže napríklad zahrnovať zmes grañtu a iného žiaruvzdomého materiálu (napríklad oxidu hlinitého). Napríklad obsah grafitu v žiaruvzdomých Časticiach je výhodne od nuly do 50 hmotn. , výhodnejšie od 10 do 40 hmotn. , vztiahnuté na celkovú hmotnosť žiaruvzdomých častíc, pričom doplnenie sa dosiahne jedným alebo viacerými inými časticovýrni žiaruvzdomými materiálmi.Časticami žiaruvzdomého materiálu, ktorý sa použil v spôsobe podľa tohto vynálezu, môžu byt napríklad prášky, prach, granuly, vláknitý materiál alebo mikroguľôčky (duté a/alebo plné). Možno použiť v podstate ľubovoľné plnivo žiaruvzdomého materiálu skúsená osoba bude schopná zvoliť vhodný materiál alebo zmes materiálov podľa požiadaviek konkrétneho použitia žiaruvzdomej zmesi alebo výrobku.Veľkosť častíc a distribúcia veľkosti častíc sa pre žiaruvzdomé častice môže meniť V širokom rozsahu. V 0 všeobecnosti je výhodné, keď častice majú strednú veľkosť menšiu než 30 milcrometrov, výhodnejšie menšiu než 10 rnikrometrov, ešte výhodnejšie v rozsahu l - 5 mikrometrov.Relatíwie pomery (v hmotnostných percentách) časticového žiaruvzdomého materiálu k spojivu sú výhodne v rozsahu najmenej 50 žiaruvzdorného materiálu nie viac než 50 spojiva výhodnejšie sú v rozsahu najmenej 55 žiaruvzdorného materiálu nie viac než 45 spojiva ešte výhodnejšie sú v rozsahu najmenej 60 žiaruvzdomého materiálu nie viac než 40 spojiva, napríklad približne 65 - 75 žiaruvzdorného materiálu približne 35 - 25 spojiva.Spoj ivorn, ktoré sa použije v spôsobe podľa tohto vynálezu, je výhodne na uhlík bohatý materiál, ktorý poskytuje dobrý výťažok koksu, keď sa zahreje na teploty v rozsahu 500 až 700 °C.Spojivom je výhodne časticový materiál. Veľkosť častíc a distribúcia veľkosti častíc spojiva sa môže široko meniť. Vo všeobecnosti je výhodné, keď tieto častice majú strednú veľkosť častíc menšiu než 50 mikrometrov, výhodnejšie menšiu než 30 rnikrometrov.Tepelný rozklad uhoľného dechtu a asfaltu je dobre zdokumentovaný (pozri napríklad Rand, B. McEnaney Carbon Binders from Polymeric Resins and Fitch Part I - Pyrolysis Behaviour and Structure of the Carbons (Uhlíkové spojivá z polyrnémych živíc a asfaltu, časť I - správanie pri pyrolýze a štruktúra uhlíkov),Br. Ceram. Trans. J. 54, 57-165, 1985, č. 5). Počas vypaľovania sa asfalt najprv roztaví, potom začne pyrolyzovať, uvoľňujú sa nízkomolekulove látky a dochádza ku kondenzačným reakciám, pri ktorých sa aromatické kruhy menej prchavých zložiek začínajú spájať (polymerizovať). Pri ďalšom zahrievaní medzi 300 a 400 °C sa vytvárajú veľké, vrstvám podobné štruktúry týchto polyaroniátov, ktoré sa potom začínajú ukladať jedna na druhú. Vrstvy v týchto kopách sú navzájom viazané vari der Waalsovýrrii väzbarni. Tieto naskladanć systémy tvoria kvapalné kryštály a oddeľujú sa od zvyšku kvapalného asfaltu ako doštičky alebo guľôčky. Táto fáza kvapalného kryštálu sa nazýva medzifáza alebo prechodná fáza. Tak uhoľný decht, ako aj ropné asfalty tvoria medzifázu, pričom vzniknuté nmožstvo primárne závisí od aromatického obsahu východiskového materiálu. Ked zahrievanie postupuje, vytvára sa stále viac a viac medzifázy a viskozita systému začína vzrastať, kým sa pri asi 500 - 550 °C nevytvorí tuhá medzifáza alebo polokoks. Toto je viažuca fáza, t. j. uhlíková väzba v žiaruvzdornom systéme. Faktory, ktoré podporujú tvorbu polokoksu, t. j. zvýšenie výťažku koksu, zahrnujú vysoký aromatický obsah v asfalte (uhoľný decht má vyšší aromatický obsah než ropný asfalt), zníženie množstva prchavých látok, stratených počas začiatočného zahrievania, a podporovanie reakcií,ktoré spájajú aromatické molekuly navzájom. Posledne uvedené sa dá dosiahnut buď oxidáciou asfaltu, ktorá podporuje dehydrogenizáciu a vzájomné spájanie (polymerizáciu) aromatických kruhov, alebo jeho reakciou s chlórom alebo sírou, ktoré sa spájajú s vodikom, čím sa odstraňuje vodík zo systému ako HCl alebo HZS.V tomto vynáleze sa spoj ivo výhodne vyrobí z východiskového materiálu, obsahujúceho jednu alebo viaceré organické zložky, napríklad ropu, uhlie alebo syntetický aromatický polymér (napríklad fenoplastickú živicu). Spojivo výhodne obsahuje spracovaný alebo nespracovaný asfalt a/alebo decht (napríklad uhoľný decht) a/alebo syntetickú fenoplastickú živicu (naprk 1 ad novolak alebo rezol). Asfalt a/alebo decht, a/alebo syntetická fenoplastická živica sú výhodne v práškovej alebo granulárnej fonne. Asfalt a/alebo decht, a/alebo syntetické fenoplastická živica sa môžu spracovať, aby sa vytvorila medzifáza v asfalte a/alebo dechte,a/alebo syntetickej fenoplastickej živíci, alebo aby sa zvýšil podiel medzifázy, ktorá už je prítomná V asfalte a/alebo dechte, a/alebo syntetickej fenoplastíckej živici.Východiskový spojivový materiál, včlenený ako prísada do žiaruvzdomých častíc alebo do suspenzie,použitých na výrobu filtra podľa tohto vynálezu, nemusí, ak je to potrebné, obsahovať medzifázu, alebo môže obsahovať medzifázu. Množstvo medzifázy, prítonmé vo východiskovom spojive, je výhodne v rozsahu 0- 50 hmotn. , vztiahnuté na celkové množstvo spojiva. Počas vypaľovania filtra je výhodné, ked spojivo už obsahuje a/alebo vytvorí množstvo medzifázy v rozsahu 5 až 60 , napríklad 10 až 50 , výhodnejšie 15 až 45 , napríklad 20 až 45 , vztiahnuté na hmotnosť spojiva. Stanovenie rrmožstva prítomnej medzifázy sa dá uskutočniť podľa ASTM D 4616 - 95 (znova schválené v r. 2000).Zvlášť výhodné spojivo obsahuje materiál, dodávaný firmou Rütgers VFT AG, Nemecko, pod ochrannou známkou RAUXOLIT. RAUXOLIT je dostupný vo viacerých formách, ako kvapalný, ako granuly a prášky. Výhodnejšie spojivo obsahuje RAUXOLIT FF 100 (prášok). Verí sa, že RAUXOLIT je výrobok typu asfaltu/dechtu, pripravený zo syntetických materiálov a nie z uhoľného dechtu alebo ropného asfaltu. Sú známe iné materiály s bodmi mäknutia, podobnými bodu mäknutia RAUXOLIT-u FF, ako je uhoľný dechtový asfalt 140 od firmy Koppers v USA, ale tento, ako nápoveda jeho názov, je získaný z uhlia. Ako spojivo je výhodné použit tuhý syntetický časticový asfalt.Aromatické polyméry, ktoré sa dajú pripraviť ako disperzie vo vode, ako sú alkalické fenoplastické živice, sa tiež dajú použiť ako spojivo. Inými vhodnými polymérrni sú novolakove fenoplastické živice, ktoré sa vo všeobecnosti používajú ako práškovć zmesi s hexamínom. Príkladom vhodnej živice je komerčne dostupná fenoplastické živica, známa ako Rutaphen F type, ktorú dodáva Bikelite, Nemecko.Je výhodné použiť V spôsobe podľa tohto vynálezu na výrobu materiálu filtra spojivo, ktoré obsahuje od O do 50 hmotn. , výhodne 0 až 20 hmotn. (vztiahnuté na celkové množstvo spojiva) medzifázy. Teda v tomto vynáleze sa viazanie žiaruvzdorných častíc výhodne dosiahne uhlíkovou rnatricou vo forme polokoksu. Polokoks sa výhodne vytvorí zahrievaním uhoľného dechtu alebo asfaltov, ropného dechtu alebo asfaltov alebo syntetickćho arorriatického polyméru, aby sa vyvolala tvorba aspoň nejakej takzvanej medzifázy.

MPK / Značky

MPK: B22C 9/00, C04B 38/00, C04B 38/06, B22D 43/00

Značky: roztavený, roztaveného, kovů, filtrovanie, filter, vhodného, filtra, vhodný, spôsob, výroby, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-287465-filter-vhodny-na-filtrovanie-roztaveneho-kovu-sposob-vyroby-materialu-vhodneho-na-filtrovanie-roztaveneho-kovu-a-sposob-vyroby-filtra-na-roztaveny-kov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filter vhodný na filtrovanie roztaveného kovu, spôsob výroby materiálu, vhodného na filtrovanie roztaveného kovu a spôsob výroby filtra na roztavený kov</a>

Podobne patenty