Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou zaviesť ochrannú skupinu vybranú z 2-tetrahydropyranylu, l-dietoxymetylénu a C1-4 alkoxykarbonyletylu, kondenzáciou takto získanej zlúčeniny s C1-4 esterom kyseliny akrylovej, cyklizáciou výslednej zlúčeniny a elimináciou skupiny -COOR3 a ochrannej skupiny. Reakcia sa uskutočňuje prípadne bez izolácie medziproduktov.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka nového spôsobu prípravy derivátov spiro(4-cyklohexanón)-3 Hindol-21 H-ónu.Deriváty spiro(4-cyklohexanón)-3 Hindo 1-21 H-ónu adispiro-(1,3-dioxolán)-2,4-cyk 1 ohexán-3 Hindol-2-lH-ónu sú dôležitými medziproduktmi pre zlúčcninu antagonistickú kvazopresínu V 2, SR 121463. Napríldad podľa opisu v patentovej príhláške W 0 97/ 15556 sa môže pripraviť dispiro-(l,3-dioxolán)-2,4 -cyklohexán-l,3 -(5 etoxy)-3 Hindol-21 H-ón (zlúčením vzorca (VIIreakciou 4-etoxyfenylhydrazínu s nátIimn-4-(l,3-dioxolám-cyklohexánkarboxylátom, po ktorej nasleduje cyklizácia výsledného 1-(4-etoxyfenyl)-2-4-(1,3 -dioxolán)cyklohexánkarbonyühydrazínu.Podľa iného spôsobu syntézy (EP 636 608) sa zlúčením všeobecného vzorca (V H) získa oxidáciou spiro(4-hydroxycyklohexán)-1,3-(5-etoxy)-3 Hindol-21 H-ónu na zodpovedajúci cyklohexanónový derivát, z ktorého sa pripraví ketal všeobecného vzorca (VII) reakciou s etylénglykolomNevýhodou oboch skoršie uvedených syntéz sú toxické východiskové látky, veľký počet krokov syntézy,nízky výťažok pri niektorých krokoch syntézy, drahe reagencie a extrémne reakčné podmienky pri určitých reakciách.Na svoje prekvapenie autori zistili, že v protiklade k analogíckým reakciám opisaným v literatúre (Annalen, 548, 117 až 146 (1941) J. Am Chem. Soc., E, 5301 až 5305 (1953) J. Chem Soc. C, 796 až 800(1970) J. Med. Chem., 36, 2459 až 2469 (1993) prídavok metyl- alebo etyl-akrylátu k S-etoxyindolinónu, po ktorom nasleduje Dieckrnannova kondezácia, hydrolýza a dekarboxylácia, nevedú k homogénnemu produktu, čo je dôvodom, prečo postupy opísané v uvedenej literatúre nie sú vhodné na priemyslovú syntézu. Pôvodcovia zistili, že vodík v polohe 1 v 5-etoxyindolinóne musi byť substituovaný vhodnou ochrannou skupinou, ak chcú, aby následné reakcie prebiehali žiaducim smerom.Vprípade, že substituentom v polohe 1 je fenylová skupina, ako je opisané v US patente č. 3 396 156,nemôže nastať vedľajšie reakcia. Pred Dieclcmannovou kondenzáciou získaný ester 1-fenyloxindio 1-3,3-dipropiónovej kyseliny má byť hydrolyzovaný a reesteriñkovaný za získania čistého východiskového materiálu.Predmetom tohto vynálezu je spôsob prípravy derivátov spiro(4-cyklohexanón)-3 Hindol-21 H-ónu všeobecného vzorca (I)R 1 a R 2 nezávisle znamenajú vodík, C 14 alkyl, CH alkoxyskupinu, C 1-4 alkyltioskupinu, CH polyfluóralkyl,C 1 polytluóralkoxyskupinu, C 34 cykloalkyloxyskupínu, C 34 cykloalkyltioskupinu, fenoxyskupinu, benzyloxyskupinu alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolín-2-ónu všeobecného vzorca (II)R 1 a R 2 majú uvedený význam, so zlúčeninou schopnou zaviesť ochrannú skupinu vybranú z Z-tetrahydropyranylu, l-díetoxymetylénu alebo CM alkoxykarbonyletylu, kondenzáciou takto získanej zlúčeniny všeobecného vzorca (IH)R a R 2 majú skoršie uvedený význam aA znamená ochrannú skupinu vybranú z Z-tetrahydropyranylu, l-dietoxymetylénu alebo CH alkoxykarbonyletylu, s CM esterom kyseliny akrylovej, cyklizácíou výslednej zlúčeniny všeobecného vzorca (IV)R, R 2 a A majú uvedený význam, R 3 znamená C 14 alkyl, elimináciou skupiny -CO 0 R 3 a ochrannej skupiny A z ketoesteru všeobecného vzorca N)v ktorom R 1, RZ, R 3 a A majú uvedený význam,prípadne bez izolácie zlúčenín všeobecného vzorca (IV)Ako zlúčeniny schopné zaviesť ochrannú skupinu Amôžu byť aplikované 2,3-dihydropyrán, uietylmravčan alebo C 1 ester kyseliny alcrylovcj. Reakcia zlúčeniny všeobecného vzorca (II)so zlúčenjnou schopnou zaviesť ochrannú skupinu A je výhodne uskutočňovaná v prítomnosti katalyzátora, výhodne v prítomnosti kyseliny p-toluénsulfónovej. Ako rozpúšťadlo môžu byť použité halogénovane uhľovodíky, výhodne clichlórmetán.Reakcia zlúčenín všeobecného vzorca (II)R 1, R 2 a A majú uvedený význam, s C 1 esterom kyseliny akrylovej je uskutočňovaná v prítomnosti katalyzátora, výhodne v prítomnosti alkoxidu alkalického kovu, prednostne alkoxidu sodného.Cyklizácia zlúčenín všeobecného vzorca (IV)je uskutočňované vprítonmosti alkoxidu alkalického kovu, výhodne v prítomnosti etoxidu sodného alebo terc-butoxidu draselného.Spôsob s použítím C 14 esteru kyseliny alcrylovej ako ochrannej skupiny môže byť výhodne uskutočnený ako spôsob v jednej nádoba, v polárnom rozpúšťadle v prítomnosti bázy. Zlúčeniny všeobecného vzorca (III)

MPK / Značky

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov, spôsob, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-286875-sposob-pripravy-derivatov-spiro4-cyklohexanon-3hindol-21h-onu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2&#8242;[1'H]-ónu</a>

Podobne patenty