Herbicídne prostriedky, ich použitie a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Číslo patentu: 286783

Dátum: 29.04.2009

Autori: Frisch Gerhard, Bickers Udo

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú opísané herbicídne prostriedky obsahujúce herbicíd pôsobiaci po vzídení úžitkovej plodiny, nosný materiál zo skupiny hliniek, aerogélov, vysokomolekulárnych polyglykolov a polymérov na báze kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich kopolymérov a prípadne ďalšie prídavné látky. Opísané je tiež použitie na ničenie nežiaducich rastlín v dobe pred vzídením.

Text

Pozerať všetko

Vjmález sa týka technickej oblasti herbicidov, obzvlášť herbicidov na aplikáciu na pôdu.Na ničenie nežiaducich škodlivých rastlín je užívateľom k dispozícii množstvo herbicidov, ktoré sa používajú v závislosti od biologických vlastností herbicidov, druhu ničených škodlivých rastlín a druhu úžitkových rastlín. Pritom sa tiež musí zohľadniť skutočnosť, že sa mnohé herbicídy na základe ich vlastného mechanizmu účinku môžu použiť výhradne pred vzídením rastliny alebo po jej vzídení. Oba spôsoby a tiež k nim používané herbicídy majú určité výhody a nevýhody. Ako nevýhody spôsobu po vzídení rastliny, pri ktorom sa používajú tiež herbicídy účinné na list ako Bilanafos, Diquat, Glufosinate-Ammonium, Glyphosate a Paraquat, sa napríklad uvádza- poškodenie úžitkových rastlín predávkovaním,- podľa typu použitého herbicídu na ničenie škodlivých rastlín a/alebo existujúcich úžitkových rastlín niekoľkokrát opakované užitie.Obzvlášť naposledy uvedená nevýhoda je závažná práve z hľadiska časového a ekonomického hospodárenia.Na druhej strane majú mnohe herbicídy užívané po vzídení významné výhody, obzvlášť z ekologického hľadiska, pretože majú často priaznivejšie toxikologickć a ekotoxikologické vlastnosti ako herbicídy používané pred vzídením. Podľa konkrétnej situácie použitia by preto bolo pre užívateľa v mnohých prípadoch žiaduce môcť použiť herbicíd po vzídení za podmienok použitia herbicídu pred vzídením, to znamená pred vzídením rastlín a prípadne zároveň so siatím úžitkových rastlín. Takýto spôsob použitia však dosiaľ nie je možný, obzvlášť v prípade herbicidov účinných na list, či už z dôvodov základného mechanizmu účinku týchto herbicidov, pretože napríklad ako herbicídy účinne na list môžu byť vo forme dosiaľ známych herbicídnych prostriedkov prijímame iba zelenými časťami rastlín, alebo ich správanie z hľadiska vylúhovania alebo tiež spôsobu odbúrania v pôde. Tak je napríklad o herbicide Glufosinate-Ammonium (kyselina (2-amino 4-(hydroxy-metylfosñnyübutánová), ktorý je použiteľný s účinnosťou na list známe, že sa v pôde rýchle rozkladá, takže sa nemôže rozvinúť herbicídny účinok (G. Hoerlein v Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 138, Springer-Verlag The Pesticide Manual, 11 Edition, 1997, British Crop Protection Council). O herbicide Glyphosate (N-(fosfonometyDglycín), rovnako účinnom na list, je známe,že sa silne adsorbuje do pôdy a odbúrava sa, takže nie je V dostatočnom rrmožstve dostupný rastlinám (L. Torstensson v The Herbicide Glyphosate, Verlag Butterworths, strany 137-150).V nasledujúcom texte sa pod pojmom herbicíd rozumie podľa súvislostí čistá herbicídna účinná látka alebo herbicídna látka vo forme prípravku, to znamená herbicídny prostriedok. Pojmy pred vzídením a po vzídení sú tu myslené vo vzťahu k okamihu vzídenia škodlivých rastlín, to znamená, že ošetrenie spôsobom pred vzídením znamená ošetrenie herbicídom časovo predchádzajúce vzídenie škodlivej rastliny a tým i pred tvorbou zelených častí rastliny. Analogicky znamená ošetrenie spôsobom po vzídení ošetrenie herbicídom časovo po vzídení škodlivých rastlín.V oblasti ochrany rastlín, a tiež V oblasti ničenia škodlivých rastlín sú stále robené pokusy priaznivo ovplyvniť úžitkové vlastnosti danej účinnej látky, ako napríklad spektrum účinnosti, dobu účinnosti alebo nutne použité množstvo napriklad modiñkovanými formuláciami alebo metódami aplikácie. Tak sa napríklad vo Weed Research, 1997, 37, strany 19 - 26 zisťuje, či sa takzvanou controlled-release formuláciou nemôže zvýšiť účinnosť herbicídu Chlorsulfuron a jeho sklon k vymývaniu. Z US 5 674 519 je známe, že sa vlastnosť určitých prostriedkov na ochranu rastlín a tiež herbicidov, totiž sklon k vymývaniu z pôdy môže obmedziť formuláciou, V ktorej je účinná látka uzavretá V mikrokapsule. Tiež vo WO 98/05205 a US 5 543 383 sa opisuje zvláštna forma uzavretia prostriedku na ochranu rastlín do kapsuly, čo vedie k zvýšeniu účinnosti a k zníženej citlivosti proti vymývaniu dažďom. Ďalej sa vo W 0 99/26474 opisuje spôsob uvoľňovania účinnej látky za využitia cyklodextrínov prípadne uhľohydrátov. EP-A 0 517 669 opisuje, že vlastnosť vyunývania agrochemikálií sa môže zlepšiť mikroenkapsuláciou v polyesterových polyméroch. GB-A 1 041 028 uvádza zmesi zo solí Paraquatu a hliniek s antikokcidiálnymi vlastnosťami.V žiadnom z uvedených spisov sa však nepoukazuje na možnosť použitia herbicidov po vzídení pomocou vhodných opatrení pred vzídením.Úlohou predloženého vynálezu je preto umožniť použitie herbicidov po vzídení v postupe pred vzídením. Riešením sú herbícídne prostriedky, vyznačujúce sa účinným obsahom najmenej jedného herbicídu povzídeni a obsahom nosného materiálu zo skupiny hliniek, aerogélov, vysokomolekulámych polyglykolov a polyrnérov na báze kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a jej kopolymérov, pričom sú vylúčené herbicídne prostriedky obsahujúce Paraquat a hlinky.Pritom by mali prostriedky podľa vynálezu obsahovať len také herbicidy po vzídení, ktoré sa vo forme dosiaľ známych herbicídnych prostriedkov používali výhradne spôsobom po vzídení, to znamená po vzídení nežiaducich škodlivých rastlín.Herbicídy po vzídení, ktoré sú viazané na uvedené nosné materiály rozvíjajú prekvapivo herbicídny účinok proti nežiaducim škodlivým rastlinám pred ich vzídením, to znamená, ked sa herbicídny prostriedok aplikuje pred vzídenim škodlivých rastlín.Zvyčajne obsahujú prostriedky podľa vynálezua) 0,001 až 48 hmotnostných najmenej jedného herbicídu po vzidení,b) 2 až 90 hmotnostných nosného materiálu a c) do 97 hmotnostných rozpúšťadla.Obzvlášť vhodnými herbicídrni po vzídení sú herbicidy zo skupiny s účinkom na list. Výhodné sú herbicídy zo skupiny Bilanafos, Diquat, Glufosínate-Ammonium, Glyphosate a Paraquat. Obzvlášť výhodný je Glufosinate-AmmoniurrL Uvedené herbicidy sú napríklad známe z The Pesticide Manual, 11 Edition,1997, British Crop Protection Council. Uvedené herbicidy sa pritom môžu samozrejme používať tiež v bežne dodávanej forme soli, aké sú napríklad známe z The Pesticide Manual.Výhoda prostriedkov podľa vynálezu spočíva tiež vtom, že sú k dispozicii v pevnej forme a napríklad sa môžu používať vo forme granulátu. Užívateľ môže túto pevnú formu aplikácie nanášať priamo na ošetrovanú plochu, to znamená, že nemusi pripravovať kvapalnú brečku na striekanie. K tomu sa tieto prostriedky nanášajú na ošetrovanú pôdu v závislosti od druhu úžitkových rastlín a druhu škodlivých rastlín, ktoré je podľa očakávania potrebné potlačiť, prostriedky sa zapracujú do pôdy bez toho, aby sa aplikovalo podhodenie. Podhodenie pritom znamená, že sa herbicíd dostane do pôdy pod osivo. Obzvlášť výhodné je pritom, že sa herbicídny prostriedok môže nanášať tiež v jednom pracovnom kroku s vysiatím kultúrnej rastliny, čo má za následok nižšie mechanické zaťaženie pôdy.Herbicídy použiteľné pre prostriedky podľa vynálezu sa môžu spracovávať vo forme čistej účinnej látky alebo tiež v obvyklých, komerčne dodávaných prípravkoch spolu s nosnými materiálmi a prípadne prísadami ďalej opísaného druhu za vzniku prostriedkov podľa vynálezu. Obzvláštna výhoda prostriedkov podľa vynálezu spočíva v ich znášanlivosti proti životnému prostrediu pretože herbicidy sa na rozdiel od obvyklých aplikačných spôsobov nerozstrekujú v kvapalnej forme, ale sa nanášajú v pevnej forme, nevzniká nebezpečenstvo nekontrolovateľného preniknutia rozstrekovanej hmly na užívateľa a susedné plochy a rastliny. Navyše sa do prípravkov používajú pomocné látky nepoškodzujúce životné prostredie, pretože sú bud ako vysokomolekulárne polyglykoly, polyméry kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a jej kopolymérov biologicky odbúrateľné na neškodné látky alebo - ako hlinka - sa správajú proti životnému prostrediu neutrálne.Výroba herbicídnych prostriedkov sa uskutočňuje zmiešaním danej účinnej látky, nosného materiálu a prípadne ďalších prísad metódami odbomíkom dobre známym. Granuláty sa napriklad môžu vyrábať metódou opísanou v EP-A 413 267. Podľa nosného materiálu sa môže daná látka použiť v pevnej alebo kvapalnej forme alebo pripadne ako rozpustená. V prípade výroby granulátov je výhodné mať k dispozícii pridávané účinné látky a prísady v kvapalnej forme prípadne ako rozpustené. Pritom sa môžu tieto látky nanášat známym spôsobom napríklad striekanim, liatím, skropenim, ošetrením vo vznose, v míešačkách na betón, V kývacích rniesíčoch a tak ďalej. Existuje tiež možnosť presýtiť nosné materiály roztokmi dotknutých účinných látok a prísad napríklad za vzniku gélu alebo prebytočnú vodu odstrániť vysušením. V prípade výroby tavných granulátov ako napríklad na báze polyetylglykolov sa účinné látky a prísady výhodne zapracujú v pevnej forme a extrudujú sa. Ďalej existuje možnosť tabletovania, perlitovania, výroby šupiníek a rovnako dezintegrácie prášku lámaním alebo mletím. Pri všetkých spôsoboch výroby sa môže ako dokončovacia operácia uskutočňovať mletie. Rovnako sa môže naj jemnejší granulát spájať vhodnými lepidlami, aby sa tak zabránilo tvorbe prachu. Ďalej sa môžu prípadne pridat prísady, aby sa napríklad dosiahla zlepšená sypnosť granulátu alebo sa zlepšila jeho zmáčavosť.Podľa účelu použitia môže herbicídny prostriedok navyše obsahovať tiež ďalšie látky použiteľné pri ochrane rastlín, ako herbicidy pred vzídenim, regulatory rastu rastlín, fungicídy, insekticidy, ochranné látky (antidota, herbicídne protilátky), živiny, konzervačné prostriedky, prostriedky na ošetrenie osiva a hnojiva. Výber pripadne použitých herbícídov pred vzídením, regulátorov rastu rastlín, fungicídov insekticídov a prostriedkov na ošetrenie osiva sa riadi podľa druhu úžitkových rastlín a podľa druhu očakávanej škodlivej rastliny, ktorá sa má vyhubiť, podľa druhu húb, hmyzu a požierajúcich škodeov. V zásade sa pritom môžu použit všetky bežne dodávané a zvyčajne pri ochrane rastlín používané látky. Ako živiny a hnojivá sú vhodné obzvlášť vodné roztoky dusičnanu amónneho - močoviny a roztoky NPK ako 12-6-8, 8-8-6, 5-8-10 a rovnako roztoky síranu amónneho a/alebo dusičnanu amónneho.Výhodnými nosnými materiálmi sú aerogély, polyméry na báze kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich kopolwnéry a rovnako vysokomolekulárne polyglykoly.Pri použití prostriedkov podľa vynálezu je potrebné dbať na to, aby úžitkové rastliny bolí proti použitému herbicídu dostatočne tolerantné. K nim patrí okrem úžitkových rastlín, pri ktorých sa cielenýrni gěnovými zásahrrii dosiahla dostatočná tolerancia tiež také, ako napríklad jačmeň, ktoré i bez génových zásahov majú toleranciu proti mnohým herbicídom. Prostriedky podľa vynálezu sú obzvlášť výhodné pri použití v kultúrach úžitkových rastlín zo skupiny obilia, kukurice, sój a a repka. Výhodne sa použijú v takých kultúrach, ktoré sú v dôsledku génových zásahov dostatočne tolerantné proti príslušnému herbicídu.Ako pri ostatných herbicídnych prostriedkoch je tiež v prípade prostriedkov podľa vynálezu samozrejme možné a podľa okolností výhodné vybaviť herbicíd prídavnými látkami, ako sú tenzidy, zmáčadlá, emulgátory, adjuvans, amónne soli, konzervačné prostriedky, farbivá, odpeňovacie činidlá, lepidlá, rozpúšťadlá, pufrovacie systémy a UV-stabilizátory. Podľa druhu a účelu prídavných látok sa tieto môžu zapracovať do formulácie Spolu s herbicídom, alebo zostať oddelené a potom sa použiť. Tieto prídavné látky slúžia na zlepšenie užívateľských technických vlastností. Použitie takých prídavných látok môže byť výhodné napríklad na predĺženie doby účinnosti herbicídu. Konzervačné prostriedky slúžia na to, aby sa napriklad spomalilo biologické odbúravanie účinných látok a/alebo pomocných prostriedkov v prípravkoch.Vhodnými tenzidmi sú napriklad kondenzačné produkty z forrnaldehydu a fenolu a/alebo nañolu vždy s nátriumbisulfitom alebo bez neho, ako je Tamol NNO firmy BASF, Rapidamin-Reserve C firmy Clariant alebo Galoryl MT 800 prípadne DT 20 l firmy CFPI mastné alkoholy s 12 až 24 uhlíkovými atómami s l až 40 EO a/alebo PO, prípadne fosfátované a/alebo neutralizované alkanolaminom alebo alkálianii pripadne amoniakom di- a tristyrylfenylanalógmi uvedených mastných alkoholov ako napríklad radu Genapol firmy Clariant, typy Grafol firmy Henkel a typy Soprophor firmy Rhodia alkylestersulfáty ako Genapol LROR finny Clariant alkyl- a/alebo alkenylsulfonáty ako Hostapur OS firmy Clariant, lígnínsulfonáty ako Ufoxane 3 A a Vanisperse CB firmy Booregard typy Reax firmy Westvaco N-metyltauridy ako Hostapon T firmy Clariant poloesterové soli kyseliny sulfojantárovej ako Hoe S 1728 firmy Clariant alkylpolysacharidy ako Plantarén QPC 600 firmy Henkel etoxylované mastné amíny s 12 až 24 uhlíkovými atómami ako typy Genamín fimiy Clariant. Ako rozpúšťadlá sú podľa účelu použitia vhodné alkoholy, dioly, polyoly, N-substituované pyrolidóny, ketóny, aldehydy, ćtery, polyétery, parafiny, aromáty, heteroaromáty, cykloalkanóny dimetylsulfoxid,tetrahydrofurán a voda. Výhodne sa použije voda.Ako konzervačné prostriedky prichádzajú do úvahy napríklad Bronidox L firmy Henkel, typy Mergal firmy Riedel de Haen, Proxel firmy ICI, deriváty kyseliny askorbovej, deriváty kyseliny benzoovej, formaldehyd, kyselina citrónová, konzervačné prostriedky radu Kathon firmy Rohm Haas a Bromopol firmy BASF.Ako adjuvans prichádzajú do úvahy napriklad alkylpolysacharidy alebo laurylétersulfáty.Ako nosný materiál zo skupiny vysokomolekulámych polyglykolov sú vhodné obzvlášť polyetylénglykoly s molekulovou hmotnosťou 2000 až 40000 (PEG 2000 až PEG 40000). Ako nosný materiál zo skupiny aerogélov sú vhodné obzvlášť aerogély opísané V EP-A 0 171 722.Obzvlášť výhodná je prisada látky, ako je siran amónny, dusičnan amónny a niektorý z uvedených tenzidov, obzvlášť tenzid zo skupiny alkylétersulfátov.Použitie herbicídnych prostriedkov pred vzidením je nové a je rovnako predmetom vynálezu.Herbicídnymi prostriedkami podľa vynálezu je možné ničiť nežiaduce škodlivé rastliny spôsobom pred vzidením. Tento spôsob je nový a je rovnako predmetom vynálezu.Ďalej uvedené príklady uskutočnenia vynález bližšie vysvetľuje.Príklady uskutočnenia vynálezu A. Príklady formuláciiV tabuľkách l až 4 sú uvedené príklady mnohých herbicídnych prostriedkov so svojím kvalitatívnym a kvantitatívnym( hmotnostrié) zložením.-EIŽIIII EĺII ĺĺIIIE ETÉII EĺIIĺIIEI ĺIIEI zĺIlĺ EĽĺIIĺ ĚEZŽ-Iĺ ĺĺIIĺ jEIĺII IIi-ZZEITabuľka 2 Herbicíd N°sĺĺáflat° Prísady g gta w m m m o m ó a . B. a ŠĚ é 55.5 8 a š ääąäož .,~u~v .. H u, -« .. 9 M 49 á ě a š ašäêšäa à ä 3 m z g oscewog o nmgm g .4 m m g v s a s ta s .a § 95 3 e 3 3 23 2 40 J 53,00 24 2 35 63,00 30 68,00

MPK / Značky

MPK: A01N 25/10, A01N 25/08

Značky: použitie, ničenia, herbicídne, rastlín, prostriedky, nežiadúcich, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-286783-herbicidne-prostriedky-ich-pouzitie-a-sposob-nicenia-neziaducich-rastlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herbicídne prostriedky, ich použitie a spôsob ničenia nežiaducich rastlín</a>

Podobne patenty