Kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž a jej použitie

Číslo patentu: 286611

Dátum: 22.01.2009

Autor: Oserod Stein Egil

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž, ktorá pozostáva v podstate z valcovej zvislej nádrže (1) s tangenciálne usporiadaným vtokom (2), najmenej jedným výpustom (3) na plyn a olej v hornej časti nádrže, výpustom (4) na vodu umiestnenom v spodnej časti nádrže, pričom valcová zvislá nádrž (1) je vybavená vnútornou sústrednou valcovou stenou na vytvorenie flotačnej a odplyňovacej zóny medzi vnútornou sústrednou stenou nádrže v hornej časti nádrže. Táto nádrž je zvlášť vhodná na použitie pri ťažbe ropy v mori na odstránenie oleja a plynov z prúdov vody predtým, než sa voda vráti do mora.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rozdeľovania zmesi obsahujúcej vodu, tekutinu nemiešateľnú s vodou s hustotou nižšou než má voda, a plyn v týchto zložkách.Konkrétne sa tento vynález týka kombinovanej odplyňovacej a flotačnej nádrže, ktorá je špecifická,vhodná na použitie v procese rozdeľovania, kde sa vodná fáza, obsahujúca olej a plyn, rozdeľuje na tieto zložky.Vynález sa dá využiť v širokom rozsahu priemyselných odvetví, zahmujúcich ropný priemysel, vrátane hľadania a ťažby ropy, rañnácie, transportu, skladovania, čistenia nádrží a/alebo zariadeni, atd.V ropnom priemysle ťažba ropy zahrnuje čerpanie zmesi ropy, plynu a vody z podzemných zásobnikov. Pri ústi vrtu sa obyčajne uskutočňuje prvotné rozdeľovanie a ropa, ktorá ešte stále obsahuje nejaký plyn a vodu, sa spracúva v jednom alebo viacerých odlučovačoch, aby sa odstránilo viac vody a plynu predtým, než ropa bude pripravená na rafinácíu.Pri pobrežnej ťažbe ropy sa vodná fáza, pochádzajúca z odlučovania pri ústi vrtu alebo z následných odlučovačov, obyčajne vypúšťa do mora po čistení, ktoré zahrnuje čiastočne odstránenie plynu, oleja, chemikálií a iných nečistôt. V súčasnosti sa toto čistenie uskutočňuje s použitím veľkých zariadení, ako sú olejové/plynové odlučovače, flotačné nádrže, hydrocyklóny a odplyňovacic nádrže, zaberajúce značný priestor na ťažných plošinách.Na starnúcich ropných poliach sa často zisťuje, že objem vody, sprevádzajúcej ropu, sa stáva oveľa väčším a v dôsledku toho sa kapacita na spracovanie vody často musí zväčšiť, aby sa spracovali zväčšujúce sa množstvá vody.Ďalej, existuje tu všeobecný problém znečisťovania životného prostredia, spôsobeného ťažbou ropy na mori, najmä keď sa ťažba ropy uskutočňuje v oblastiach, ktoré sa považujú za ekologicky krehké, ako sú arktické oblasti alebo rybolovné oblasti. V ropnom priemysle existuje obava, že požiadavky na významne nižšie limity na únik olejov spôsobia, že ťažba ropy z mnohých známych zásobníkov sa stane nehospodámou, ak sa bude treba spoliehať na zariadenia, ktoré sa používajú v súčasnosti. Priemysel a úrady vyvíjajú veľké úsilie,aby našli cesty na zníženie úniku olejov pri cenovo prístupnej ťažbe ropy.Na plošinách na ťažbu ropy, určených na prevádzku na mori, je obyčajne k dispozícii veľmi obmedzený priestor. Preto sú tu veľmi prísne obmedzenia na priestor, dostupný na inštalovanie nového zariadenia, ktoré môže byt potrebné, aby sa spracovali zväčšujúce sa množstvá vody, najmä ak sa má rešpektovať rastúca starostlivosť o životné prostredie a znižovať jeho znečisťovanie. S ešte väčšími obmedzeniami priestoru sa možno stretnúť, ak sa uvažuje o zriadení ťažby ropy na úrovni morského dna.V doterajšom stave techniky sú známe viaceré odlučovače olej-plyn-voda. V US 4,424,068 sú opísané odlučovač a spôsob rozdeľovania zmesi oleja, plynu a vody, aká sa môže získať z ústia vrtu. Odlučovač je vo forme nádoby, rozdelenej na odlučovacie komory a vybavenej radom priehradíek, a dynamického odlučovača, kde vstupujúca zmes niekoľkokrát meni smer. Napriek tomu, že tento odlučovač bol známy niekoľko rokov, zdá sa, že nie je široko používaný. Ďalej, pretože tento odlučovač zahrnuje niekoľko komôr a rrmoho súčiastok, údržba bude časovo náročná, čo môže viest k zastaveniu ťažby ropy kvôli nákladom.US 4,364,833 opisuje odlučovač, zahrnujúci jednu zónu, obsahujúcu početné platne, usporiadané vodorovne a rovnobežne, aby vyvolali spájanie malých kvapôčok oleja do väčších kvapiek oleja, a druhú zónu,obsahujúcu početné platne, usporiadané zvisle a rovnobežne, aby sa vytvoreným väčším kvapkám oleja umožnilo stúpať k vrchu, kde vytvoria olejovú vrstvu, ktorá sa zberá. Keďže tento odlučovač zahrnuje rad úzkych priechodov medzi rovnobežnými platňami, tieto priechody sú náchylné na upchatie tuhými látkami,nachádzajúcimi sa v prichádzajúcom prúde, čo môže viesť k zastaveniu čistenia.US 3,797,203 opisuje odlučovač, obsahujúci rad kužeľovíto tvarovaných sit, na povrchu ktorých sa malé olejové kvapôčky spájajú do väčších olejových kvapôčok, ktoré stúpajú k vrchu odlučovača, kde sa môžu pozberať ako olejová fáza.WO 99/20873 opisuje pieskový lapač, ktorý sa môže umiestniť na ropný vrt, aby odstránil ťažšie častice,ako je piesok, pred ďalším spracovaním ropy. Toto zariadenie má ústie do pomerne úzkej časti nádrže s priestorovým spojením s pomeme rozšírenou časťou nádrže, kde sa piesok a ťažšie častice usadzujú.Napriek radu známych odlučovačov olej-plyn-voda stále existuje potreba zlepšeného odlučovača olej-plyn-voda s lepším oddeľovanim fáz, ktorý nepotrebuje veľké priestory, ktorý sa dá prevádzkovať kontinuálne s malými požiadavkami na údržbu a ktorý sa dá vyrobiť a prevádzkovať s nie príliš veľkými nákladmi.Podstatou vynálezu je kombinovaná odplyňovacia a ílotačná nádrž, ktorá pozostáva V podstate z valcovej zvislej nádrže s tangenciálne usporiadanýrn vtokom, najmenej jedným výpustom na plyn a olej V hornej časti nádrže, výpustom na vodu urniestnenom V spodnej časti nádrže, pričom valcová zvislá nádrž je Vybavená vnútornou sústrednou valcovou stenou na vytvorenie flotačnej a odplyňovacej zóny medzi vnútornou sústrednou stenou a stenou nádrže V homej časti nádrže.Ukázalo sa, že kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž podľa tohto vynálezu môže uskutočňovať požadované oddeľovanie fázy olej/plyn z vodnej fázy s prekvapujúco vysokou účinnosťou. Pri použití na spracovanie vody pri ťažbe ropy sa dajú zvyšná ropa a plyn odstrániť z vychádzajúcej vodnej fázy, poskytujúc odpadovú Vodu s veľmi nízkym obsahom uhľovodíkov súčasne s odstránením piesku a iných časticových materiálov. Ďalej, keďže výkon nádrže je veľmi vysoký, priestorové požiadavky sú veľmi skromne V porovnaní s množstvom spracovanej vody.V jednom výhodnom uskutočnení je Vnútomá sústredná valcová stena vytvorená ako Vnútorný valec,umiestnený V hornej časti nádrže, ponechávajúc otvorený priestor medzi uvedeným valcom a vrchom nádrže,a ďalej nádrž zahrnuje vstupnú vodiacu lopatku, umiestnenú medzi nádržou a vnútomým valcom, ponechávajúc otvorený priestor medzi vnútomým valcom a vstupnou vodiacou lopatkou, a prostriedky na vyvolanie pokojného prúdenia okolo výpustu na vodu.V inom výhodnom uskutočnení kombinovaná odplyňovacia a ilotačná nádrž podľa tohto vynálezu zahrnuje V podstate valcovú zvislú nádrž, tangenciálne usporiadaný Vtok, výpust na plyn a ropu, umiestnený V homej časti nádrže, výpust na vodu, umiestnený V podstate v strede spodku, a V podstate sústredne usporiadanú zvislú prvú priehradku, vychádzajúcu z vrchnej časti nádrže a ponechávajúcu priechod na Vodu V spodnej časti nádrže a priechod na plyn V homej časti nádrže, a V podstate sústrednú, Valcovú zvislú vnútomú priehradku s menším priemerom, než je priemer priehradky, Vychádzajúcu zo spodku nádrže a ponechávajúcu priechod V homej časti nádrže.V ďalšom výhodnom uskutočnení je na výpust kombinovanej odplyňovacej a Ílotačnej nádrže pripojená ñltračná jednotka, ako napriklad jednotka typu adsorpčného filtra, pričom toto uskutočnenie vedie k Veľmi účinnému a vysokému odstraňovaniu uhľovodíkov z Vody.Kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž podľa tohto vynálezu je zvlášť Vhodná na spracovanie vodnej fázy, pochádzajúcej z ústia vrtu alebo z následných odlučovačov, predtým, než sa uvedená vodná fáza vypustí do mora na pobrežných plošinách na ťažbu ropy.Teda použitie kombinovanej odplyňovacej a tlotačnej nádrže pri ťažbe ropy tvorí ďalší Výhodný aspekt tohto vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 je schematický rez kombinovanou odplyňovacou a Ílotačnou nádržou podľa tohto vynálezu.Obr. 2 je schematický rez kombinovanou odplyňovacou a ŕlotačnou nádržou podľa tohto vynálezu, Vybavenou centrálne urniestneným sitom 7 a výpustom 8 na kal, znázorňujúci prúdeníe V nádrži.Obr. 3 je schematický rez kombinovanou odplyňovacou a Ílotačnou nádržou podľa tohto vynálezu, kde vnútomý valec 10 je umiestnený V podstate V homej časti nádrže, ponechávajúc otvorený priestor medzi valcom a vrchom nádrže a rozprestierajúc sa približne 2/3 nadol do nádrže. Nádrž je ďalej vybavená vstupnou vodiacou lopatkou 11 a vodorovnou kruhovou platňou 12, umiestnenou V spodnej časti nádrže, ponechávajúc otvorený odpadový otvor medzi platňou a stenou nádrže.Obr. 4 je graf, patriaci k experimentu, naznačenému V príklade, znázorňujúci účinnost kombinovanej odplyňovacej a Ílotačnej nádrže podľa tohto vynálezu.Vynález sa zakladá na zistení, že flotácia olejových kvapôčok sa významne uľahčí súčasným vznikom plynových bubliniek. Ďalej, pretože vstupujúca kvapalina je v nádrži podľa tohto vynálezu vedená do špirálovitého pohybu nahor, predpokladá sa, že V dôsledku rotácie budú ľahšie zložky, ako sú olejové kvapôčky a plynové bublinky, tlačené do stredu nádrže, kým nenarazia na vnútornú sústrednú valcovú stenu, kde sa olejové bublinky a plynové bublinky budú spájať a stúpať V dôsledku nižšej hustoty, než má okolitá voda.Súčasne budú piesok a iné ťažké častice, ktoré mohli byt strhnuté vstupnou zmesou, tlačené smerom k stene nádrže 1 a budú padať na spodok.Teda podľa tohto vynálezu sa V priestore medzi nádržou a vnútornou sústrednou valcovou stenou V oblasti od vtoku smerom nahor vytvorí flotačná a odplyňovacia zóna.Vtok na vodu je usporiadaný v podstate tangenciálne, aby sa vyvolal krúživý pohyb vody V nádrži.V napojení na vtok 2 pre kontarninovanú vodu môže byt vytvorená vstupná vodiaca lopatka 11. V tomto napojení je vstupná vodiaca lopatka lopatkou, usporiadanou na stene nádrže, aby priviedla vstupujúcu vodu k špirálovitému prúdeniu nahor. Vstupná vodiaca lopatka môže byt krátka alebo dlhá, rozprestierajúca sa od 30 ° do 330 ° po obvode nádrže, výhodne 90 ° až 300 °, výhodnejšie 180 ° až 300 ° a najvýhodnejšie okolo 270 °. Vstupná vodiaca lopatka je umiestnená tak, aby medzi lopatkou 11 a vnútornou sústrednou valcovou stenou bol otvorený priestor.Vstupujúca voda sa nechá prúdit pozdĺž lopatky až po koniec lopatky, kde voda pokračuje vo vejárovitom smere prúdenia, pričom čast vody sa recirkuluje v druhom okruhu pozdĺž lopatky, zatiaľ čo zvyšná voda uniká z cirkulácie. Recirkulujúci podiel je do značnej miery určený sklonom lopatky. Pokusmi sa určilo,že vhodný sklon pre lopatku je v rozsahu 5 až 15 °, výhodnejšie 5 až 10 ° a najvýhodnejšie približne 7 °, Pri tomto sklone sa dosiahne vhodný recirkulujúci podiel súčasne s tým, že prúdenie nie je príliš sťažované.Výraz v napojení na vtok má znamenať, že vstupná vodiaca lopatka je usporiadané tak, aby lopatka prišla do styku so vstupujúcou vodou a viedla vstupujúcu vodu k špirálovitému prúdeniu nahor.Výpust na vodu je umiestnený V spodnej časti nádrže. Je výhodné, ak sa výpust umiestni na mieste, kde voda prúdi pokojne, aby sa zabezpečilo, že sa v dôsledku vysokej rýchlosti prúdenia nebudú strhávať olejové kvapôčky alebo plynové bublinky. Môžu byť vytvorené prostriedky na vyvolanie pokojného prúdenia okolo výpustu, aby sa zabránilo strhávaniu olejových kvapiek rýchlym prúdom vody. Tieto prostriedky môžu byt navrhnuté ako vodorovná kruhová platňa, ponechávajúca otvorený priestor medzi platňou a nádržou, ak je výpust umiestnený v podstate V strede spodku, alebo môžu byť navrhnuté ako nadol otvorený prstenec, poskytujúci ochranný kryt na výpust, ak je výpust umiestnený ako jeden alebo viaceré výpusty v spodnej časti mimo stredu nádrže.V závislosti od umiestnenia výpustu môže tuhý materiál, padajúci na dno nádrže, vytvárať kal. Ukladanie kalu a tuhého materiálu v spodnej časti nádrže je nevýhodné, pretože oddeľovacia kapacita nádrže sa môže znížiť.Ak je výpust 4 na vodu umiestnený v najnižšom bode nádrže, padajúci tuhý materiál bude najmä strhávaný vodou, prúdiacou von, a teda odstraňovaný za predpokladu, že uvedená nádrž nie je vybavená žiadnymi priehradkami, vychádzajúcimi zo spodku. Ak je výpust na vodu umiestnený na mieste, ktoré umožňuje ukladanie kalu, je výhodné vybavit nádrž výpustom 8 na kal. Výpust na kal môže byt navrhnutý na kontinuálne alebo prerušované odstraňovanie kalu.Môže byt vytvorený jeden alebo viaceré výpusty na olej a plyn. Ak je vytvorený viac než jeden výpust na olej a plyn, jeden alebo viaceré z týchto výpustov môžu slúžit ako výpust na plyn, zatiaľ čo ine môžu slúžit ako výpust na olej.V spojitosti s týmto vynálezom výraz v podstate valcový znamená, že nádrž je V podstate kruhová a vrch a spodok nádrže je rovný alebo zakrivený. Pri použití sa nádrž umiestni tak, aby os valca bola V podstate zvislá.V jednom uskutočnení vynálezu, ako je znázornená na obr. 3, je kombinovaná odplyňovacia a tlotačná nádrž vybavená vnútorným valcom 10, umiestneným v hornej časti nádrže, ponechávajúc otvorený priestor medzi uvedeným valcom a vrchom nádrže, a ďalej zahmuje vstupnú vodiacu lopatku 11, umiestnenú medzi nádržou 1 a vnútomým valcom 10, ponechávajúc otvorený priestor medzi vstupnou vodiacou lopatkou a vnútomým valcom, a vodorovnú kruhovú platňu 12, ponechávajúcu priechod na vodu medzi platnou a nádržou.Vnútorný valec 10 je usporiadaný tak, aby bol umožnený prechod oleja, plynu a vody ponad vrch valca. Valec sa môže rozprestierat približne 1/2 až 3/4 nadol do nádrže, výhodne asi 2/3 pozdĺž nádrže.Pomer priemeru vnútorného valca k priemeru nádrže sa môže zvoliť v širokom rozsahu tak, aby prechod vody nebol obmedzovaný. Výhodne sa tento pomer zvolí medzi 0,3 a 0,75, výhodnejšie 0,4 až 0,6 a najvýhodnej šie približne 0,5.V ďalšom uskutočnení, ako je znázomené na obr. 1 a 2, je nádrž 1 vybavená vtokom 2, umiestneným v spodnej časti nádrže. Vtok 2 je usporiadaný tangenciálne, čo spôsobuje, že vstupujúca voda v nádrži rotuje,ako je znázomené na obr. 2. Táto rotácia vytvára odstredivú silu, ktorá tlačí ľahšie olejové kvapky k priehradke 5, kde sa spájajú, vytvárajúc väčšie kvapky, ktoré prípadne stúpajú a zhromažďujú sa na vrchu kvapaliny medzi stenou nádrže a prvou priehradkou 5. Tu sa olej odstraňuje cez výpust 3 na olej a plyn.Voda je tlačená nadol pod prvú priehradku 5 a nahor medzi uvedenou prvou priehradkou a výpustom 4 a/alebo vnútomou priehradkou 6. Voda stúpa po určitú hladinu a opúšťa nádrž cez výpust 4.Priehradky sú vytvorené v podstate ako valce, otvorené na jednom konci a s druhým koncom zatvoreným vrchom alebo spodkom nádrže.Prvá priehradka 5 sa rozprestiera z vrchu nádrže a môže byt umiestnená tak, aby tvorila medzeru medzi uvedenou prvou priehradkou 5 a vrchom nádrže. Prvá priehradka S môže byt vytvorená tak, aby mala rovnaký priemer pozdĺž celej výšky priehradky, alebo môže byt vytvorená tak, že bude mat väčší priemer pri spodnom konci, aby sa vyvolala maximálna rotačná rýchlosť kvapaliny vo vstupnej zóne.Vnútorná priehradka 6 sa rozprestiera od spodku nádrže a V jednom uskutočnení je vytvorená ako predlženie výpustu 4 na vodu. V kombinovanej odplyňovacej a flotačnej nádrži podľa tohto vynálezu vnútomá priehradka 6 plni funkciu prepadu na nádrž, ktorý určuje hladinu vody v nádrži. Vnútorná priehradka 6 môže byť tvorená výpustnou rúrou 4, rozprestíerajúcou sa po požadovanú hladinu vody.Je výhodné, ak je hladina vody vopred stanovená na tej istej úrovni ako výpust 3 na olej a plyn, aby sa dosiahlo kontinuálne odstraňovanie oleja a plynu z nádrže, pričom sa vyhneme ich nahromadeniu, ktoré by mohlo viesť k zníženej kapacite rozdeľovania.Medzi prvou priehradkou 5 a vnútornou priehradkou 6 môžu byť vložené ďalšie priehradky, ktoré sú výhodne usporiadané tak, že vychádzajú striedavo zvrchu a zospodku nádrže. Takéto priehradky budú vodu nútiť prechádzať po ďalšej dráhe nahor a nadol v nádrži, čo môže umožniť väčšiemu množstvu plynu uniknúť z vodnej fázy.Každá priehradka je usporiadaná v podstate sústredne s nádržou a mala by byť navrhnutá tak, aby umožnila prechod plynu na jej homom konci.Nádrž sa prevádzkuje pri nízkom tlaku, aby plyn mohol uniknúť z vodnej fázy. Pod nízkym tlakom sa rozumie tlak pod l MPa (10 bar), napriklad menej než 0,5 MPa (5 bar), alebo dokonca atmosférický tlak. Pri takomto nízkom tlaku bude väčšina plynu tvoriť bublinky v zóne okolo vtoku (vstupná zóna) a tie budú, tak ako olejové kvapky, tlačené k prvej priehradke 5, kde budú stúpať k vrchu nádrže, kde plyn unikne cez výpust na olej a plyn.Tvorba a stúpanie plynových bubliniek vo vstupnej zóne ďalej napodobňujú efekty, vyvolané v tradičných tlotačných nádržiach, kde stúpanie bubliniek pridaného vzduchu vedie k zlepšeniu oddeľovanía oleja zo zmesi. Bez toho, aby sme sa viazali teóriou, predpokladá sa, že tvorba bubliniek a následné stúpanie vytvorených bubliniek vo vstupnej zóne kombinovanej odplyňovacej a tlotačnej nádrže podľa tohto vynálezu prispieva k prekvapujúco vysokej pozorovanej oddeľovacej účinnosti.V dôsledku priaznivého účinku stúpajúcich plynových bubliniek môže byť dokonca užitočné vháňať do kontaminovanej vody ďalší plyn predtým, než táto vstúpi do kombinovanej odplyňovacej a flotačnej nádrže,ak je množstvo plynu vo vode nízke. Odbomík v tejto oblasti dokáže určiť optimálne množstvo plynu v danom zdroji kontaminovanej vody a určiť, či vháňanie plynu môže byt výhodné na dosiahnutie požadovaného čistenia.Kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž môže byť vybavená sitom na odstraňovanie jemných častíc,ako napríklad asfalténov, z odpadovej vody. Sito môže byť umiestnené celé v nádrži ako centrálne valcové sito 7, tvoriace rúru okolo výpustu 4, môže byť umiestnené ako priamo namontované na výpust alebo ako samostatná jednotka mimo nádrže, pripojená na výpust.V jednom uskutočnení je vnútorná priehradka 6 tvorená sitom 7, pričom v tomto pripade je vodná hladina určená prietokovou rýchlosťou cez sito 7.Sito je vyrobené ako bežné sitá s použitím známych materiálov a konštrukcii pre sitá, ktoré budú odborníkovi v tejto oblasti známe.V prípade kombinovanej odplyňovacej a flotačnej nádrže, vybavenej vnútornou priehradkou 6 a centrálnym valcovým sitom 7, je nádrž vhodne vybavená výpustom na odstraňovanie materiálu, zachytenćho sitom(na obrázkoch neznázornené), umiestneným v spodku vedľa výpustu 4 na odpadovú vodu.Odbomikovi v tejto oblasti bude zrejmé, že kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž podľa tohto vynálezu sa môže použiť na rozdeľovanie 2, 3 alebo 4 fáz, pričom tieto fázy môžu byť vybrané z vody, oleja,plynu a tuhých materiálov, pričom najmenej jedna z týchto fáz je pri prevádzkových podmienkach kvapalná.Rozmery kombinovanej odplyňovaeej a flotačnej nádrže sa môžu zvoliť v závislosti od množstva vody,ktoré sa má spracúvať. V prevádzke sa zistilo, že čas zotrvania v nádrži na kvapalinu, ktorá sa má spracovať,možno zvolit medzi 5 a 300 sekundami, výhodne medzi 5 a 150 sekundami, výhodnejšie l 0 až 60 sekúnd a ešte výhodnejšie 10 až 40 sekúnd. Zvlášť výhodný čas zotIvania je asi 20 sekúnd.Pre kombinovanú odplyňovaciu a flotačnú nádrž podľa tohto vynálezu sa dá efektívny ilotačný objem vypočítať ako objem priestoru, ohraničeného nádržou 1 a výškou kvapaliny v nádrži. Na základe času zotrvania sa dá vypočítať kapacita nádrže, napríklad nádrž s efektívnym flotačným objemom l m 3 a časom zotrvania kvapaliny 20 sekúnd má kapacitu 180 m 3 za hodinu.Pomer výšky k priemeru nádrže sa dá zvolit v širokom rozsahu, výhodne v rozsahu 1 l až 4 l, výhodnejšie od 1 l po 2 l.Skúsenosti odborníka v tejto oblasti umožňujú zvoliť materiály, použité na konštrukciu nádrže, na základe aktuálnych podmienok zamýšľaného použitia, ako napríklad množstvo kvapaliny, ktoré sa má spracovať,zloženie uvedenej kvapaliny, zvolený tlak, teplota kvapaliny a prítomnosť možných korozívnych chemikálií v ktorejkoľvek z fáz v zmesi.Pri spôsobe, akým je kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž vytvorená, všetky povrchy sú zvislé alebo prinajmenšom majú ostrý sklon, alebo sú vystavené rýchlemu prúdeniu, čo zabraňuje ukladaniu tuhých látok s výnimkou povrchov V zónach, určených na zberanie časticového materiálu a kalu, pričom tieto zóny výhodne tiež majú výpusty na odstraňovanie týchto materiálov. Ďalej nie sú v nádrži prítomné žiadne úzke

MPK / Značky

MPK: B01D 17/02

Značky: použitie, nádrž, odplyňovacia, kombinovaná, flotačná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-286611-kombinovana-odplynovacia-a-flotacna-nadrz-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž a jej použitie</a>

Podobne patenty