Potrubná tepelnoizolačná priechodka

Číslo patentu: 286527

Dátum: 14.11.2008

Autori: Grega Ladislav, Fischer Gabriel, Rybár Radim

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Potrubná tepelnoizolačná priechodka je tvorená dutou mosadznou tvarovkou (1) valcovitého tvaru, v ktorej je v strednej časti osadený prstenec (2) väčšieho priemeru, a ktorá je na jednej strane ukončená závitom. Na dutej mosadznej tvarovke (1) sú nasadené prstencové tepelnoizolačné plastové bloky (3, 4) s elastickým dilatačno-kompenzačným tesnením, tvoreným tesniacimi krúžkami (8), ktoré pri zamontovaní potrubnej tepelnoizolačnej priechodky do steny vane plochého vákuového (nízkotlakového) kolektora túto stenu tepelne nevodivo a vákuovo hermeticky zvierajú, fixované maticou (7) s podložkou (6). Potrubná tepelnoizolačná priechodka je na jednom konci dutej mosadznej tvarovky (1) po obvode prispájkovaná k potrubiu (13) vyúsťujúcemu z vákuovej skrine kolektora.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka konštrukčného riešenia plochých kvapalinových vákuových nizkotlakových solárnych kolektorov, a ich spoj ov s potrubnýrn rozvodom solámeho systému, pričom je potrebné vyviesť potrubie slúžiace na transport teplonosnej kvapaliny mimo vákuovú skriňu kolektora bez vytvorenia tepelných mostov vzniknutých vzáj ornným spoj enim kovových prvkov a pri zachovaní vákuovej tesnosti skrine kolektora. Požadované vlastnosti sa musia zachovať v širokom spektre teplôt a tlakových gradientov, ktoré prichádzajú do úvahy pri prevádzke solárnych kvapalinových ohrevných systémov s plochými vákuovýrrri nizkotlakovými solárnyrni kolektormi.Doteraj ší stav technikyKovová vaňa plochého vákuového nizkotlakového solámeho kolektora, v ktorej sa nachádzajú všetky jeho funkčné častí, je tvorená výliskom vyhotoveným z Al-Mg zliatiny. Tepelné odizolovanie absorbćra od skrine a transparentného krytu kolektora zabezpečuje vákuurn vytvorené v hermetickej skrini kolektora,ktorá je okrem vane tvorená ešte transparentným krytom vyhotoveným zo skla. V rohoch vane kolektora sa z bočnej strany nachádzajú dve vyústenia rozdeľovačieho potrubia a dve vyústenia zbemého potrubia absorbéra kolektora. Materiálom potrubia je meď. V mieste vyústenia z vane kolektora je potrubie spojené so stenami vane mosadznou tvarovkou, ktorej úlohou je zabezpečiť vákuovú tesnosť prechodu vyústení potrubia stenami vane kolektora. Vákuová tesnosť spoja je zabezpečená v širokom rozsahu teplôt.Takýto spoj podľa Grega C Tepelné mosty v konštrukcii vákuového plochého solámeho kolektora - návrh a testovanie eliminačného konštrukčného prvku. Diplomová práca. F-BERG, TU-Košice. 2005 a RYBÁR. Radim et al. Návrh metodiky meraní pre identifikáciu tepelných mostov V konštrukcii plochých kvapalinových solárnych kolektorov. In Racionálna výroba, doprava a spotreba tepla - dôležitý faktor pri tvorbe koncepcii zásobovania teplom obci Zbomík z odbomej konferencie Košice. 13. - 14. februára 2007. Košice TU. SvF. 2007. s. 90 - 95. ISBN 978-80-232-0272-4. vytvára tepelne vodivý kontakt jednotlivých kovových prvkov (medené potrubie - mosadzná tvarovka - hlinikovo-horčíková stena vane kolektora), umožňujúci nežiaduce odvádzanie tepla z potrubia (ktorým preteká ohriata teplonosná kvapalina) na teleso vane kolektora a odtiaľ prestup a sálanie tepla do okolitého vzduchu. Uvedené technické riešenie vyústenia zberného potrubia zo skrine kolektora sice plní požiadavku na hermetickú vákuovú tesnosť, ale zvyšuje tepelné straty kolektora vytváraním nežiaducich tepelných mostov.Podstatou vynálezu je zhotovenie tepelnoizolačnej priechodky skladajúcej sa z kovových a plastových častí umožňujúcej bezkontaktné vyústenie medeného potrubia z hliníkovo-horčíkovej vane solámeho kolektora, pričom sa zachová vákuová tesnosť skrine kolektora v celom rozsahu prevádzkových podmienok plochého kvapalinového vákuového nízkotlakového kolektora. Výhodou oproti terajšiemu riešeniu vyústenia potrubia z plochého kvapalinového vákuového (nizkotlakového) kolektora je prerušenie tepelne vodivého spoja potrubia s vaňou kolektora, ktorý predstavuje nežiaduci zdroj tepelných strát solámeho kolektora.Potrubná tepelnoizolačná priechodka je tvorená dutou mosadznou tvarovkou valcového tvaru s odsadeným prstencom väčšieho priemeru v jej strednej časti a ukončenou na jednej strane závitom, dvomi prstencovýrni tepelnoizolačnými blokmi väčšieho priemeru vyhotovenými z plastu tvarovo a tepelne stabilného pre teplotný interval prevádzky nizkotlakového solámeho kolektora tak, aby zapadali jeden do druhého a zároveň sa nasávali na mosadznú tvarovku, vákuovým dilatačno-kompenzačným tesnenim, podložkou a maticou. Prstencove tepelnoizolačné bloky majú za úlohu pevne zovriet stenu vane kolektora ktorou priechodka prechádza a zároveň je tepelne nevodivo oddeliť od mosadznej tvarovky, ktorou prechádza samotné potrubie teplonosnej kvapaliny. Potrubná tepelnoizolačná priechodka sa počas inštalácie nasúva po jednotlivých častiach na zbemé potrubie kolektora, pričom sa aplikuje dilatačno-kompenzačné tesnenie na dosadacie plochy steny vane kolektora a priľahlej časti oboch prstencových tepelnoizolačných plastových blokov a na dosadacie plochy odsadenia prstenca dutej mosadznej tvarovky a priľahlej časti tepelnoizolačného plastového prstencového bloku. Kompletizácia potrubnej tepelnoizolačnej priechodky prebieha počas zabudovania do steny vane kolektora, pričom jej stabilná poloha sa ñxuje dotiahnutim matice.Vyústenie medeného potrubia z kolektora prechádza vnútrajškom potrubnej tepelnoizolačnej priechodky a o príechodku sa prichyti po jej skompletizovaní príspájkovaním natvrdo na jednom konci mosadznej tvarovky potrubnej tepelnoizolačnej priechodky.Navrhnutá potrubná tepelnoizolačná priechodka zabezpečuje privádzanie a odvádzanie teplonosnej kvapaliny do skrine kolektora a zo skrine kolektora pri zachovaní vákuovej tesnosti skrine kolektora počas dila 10tácie jednotlivých častí kolektora a zároveň nepredstavuje zdroj nežiaduceho odvádzania tepla z vyústení potrubí na teleso vane kolektora.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 v čiastočnorn axíálnom reze zobrazená potrubná tepelnoizolačná priechodka, ktorej dilatačnokompenzačné tesnenie je tvorené vrstvou silikónového trnelu.Na obr. 2 je v čiastočnom axiálnom reze zobrazená potrubná tepelnoizolačná priechodka s dilatačnokompenzačnými tesniaeimí krúžkarni.Na obr. 3 je zobrazená modifikácia potrubnej tepelnoizolačnej priechodky podľa obr. 1, s výstupkamí a vybraniamí kvádrového tvaru na jednotlivých súčastiach, ktoré zabraňujú vzáj omnému rotovaniu súčastí okolo ich pozdlžnej osi.Na obr. 4 je zobrazená modiñkácia potrubnej tepelnoizolačnej priechodky podľa obr. 3, s dilatačnokompenzačnýmí tesniacimi krúžkami.Na obr. 5 je zobrazená časť potrubnej tepelnoízolačnej priechodky, ktorou je mosadzná tvarovka valcového tvaru s odsadeným prstencom väčšieho priemeru v jej strednej časti a ukončená závítom na jednej strane podľa obr. 3.Na obr. 6 sú zobrazené časti potrubnej tepelnoizolačnej priechodky. ktorými sú prstencové tepelnoízolačne plastové bloky väčšieho priemeru navrhnuté tak, aby zapadali jeden do druhého a zároveň sa nasúvali na mosadznú tvarovku podľa obr. 3 a obr. 5.Na obr. 7 je zobrazená potrubná tepelnoizolačná priechodka podľa obr. 4, umiestnená V mieste vyústenia potrubia zo skrine plochého vákuového (nízkotlakového) solámeho kolektora.Potrubná tepelnoizolačná priechodka na obr. l pozostáva z dutej mosadznej tvarovky l valcového tvaru,V ktorej strednej časti je odsadený prstenec 2 väčšieho priemeru, ukončenej na jednej strane závítom, ďalej z dvoch prstencových tepelnoizolačných plastových blokov 3 a 4, slúžiacich na tepelne nevodive zovretíe stien vane solámeho kolektora, dilatačno-kompenzačného tesnenia 5, tvoreného silikónovým tmelom s vysokou pružnosťou a tepelnou odolnosťou, zabezpečujúceho vákuovú tesnosť a dilatačnú prispôsobivosť na dosadacích plochách stien vane solámeho kolektora a prstencových tepelnoizolačných plastových blokov 3 a 4, a dosadaeej ploche prstenca 2 dutej mosadznej tvarovky 1 a priľahlej časti prstencového tepelnoizolačného plastového bloku 4. Po nainštalovaní potrubnej tepelnoizolačnej priechodky do otvoru V stene vane solámeho kolektora sa jednotlivé časti vo svojej polohe frxujú pomocou matice 7 a podložky 6.Potmbná tepelnolzolačná priechodka na obr. 2 je variantom potrubnej tepelnoizolačnej priechodky zobrazenej na obr. l. Dilatačno-konrpenzačné tesnenie tu tvoria tesniace krúžky 8 kruhového prierezu, vyhotovené zo silikónu vyznačujúceho sa vysokou pružnosťou a tepelnou odolnosťou.Potrubná tepelnoizolačná priechodka na obr. 3 je variantom potrubnej tepelnoizolačnej priechodky zobrazenej na obr. l. Na protiľahlých stranách dutej mosadznej tvarovky 1 valcového tvaru obsahuje dva výstupky 9 kvádrového tvaru, ktoré zapadajú do vybraní 10 rovnakého tvaru na valcovom tepelnoizolačnom plastovom bloku 4. Zároveň obsahuje na protiľahlých stranách prstencového tepelnoizolačného plastového bloku 4 dva výstupky 11 kvádrového tvaru, ktoré zapadajú do vybraní 12 rovnakého tvaru na prstencovom tepelnoizolačnom plastovom bloku 3. Vzájomne do seba zapadajúce výstupky a vybratia zabezpečujú jednotlive časti priechodky proti vzájomnému pootočeniu okolo pozdlžnej osi a tým narušeniu vákuovej tesnosti vane kolektora.Potrubná tepelnoizolačná priechodka na obr. 4 je variantom potrubnej tepelnoizolačnej priechodky zobrazenej na obr. 3. Obsahuje dilatačno-kompenzačne tesniace krúžky 8 kruhového prierezu, vyhotovené zo silikónu vyznačujúceho sa vysokou pružnosťou a tepelnou odolnosťou.Na obr. 5 je zobrazená časť potrubnej tepelnoizolačnej priechodky, ktorou je dutá mosadzná tvarovka 1 valcového tvaru, s odsadeným prstencom 2 väčšieho priemeru v jej strednej časti, ukončená závitom na jednej strane, a dvoma výstupkamí 9 kvádrového tvaru na protiľahlých stranách.Príklad 6 Na obr. 6 sú zobrazené časti potrubnej tepelnoizolačnej priechodky, ktorými sú dva prstencove tepelnoízolačné plastové bloky 3 a 4, s výstupkami 1 l, a vybraniamí 10 a 12.Na obr. 7 je znázornená potrubná tepelnoizolačná priechodka pozostávajúca z dutej mosadznej tvarovky 1 valcového tvaru, dvoch prstencových tepelnoizolačných plastových blokov 3 a 4, dilatačno-kompenzačnćho tesnenia, tvoreného tesníacimi krúžkami 8 kruhovćho prierezu, vyhotovenými zo sílikónu, podložky 6 a matice 7. Potrubná tepelnoizolačná priechodka je znázornená ako súčasť skrine plochého vákuovćho (nízkotlakového) solámeho kolektora, čo umožňuje tepelne odizolovaný prechod potrubia 13 (ktorým preteká teplonosná kvapalina) stenou vane kolektora pri zachovaní vákuovej tesnosti kolektora.Potrubná tepelnoizolačná priechodka podľa vynálezu je použiteľná v konštrukcii plochých kvapalinových vákuových (nizkotlakových) solámych kolektorov, resp. v inej príbuznej oblasti, v ktorej je potrebné viest kovové potrubie z hermeticky vákuovo uzavretej skrine cez jej kovovú stenu tak, aby boli potrubie a materiál steny vzájomne tepelne odizolované a zároveň bola zachovaná vákuová tesnosť skrine v mieste tohto prechodu v rozsahu teplotných a tlakových gradientov a dilatačných pohybov častí solámeho kolektora, prichádzajúcich do úvahy pri prevádzke plochých vákuových (nízkotlakových) solárnych kolektorov ako časti ohrevných kvapalinových systémov.1. Potrubná tepelnoizolačná priechodka, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že jej jadro tvorí mosadzná tvarovka (l) valcového tvaru, ktorá je na jednom konci vybavená závitom, s navlečenou podložkou (6) a nasknitkovanou maticou (7) slúžiacou na ñxácíu jednotlivých častí potrubnej tepelnoizolačnej priechodky. v strednej častí mosadznej tvarovky je odsadený prstence (2) väčšieho priemeru, s nasadeným prstencovým tepelnoizolačným plastovým blokom (4) vybaveným z oboch strán na dosadacích plochách dilatačnokompenzačnými tesneniami (5), tvorenýrni vrstvou sílikónového tmelu, na užšiu časť prstencového tepelnoizolačného plastového bloku (4) je nasunutý druhý prstencový tepelnoizolačný plastový blok (3).2. Potrubná tepelnoizolačná priechodka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dilatačnokompenzačné tesnenie (5) je tvorené tesniacimi krúžkami (8) kruhového prierezu z elastického materiálu s vysokou pružnosťou a tepelnou odolnosťou.3. Potrubná tepelnoizolačná priechodka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na dutej mosadznej tvarovke (l) valcovćho tvaru sa nachádzajú dva výstupky (9) kvádrového tvaru na protiľahlýeh stranách, ktoré zapadajú do vybraní (10) rovnakého tvaru na prstencovom tepelnoízolačnom plastovom bloku(4), zároveň obsahuje na protiľahlých stranách prstencového tepelnoízolačnom plastovćho bloku (3) dva výstupky (ll) kvádrového tvaru, ktoré zapadajú do vybraní (12) rovnakého tvaru na prstencovom tepelnoízolačnom plastovom bloku (3).4. Potrubná tepelnoizolačná priechodka podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dilatačnokompenzačné tesnenie (5) je tvorené tesniacimi krúžkami (8) kruhového prierezu z elastického materiálu s vysokou pružnosťou a tepelnou odolnosťou.

MPK / Značky

MPK: F16L 17/00, F16L 5/02, F24J 2/04

Značky: potrubná, tepelnoizolačná, priechodka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-286527-potrubna-tepelnoizolacna-priechodka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Potrubná tepelnoizolačná priechodka</a>

Podobne patenty