Rotor elektrického motora a spôsob výroby takého rotora elektromotora

Číslo patentu: 286229

Dátum: 09.05.2008

Autori: De Lima Claudio Werner, Von Dokonal Luiz, Möbius Marcos Romeu

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rotor obsahuje: jadro (10) tvorené množstvom kovových lamiel (11) zhotovených z magnetického materiálu
pólové okrajové časti (20) zhotovené z magnetického materiálu a upevnené okolo jadra (10)
rovnaký počet magnetických častí (30) pripevnených medzi pólovými okrajovými časťami (20) a jadrom (10), rotor má svoju valcovú postrannú plochu tvorenú pólovými okrajovými časťami (20), ktoré sú po obvode navzájom predelené, a prostrednými okrajovými časťami (40), usporiadanými medzi každými dvoma priľahlými okrajovými časťami (20) a majúcimi pozdĺž ich pozdĺžneho rozsahu zredukovanú elektrickú vodivosť a zredukovanú magnetickú permeabilitu vzhľadom na jadro (10), prinajmenej v oblastiach spájajúcich dve priľahlé pólové okrajové oblasti (20). Rotor ďalej obsahuje pár koncoviek (50) na pripevnenie pólových okrajových častí (20) k jadru (10).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka konštrukcie rotora bezkefového elektrického motora a spôsobu výroby tohto rotora, nesúceho magnetické časti, ktoré sú umiestnene na vnútornej strane obvodu kruhu a ktoré majú radíálne medzery od laterálneho povrchu rotora.V konštrukcii bezkefového elektromotora sú permanentné magnety pripojené na jadro motora tak, aby boli koncentrovane osadené okolo hriadeľa. V tejto konštrukcii je rotor formovaný pozdĺžne usporiadanými,spoločne sa prekrývajúcirni kovovými lamelami, ktoré tvoria lamínačný zväzok, každá kovová lamela má po obvode rrmoho usporiadaných okienok, ktoré sú angulárne rovnako vzdialené navzájom a taktiež rovnako vzdialené od hriadeľa motora, tieto okná sú usporiadané ku príslušným oknám iných kovových lamiel larninačného zväzku, s cieľom určiť podľa osi priestor, v ktorom sú vsadené a pripojené magnetické časti.V predošlom spôsobe konštrukcie mala každá kovová lamela laminačného zväzku rotora centrálnu časť realizovanú s centrálnym otváraním na nasadenie na hriadeľ motora a mala radiálnu koncovú časť, kde každá bola smerovaná na určené okno kovových lamiel a zároveň boli zlúčené v centrálnej časti z dvoch, na vonkajšej strane umiestnených postupných okien.V tomto predošlom spôsobe konštrukcie sú okná každej lamely rotora umiestnené tak, že dotyčné koncové okraje sú otočené smerom ku obvodovému okraju dotyčnej lamely rotora v pozícii s medzerou od tohto obvodového okraju lamely, s cieľom tam určiť štmktúrnu kruhovú oblasť, spájajúcu dve priľahlé radíálne koncové časti navzájom a s centrálnou časťou laminovania cez medzeru, nachádzajúcu sa medzi priľahlými koncovými okrajmi dvoch postupných okien.Existencia štruktúmych kruhových oblastí povoľuje využitie kovových lamiel, vyrobených v jednom kuse s oknami, ktoré posterióme s formáciou larninačného zväzku rotora deñnujú priestor na osi pre megnetické častice.Zatiaľ čo táto známa konštrukcia pre kovové lamely je adekvátna k veľkosériovej výrobe, je relatívne ľahko vyrobiteľná, má nedostatok dovolených strát využiteľného magnetického toku na indikovanie, ktorý fakt je nekompatibilný s aplikáciou, na ktorú je motor prispôsobený.S touto konštrukciou iba časť celkového magnetického poľa rotora, generovaného magnetmi, vzájomne reaguje s magnetickým poľom statora, a teda ostávajúce pole z celkového magnetického poľa sa stratí vo forme disperzného poľa rotora a vzduchovej medzery. Straty poľa rotora teda nastávajú vzhľadom na prítomnost ocele so štruktúmou funkciou v lamelách rotora v rnagnete a okolí. Tento priestor slúži ako priestor dráhy toku disperzného poľa, ktoré tvorí nevyužité hodnota celkového poľa rotora.Teda cieľom vynálezu je zabezpečiť rotor elektromotora a spôsob na výrobu takého rotora, ktorý eliminuje straty magnetického toku vzhľadom na dísperziu poľa rotora, má vysoký energetický výkon a vysokú spoľahlivosť a môže byť vyrobený s ľahkou, ekonomicky aj priemyselne realizovateľnou konštrukciou, bez zhoršenia integrity a síly motora.Tieto a ďalšie ciele sú dosiahnuté rotorom elektrického motora, ktorý obsahuje jadro, formované množstvom kovových lamiel, ktoré sa osovo a spoločne prekrývajú a sú vyrobené z magnetického materiálu polárne okrajové časti z magnetického materiálu, pripojené okolo jadra a rovnaký počet magnetových častíc,ponechaných medzi polárnymi okrajovými časťami a jadrom, tento rotor pozostáva z vedľajších valcových plôch, ktoré sú po obvode navzájom prerušované medzerami a prostredných častí, realizovaných medzi každými dvoma priľahlými polámymi okrajovýrni časťami, ktoré majú vďaka ich dlhým rozmerom redukovanú elektrickú vodivosť a redukovanú magnetickú permeabilitu vzhľadom na jadro, prinajmenej v oblastiach,spájajúcich dve priľahlé poláme okrajové časti, tento rotor ďalej obsahuje pár koncoviek, ktore udržujú polárne okrajové často s jadrom.Tento vynález ďalej obsahuje spôsob na výrobu rotora elektromotora typu, spomenutého skôr, obsahujúcu nasledujúce kroky a - zaobstaranie každej kovovej lamely s množstvom okienok, pričom každé z nich by malo mať koncové okraje otočené k okrajovým hranám príslušnej kovovcj lamely a všetky hrany všetkých okien by mali byť vytočené k okrajovej hrane príslušnej kovovcj lamely, s koncovými hranamí všetkých okien, ktoré ležia na rovnakom obvode, b - zaobstaranie každej kovovcj lamely z okrajovej hrany motora,prinajmenej v oblastiach radíálne usporiadaných s priľahlýrni koncovými hranarni každého z postupných okien s príslušnou radiálnou prístavbou, ktorá je v rovnakej rovine a ktorá je externá k spomínanej okrajovej hrane c ~ prekrývanie kovových lamiel, tvoriacich nad koncovkou lamínačný zväzok, takže každé oknotýchto lamiel je osova usporiadané k príslušným oknám iných kovových lamiel, určujúcich s koncovkou osový priestor okolo rotora d - vloženie adhezívneho materiálu do osového priestoru (na umiestnenie prvkov) e- vloženie magnetovej časti do každého osového priestoru f- osadenie a pripevnenie ďalšej koncovky na laminačný zväzok už pri súčasnom ponechaní každej z magnetických častí v príslušnom osovom priestore na ich umiestnenie a h - odstránenie každého presahujúceho lúča, takže okrajová hrana kovových lamiel tvorí priečny profil hotového rotora.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude opísaný vzhľadom na pripojené nákresy, v ktorýchobrázok 1 schematicky zobrazuje prierezovú časť rotora s osadenýrni kovovými lamelarni rotorového larninačného zväzku, skonštruovanú podľa predošlého spôsobuobrázok 2 schernaticky zobrazuje prierezovú časť rotora s osadenýrni kovovými lamelami rotorového laminačného zväzku, skonštruovanú podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu v neukončenom stave rotora obrázok 3 schematicky zobrazuje prierezovú časť rotora s osadenými kovovými lamelarni rotorového larninačného zväzku, skonštruovanú podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezu v neukončenom stave rotora obrázok 4 schematicky zobrazuje zväčšenú prierezovú časť už skonštruovanćho rotoraobrázok 5 schematicky v pozdlžnom obraze zobrazuje podľa čiary V-V na obrázku č. 4 už skonštruovaný rotor, vytvorený podľa prvého, alebo druhého uskutočnenia tohto vynálezuobrázok 6 schematicky v pozdlžnom obraze zobrazuje podľa čiary V-V na obrázku č. 4 už skonštruovaný rotor, vytvorený podľa iného prevedenia tohto vynálezuobrázok 7 schematicky čiastočne zobrazuje zväčšený plán obrazu časti kovovej lamely, zobrazenej na obrázku č. 2.Podľa obrázkov obsahuje rotor elektromotora jadro 10, vytvorené množstvom kovových lamiel 11 z magnetického materiálu, ako napr. oceľ, ktoré majú determinovanú elektrickú vodivosť a majú určenú magnetickú permeabilitu a ktoré sú spoločne koncentrické a navzájom sa prekrývajú, lamely tvarujú laminačný zväzok na pripevnenie okolo vyčnievajúcej časti hriadeľa S motora, a súčasne rotor obsahuje pólové obvodové časti 20, pripevnené okolo jadra 10. Medzi každou z daných pólových obvodových častí 20 a jadrom 10 je vytvorený osový priestor 12, ktorý zaberá celý pozdĺžny vyčnievajúci priestor rotora a v ktorom sú ponechané magnetické časti 30, tieto magnety sú obvykle vo forme pozdlžnych plátov, ktoré sú napr. oblúkovité(alebo priamočiare) a ktoré sú umiestnené podľa rovnakého obvodového usporiadania a navzájom sú oddelene.Podľa predošlého spôsobu konštrukcie rotora každá kovová lamela 11 obsahuje stredovú časť 13 realizovanú so stredovým otvorom 14 na osadenie na hriadeľ S motora, okná 15, ktoré sú určené podľa rovnakého obvodového usporiadania a sú rovnako uhlovo vzdialené navzájom a zároveň od hriadeľa S motora, a radiálne koncové časti 16, každú určenú externe k príslušnému oknu 15 a každú zjednotenú do stredovej časti 15 oblasti medzi dvoma priľahlými oknami 15.Okná 15 každého rotorového larninovania majú príslušné koncové okraje 17 obvodovo zahrnuté V rovnakom obvode a smerujú rovnako, ako okrajová hrana 18 príslušnej kovovej lamely 11, ktorá tvorí profil prierezu skonštruovaného hotového rotora.Prekrývanie kovových lamiel 11 s cieľom formovať laminačný zväzok je dosiahnuté tak, že okná 15 každej kovovej lamely 11 sú zoradené s príslušnými oknami 15 iných kovových lamiel 11 larninačného zväzku,tvoria osové priestory 12 na usporiadanie a ñxáciu magnetických častíc 30. Na formácií laminačného zväzku tvorí každé osové usporiadanie radiálnych koncových častí 11 príslušnú pólovú olcrajovú časť 20.Magnetické časti 30 sú ponechané pri jadre 10 s deliacou plochou s ponechaným deliacirn priľnavým materiálom, napríklad ošetriteľným polyrnérorn, ktorý vypĺňa medzery, ktoré sa vyskytujú medzi každou magnetickou časťou 30 a príslušným osovým priestorom 12. Priľnavý materiál má malú elektrickú vodivosť a taktiež malú magnetickú perrneabilitu vzhľadom na rovnaké charakteristiky elektrickej vodivosti a magnetickej penneability jadra.Podľa ilustrácie na obrázku 1 má predošlý spôsob konštrukcie motora koncové hrany 17 okien 15 každej kovovej lamely 11 zahrnuté v obvodovom usporiadaní vnútome určenom vzťahom k tomu, že usporiadanie obsahuje okrajová hrany 18 kovových lamiel 11, s cieľom vnútri vytvoriť štruktúrnu kruhovú oblasť 19, spájajúcu dve priľahlé radiálne koncové časti 16 každej kovovej lamely 11 navzájom a spolu s vnútomou centrálnou časťou 13 medzerou, existujúcou medzi priľahlými koncovými hranami dvoch postupných okienok 15. V tejto konštrukcii určuje laminačný zväzok postranný valcový povrch rotora, ktorý je kovový vďaka ichaxiálnemu roztiahnutiu. Štruktúma kruhová oblast 19 zabezpečuje pripojenie štruktúr, ktoré je dostačujúce na odolanie odstredivých síl na magnetickú hmotu a na oceľovú hmotu, nachádzajúcu sa na magnetoch, ale ktoré umožňuje v tejto oblasti vznik magnetických dráh toku, čo vedie ku stratám kvôli disperzii poľa, spomenutého skôr.S cieľom riešiť problémy strát magnetického toku kvôli dísperzii poľa, existujúcej v predošlom spôsobe skonštruovania je rotor tohto vynálezu skonštruovaný takým spôsobom, že po skončení lamely laminačného zväzku nie sú v štruktúrnej kruhovej oblasti 19, spájajúcej každé dva konce oblastí 16. Tento rotor ma pri najmenej v tomto konkrétnom stave valcovej postrannej plochy s kovovými oblasťami, ktoré majú po obvode medzi sebou vkladané oblasti, obsahujúce prostredníctvom pozdlžnych presahujúcich časti zredukovanú elektrickú vodivosť a zredukovanú magnetickú permeabilitu v porovnani s oceľou, ktorá formuje jadro.Podľa vynálezu je valcová postranná plocha rotora definovaná tak, že každé dve pólové okrajová časti 20 majú po obvode medzi sebou vkladané prostredrié okrajové oblasti 40, ktoré majú najmenej V oblastiach, spájajúcich dve priľahlé okraj ové časti 20 zredukovanú elektrickú vodivosť a zredukovanú magnetickú permeabilitu vzhľadom na jadro 10. Prostredné okrajové časti 40 obsahujú oblasti 41, ktoré spájajú priľahlé pólové okrajové oblasti 20 s prostrednou oblasťou 42.Podľa vynálezu je každá koncová časť 41 prostrednej okrajovej časti 40 vyplnená po obvode medzerami medzi príslušnou prostrednou oblasťou 42 a priľahlými pólovýrni okrajovými časťami 20, spomenuté prostredná oblasť 42 je tvorená napríklad príslušnou okrajovou častou jadra 10, ktorá je po obvode oddelená od protiľalílých pólových oblastí 20, každá oblasť 41 je tvorená osovým priestorom 12 pre magnetickú časť 30,vloženú s adhezívnym materiálom na udržanie týchto magnetických častí 30 (obrázok 4). Tento adhezívny materiál je aglomeračný prostriedok, ako napríklad smola, guma atď., ktorý upevňuje magnetické časti a zabraňuje prípadnému uvoľneniu čiastočiek z tohto miesta a ktorý taktiež zabezpečuje ukončenie postranného povrchu dokončenćho rotora v koncových oblastiach 41.Na výrobu rotora tohto vynálezu je laminačný zväzok tvarovaný uložením prvej kovovej lamely 11 laminačného zväzku na koncovku 50 z páru koncoviek 50, ktoré formujú rotor. Toto uloženie sa uskutočňuje hlavne pomocou smoly, ktorá je nanesená na homú stranu koncovky 50, umiestnenú pod laminačným zväzkom rotora. Koncovky 50 sú vyrobené z materiálu s nemagnetickými vlastnosťami, s cieľom znížiť alebo minimalizovať magnetické pole v týchto koncovkách kvôli disperzii, prechádzaniu cez tieto koncovky a nasledujúcim stratám.Podľa tvaru konštrukcie tohto vynálezu, ako je to zobrazené na obrázkoch 2, 3 a 5, dokončený rotor, ktorý obsahuje jadro 10 a pólové okraj ové časti 20, vyrobené so zväzku zlisovaných kovových lamiel 11, zlučujúcich sa od okrajovej hrany 18 prinajmenej v oblastiach, ktoré sú radiálne zoradene s priľahlými koncovými hranami 17 každého z dvoch postupných okien 15, obsahuje radiálnu presahujúcu časť 60, ktorá je koplanárna a externá ku spomenutej okrajovej hrane 18 a ktorá je vpísaná v obvode, ktorý je koncentrický a extemý,vzhľadom na obsahujúce spomenuté koncové hrany 17, ktoré v tomto súčasnom vyhotovení radiálne prevyšujú okrajovú hranu 18 príslušnej lamely rotora v oblasti, korešpondujúcej radiálnej presahujúcej časti 60. Radiálne presahujúce časti 60 môžu mať akýkoľvek tvar. Vo vyhotovení, v ktorom je kovová lamela 11 v štvorcovom tvare, sú spomenuté oblasti tvorené vrcholovými časťami týchto lamiel. Dimenzovanie kovových lamiel 11 je určené tak, že tieto lamely sú v tvare, majúcom vnútomý priemer statora, ako to vyzerá na kovových lamelách, zobrazených na obrázku 2, alebo takým spôsobom, akoby sa použilo menšie množstvo suroviny pri lisovacom procese. V tomto prípade má kovová lamela 11 svoj tvar lirnitovaný mnohouholníkom, napríklad štvorcom, ktorého strany sú dotykové k nadbytočnému materiálu, externému ku okrajovej hrane 18.Podľa ilustrácii na obrázkoch 2 a 3 je každá lamela rotora tvarovaná, ako keby mala jednu radiálnu presahujúcu časť 60, ktorá je kruhová a postupná a ktorá tvorí lamely rotora s väčším priemerom, ako uvedený priemer už hotového, dokončenćho rotora.Hrúbka každej radiálnej presahujúcej časti 60 je kalkulovaná na zabezpečenie integrity kovovým lamelám 11 počas ich výroby a formovania laminačného zväzku a počas obrábania rotora, bez spôsobenia vysokých strát v materiáli, ktorý tvorí lamely.V možnosti konštrukcie, ilustrovanej na obrázku 3 sa jedna radiálna presahujúca časť 60 zlučuje v každej oblasti radiálne zoradenej s priľahlými hranami 17 každých dvoch radových okien 15 prídavnú výstužovú časť 61, ktorá je radiálna, koplanáma a extemá vzhľadom na túto jednu radiálnu presahujúce časť 60.Podľa ďalšieho spôsobu prípravy tohto vynálezu, ilustrovanom na obrázku 6. je jadro tvorené laminačným zväzkom, pričom každá kovová lamela 11 je zlisovaná tak, akoby mala príslušnú okraj ovú hranu 18 vytvarovanú na určenie radiálnej vnútornej hrany príslušného osového priestoru 12 na umiestnenie magnetických častíc 30. V tomto vyhotovení je radiálna externá hrana každého z týchto osových priestorov 12 určená radiálnou vnútomou hranou príslušnej pólovej okrajovej časti 20, ktorá je radiálne pripevnená s medzerou od jadra 10 po neskoršej formácií, s cieľom vytvoriť osový priestor 12 v tejto medzere na vyplnenie s adhezívnym materiálom na pripevnenie príslušnej rnagnetickej časti 30.Podľa tohto vyhotovenia po formácií larninačného zväzku rotora je v priľahlej oblasti s medzerami medzi každou časťou okrajovej hrany tohto zväzku pripevnená príslušná pólová okrajová čast 20 v tvare rnasívnej topánky, alebo obsahujúca navrstvené lamely, ktore sú navzájom spojené napríklad lepenirn, nitovaním,skrutkovanim atď. V tomto vyhotovení sú topánky individuálne osadené a pripevnené k rotoru ñxačnými časticami 21 (skrutky, nity, lepenie medzi každou podperou a vrchnákmi atď., umiestnené na mieste, ktore minimalizuje straty, zapríčinené hysteréziou a Foucaltovýrni prúdrni), siahajúcirni pozdlžne cez príslušnú pólovú okrajovú čast 20 k páru koncoviek 50, každá koncovka je pripojená priľahlo ku kovovej lamele 11, zabezpečenej na jednom z koncov larninačného zväzku. S cieľom vytvarovať každý osový priestor 12, zabezpečený pomocou topánok je nevyhnutné použitie modulu alebo zariadenia na určenie tvaru koncových stien každého z týchto priestorov tak, ako aj použitie adhezívneho materiálu na pripevnenie daných magnetických časti 30 do týchto priestorov.Podľa vyhotovenia rotora, ilustrovaného na obrázkoch 2. - 5., s cieľom tvarovať rotorový laminačný zväzok po navrstvení kovových lamiel 11 (a po ich zlepeni jednej k druhej, čo minimalizuje straty, spôsobené hysteréziou a Focaultovým prúdom) nad koncovkou 50, zabezpečenou pod laminačným zväzkom, a tým formujúc jadro 10, každý osový priestor 12, vytvorený pozdĺžnyrn zoradenim okien 15 kovových lamiel 11 larninačného zväzku, je zabezpečený adhezívnym materiálom na upevnenie magnetických častí 30 pred ich neskorším umiestnením do týchto osových priestorov 12.V tejto konštrukcii, po pripevnení druhej koncovky 50 a po odosiahnutí pridŕžania a spevnenia magnetických častíc 30 je rotor podrobený procesu odstránenia nadbytku materiálu, ktorý tvaruje kovové lamely 11,napríklad pomocou obrábania rotora, pokial ich koncové hrany 17 nebudú zahrnuté V obvode s priemerom skoro rovnakým k priemeru obvodu, opisujúceho dokončený rotor. Obrábanie laminačného zväzku je vykonávané, pokiaľ nie je dosiahnutý požadovaný priemer rotora, určujúci tvar, ilustrovaný na obrázku 4 s jadrom 10 a pólovými olcrajovými časťami 20.Pripojenie koncoviek k rotorovému larninačnému zväzku a ich vzájorrmé pripojenie môže byť dosiahnuté upevňovacimi časticami 21, ako napríklad nity, skrutky atď.Pri obrábaní laminačného zväzku sú koncové hrany 17 okienok 15 kovových lamiel 11, ktoré tvarujú lamĺnačný zväzok, otvorené do priečneho profilu rotora a v týchto oblastiach sú určené na vybavenie adhezivnym materiálom, ktorý vypĺňa osové priestory 12 na umiestnenie časti.S touto konštrukciou má každá obrobená lamela rotorového laminačného zväzku koncové radiálne časti 12 smerované externe k priľahlým magnetickým častiam 30 a sú pripevnené k centrálnej časti 13 adhezivnym materiálom, ktorý vypĺňa každý osový priestor 12.Vybavenie jednej alebo viacerých radiálnych oblastí 60 od okrajovej hrany 18 každej rotorovej lamely,splývajúcich s obvodom, ktorý určuje konečný požadovaný priemer rotora zabezpečuje mechanickú nehybnosť kovovým lamelám 11 počas ich výroby a umožňuje ich priemyselnú výrobu vo veľkej miere.Vzhľadom na to, že radiálne presahujúce časti 60 kovových lamiel, ilustrovaných na obrázku 2 je malé,tieto kovové lamely môžu byť zlisované súčasne s lamelami statora, čo redukuje čas trvania výroby a minimalizuje straty pri odstraňovaní presahujúcich častí.Riešenie kovových lamiel s vystuženými prídavnými časťami 61, ilustrovanýrni na obrázku 3, má výhodu v tom, že lamely majú silnú a menej (na výrobu) náročnú preciznosť, čo sa týka nástrojov a výrobného procesu.V tvare pri výrobe konfigurácie rotora, ilustrovanom na obrázku 6, po vyrobení lamínačného zväzku, ktorý tvori jadro 10, sú pólové okrajové časti 20 umiestnené a udržané substantýrni prostriedkami, radiálne oddelené od jadra 10, ku koncovke 50, zabezpečenej pod laminačným zväzkom, tieto časti tvoria v tejto medzere osové priestory 12, ktoré budú naplnené adhezívnym materiálom na pripevnenie magnetických častí 30. Po ukončení napĺňania týmto materiálom sa do každého osového priestoru osadzuje magnetická časť 30 pred zabezpečením druhej koncovky 50 a zvyšných častí, uzatvárajúcich usporiadanie. S touto konštrukciou vyrobený rotor nevyžaduje následné neskoršie obrábanie, pretože jeho priemer môže byť určený počas vzáj onmého umiestňovania medzi pólovými okrajovýrni časťami 20 a jadrom 10 na umiestnenie magnetických častíc 30.Adhezívny materiál, použitý medzi koncovkarni 50 a laminačným zväzkom rotora môže byť taktiež zabezpečený medzi kovovými lamelarni laminačného zväzku a má funkciu vyplňania priestorov medzi magnetrni a hranami priestoru na umiestnenie určených magnetických časti v rotore štruktúrne pripevňuje magnetické časti 30 k týmto priestorom, pričom kompenzuje odstredivé a rotačné sily, ktorým sú magnetické časti 30 vystavované redukuje, pri zvlhčovacom efekte alebo pri deforrnácii vrstvy adhezívneho materiálu, vysokoteplotné namáhania (spojené so zmenami teploty rotora a s odlišným koeficientom dilatácie materiálov,ktoré sú prepojené adhezívnym materiálom), ktoré sú generované v magnetických častiach 30 a ktoré sú obvykle deštruktivne (spôsobujúce fragmentáciu, zlomy, uvoľnenie čipov atdĺ) a zároveň udržuje spojené eventuálne fragmentovanie, tvorené zlomami a čipmi z magnetických častíc 30. V tvarovaní rotora v prípade prebytku adhezívneho rriateriálu v osových priestoroch 12 je tento prebytočný materiál odstránený pred dosíahnutím stvrdnutia adhezívneho materiálu. V prípade, že nmožstvo materiálu nie je dostačujúce na vloženie

MPK / Značky

MPK: H02K 1/27

Značky: rotora, takého, elektrického, výroby, rotor, motora, elektromotora, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-286229-rotor-elektrickeho-motora-a-sposob-vyroby-takeho-rotora-elektromotora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotor elektrického motora a spôsob výroby takého rotora elektromotora</a>

Podobne patenty