Obrábací stroj na mechanické opracovanie symetrických a asymetrických predmetov a strojový obrábací systém

Číslo patentu: 285656

Dátum: 27.04.2007

Autor: Wiemers Karl-heinz

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka obrábacieho stroja na mechanické spracovanie symetrických a asymetrických obrábaných predmetov. Tento systém obrábacieho stroja sa skladá z troch základných modulov, upínacieho lôžka (3), magneticky podperného a upnuteľného upínacieho zariadenia (7) a magnetického kruhového držiaka (11). V upínacom lôžku (3) sa nachádzajú upínacie elementy (6), ktoré sú prednostne vyrobené ako hybridové magnety, t. j. ktoré svojím spôsobom pôsobenia predstavujú kombináciu E- a P- magnetov. Magneticky upnuteľná a podperná jednotka sa skladá zo základovej dosky (8), nosného kruhu (9) a upínacej dosky (10). Počas pracovného stavu leží celé upínacie zariadenie (7) na upínacom lôžku (3), počas presúvania a uvádzania do pozície je upínacie zariadenie (7) magnetickým prídržným kruhom (11) držané vo vysunutom stave, čo nasleduje pomocou zdvíhacích magnetov (3), presúvanie a uvádzanie do pozície sa uskutočňuje pomocou hnacích magnetov (14).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka obrábacieho stroja na mechanické spracovanie symetrických a asymetrických obrábaných predmetov, ako aj strojového obrábacieho systému.Doteraj ší stav technikyMechanické spracovanie obrábaných predmetov sa vykonáva na obrábacích strojoch, ako je sústruh, fréza alebo vŕtacie zariadenie, pričom sa rovnako stali známe i tzv. výrobné systémy a začínajú sa používat CNC obrábacie stroje.V praxi sa používa zapojenie obrábacích strojov alebo tiež strojových systémov do výrobných liniek, aby sa znížili vedľajšie časy pri mechanickom spracovaní a tým sa zvýšila produktivita a rovnako výrobné možnosti.Na splnenie týchto požiadaviek už boli znázomené riešenia, ktoré sa týkajú takých postupov, ako je upínanie a uvoľňovanie obrábaných predmetov na obrábacích doskách, posun obrábaných predmetov do polohy k obrábaciemu nástroju, možnosti prestavania od spracovávaných obrábaných predmetov k obrábaciemu stroju a rovnako možnosti náhonu.Patent DE - OS 21 02 234 sa takto vzťahuje na prenos pohybu obrábacieho náradia na jednej výrobnej linke, ktorá sa privedie na jednom transportnom páse do vopred určenej pozicie.Dosiahne sa toho tým spôsobom, že sa ako zdroj energie použije niekoľko striedavo pôsobiacich a budúcimi impulzmi vzájorrme pôsobiacich primámych a sekundámych časti pri už známych lineámych motoroch. Primáme časti sa rozložia jednotlivo alebo v skupinách na výrobnú linku tak, aby medzi nimi boli medzery, sekundárne časti sú prirazené k nosiču náradia. Primáme časti, ktoré sú zoradené v skupinách, k sebe ležia paralelne alebo kolmo. Konkréme primárne skupiny sú zapojiteľné na spínači, ktoré sa ovládajú z nosičov náradia striedavou alebo jednosmemou rozvodovou sieťou. Každá sekundáma časť sa skladá z dosky s vysokou magnetickou vodivosťou, ktorá je otočená k primámej časti, na ktorej je doska s vysokou elektrickou vodivosťou, a obe sú dlhšie ako každá rovnako usporiadaná primáma časť. Do dosky s vysokou elektrickou vodivosťou sú priečne uložené dva paralelné krúžky s vysokou magnetickou vodivosťou, a každý z týchto prúžkov je širší, ako je šírka drážky primámej časti a ich vzájomná stredová vzdialenosť zodpovedá vzdialenosti oboch opačných pólov primámych časti.Pri tomto riešení vznikne medzi nosičom náradia a dopravným pásom vzduchový nárazník, a ako pohon sa použije už známy lineámy motor.Upínanie alebo zdvihanie obrábaných predmetov pomocou magnetickej upínacej dosky je známe a patent EP 0357904 A l opisuje magnetickú upinaciu dosku, ktorá môže bezpečne držať nielen obrábane predmety z rôznych materiálov, ale ktorej povrch je utvorený aj tak, že na žiadnom mieste nechýba podoprenie obrábacieho predmetu, ale je umožnený istý a kvalitný presun vákua a rovnako prenikanie vzduchu bez prekážky.Ďalej sú opísané dve formy vyhotovenia. Pri jednej forme vyhotovenia sú drážky alebo vývrty vytvorené V magnetických pólových úsekoch medzi pólovými vedeniami skladajúcimi sa z materiálu, ktorý nie je feromagnetický, a tieto drážky alebo vývrty sú vyplnené jemne poréznym slinutým kovom, ktorý v tomto pripade nie je feromagnetický.S týmito opisanými kombináciami vákuovomagnetickej upínacej dosky je sice dosiahnuté upnutie pomocou magnetických sil, ale ďalšie možnosti, ako napr. nastavenie polohy alebo spôsob uloženia obrábaného predmetu na upínacej doske, týmto riešením nie sú umožnené.Patentom EP 0637482 Al je znázomený postup na nastavenie nosiča obrábacieho náradia pri obrábacom stroji a rovnako príslušného nosiča obrábaného náradia, pri ktorom sa nosič obrábaného predmetu dostane do pozicie, ktorá sa blíži požadovanej pozícii a je V nej pevne upevnený a na záver je jeho skutočná pozicia určená pomocou aspoň dvoch polohových značiek, ktoré sú umiestnené na nosiči obrábaného predmetu. Rozmeranie obrábaných predmetov upnutých na nosiči obrábacieho náradia nasleduje v meracom mieste, ktoré je na toto špeciálne vybavené. Tieto zamerané údaje sa prenesú na spracúvavajúci stroj. Efektívna dĺžka obrábaných predmetov na spracúvavajúcom stroji môže byť potom vypočítaná z pozicie polohových značiek. Dalej je navrhnutý nosič obrábacieho náradia, ktorý má aspoň dve polohové značky, ktoré sú od seba rozmiestnené v horizontálnej vzdialenosti na účely zaznamenania jeho polohy v X a Y smere a rovnako jeho prípadnej polohy okolo osi Z.Tento postup sa vzťahuje na nastavenie nosiča obrábacieho náradia v obrábacom stroji, ale realizácia tohto postupu je veľmi náročná, plánované upínacie časti slúžia na upnutie a fixáciu nosiča obrábaného predmetu, pričom má samotné upnutie nasledovať mechanicky, prednostne silou spružiny a uvoľnenie nasleduje pneumatický.Opisané známe riešenia sa týkajú iba jednotlivých častí postupu alebo priebehu postupu pri obrábacích strojoch, nie sú tu umožnené kombinované postupy alebo viac súvislo prebiehajúcich postupov.Úlohou predloženého vynálezu je vypracovať systém obrábacieho stroja na trieskové spracovanie symetrických a asymetrických obrábaných predmetov, ktorý umožňuje prisun obrábaných predmetov do upinacích zariadení v systéme, ich vzájomné nastavenie a posuvný pohyb, pričom je nastavenie polohy obrábaných predmetov realizované pomocou CNC - systému, ktorý má vplyv na obrábacie nástroje, magnetické zdvihacie sily, hnacíe sily a obrábacie sily a rovnako na mechanický posun.Systém obrábacieho stroja podľa vyhotovenia vynálezu sa skladá zo strojového základu so strojovým portálom, stojacim v pracovnej polohe, ktorý sa opiera zo strany o základňu stroja a presahuje strojový fundament. K vynálezu náleží rovnako dvojité priradenie portálov, pri tomto spôsobe použitia sú portály obojstranne priradené kzákladni stroja, presahujú ho, opierajú sa o strojový fundament a majú zariadenie na prísun obrábacieho nástroja.Základňa stroja je vybavená tak, že má na prísun a vedenie upinacieho zariadenia upínacie lôžko, ktoré je svojou pozdĺžnou osou strojového základu, teda X osou, nastavovateľné.l( upínaciemu lôžku patri upínacie zariadenie, ktoré je možné magnetický podopriet, obrábať a polohovo nastavovat a ktorým je umožnené, aby boli prijimané obrábané predmety upnuté na upínacej doske, aby sa celé upínacie zariadenie pomocou magnetických sil zdvihlo, nastavilo a polohovo nastavilo a rovnako kleslo, magnetický sa upälo pomocou upinacieho lôžka, prednostne pomocou hybridných magnetov.K vynálezu rovnako patrí, že upínacie zariadenie je vybavené magnetickým kruhovým držiakom, ktorý sa môže otvorit na prísun upínanej jednotky a ku ktorému sú príradené zdvíhacie a poháňacie magnety.Stupeň voľnosti medzi magnetickým kruhovým držiakom a nosným kruhom upínacej dosky je zvolený tak, že cele upínacie zariadenie môže byt rotačne a aj planetáme zavedené a umiestnené. Je teda zabezpečené, že celé upinacie zariadenie môže byt horizontálne k X a Y osi a rovnako okolo svojej vlastnej osi, osi Z, zavedené a umiestnené podľa potrebnej pozície proti spracovávajúcemu náradiu. Horizontálne nastavenie v smere X osi prebieha dodatočne cez aretačnú skrutku, ktorá sa nachádza v upinacom lôžku a pomocou ktorého môže byť cele upínacie zariadenie s príjimacim ložiskom obrábaného náradia zavedené po X- osi k obrábanému náradiu.Horízontálna regulácia po smere X osi nasleduje dodatočne magnetický podporeným priečnym transportom základne stroja.l( vynálezu patrí rovnako, že portály môžu byt po Xosi a aj po Y- osi teleskopicky presunuté k celému systému obrábacieho stroja a základ stroja je prednostne, až na upinaciu dosku, priradený k zvláštne vybavenému montážnemu kanálu pod podlahou.V rôznych variantoch vyhotovenia a rozmerov vybavenia základne stroja je magnetický kruhový držiak vystužený konkrétnymi nosnými podperami, ktoré sú napr. uložené na kladkách základne stroja.Systém obrábacieho stroja podľa vyhotovenia vynálezu sa týmto vyznačuje základnými modulrni upínacieho lôžka,jedným zo základovej dosky, jedného nosného prsteňa a jedného upínacieho zariadenia, skladajúceho sa z upínacej dosky a rovnako z magnetického upínacieho držiaku, ktorý je spojený s upinacím lôžkom a obopina základnú dosku upínacieho zariadenia, s ktorou je upínacie zariadenie efektiwie spojené a otočné zobrazené.V upinacom lôžku sú rovnako plánované upínacie elementy a magnetický kruhový držiak je vybavený zdvíhacími a hnacimi magnetmi. Prestavovanie a umiestňovanie upínacieho zariadenia nasleduje v zdvihnutom, to znamená voľnom stave, pretože existujúce zdvíhacie magnety upínacie zariadenie od upínacieho lôžka zdvíhajú takým spôsobom, že medzi týmito oboma časťami a rovnako medzi základovou doskou a magnetickým kruhovým držiakom vzniknú vzduchové medzery, takže nasleduje bezdotykové uloženie do obrábacích polôh.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie vlastnosti a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu príkladu vyhotovenia, ktorý sa nachádza na pripojených obrázkoch, kde na obr. l je uvedené základné znázomenie systému obrábacieho stroja, čiastočne v priereze,na obr. 2 je pohľad zhora na obr. l,na obr. 3 je znázomenie magnetického kruhového držiaku ako dvojitého kruhového držiaku,na obr. 4 je magnetický kruhový držiak v kombinácii s pridržným magnetom a pohonnými jednotkami,na obr. 5 je pohľad rezu základovej dosky s úplným prekrytím magnetu pri kombinovaných nosných/-pridržných magnetových-a pohonných jednotkách,na obr. 6 je pohľad rezu základovej dosky s čiastočným prekrytim pri kombinovaných nosných/-pridržných magnetových-a pohonných jednotávhk, na obr, 7 je pohľad na kombináciu základovej a rotorovej dosky ana obr. 8 je pohľad na oddelenú základovú a rotorovú dosku.Celkový pohľad na kompletný systém obrábacieho stroja znázorňuje obr. l, pričom zobr, 1 je zrejmé, že v tomto znázomenom systéme obrábacieho stroja ide o frézu alebo o vŕtaci stroj, a zámeme je tu zvolené základne znázomenie.Základňa 1 stroja je znázomená ako lôžko stroja, ktoré stojí na strojovom fundamente 2 a ktoré je magnetický podoprené na priečnych vedeniach 20, kde je tiež polohovo nastavovateľné a má rovnako na svojej homej strane zvláštne vyhĺbenie, do ktorého môže byt upínacie lôžko 3 uložené a polohovo nastavené. Vnútri upínacieho lôžka 3 sa nachádza aretačná skrutka 4, ktorou je umožnený pozdlžny pohyb upínacieho lôžka 3. Tento pozdlžny pohyb je pohyb po smere X- osi a je vykonaný pohonom, ktorý tu nie je bližšie znázomený.Portál 5 alebo portály 5 presahujú systém obrábacieho stroja a sú jednostranne spojené so strojovým fundamentom 2 a môžu byť na druhej strane magnetický opreté cez priečne vedenie 20 a teleskopicky polohovo nastavené do Y smeru. Na portáloch 5 sú pritom plánované zodpovedajúce upevnenia na obrábacie nástroje, ktoré kvôli prehľadnosti nie sú bližšie znázomené, pretože nepatria bezprostredne k predmetu vynálezu.Pri modeli upínacieho lôžka 3 sú v homej časti, to znamená vôbec nie na klzných plochách upínacieho lôžka 3, ale na jeho upínacej ploche, upínacie elementy 6, ktoré sú prednostne zobrazené ako hybridové magnety, to znamená, že v svojom spôsobe účinku znázorňujú kombináciu zloženú z E - a P - magnetov (elektro- a permanentné magnety).Druhý základný model systému obrábacieho stroja je magnetický opomé a upnuteľné upínacie zariadenie 7, ktoré sa skladá zo základovej dosky 8, nosného kruhu 9 a upínacej dosky 10.Na obr, l je toto upínacie zariadenie 7 v širšom zmysle vo visutom stave, toto znázomenie je zvolené preto, aby boli zreteľné jednotlivé elementy celkového systému. V praxi, počas procesu spracovávania, leží celkové upínacie zariadenie 7 na upinacom lôžku 3, alebo je počas nastavenia polohy magnetickým kruhovým držiakom ll držané vo vysunutom stave. Tento magnetický kruhový držiak 11 znázorňuje treti základný model systému.Upinacia doska 10, ktorá je podľa konfigurácie obrábaných predmetov vymeniteľné, je pritom bežne vybavená zodpovedajúcimi pozdlžnymi a priečnyrni upínacimi drážkami, na ktorých sú priamo alebo nepriamo spracovávané obrábané predmety upnuté. Také nasadenie a upnutie obrábaných predmetov môže byť vykonané vsystéme stroja alebo aj mimo neho, pričom potom môže byt celé upínacie zariadenie 7 ako doska obrábaného predmetu Vybraté zo systému obrábacieho stroja a po jeho osadeni opät do systému vložené.Magnetický kruhový držiak l je upevnený na upinacom lôžku 3 a prečníeva základovú dosku 8 upínacieho zariadenia 7, pričom je základová doska 8 dimenzovana tak,aby bol medzi ňou a magnetickým kruhovým držiakom ll definovaný, konštantne udržíavaný odstup.Analogicky má homá časť 12 magnetického kruhového držiaka 11 rovnako definovaný odstup k nosnému kruhu 9.Tým sú k dispozícii dostačujúce stupne voľnosti, ktore zaručujú, že celé upínacie zariadenie 7 môže byt polohovo nastavene a umiestnené tak, aby vždy zodpovedalo požadovaným podmienkam.V homej časti magnetického kruhového držiaku 11 sa nachádzajú zdvíhacie magnety 13 a hnacie magnety 14,ktoré sú striedavo svojimi pôsobiacimi plochami priradené k základovej doske 8.V rôznych systémových vyhotoveniach môže byt celý systém obrábacieho stroja so svojím upínacím zariadením 7 a magnetickým kruhovým držiakom 11 podopretý na strojovom základe 2 nosnými podperami, ktoré sa nachádzajú pod magnetickým kruhovým držiakom 11, a kladkami 16,čo znázorňuje dodatočné uloženie, ktoré má pozitívny vplyv na celý priebeh spracovania.Vybavenie a priradenie upínacej dosky 10 k magnetickému kruhovému držiaku 11 je znázomené v podstate rovnako ako na obr. 2, pričom je znázomený 17 Y smer a 18 X smer. Rotačné symetrické prestavenie (regulovanie) celkového upínacieho zariadenia 7 je znázomené smerom šípky 19, upresňujc rotačný pohyb upínacieho zariadenia 7 okolo jeho osi po smere Z.Z tohto znázomenia na obr. 2 rovnako vyplýva, že celá základňa 1 stroja môže byť zobrazená tiež s priečnymi vedeniami 20, ktorými je rovnako magnetický podopretá a polohovo nastaviteľná k portálom 5.Usporiadanie zdvíhacích magnetov 13 a hnacích magnetov 14 rovnako vyplýva z obr. 2. Sú rozmiestnené striedavo po obvode na stranách magnetického kruhového držiaku 11 a slúžia na zdvihnutie celého upínacieho zariadenia 7 a rovnako na jeho presunutie do už opísaných rovín horizontál.Základová doska 8 môže byt zhotovená z rozdielneho materiálu, pochopiteľne musi byť časť tohto materiálu magnetická.Upínacie lôžko 3 je z poľa pôsobnosti portálu (portálov) 5 nastaviteľné aretačnou skrutkou 4 tak, aby spracovávané obrábaně predmety mohli byt natiahnuté a upnuté na vymeniteľnú upínaciu dosku 10.Variabilitou celého systému vrátane upínaných obrábaných predmetov na upínaciu dosku 10 je možné spracúvavąiúce obrábané predmety umiestniť k príslušnému náradiu na portály 5, a to sa podľa technologických požiadaviek môže mnohonásobne opakovat.Upínacie zariadenie 7 sa nachádza pri spracovávaní v spustenej polohe, to znamená, Základová doska 8 je položená na upínacom lôžku 3 a je upnutá pomocou upínacích elementov 6 v tomto upínacom lôžku 3 pomocou ich magnetickej sily.Zdvihnutie je dosiahnuté tým, že upínacie elementy 6,ktoré sú prednostné znázomene ako hybridové magnety, sú prepnute tak, aby sa ích magnetická sila znížila k nule. Súčasne sú aktivované zdvíhacie magnety 13, a celé upínacie zariadenie 7 sa môže v magnetickom kmhovom držiaku 11 dostat do závesného stavu, v ktorom sa kontrolované drží. Rotačné presunutie upínacieho zariadenia 7 V smere šípky 19, smeru Z, je dosiahnuté tým, že sú aktivované hnacie magnety 14, ktoré sa nachádzajú rovnako v homej časti 12 magnetického kruhového držiaka 11 a ktoré premiestnía upínacie zariadenie 7 okolo jeho vlastnej osi po obvodových stranách a planeáme. Po dosiahnutí žiaducej polohy sa zdvíhacie a hnacie magnety 13, 14 prepnú, upínacie elementy 6 sú polarizované a upínacie zariadenie 7 si udrží dosiahnuté umiestnenie.Jednotlivé vsadené magnety sú riaditeľné tak, že napr. zdvíhacie magnety 13 tvoria na základe feromagnetických ťažných síl vzduchovú medzeru medzi homou časťou 12 magnetického kruhového držiaka 11 a základovou doskou 8 a túto vzduchovú medzeru istia. Týmto spôsobom istia rovnako vzduchovú medzeru medzi základovou doskou 8 a magnetickým kruhovým držiakom 11 k upínacíemu lôžku 3.Zvolené usporiadanie magnetov a ich ustálenie zaisťujú, že magnetické sily môžu byt dane k dispozícii bez výkonu. Vysunuté upínacie zariadenie 7 tak môže bez ďalších hybných elementov, ako sú ozubené tyče, valcovć skrutky,lineáme motory alebo podobné, a bez ďalších médií ako vzduch, olej alebo podobné, rotačne a planeáme polohovo nastavené a umiestnené.Hlavné výhody riešenia vyhotovenia vynálezu spočívajú v skrátení času opracovávania na obrábacích strojoch,pretože sa prípravné časy strojov môžu vzhľadom na rýchle umiestnenie obrábaného náradia veľmi skrátiť. Uvoľňovanie a upínanie upínacieho zariadenia prebieha bez ďalších zariadení, iba pomocou magnetických síl. Pretože umiestňovacie pohyby nasledujú bezdotykovo, nie sú potrebné žiadne mazivá medzi základovou doskou 8 a prijímacím lôžkom 3. Tieto umiestňovacie pohyby nasledujú rovnako medzi konštrukčnými celkami (montážnymi skupinami) bez opotrebenia, čo značne zvyšuje a pozitívne ovplyvňuje pokojný chod a životnosť.Ďalšia výhoda opísaného systému obrábacieho stroja spočíva v tom, že upínacie zariadenie 7, znázomené ako kompaktný montážny celok, môže byt v systéme obrábacieho stroja vymeniteľné a priradené na iný strojový systém, ktorý je pochopiteľne naprogramovaný rovnakým spôsobom a ktorého umiestnenie prebieha podľa rovnakého systému programovania. Toto vynímanie a priraďovanie do iného systému obrábacieho stroja, ktorý môže byt vytvorený ako robotový systém, ako ďalšia mechanická spracovávacia jednotka alebo tiež ako zariadenie na povrchové nanášanie, charakterizuje tlexibilitu tohto novonavrhnutého riešenia, napr. použitie v prevoditeľných výrobných linkáchNasledujúce vyhotovenia sa vzťahujú na ďalšiu formu vybavenia magnetického kruhového držiaku 11, ktorý je znázomený ako dvojitý magnetický kruhový držiak 11, 12,Opis sa vzťahuje na obr. 3 - 8. V homom magnetickom kruhovom držiaku 11, 12 sú uložené základové dosky 8 a priradené zdvíhacie magnetické jednotky 13 a upínacie elementy 6.V spodnej časti dvojitého magnetického kruhového držiaka 11, 12 sa nachádza rotorová doska 15 a hnacie magnety 14, ktore sú v homej a dolnej časti kruhového držiaka 11, 12.Kombinácia zdvíhacích magnetov 13, upínacích elementov 6 a hnacích jednotiek 14 vyplýva z obr. 2, ktorý ukazuje horné vyhotovenie magnetického kruhového držiaka 11, 12, to znamená, že zdvíhacie magnety 13 sú priradené v striedavom poradí a znázomené na obr. 3, 4, pričom obr. 4 reprodukuje usporiadanie zdvíhacích magnetov 13 a hnacích magnetov 14.Zobrazenie alebo priradenie základovej dosky 8 ku kombinovanýrn zdvihacím/ - hnacím magnetom a rowrako hnacieho magnetu 14 vyplývajú z obr. 5 a 6. Toto usporiadanie má funkciu, že obrábané predmety môžu byt na upínacej doske 10 rotačne a planeárne umiestnené vo zdvihnutom stave.Toto nasleduje cez hnacie magnety 14 a Základová doska 8 je po spustení zdvíhacími magnetmi - upinacími elementmi 6 zaistená proti posunutiu.Na obr. 7 je znázomené, ako môžu byt umiestnené jednotlivé pridržné - pohonné - a nosné elementy, ako sú 6,13, 14 k základovej doske. Toto môže nasledovať formou,pri ktorej sa zvolí kombinácia zdvíhacích a hnacích magnetov 13, 14, ktoré sa potom priradia k základovej doske 8,pričom sú hnacie magnety 14, upínacie elementy a zdvíhacie a prídtžné magnety 6, 13 kombinovane pod základovou doskou 8.Obr. 8 ukazuje vo svojom základnom znázomeni priradenie zdvíhacích magnetov 13 a prichytných elementov 6 k základovej doske 8 a je znázomené, ako je cez rotorovú dosku 15 Základová doska 8 poháňaná. Toto nasleduje spôsobom, že je rotorová doska 15, ktorá je spojená so základovou doskou 8 a s nosnýrn kruhom 9, zdvihnutá cez zdvíhacie magnety 13, cez ktoré sú poháňané hnacie magnety 14,ktoré sú znázomené ako lineáme motory. Po zodpovedajúcom umiestnení alebo presunutí sa spustí Základová doska 8 a rovnako aj rotorová doska 15 a základová doska 8 sa upne upínacími elementmi 6.l. Obrábací stroj na mechanické opracovanie symetrických a asymetrických predmetov, v y z n a č u j ú ci s a tý m ,že v základni (l) stroja je vjeho pozdĺžnom smere, v smere X (18) uložené pojazdne upínacie lôžko (3) s priradeným deleným a výkyvným magnetickým kruhovým držiakom (1 l), v ktorom je uložené upínacie zariadenie (7) vybavené upínaním, zdvíhaním, premiestňovaním a polohovanim vpozdĺžnom smere (18) a priečnom smere (17) pomocou magnetických síl, upínacie zariadenie(7) sa skladá zo základovej dosky (8), usporiadanej nad upínacím lôžkom (3), z upinacej dosky (10) a z nosného knihu (9), usporiadaného medzi základovou doskou (8) a upínacou doskou (10), základová doska (8) je vybavená bočnými, homými a spodnými medzerami v magnetickom kruhovom držiaku (l 1) a je vzhľadom na neho nastaviteľná, upínacie lôžko (3) je na svojej dosadacej ploche vybavené magnetickými upínacími elementmi (6), pomocou ktorých je Základová doska (8) spínaná s upínacím lôžkom(3), a Obrábací stroj ako celok obsahuje aspoň jeden vertikálne polohovo nastaviteľný spolupracujúci strojový portál2. Obrábací stroj podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že v homej časti (12) magnetického kruhového držiaka (11) sú na jeho obvode striedavo usporiadané zdvíhacie magnety (13) a hnacie magnety (14).3. Obrábací stroj podľa nároku l až 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že magnetické upínacie elementy (6) sú vyhotovené ako hybridné magnety, pričom zdvíhacie a hnacie magnety (13, 14) sú vyhotovené ako elektromagnety a/alebo permanentné/ hybridné magnety.4. Obrábací stroj podľa jedného z nárokov l až 3,vyznačujúci sa tým, že základňa (1) stroja je uložená na priečnych vedeníach (20) na pohyb V smere Y (17).S. Obrábací stroj podľa jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúci sa tým, že základňa(l) stroja sna ňom uloženým upínacím lôžkom (3) a spríslušným magnetickým kruhovým držiakom (11) je usporíadaná pod úrovňou roviny podlahy v zvláštnom podlahovom kanáli.6. Obrábací stroj podľa jedného z nárokov l až S,vyznačuj úci sa tým,žeupínacíe zariadenie(7) je ako celok pomocou zdvíhacích magnetov (13) usporiadané na zdvih s vytvorením vzduchovej medzery medzi základovou doskou (8) smerom k upínaciemu lôžku (3) ak homej časti (12) magnetického kruhového držiaka (ll) a v tomto vysunutom stave je upínacie zariadenie (7) pomocou hnacích magnetov (14) usporiadané na prestavenie a polohovanie V smere X (18), v smere Y (17) a otočne okolo osi rotácie Z (19).7. Obrábací stroj podľa jedného z nárokov l až 6,vyznačujúci sa tým, že upínaciezariadenie(7) je ako kompaktná konštrukčná skupina uložené vymeniteľne v základni (l) stroja a vymeniteľné upínacia doska(10) je priraditeľná k inému strojovému systému, pričom tento strojový systém je nume vybavený upínacím zariadením (7) a ďalšie strojové systémy sú vytvorené ako robotové systémy, mechanické obrábacie zariadenia alebo tiež ako zariadenia na nanášanie povrchových vrstiev.8. Obrábací stroj podľa jedného z nárokov 1 až 7,vyzn ačujúci sa tým,že upínaciadoska(10) je podľa konfigurácie obrábaných predmetov pevne alebo vymeniteľne usporiadané v upínacom zariadeni (7).9. Obrábací stroj podľa jedného z nárokov l až 8,vyznačujúci sa tým,žestrojové portály(5) sú na jednej strane pevne spojene so strojovým fundamentom (2), pričom naproti usporiadané podpery strojového portálu (5) sú pojazdne V smere Y (17) uložené na priečnych vedeniach (20).10. Strojový obrábaci systém s obrábacím strojom podľanároku Lvyznačujúei sa tým,že magnetický kruhový držiak (11) je vytvorený ako dvojitý kruhový držiak (l l), v ktorého homej časti je usporiadaná základová doska (8) a v dolnej časti rotorová doska (15).ll. Strojový obrábací systém podľa nároku 10, v y značuj úci sa tým, že vhomej časti magnetického kruhového držiaka (11) sú usporiadané zdvíhacie mangety (13) a magnetické upínacie elementy (6) a V spodnej časti magnetického kruhového držiaka (11) sú usporiadané hnacie magnety (14).12. Strojový obrábací systém podľa nárokov l, 10 a 11,vyzn ač ujú ci sa tým,žezákladovádoska(8) ja hore vybavená zdvíhacimi magnetmi (13) a hnacími magnetmi (14), a dolu je vybavená zdvíhacimi magnetmi(13), hnacími magnetmi (14) aj magnetickými upínacími elementmi (6).

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/26

Značky: asymetrických, opracovanie, strojový, systém, predmetov, symetrických, obrábací, mechanické, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-285656-obrabaci-stroj-na-mechanicke-opracovanie-symetrickych-a-asymetrickych-predmetov-a-strojovy-obrabaci-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obrábací stroj na mechanické opracovanie symetrických a asymetrických predmetov a strojový obrábací systém</a>

Podobne patenty