Systém pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu

Číslo patentu: 285143

Dátum: 19.06.2006

Autori: Kos Ivo, Kuhar Saša, Strmšek Smiljan, Fujs Ernest, Štefanec Erih

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka systému pancierovania okolo otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu. Steny a dvierka (1) tvoria duté kovové puzdro s jedno alebo viacvrstvovými vnútornými a vonkajšími stenami, v ktorom je aspoň jeden otvor (2), ktorého celý obvod je obklopený uzavretým oceľovým rámom, ktorý je pripevnený k vnútornej strane steny alebo dvierok (1) vonkajšej steny bezpečnostnej schránky, na ktorej je navarená základná pancierová doska (4) pozdĺž jedného dlhšieho okraja otvoru (2). Základná pancierová doska (4) spolu s aspoň jednou doskovou časťou (5) a/alebo (6), ktoré sú v nej vo voliteľnej vzdialenosti a prednostne v pravom uhle privarené, tvoria aspoň jednu tuhú a dutú komorovú konštrukciu, ktorá je uzavretá aspoň jednou doskovou časťou (7), ktorá je usporiadaná paralelne so základnou pancierovou doskou (4), a dohromady tvoria jeden dutý priestor (8), do ktorého je vsunutá aspoň jedna vložka (11) alebo vložka (12), alebo vložka (13), alebo vložka (14). Základná pancierová doska (4) a doskové časti (5, 6, 7, 9, 10) sú vyrobené z ohňovzdornej ocele s obsahom aspoň 23 % hmotn. Cr a aspoň 19 % hmotn. Ni, zatiaľ čo vložky (11, 12, 13, 14) sú vyrobené zo spekaného korundu Al2O3.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka systému pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu a zahmuje viac verzií stien a/alebo bezpečnostných zábran pri pokladniach či trezoroch a/alebo konkrétnejšie, viac verzií pancierovania na dvierka, bezpečnostné zábrany alebo steny s jedným alebo viacerými otvormi systému, ktorého pancierové prvky s pomeme malou hrúbkou sú charakterizované materiálom.Podľa medzinárodnej kvalifikácie patentov (ICP) je tento vynález zaradený do skupiny E 05 G l/024 a do F 4 lH 5/02, a navyše do E 06 B 5/10 a do E 04 C 2/02.Technický problém, riešený týmto výnálezom, je taká konštrukcia systému pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu, ktorá bude v rôznych verziách uskutočnenia systému pancierovania okolo otvorov systému zaisťovať charakteristické rysy rovnakej odolnosti proti preniknutiu všetkým komponentným súčastiam bezpečnostných schránok, vrátane otvorov systému, dôsledkom čoho bude zaistená zvýšená úroveň ochrany proti vniknutiu otvormi tohto systému prostredníctvom rôznych typov lupičského náradia (napríklad, elektrických vŕtačiek s voľbou príklepu alebo mechanického rázu, elektrických brúsnych/rezacich, termálnych nástrojov alebo kombináciou lupičských nástrojov a/alebo rôznorodých, špeciálne vyrobených nástrojov), čím bude prienik do bezpečnostných schránok značne obmedzený bez ohľadu na to, kde sú umiestnené otvory tohto systému a súčasne bude celá konštrukcia bezpečnostných schránok kompaktná a jednoduchá, ale so schránkami dobre chránenýini proti vniknutiu.Existujú rôzne známe riešenia na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti imiknutiu,ako sú kancelárske skrine, trezory na peniaze s rôznou úrovňou ochrany, pokladne, Ukladacie trezory, puzdra automatických priehradkových peňažných zariadeni a podobne.Z patentovej prihlášky UK GB 2 060 564 A je známe riešenie bezpečnostného kontajnera (či prepravnika), ktorý sa používa na prenášanie a/alebo doprave cenných veci z miesta na miesto a je navrhnutý tak, aby ho ochraňoval proti nepovolenému a/alebo zakázanému pristupu. Tento kontajner je skonštruovaný z podlahovej časti, častí dvoch bočných stien, častí dvoch koncových stien a strechovej časti. Jedna z časti bočnej steny má dvierka, núdzový priechod a okienko na peniaze, zatiaľ čo strechová čast má Ventilačné otvory. Čast bočnej steny obsahuje rad od seba rozmiestnených vertikálnych súčastí, skladajúcich sa z kovových dosiek zvarených medzi dvoma kovovými časťami v tvare T. Dané časti majú vonkajšiu stenu jednej hrúbky,ktorá je k ním privarená vertikálnymi zvarmi, a vnútomú stenu dvojitej šírky, ktorej vnútomá doska je privarená ku každej súčasti prostrednictvom vertikálneho zvaru, zatiaľ čo vonkajšia doska je privarená k vnútomej doske.V najrozšírenejšie používanom riešení je pancierová časť okolo otvorov systému vyrábaná z rovnakej pancierovej dosky (ale tiež aj pancierového plechu, pozn. prekl.) a výplne ako zvyšok stien a dvierok danej schránky, len s tým, že táto pancierová časť je hrubšía a/alebo vystužená. Hoci toto riešenie je jednoduché a nie je drahé, má nevýhodu, keď je otvor systému umiestnený blizko kĺbových okrajov dvierok a plášťa, kde V tomto prípade toto známe riešenie nezaisťuje rovnaké charakteristiky odolnosti otvorovsystému proti prieniku oproti ostatným komponentnýrn súčastiam danej bezpečnostnej schránky.V ďalšom známom riešení je pancierová časť okolo otvorov systému vystužovaná korundovou pancierovou doskou. Napriek tomu, že to ponúka dobrú odolnost proti elektrickému brúseniu/rezaniu a termálnym lupičským nástrojom, toto známe riešenie má nevýhodu v dôsledku svojej nízkej odolnosti proti elektrickým nástrojom s voľbou mechanického rázu.Existuje ešte jedno známe riešenie, v ktorom je pancierová časť okolo otvorov systému vystužená pancierovou oceľovou doskou s vysokým obsahom mangánu. Toto známe riešenie takisto ponúka vysokú odolnosť proti nástrojom s voľbou mechanického rázu, ale jeho nevýhodou je to, že súčasne neponúka dostatočnú odolnost proti elektrickému brúseniu/rezaniu a termálnym lupičským nástrojom.Nevýhodou, ktorá je všetkým uvedeným riešeniam spoločná, je to, že ponúkajú odolnost len proti niektorým typom lupičských nástrojov, nie proti všetkým známym, čo súčasne tiež predstavuje neriešený technický problém.Prítorrmý vynález eliminuje uvedené nevýhody známych riešeni. Podľa tohto vynálezu je opisovaný technický problém riešený prostredníctvom systému pancierovanía okolo otvorov systérnu bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu.Vynález sa teda týka systému pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu, ktorých steny a dvierka tvoria duté kovové puzdro s jedno alebo viacvrstvovými vnútomýrni a vonkajšími stenami, v ktorom je aspoň jeden otvor, ktorého celý obvod je obklopený uzavretým oceľovým rámom, ktorý je prípevnený k vnútomej strane steny alebo dvierok vonkajšej steny bezpečnostnej schránky, na ktorej je navarená základná pancierová doska pozdĺž jedného dlhšieho okraja otvoru. Podstatou vynálezu je, že základná pancierová doska spolu s aspoň jednou doskovou časťou, ktorá alebo ktoré sú na nej vo voliteľnej vzdialenosti a výhodne V pravom uhle privarené, tvoria aspoň jednu tuhú a dutú komorovú konštrukciu, ktorá je uzavretá aspoň jednou doskovou časťou, ktorá je usporiadaná paralelne so základnou pancierovou doskou,a dohromady tvoria dutý priestor pozdĺž celej dĺžky tejto komorovej konštrukcie, ktorá je umiestnená aspoň pozdĺž jedného okraja otvoru a ktorá spojuje vnútomú a vonkajšiu stenu bezpečnostnej schránky alebo dvierok, do dutého priestoru pozdĺž jeho celej dĺžky je vsunutá aspoň jedna vložka, ktorá je vyrobená z aspoň jednej alebo viacerých vrstiev a z jedného alebo viacerých za sebou nasledujúcich,tesne zlícovaných blokov, a kde komorová konštrukcia s dutým priestorom a vložka alebo vložky majú rovnaký prierez pravidelných alebo nepravidelných geometrických foriem a ďalej tým, že dutý priestor v komorovej konštrukcii je otvorený na obidvoch zakončeniach alebo uzatvorený aspoň na jednom svojom zakončení pomocou doskovej časti alebo doskovej časti, pričom Základná pancierová doska a doskové časti sú vyrobené z ohňovzdomej ocele s obsahom aspoň 23 hmotn. Cr a aspoň l 9 hmotn. Ni, zatiaľ čo vložka alebo vložky je/sú vyrobené zo spekaného korundu A 120 s čistotou najmenej 92,5 .Výhodne je, ak pri viacvrstvom zostaveni vložiek sú dané vrstvy spojené pod voliteľným uhlom a pozdĺž svojich celých spojených povrchov.Výhodne je tiež, ked sú vložky vsunuté do komorovej konštrukcie spolu s elastickou výplňou s minimálnou vôľou alebo s tesným uložením.Otvor systému v stene alebo dvierkach schránky má ľubovoľný tvar a priečny a pozdlžny prierez.Doskovou časťou sa rozumie tiež pancierová p 1 echová časť s rôznymi tvarmi a veľkosťami. Tieto doskové súčasti sú vyrobené zrovnakého materiálu, ako je základná pancierová doska, alebo môžu byť vyrobené zodlišného materiálu, čo tiež platí pre vložky používané na rôzne možné verzie uskutočnenia tohto vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochUskutočnenia predloženého vynálezu budú teraz ďalej podrobne opisané prostredníctvom príkladu a pomocou odkazu na príslušné sprievodné schematicke výkresy, na ktorýchobr. l - znázorňuje prvú verziu základnej konštrukcie systému pancíerovania otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu, v čiastočnom pozdĺžnom reze, obr. 2 - znázorňuje to isté čo na obr. l, ale v priečnom reze A-A, obr. 3 - znázorňuje to isté čo na obr. l, ale druhú verziu základnej konštrukcie, obr. 4 - znázorňuje to iste čo na obr. 3, ale v priečnom reze B-B, obr. 5 - znázorňuje to isté čo na obr. 1, ale tretiu verziu základnej konštrukcie, obr. 6 - znázorňuje to isté čo na obr. 5, ale v priečnom reze C-C, obr. 7 - znázorňuje to isté čo na obr. 1, ale štvrtú verziu základnej konštrukcie, obr. 8 - znázorňuje to isté čo na obr. 7, ale v priečnom reze D-D, obr. 9 - znázorňuje prve uskutočnenie systému pancierovania otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu podľa tohto vynálezu, v čiastočnom pozdlžnom reze, obr. 10 - znázorňuje to iste čo na obr. 9, ale v pozdlžnom reze E-E, obr. 11 - znázorňuje to isté čo na obr. 9, ale v pozdĺžnom reze F -F , obr. 12 - znázorňuje to isté čo na obr. 9, ale druhé uskutočnenie podľa vynálezu, obr. 13 - znázorňuje to isté čo na obr. 12, ale v priečnom reze G-G, obr. 14 - znázorňuje to iste čo na obr. 12, ale v priečnom reze H-H, obr. 15 - znázorňuje to isté čo na obr. 9, ale tretie uskutočnenie podľa vynálezu, obr. 16 - znázorňuje to isté čo na obr. 15, ale v priečnom reze I-I, obr. 17 - znázorňuje to iste čo na obr. 15, ale v priečnom reze J-J, obr. 18 - znázorňuje to isté čo na obr. 9, ale štvrte uskutočnenie podľa vynálezu, obr. 19 - znázorňuje to isté čo na obr. 18, ale v priečnom reze K-K, obr. 20 - znázorňuje to isté čo na obr. 18, ale v priečnom reze L-L.Štyri verzie základnej konštrukcie systému pancierovánia na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu, znázomené na obr. l - 8, nie sú zakladajúce časti tohto vynálezu. Tieto verzie sú obsiahnutés cieľom uľahčiť lepšie porozumenie tohto vynálezu, ktoreho uskutočnenia sú znázomené na obr. 9 - 20.Obr. 1 a obr. 2 znázorňujú prvú, základnú verziu uskutočnenia systému pancierovania. Otvor 2 systému v stene alebo dvierkach neznázornenej a neopisovanej schránky je upuzdrený pomocou základnej pancierovej dosky (či pancierového plechu, ďalej len pancierová doska) 4, ktorá je pripevnená k vnútomému povrchu steny alebo dvierok 1 vonkajšej steny schránky takým spôsobom, že je umiestnená vnútri rámovej alebo nosnej konštrukcie príslušnej steny či dvierok 1. Vnútomá časť rámovej konštrukcie steny alebo dvierok 1 je celkom zaplnená výplňou 3, vystuženou pomocou neznázomenej a neopisovanej armatúry, ktorou sú takisto vyplnené iné komponentné súčasti schránky. V niektorej inej verzii uskutočnenia môže byt základná pancierová doska 4 umiestnená a pripevnená takisto na vnútorný povrch steny alebo dvierok 1 vonkajšej steny danej schránky a môže byt vyrobená z jednej, dvoch alebo viac častí. Základná pancierová doska 4 je vyrobená z ohňovzdomej ocele, obsahujúcej viac ako 23 hmotn. Cr a viac ako 19 hmotn. Ni.Obr. 3 znázorňuje druhú, zdokonalenú verziu základnej konštrukcie systému pancíerovania, ktorá sa odlišuje od toho, ktorý je znázomený na obr. l a obr. 2 v tom, že má okolo otvoru 2 pancierové doskové časti 5, ktoré sú vyrobené z rovnakého materiálu, ako je základná pancierová doska 4, a sú navarené na základnej pancierovej doske 4 alebo k nej iným spôsobom pripevnené v pravom alebo nejakom inom uhle. Doskové časti 5 môžu byt vyrobene z viac kusov alebo môžu byť vyrobené ako jediný kus formujúci jedinú kostru. Systém pancierovania podľa tejto verzie uskutočnenia ponúka zvýšenú odolnost proti termálnym lupičským nástrojom a nástrojom s voľbou mechanického nárazu.Obr. 5 a obr. 6 znázonäujú tretiu, zdokonalenú verziu základnej konštrukcie systému pancierovania, ktorá sa odlišuje od skôr opísanej druhej verzie v tom, že má okolo otvoru 2 systému takisto doskové časti 6 navarené na základnú pancierovú dosku 4. Doskové časti 6 môžu byt vyrobené z viacerých jednotlivých kusov alebo môžu byt vyrobené ako jediný kus a sú navarené na základnej pancierovej doske 4 alebo k nej iným spôsobom pripevnené v pravom uhle sú vyrobené z rovnakého materiálu ako doskové časti 5 a základná pancierová doska 4, čím v tejto verzii uskutočnenia formujú spolu s doskovýrni časťami 5 v priečnom priereze vertikálny tvar U. V niektorom inom uskutočnení môžu byt časti 6 navarené na základnej pancierovej doske 4 v nejakom inom tupom alebo ostrom uhle. Táto verzia uskutočnenia ponúka ešte vyššiu odolnost proti temqálnym lupičským nástrojom a nástrojom s voľbou mechanického nárazu, ako skôr opísané dve verzie.Obr. 7 a obr. 8 znázorňujú štvrtú, zdokonalenú verziu základnej konštrukcie systému pancierovania, ktorá sa odlišuje od skôr opísanej tretej verzie v tom, že má na doskové časti 5, 6, okolo otvoru 2 systému privarenú alebo iným spôsobom pripevnenú takisto doskovú časť 7 v jednom alebo viac kusoch, ktorá prebieha paralelne so základnou pancierovou doskou 4, takže všetky časti dosky spolu formujú v priečnom priereze profil v tvare komory pravidelnej obdĺžnikovej formy, s dutým priestorom 8 pozdĺž celej dĺžky,ktorý môže byt na obidvoch stranách uzavretý pomocou doskovej časti 9 na jednej strane a doskovej časti 10 na druhej strane. V niektorom inom uskutočnení môžu byťdoskové časti 7,9 a 10 pripevnené takisto v nejakom inom uhle, takže spolu s doskovýmí časťami 5 a 6 a základnou pancierovou doskou 4 tieto forrnujú uzavretý komorovo tvarovaný profil, ktorý môže mat v priečnom reze akúkoľvek pravidelnú alebo nepravidelnú geometrickú fon-nu. Doskové časti 7, 9 a 10 sú vyrobené z rovnakej ohňovzdornej ocele ako základná pancierová doska 4 a doskové časti 5 a 6. Táto verzia uskutočnenia ponúka ešte vyššiu odolnosť proti terrnálnym lupičským nástrojom a nástrojom s voľbou mechanického nárazu ako skôr opísané verzie.Obr. 9, obr. 10 a obr. l l znázorňujú prvé uskutočnenie systému pancierovania podľa tohto vynálezu, ktoré sa odlišuje od skôr opísaných verzií v tom, že má vložku 11 v podobe bloku zo spekaného korundu AlzOj, s aspoň 92,5 čistotou vsunutého, aby tesne sedel do dutého priestoru 8 fonnovaného doskovými časťami 5, 6, 7, 9 a 10 a základnou pancierovou doskou 4, ktore sú privarené na sebe navzájom alebo pripevnene nejakým iným spôsobom (obr. 8).Vložka 11 je prednostné vsunutá a/alebo umiestnená pozdĺž celej dĺžky dutého priestoru 8 a úplne okolo otvoru 2 systému, zatial čo v niektorých iných uskutočneniach dôsledkom umiestnenia otvoru 2 systému pri okraji steny alebo dvierok 1 danej schránky táto vložka môže byt umiestnená len pozdĺž jedného, dvoch alebo troch okrajov otvoru 2 systému. Vložka 11 je prednostne vyrobená ako jeden blok, ale v niektorých iných uskutočneniach môže byt vyrobená takisto z viacerých blokov, formujúcich tesne zlícovanú reťaz. Opäť, v niektorých iných uskutočneniach môže byt vložka 11 usporiadaná vo dvoch alebo viac tesne zlícovaných paralelných sledoch, čím sú nosné povrchy medzi týmito sledmi prednostne paralelné k základnej pancierovej doske 4, ale v niektorých iných uskutočneniach môžu byt pripevnené takisto v nejakom inom uhle a môžu byt umiestnené/usporiadané proti sebe navzájom v rôznych uhloch. Vložka 11 je priečna a s pozdĺžnym prierezom obdĺžnikového tvaru, ale v niektorom inom uskutočnení môže mať táto vložka tiež akýkoľvek iný pravidelný alebo nepravidelný geometrický tvar. Vo viacsledovom uskutočnení môže byt každý zo sledov spekaného korundu vložky 11 vyrobený z jednotlivých blokov, pravidelných alebo nepravidelných geometrických foriem, ktoré sú usporiadané tak,aby sedeli (lícovali) tesne pozdĺž celého nosného povrchu,čim, v tomto pripade, sú bloky ložené vo vzore s posunutou väzbou, s vertikálnyrni spojeniami jedného behu, ktoré sú odsadené na blokoch nasledujúceho sledu. Jedno zo skôr opísaných možných uskutočnení je znázomené na obr. 12,obr. 13 a obr. 14, ktorým je vložka 12 z blokov spekaného korundu usporiadané vo dvoch sledoch skladajúcich sa z viac za sebou nasledujúcich obdĺžnikových blokov, čim sú obidva sledy rovnakej formy, čo platí takisto pre bloky ich formujúce, ktorých vertikálne spoje jedného sledu sú odsadené na blokoch nasledujúceho sledu.Ďalšie možné, skôr opísané uskutočnenie dvojvrstvovej vložky 11, s každou vrstvou uskutočnenou ako jeden blok,je znázomené na obr. 18, obr. 19 a obr. 20. V tomto uskutočnení má každý blok prierez pravidelnej trojuholníkovej formy, zatiaľ čo obidve vrstvy spojené s cieľom sformovať vložku 14 majú pravidelný obdĺžnikový tvar a ich spojenie a/alebo priľahlé povrchy prebiehajú diagonálne. Obr. l 5,obr. 16 a obr. 17 znázotňujú uskutočnenie, v ktorom vložka 13, ako vložka 12 v uskutočneniach znázomených na obr. 12, obr. 13 a obr. l 4,je usporiadané vo dvoch sledoch, ktoré sa skladajú z viacej blokov kosodlžnikovej formy, čím sú bloky prvého sledu otočené do protiľahlého smeru k blokom v druhom slede.Skôr opisované uskutočnenia znázomene na obr. 12,obr. 13 a obr. 14 predstavujú druhé uskutočnenie podľapritomného vynálezu, uskutočnenia znázomené na obr. l 5,obr. 16 a obr. 17 predstavujú tretie uskutočnenie a uskutočnenia na obr. 18, obr. 19 a obr. 20 predstavujú štvrté uskutočnenie podľa tohto vynálezu.Pohyb alebo posun spekaných korundových vložiek 11,12, 13 a 14 V uskutočneniach znázomených na obr. 9 až 20 musí byť rigidne obmedzený a/alebo nemožný prostredníctvom tesného zlícovania a zapuzdrením dutej kovovej konštrukcie, formovanej základnou pancierovou doskou 4 a doskovými časťami 5, 6, 7, 9 a 10. Len v tomto pripade bude preniknutie do nejakej bezpečnostnej schránky prostredníctvom termálnych alebo brúsnych/rezacích lupičských nástrojov značne obmedzené v dôsledku skutočnosti, že nebude možné odtlačit žiadnu vložku 11, 12, 13 a 14 v priečnom, pozdĺžnom alebo radiálnom smere. Vo všetkých týchto uskutočneniach podľa vynálezu je tiež priestor medzi vložkami 11, 12, 13 a 14 a komorovou konštrukciou prednostné naplnený elastickou výplňou, ako je lepidlo alebo akýkoľvek iný elastický materiál, ktorý si po svojom spracovaní dodržuje elasticitu. V niektorých iných uskutočneniach môže byt elastické plnivo takisto vynechané. Takisto je pravda, že pre všetky uskutočnenia podľa tohto vynálezu v niektorom inom neznázomenom uskutočnení existuje vôľa 0,3 až 0,8 mm medzi komorovou konštrukciou a vložkami 11, 12, 13 a 14, ktorá môže byt tiež väčšia alebo menšia ako táto, pomocou ktorej boli dosiahnuté najlepšie výsledky testov pri dodržaní vôle v rámci uvedeného rozpätia.Výsledky testov takisto potvrdzujú, že najvhodnejšia hrúbka vložiek 11, 12, 13 a 14 zo spekaného korundu a/alebo ich jednotlivých sledov vo dvoch alebo viacsledových uskutočneniach, je aspoň 5 mm alebo väčšia, a ich dĺžka a výška a/alebo výška a dĺžka jednotlivých blokov v daných uskutočneniach je aspoň trikrát alebo viackrát väčšia ako ich hrúbka a/alebo hrúbka jednotlivého bloku.Prítomný vynález vo všetkých svojich uskutočneniach predstavuje systém pancierovania okolo otvorov 2 systému,s rôznymi tvarmi a veľkosľami, v dvierkach alebo stenách l bezpečnostných schránok. Jeho prednosťou je to, že v závislosti od svojej zvolenej verzie ponúka zvýšenú odolnosť proti prieniku prostredníctvom rôzneho známeho lupičského náradia.l. Systém pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu, ktorých steny a dvierka (l) tvoria duté kovové puzdro s jedno alebo viacvrstvovými vnútornými a vonkajšími stenami, v ktorom je aspoň jeden otvor (2), ktorého celý obvod je obklopený uzavretým oceľovým rámom, ktorý je pripevnený k vnútomej strane steny alebo dvierok (l) vonkajšej steny bezpečnostnej schránky, na ktorej je navarená základná pancierová doska (4) pozdĺž jedného dlhšieho okraja otvoru(2), vyznačujúci sa tým, že základná pancierová doska (4) spolu s aspoň jednou doskovou časťou (5) a)alebo (6), ktoré sú na nej vo voliteľnej Vzdialenosti a výhodne v pravom uhle privarené, tvoria aspoň jednu tuhú a dutú komorovú konštrukciu, ktorá je uzavretá aspoň jednou doskovou časťou (7), ktorá je usporiadaná paralelne so základnou pancierovou doskou (4), a dohromady tvoria dutý priestor (8) pozdĺž celej dĺžky tejto komorovej konštrukcie, ktorá je umiestnená aspoň pozdĺž jedného okraja otvoru (2) a ktorá spojuje vnútomú a vonkajšiu stenu bezpečnostnej schránky alebo dvierok, do dutého priestoru(8) pozdĺž jeho celej dĺžky je vsunutá aspoň jedna vložka(l l) alebo vložka (12) alebo vložka (13) alebo vložka (14),vyrobená z aspoň jednej alebo viacerých vrstiev a z jedneho alebo viacerých za sebou nasledujúcich, tesne zlicovaných blokov, a kde komorová konštrukcia s dutým priesto~ rom (8) a vložky (1 l, 12, 13, 14) majú rovnaký prierez pravidelných alebo nepravidelných geometrických foriem a ďalej tým, že dutý priestor (8) v komorovej konštrukcii je otvorený na obidvoch zakončeniach alebo uzatvorený aspoň na jednom svojom zakončení pomocou doskovej časti(9) alebo doskovej časti (10), pričom základná pancierové doska (4) a doskove časti (5, 6, 7, 9, 10) sú vyrobené z ohňovzdomej ocele s obsahom aspoň 23 hmotn. Cr a aspoň 19 hmotn. Ni, zatial čo vložky (l 1, 12, 13, 14) sú vyrobené zo spekaného korundu A 120, s čistotou najmenej 92,5 .2. Systém pancierovania podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vo viacvrstvom zostavení vložíek (l 1, 12, 13, 14), sú dané vrstvy spojené pod volíteľným uhlom a pozdĺž svojich celých spojených povrchov.3. Systém pancierovania podľa nároku 1 alebo 2,vyznačujúci sa tým, že vložky (11, 12,13, 14) sú vsunuté do komorovej konštrukcie spolu s elastickou výplňou s minimálnou vôľou alebo s tesným uloženim.4. Systém pancierovania podľa nároku 1, v y z n a čujúci sa tým, že otvor (2) v stene alebo dvierkach (l) schránky má ľubovoľný tvar a priečny a pozdlžny prierez.

MPK / Značky

MPK: E05G 1/00

Značky: odolných, bezpečnostných, vniknutiu, pancierovania, ochranu, schránok, otvorov, systém, proti, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-285143-system-pancierovania-na-ochranu-otvorov-systemu-bezpecnostnych-schranok-odolnych-proti-vniknutiu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu</a>

Podobne patenty