Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády

Číslo patentu: 285095

Dátum: 18.05.2006

Autori: Freier Andreas, Habicht Siegfried, Höcker Eitel-friedrich

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tepelne izolovaný spojený profil pozostáva z kovových profilov (3,4,5,6) a aspoň jednej izolačnej lišty (7,11,27,46,47), umiestnenej medzi kovovými profilmi (3,4,5,6) a spojenej s kovovými profilmi (3,4,5,6) na pozdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty. V pozdĺžnej spojovacej oblasti medzi spojenými súčasťami je malá pevnosť v šmyku približujúca sa nule alebo je medzi nimi vytvorené klzné vedenie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tepelne izolovaného spojeného profilu na dvere, okná alebo fasády, pozostávajúceho z kovových profilov a aspoň jednej izolačnej lišty umiestnenej medzi kovovými profilmi a spojenej s kovovými profilmi na pozdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty. Vynález sa ďalej týka dverí s týmto tepelne izolovaným spojeným profilom, ktoré majú rám krídla v tvare písmena U, ktorého zvislé nosníky sú dole spojené plechom.Je známe upevnenie izolačnej lišty na svojich pozdĺžnych okrajoch silovým spojením V drážkach vyrezaných v kovových profiloch pomocou deformácie kovových stojín. Už týmto silovým spojením vzniká na základe trenia medzi izolačnou lištou z plastickej hmoty a kovovými profilmi spoj pevný v šmyku, ktorého pevnosť sa môže zvýšiť ďalšími opatreniami, ako povlakmi zvyšujúcimi trenie, zazubením vnútri plôch drážky alebo aspoň jedným ozubeným drôtom vloženým medzi kovovú stojinu a izolačnú lištu.Táto pevnosť v šmyku spojovacích profilov spôsobuje pri rámových priečkových konštrukciách, používaných pri kovových stavbách, pri statickom zaťažení veľký moment zotrvačnosti.Okrem toho existujú ďalšie systémy spojovaných profilov, pri ktorých je fixovanie izolačnej lišty zaistené mechanickými výstužnými prvkami alebo pomocou napúčavej peny alebo lepidla.Silové alebo tvarové spojenie v pozdĺžnom smere medzi izolačnými lištami a kovovými profilmi spojovacích profilov spôsobuje pri pôsobení statického alebo dynamického zaťaženia, ako napríklad nasávacích a tlakových síl vyvolaných vetrom, v porovnaní so súčtom jednotlivých zotrvačných momentov jednotlivých profilov spolupôsobiacich v spojovacom profile prevzatie vyšších šmykových síl, a tým zmenšenie priehybov pri statickom a dynamickom zaťažení.Takéto spojenie profilov je označované ako spojenie pevné v šmyku.Izolačné lišty tvoria medzi kovovými profilmi termickú deliacu rovinu, ktorá obmedzuje na minimum prestup tepla z jedného kovového profilu na iný kovový profil.Ak sa takéto profily so spojením pevným v šmyku vystavia jednostrannému zvýšeniu teploty, vznikne na základe pozdlžnej dilatácie ohriateho kovového profilu medzi súčasťami spojovacieho profilu šmykové napätie, ktoré sa prejavuje vzhľadom na šmykovú pevnost spojenia priehybom spojovacieho profilu.Zdrojmi tepla sú napriklad teplotná diferencia medzi vnútomou stenou miestnosti a vonkajším ovzduším v zime alebo pri slnečnom ohreve vonkajšej strany v lete a s tým spojený ohrev vonkajšej steny absorpciou slnečnej energie. Vznikajúce tvarove zmeny spojovacieho profilu sa prejavujú ako vydutie ohrievanej strany a ovplyvňujú funkciu okna, prípadne dverí, ktorých rámy boli zhotovené zo spojeného profilu.Obzvlášť pri relatívne dlhých rámových nosnikoch, napríklad pri vertikálnych rámových nosníkoch dverí pôsobí priehyb vznikajúci z dôvodu jednostranného ohriatia nepriaznivo na tesnosť a na uzatváraciu funkciu zámky. Toto nastáva tak pri jednoduchej zámke umiestnenej uprostred,ako i pri niekoľkonásobného uzatváracom zariadení, pričom môže dôjsť k zlyhaniu uzatváracej funkcie.Pri rozdieloch teplôt 50 až 60 °C z dôvodu slnečného žiarenia na tmavé povrchy sú priehyby sčasti tak veľké, že vyrowiávacie pôsobenie vytvoreného tesniaceho systému nemôže vznikajúcu medzeru uzatvoriť.Priehyb vyvolaný teplomými rozdielmi medzi vonkajším a vnútomým kovovým profilom spojeného profilu spôsobuje, že sa zámka dveri ocitne pod napätím.Pri dnes bežných niekoľkonásobných uzatváracích zariadeniach existuje toto napätie aspoň na jednej zo zámok. Tieto napätia spôsobujú, že dvere bud nie sú miestne uzatvorené alebo nie je možné ich otvorit pomocou kľúča.V DE-A-34 25 135 je opísaný spojovací profil, pri ktorom sú izolačné jadrá spojené s vnútomou škrupinou profilu pevne v šmyku, zatial čo vonkajšia škrupina má odbúravat napäťové špičky pri ohreve a na tento účel nie je vybavená V šmyku pevným spojením s izolačným jadrom. Pomocou klzného tvarového spoja vonkajšej škrupiny s izolačným jadrom dochádza ale minimálne vzhľadom na oba spolupôsobiace materiály, ktoré vytvárajú trecí pár, k istému upnutiu trecou silou, ktorá dovoľuje vyrovnanie teplotou spôsobených zmien dlžok pri stanovených prekročeniach napätia iba sklzom.Najmä stály sklz pri malých výkyvoch napätia z dôvodov zmien teploty však vyžaduje definovanú vôľu medzi jednotlivými súčasťami, čo pri tomto vyhotovení nie je možné.Hliníkové profily a profily z plastickej hmoty sa vyrábajú na rôznych miestach s toleranciou zodpovedajúcou spôsobom výroby.Ďalej dochádza k tomu, že hliníkové profily sú v stavebníctve podrobené ošetreniu povrchu, ktoré dodatočne ovplyvňuje rozmerové tolerancie. Práškovým nástrekom a predradenou základnou reaktívnou farbou dochádza V oblasti drážok k nánosu materiálu, ktorý vynútene vedie k vzpriameniu neskôr použitých izolačných líšt, zatiaľ čo eloxačné postupy vedú k uberaniu materiálu, a tým k prekročeniu definovanej vôle, takže nie je zaistená funkcia spojovacieho profilu.Podobne platí tiež pre DE-A-34 18 470, pri ktorom vytvára spojenie medzi izolačnýrní lištami a hliníkovými profilmi čapy a izolačné lišty sú vybavené pozdlžnymi otvomii, V ktorých môžu čapy z dôvodu dlžkového vyrovnania klzatĺTiež tu nie sú zaistené potrebné tolerancie, pretože to nedovoľuje rrmožstvo používaných výrobných postupov.Úlohou vynálezu je vytvorit tepelne izolovaný spojovací profil uvedeného typu a s jeho použitím dvere tak, aby sa za pôsobenia meniacej sa teploty vznikajúce dĺžkové zmeny jedného kovového profilu neprenášali prostredníctvom šmykových napätí na druhý kovový profil.Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši tým, že izolačná lišta alebo navzájom rowiobežne umiestnené izolačné lišty sú vytvorené dvojdielne, pričom každá časť izolačnej lišty je spojená zo susedným kovovým profilom pevne v šmyku a stredné spojenie medzi časťami izolačnej lišty je tvorené klzným vedením.Postupy zušľachťovania povrchu kovových profilov neovplyvňujú vôľu klzného vedenia medzi časťami izolačnej lišty.Ďalšie vyhotovenia vynálezu vyplývajú z vedľajších nárokov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vyhotovenia tepelne izolovaného spojeného profilu podľa vynálezu je zobrazený na výkresoch, kde znázorňuje obr. l okno v reze, v ktorom je tak slepý rám, ako i rám krídla vytvorený z tepelne izolovaných spojených profilov,obr. 2 izolačnú lištu rámu krídla podľa obr. 1 vo zväčšenom vyobrazení a v pozdĺžnom reze a obr. 3 dvere.Pri olcne podľa obr. l sú slepý rám 1 a rám 2 krídla vytvorené z tepelne izolačných spojených profilov, ktoré pozostávajú z kovových profilov 3, 4, prípadne 5, 6, ktoré sú navzájom spojené pomocou izolačných líšt 7 a 27 z plastickej hmoty.Izolačná lišta 27, ktorá podľa obr. l navzájom spája kovové profily 5, 6, je vytvorená dvojdielna. Pozostáva z prvej časti 28, ktorá je vybavená vodiacim ramenom 29 a z druhej časti 30, ktorá má Vodiacu drážku 31 na vodiace rameno 29. Na klzné vedenie sú vytvorené vodiace plochy 32, 33, ktoré sa rozkladajú kolmo alebo v podstate kolmo na strednú pozdĺžnu os 34.Odchýlka vodiacej plochy 32, 33 od kolmice k strednej pozdĺžnej osi 34 leží V rozsahu i 20 °.Vodiace rameno 29 má doplnkovo k valcovitćmu vodiacemu dielu 35 stojinu 36, ktorá je umiestnená v pozdĺžnom otvore 37 vodiacej drážky 31 druhej časti 30, pričom pozdlžny otvor 37 ohraničujú okrajové časti 38, 39. Prvá časť 28 izolačnej lišty 27 je vybavená dosadacími plochami 40 a 41.Upevňovacie nôžky 44 a 45, zapadajúce do drážkového vybrania 42, 43 v treťom a štvrtom kovovom profile 5, 6 sú spojené s tretím a štvrtým kovovým profilom 5, 6 šmykovo pevne.Obr. 3 znázorňuje dvere 50, ktoré pozostávajú z krídla 51 a slepého rámu 52 dverí 50. Akje slepý rám 52 dverí 50 ustavený v murive alebo v iných konštrukciách, tak sa pomocou upevňovacích prostriedkov prevádzajú do muriva alebo uvedených konštrukcií ohybové napätia. Vlastný ohyb nenastáva. V tomto pripadne sa tepelne izolovaný spojovací profil podľa vynálezu používa iba na výrobu zvislých nosníkov 53, 54 rámu dverí 50. Rohovým spojením týchto zvislých nosníkov 53, 54 s homým vodorovným nosníkom 55 rámu krídla 51 je vytvorené spojenie zvislých nosníkov 53, 54 do rámu v tvare U podľa vynálezu s pevným bodom. Pozdĺžna dilatácia kovových profilov vertikàlneho nosníka vyvolaná teplotnými rozdielmi tak môže voľne nastať k spodnej strane rámu dven 50 v tvare U. Homý vodorovný nosník 55 môže byť vyhotovený zvyčajnou spojovacou technikou ako pevný v šmyku.Ak je slepý rám 52 dverí 50, ako je doplnkovo znázornené na obr. 3, vybavený bočnými dielmi 56, 57, tak môže byť žiaduee zhotoviť zvislé nosníky 58, 59 slepého rámu 52 dveri 50 z tepelne izolovaných spojených profilov podľa vynálezu, pri ktorých je v oblasti pozdlžneho spojenia medzi spojovacimi dielmi k dispozícii klzné vedenie.l. Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády pozostávajúei z kovových profilov (5, 6) a aspoň jednej izolačnej lišty (27), umíestnenej medzi kovovými profilmi (5, 6) a Spojenej s kovovými profilmi (5, 6) na po zdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty,vyznačujúci sa tým,izolačnálišta(27)alebo navzájom rovnobežne umiestnené izolačné lišty (27) sú vytvorené dvojdielne, pričom každá část (28, 30) izolačnej lišty (27) je spojená so susedným kovovým profilom (5, 6) pevne v šmyku a stredné spojenie medzi časťami (28, 30) izolačnej lišty (27) je tvorené klzným vedením.2. Tepelne izolovaný spojený profil podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, že klzné vedenie má vodiace plochy (32, 33), ktore sú vytvorené kolmo alebo šikmo na strednú pozdĺžnu os (34) izolačnej lišty (27).3. Tepelne ízolovaný spojený profil podľa nároku 2,vyznačuj úci sa tým, že odchýlka vodiacej plochy (32, 33) od kolmice k strednej pozdĺžnej osi (34) leží v rozsahu i 20 °.4. Tepelne izolovaný spojený profil podľa nároku l,vyznačujúcí sa tým, že druhá čast (30) izolačnej lišty (27) má Vodiacu drážku (31) a prvá časť (28) izolačnej lišty (27) má vodiace rameno (29) uložené s vôľou vo vodiacej drážke (31).5. Tepelne izolovaný spojený profil podľa nároku 4,vyznačujúci sa tým,ževodiacadrážka(3 l) druhej časti (30) má okrajové časti (38, 39), ohraničujúce bočný pozdlžny otvor, v ktorom je umiestnená stojina (36) vodiaceho ramena (29), ktorá je vytvorená v jednom kuse s valcovitým vodiacim dielom (35).6. Tepelne izolovaný spojený profil podľa nároku 5,vyznačujúci sa tým,žeprváčast(28)izolačnej lišty (27) vybavená vodiacim ramenom (29), má dosadacie plochy (40, 41) rovnobežne s okrajovýrni časťami7. Dvere s tepelne izolovaným spojeným profilom podľa jedného z nárokov 1 až 6, ktoré majú rám krídla (51) v tvare písmena U, ktorého zvislé nosníky (53, 54) sú dole spojenéplechomvyznačuj úce sa tým,žez tepelne izolovaného spojeného profilu pozostávajú zvíslé nosníky (53, 54), pričom homý vodorovný nosník (55) je pripojený pevne v šmyku.8. Dvere podľa nároku Zvyznačujúce sa t ý m , že z tepelne izolovaného spojeného profilu pozostávajú zvislé nosníky (5 8, 59) slepého rámu (52) dverí (50) v tvare písmena U, na ktorý sú upevnené bočné diely (56,57) s rámom v tvare písmena L, pričom homý vodorovný nosník slepého rámu (52) dverí (50) je pripojený pevne v šmyku.

MPK / Značky

MPK: F16S 3/00, E06B 3/04

Značky: profil, fasády, okna, izolovaný, tepelně, spojený, dveře

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-285095-tepelne-izolovany-spojeny-profil-na-dvere-okna-alebo-fasady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády</a>

Podobne patenty