Stabilizované polypropylénové vlákno a spôsob zvyšovania rezistencie a tepelnej stability polypropylénového vlákna

Číslo patentu: 284817

Dátum: 14.11.2005

Autori: King Roswell Iii, Horsey Douglas

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polypropylénové vlákno je stabilizované zmesou vybraných chrániacich amínov, vybraných fosfitov a N,N-dialkyl-hydroxylamínov s dlhým reťazcom. Tieto zmesi sú prekvapujúco účinné pri poskytovaní stability polypropylénovým vláknam, pri spracovávaní, poskytovaní dlhodobej tepelnej stability, stability proti účinkom svetla a predovšetkým rezistencie proti blednutiu pôsobením plynov v neprítomnosti bežne používaného fenolového antioxidantu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka stabilizovaného polypropylénového vlákna, neobsahujúceho alebo v podstate neobsahujúceho žiadny zvyčajne používaný fenolový antioxidant, so zvýšenou stabilitou proti účinkom svetla, zvýšenou dlhodobou tepelnou stabilitou a predovšetkým zvýšenou rezistenciou proti blednutiu pôsobením plynov. Toto vlákno je stabilizované účinným množstvom zmesi vybraného bráneného amínu, vybraného hydroxylaminu a vybraného fosfitu.Polypropylénové vlákno sa zvyčajne stabilizuje zmesou vybraného fenolového antioxidantu, vybraného fosfitu a vybraného stabilizátora proti účinkom svetla obsahujúceho bránene aminové zvyšky. Táto formulácia vo všeobecnosti má zodpovedajúce vlastnosti pri spracovávani a stabilizácii proti účinkom tepla a svetla, ale nemá zodpovedajúcu rezistenciu proti blednutiu pôsobením plynov, ktorá je nutná na zachovanie farebných vlastností počas skladovania a finálne použitie. Na trhu existuje dlho pociťovaná potreba stabilizovaného systému, ktorý môže zabrániť tomuto blednutiu pôsobením plynov a utváraniu farby, spojeným s použitím fenolových antioxidantov. Blednutie pôsobením plynov (gas fading) je v odbore známe ako zmena farby v dôsledku vystavenia plastových výrobkov vplyvom atmosféry obsahujúcej oxidy dusíka.Zložky navrhnutého stabilizátorového systému na polypropylénové vlákna sú vo všeobecnosti dobre známe ako stabilizátory pre rad organických a polymémych substrátov. Zložkami tohto stabilizátorového systému pre polypropylénové vlákna je špecifická kombinácia vybraných vo forme 2,2,6,6-tetrametylpiperidínovej skupiny bránených amínov, fosfitov alebo fosfonitov a NN-dialkylhydroxylamínov, bez prítomnosti alebo v podstate bez prítomnosti fenolového antioxidantu. Táto stabilizátorová fonnulácia prepožičiava polypropylénovým vláknam, o ktorých je dobre známe, že je zložité účinne ich stabilizovať, neočakávane dobrú rezistenciu proti blednutiu pôsobením plynov a vlastnosti stability proti účinkom tepla a svetla. Tento stabilizàtorový systém bez fenolového antioxidantu má najlepšiu celkovú stabilizáciu polypropylénového vlákna. Zmena farby polypropylénových vlákien používajúcich stabilizátorove systémy obsahujúce fenolové antioxidanty,pri vystavení vplyvom atmosféry obsahujúcej oxidy dusíka,t. j. podmienkam na hlednutie pôsobením plynov, spôsobuje, že sú takéto systémy pokial ide o túto významnú vlastnosť neprijateľné, i ked z hľadiska iných vlastností pôsobia fenolové antioxidanty zodpovedajúcim spôsobom.Bránené amíny predstavujú veľmi dôležitú skupinu stabilizátorov proti účinkom svetla a tepla, na báze zlúčenín obsahujúcich niekde V molekule 2,2,6,6-tetrametylpiperidínový zvyšok, Tieto zlúčeniny dosiahli veľký komerčný úspech a sú v odbore dobre známe.Podobne dosiahli veľký komerčný úspech ako stabilizátory tiež fosfonity a fosfity, ako sú látky opísané v US-A-4 360 617.NN-Dialkylhydroxylamíny sú v odbore taktiež známe,ako sa dá zistit v US-A-4 S 90 231, US-A-4 782 105,US-A-4 876 300 a US-A-4 013 510. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako stabilizátory pôsobiace pri spracovávaní prepolyoleñny, ak sa použijú samotné alebo v kombinácii s fenolovými antioxidantmi alebo/a inými pomocnými aditívami, predovšetkým ako je uvedené v US-A-4 876 300. I ked US-A-4 876 300 vo všeobecnosti opisuje, že N,N-dialkylhydroxylaminy je možné použiť v kombinácii s fenolovými antioxidantmi, bránenými amínmi, fosñtmi, látkami pohlcujúcimi UV žiarenie a inými aditívami, nie je špecificky opísané, že sa polypropylénové vlákna dajú účinne stabilizovať pomocou špecifických kombinácií vybraných bránených amínov, fosfitov alebo fosfonitov a N,N-dialkylhydroxylamínov Tento vynález je teda v podstate výberom zo širokého všeobecného rozsahu US-A-4 876 300.Kompozicie podľa vynálezu sa odlišujú od kompozícii známych z doterajšieho stavu techniky niekoľkými dôležitými aspektmi, uvedenýmil. kombinácie bránených fenolových antioxidantov s fosñtmi vo všeobecnosti vykazujú veľmi zlú rezistenciu proti blednutiu pôsobením plynov, 2. samotné fosfity nemajú zodpovedajúcu účinnost na stabilizáciu pri spracovávaní a tepelnú stabilizáciu, a3. fosfity s bránenými aminmi nemajú zodpovedajúcu stabilizáciu pri spracovávaní.Kombinácia stabilizátorov poskytuje všetky z požadovaných vlastností, ktorými je rezistencia proti blednutiu pôsobením plynov, stabilita pri spracovávaní a tepelná stabilita.Predmetom vynálezu je nájdenie stabilizátorověho systému pre polypropylénové vlákna, bez prítomnosti akéhokoľvek zvyčajne používaného fenolového antioxidantu alebo V prítomnosti iba veľmi malých koncentrácii fenolového antioxidantu, ktorý umožňuje, aby polypropylénové vlákna mali zvýšenú stabilitu proti účinkom svetla a dlhodobú stabilitu proti účinkom tepla, a predovšetkým zvýšenú rezistenciu proti blednutiu pôsobením plynov, pri zachovaní stabilizácie počas spracovávania porovnateľné s ľubovoľnými systémami používajúcimí fenolové antioxidanty.Ďalším predmetom vynálezu je nájdenie spôsobu zlepšenia rezistencie proti blednutiu pôsobením plynov a zníženie utvárania farby v polypropylénových vláknach pri použití uvedeného stabilizátorového systému bez fenolového antioxidantu.Vynález sa týka stabilizovaného polypropylénového vlákna, neobsahujúceho alebo v podstate neobsahujúceho žiadny fenolový antioxidant, so zvýšenou stabilitou proti účinkom svetla, zvýšenou dlhodobou tepelnou stabilitou a zvýšenou rezistenciou proti blednutiu pôsobením plynov,pričom vlákno je stabilizované zmesoua) bráneného amínu vybraného zo skupiny zahmujúcej produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylénbis(amino-2,2,6,G-tetrametylpiperidinu) a 2,4-dichlór-6-terc.oktylamino-s-triazínu, produkt polykondenzácie 1-(2-hydroxyetyl)-2,2,6,6-tetrametyl-4-hydroxypiperidinu a kyseliny jantárovej,N,NN,N,-tetrakis-4,6-bis(butyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amino)-s-triazin-2-yl-1,10-diamino-4,7-diazadekán, produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylénbis(amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu) a 2,4-dichlór-6-morfolin 0-s-triazínu,polymetyl-3-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yloxy)propyl-siloxán,bis(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)cyklohexyléndioxydimetylmalonát, 1,3 ,5 -tris(N-cyklohexyl-N-2-(2,2,Qó-tetrametylpiperazin-3-on-4-yl)etylamino)-s-triazín-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu) a 2,4-dichlór-6-cyklohexylamino-striazánu, a poly(N-4,6-bis(butyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)-amino)-s-triazín-2-yl-1 ,4,7-triazanónan-omega-N-4,6-bis(butyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amino)-s-triazin-2-ylamin, b) fosñtu alebo fosfonitu vybraného zo skupiny zahmujúcejtris(2,4-diterc.butylfenyl)fosfit,3,9-di(2,4-diterc.butylfeny 1)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfa-5,5 undekán,2,22-nitrilo-trisetyl(3,35,5,-tetraterc.butyl- 1 , 1 ,-bifenyl-2,2,-diyl)fosñt,etyl-bis(2,4-diterc.butyl-ó-metylfenybfosñt, a tetrakis(2,4-diterc.butylfenyl)-4,4,-bis(difenylén)fosfonit, a c) hydroxylamínu zvoleného zo skupiny zahmujúcej N,N-dioktadecylhydroxylarnín, NN-dialkylhydroxylamin všeobecného vzorca TITZNOH,kde T 1 a T 2 predstavujú zmes alkylových skupín nachádzajúcich sa v amíne hydrogenovaného loja, a N,N-dialkylhydroxylaminový produkt vyrobený priamou oxidáciou aminu NN-disubstituovaného zvyškami hydrogenovaného loja, pričom hmotnostný pomer zložiek (a) d) r (c) sa pohybuje od 1 lzldo 10021,výhodne 1011 až 1021 a najvýhodnejšieó 1 l ažó 2 1.Účinné nmožstvo zmesi stabilizátorov predstavuje napríklad od 0,05 do 5 , výhodne 0,1 až 2 , najvýhodnejšie 0,15 až 1 hmotn., vztiahnute na hmotnost vlákna.Stabilizovanými polypropylénovými vláknami, ktoré sú predovšetkým zaujímavé, sú vlákna, v ktorých je zložka (a) vybraná zo skupiny zahmujúcej produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylénbis(amino-2,2,6,ó-tetrametylpiperidinu) a 2,4-dichlór-6-terc.oktylamino-s-triazinu,produkt polykondenzácie l-(2-hydroxyetyl)-2,2,6,6-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu a kyseliny jantárovej,N,NN,N,-tetrakis-4,6-bis(butyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperídin-4-yl)amino)-s-triazin-2-yl- l ,10-díamino-4,7-díazadekán,produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylěnbis(amino-2,2,6,6-tetra 1 netylpiperidínu) a ZA-dichlór-ő-morfolino-s-triazínu,polymetyl-3-(2,2,6,ő-tetrametylpiperidin-4-yloxy)propyl-síloxán,bis(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)cyklohexyléndioxydimetylmalonát, a 1,3,5-tris(N-cyklohexyl-N-Z-(2,2,Qó-tetrametylpiperazin-3-on-4-yl)etylamino)-s-triazín.Stabilizovanými polypropylénovými vláknarni, ktore sú taktiež obzvlášť zaujímavé, sú vlákna, v ktorých je zložka(b) vybraná zo skupiny zahmujúcej tris(2,4-diterc.butylfenyl)fosñt,3,9-di(2,4-diterc.butylfenyl)-2,4,8, l 0-tetraoxa-3,9-difosfa-5,5 undekán,2,22-nitrilo-trisetyl(3,35 ,5,-tetraterc.butyl-1 ,1 ,-bifenyl-2,2,-diyl)fosíit, a etyl-bis(2,4-ditercbutyl-ó-metylfenyl)fos 1 it.Stabilizovanými polypropylénovými vláknami, ktoré sú predovšetkým zaujímavé, sú vlákna, v ktorých je zložkou(c) N,N-dialkylhydroxylaminový produkt vyrobený priamou oxidáciou aminu NN-disubstituovaného zvyškami hydrogenovaného Ioja.Ďalej sa vynález taktiež týka binámeho stabilizátorového systému, kde je stabilizované polypropylénové vlákno,neobsahujúceho alebo v podstate neobsahujúceho žiadny fenolový antioxídant, so zvýšenou stabilitou proti účinkomsvetla, zvýšenou dlhodobou tepelnou stabilitou a zvýšenou rezistenciou proti blednutiu pôsobením plynov, stabilizovaného zmesouI) bránenćho aminu zvoleného zo skupiny zahmujúcej produkt polykondenzácie 1-(2-hydroxyetyl)-2,2,6,6-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu a kyseliny jantárovej,N,NN,N-tetrakis-4,6-bis(butyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amino)-s-triazin-2-yl-l,10-diamíno-4,7-díazadekán, produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylénbis(amino~II) hydroxylamínu zvoleného zo skupiny zahrňujúcej N,N-dioktadecylhydroxylamín, NN-dialkylhydroxylamín všeobecného vzorca TlT 2 NOH,kde T 1 a T 2 predstavujú zmes alkylových skupín nachádzajúcich sa v amíne hydrogenovaného loja, a N,N-dialkylhydroxylamínový produkt vyrobený priamou oxidáciou aminu N,N-disubstituovaného zvyškami hydrogenovaného loja spôsobom podľa US-A-5 013 510 alebo US-A-4 898 901, pričom hmomostný pomer zložiek (I) (II) sa pohybuje od 100 l do l 2, výhodne 10 1 až l 1 anajvýhodnejšie 5 1 až 3 1.Bináme stahilizovanými polypropylénovými vláknami,ktore sú predovšetkým zaujímavé, sú vlákna, v ktorých je zložka (l) vybraná zo skupiny zahmujúcej produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylénbis(amino-2,2,Qő-tetrametylpiperidínu) a 2,4-dichlór-6-tercoktylamino-s-triazínu,produkt polykondenzácie l-(2-hydroxyetyl)-2,2,6,6-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu a kyseliny jantárovej, a N,NN,Nm-tetrakis-4,6-bis(butyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amíno)-s-triazin-2-yl- 1 , l 0-diamino-4,7-diazadekánBináme stabilizovanými polypropylénovými vláknami,ktoré sú predovšetkým zaujímavé, sú vlákna, v ktorých je zložkou (II) N,N-dialkylhydroxylaminový produkt vyrobený priamou oxidáciou aminu NN-disubstituovaného zvyškami hydrogenovaného loja spôsobom podľa US-A-5 01,3 510 alebo US-A-4 898 901, Učinné množstvo zmesi stabilizátorov sa pohybuje od 0,05 do S , výhodne 0,1 až 2 , najvýhodnejšie 0,15 až 1 hmotn vztiahnuté na hmotnosť vlákna.Vynález zahmuje vybranú zmes stabilizátorov, ktorá neobsahuje alebo V podstate neobsahuje žiadne fenolove antioxidanty. Niektorí výrobcovia polypropylénu pridávajú malé množstvá, zvyčajne menej ako 0,01 hmotn. fenolového antíoxidantu, napomáhajúceho na začiatku výroby polypropylénovej živice, Množstvo fenolového antioxidantu zostávajúceho v živici používanej na výrobu polypropylénového vlákna je oveľa nižšie ako 0,05 hmotn. fenolového antioxídantu, ako sa používa v príkladoch US-A-4 876 300. Výraz, neobsahujúci alebo v podstate neobsahujúci fenolový antioxidant, ako sa používa v kontexte vynálezu, teda znamená, že v kompozíciách podľa vynálezu sa môže nachádzať 0 až 0,01 hmotn. fenolového antioxidantu. Do kompozícii podľa vynálezu sa zámeme nepri SK 284817 B 6dáva žiaden fenolový antioxidant na dosiahnutie opísaných stabilizačných účinkov.Ďalším veľmi významným uskutočnenim vynálezu je spôsob zlepšenia rezistencie proti blednutiu pôsobením plynov a zníženie utvárania farby v stabilizovanom polypropylénovom vlákne, ked sa do tohto vlákna začlení účinne stabilizujúce množstvo zmesi stabilizátorov opísané bez straty akejkoľvek inej stabilizačnej vlastnosti.Ešte ďalším uskutočnenim vynálezu je spôsob zlepšenia rezistencie polypropylénového vlákna proti degradácii vplyvom vystavenia UV žiareniu, v porovnaní s rezistencíou, ktorá sa dá dosiahnuť pri použití stabilizátorov samotných, keď sa do tohto vlákna začlení účinné stabílizujúce množstvo zmesi stabilizátorov opísané.Ešte ďalším uskutočnenim vynálezu je spôsob zlepšenia tepelnej stability polypropylénového vlákna, v porovnaní so stabilitou, ktorá sa dá dosiahnut pri použití bežných stabilizátorov samotných, ked sa do tohto vlákna začlení účinné stabilizujúce nmožstvo zmesi stabilizátorov opísané.Uvedené bránené amíny a fosfity sú bežne komerčne dostupne alebo sa dajú pripraviť pomocou publikovaných spôsobov.NN-Dialkylhydroxylamíny sa pripravia pomocou spôsobov opísaných v US-A-4782105, US-A-4 898 901 a predovšetkým US-A-5 013 510 priamou oxidáciou amínu N,N-disubstituovaného zvyškami hydrogenovaného loja pomocou peroxidu vodíka.Polypropylénové vlákno môže taktiež obsahovať ďalšie aditíva, ako sú plnidlá a stužovacie činidlá, ako je uhličitan vápenatý, silikáty, sklenené vláka, azbest, mastenec, kaolín,sľuda, síran bámatý, oxidy a hydroxidy kovov, sadze, grafit a iné aditíva, napriklad plastifikátory, mazadlá, emulgátory,pigmenty, optické zjasňovacie prostriedky, činidlá na nehorľavú úpravu a antistatické činidlá.Bežnými stabilizačnými systémami, ako je fenolový antioxidant s fosñtom a bráneným aminom ako stabilizátorom, alebo fosñt s bránenýnn aminom ako stabilizátorom,sa dá dosiahnut výbomá stabilizácia polypropylénových vlákien vo vybraných oblastiach, ale všetky dôležité vlastnosti stabilizovaných polypropylénových vlákien sa dajú optimalizovať iba pomocou použitia terciárnej kombinácie vybraného bráneného aminu, vybraného hydroxylamínu a vybraného fosñtu.Polypropylén sa vo veľkej miere používa na Výrobu vlákien pre bytovú, komerčnú a automobilovú kobercovinu. Pri bielom alebo svetlo sfarbenom vlákne môže dochádzať k zmene farby z dôvodu blednutia pôsobením plynov. Polypropylénová živica tak, ako je pôvodne vyrobená, môže obsahovat veľmi nízke koncentrácie fenolového antioxidantu na stabilizáciu do času, než sa táto živica neskôr spracuje na vlákna. V každom pripade sa musia k propylénovej živici predtým, ako je možná výroba vlákna, pridať ďalšie stabilizátory. Bránené fenolové antioxidanty sú známe ako silný zdroj takejto zmeny farby, z dôvodu vytvárania chromoforov typu chinónov ako produktov oxidácie alebo ako výsledok vystavenia pôsobeniu oxidov dusíka(zmena farby známa ako blednutie pôsobením plynovJe teda žiaduce odstrániť z polypropylénového vlákna zložku, ktorou je fenolový antioxidant, Keď sa toto v minulosti uskutočňovalo, boli tým nepriaznivo ovplyvnené ostatné vlastnosti súvisiace so stabilitou polyméru. Fenolové antioxidanty chránia polymér počas spracovania taveniny, extrudovania a zvlákňovacích operácií pri vysokej teplote. Fenolové antioxidanty ďalej chránia granulovaný polymér a výsledné vlákno počas skladovania a finálneho použitia.S prekvapením sa zistilo, že v stabilizátorovom systéme podľa vynálezu, ktorý je temárnou kombináciou vybraného bráneného aminu, vybraného hydroxylamínu a vybraného fosfitu alebo binámou kombináciou vybraného bráneného amínu a vybraného hydroxylamínu, sa dá fenolový antioxidant nahradiť. Uvedený systém spôsobuje stabilitu vyššiu,ako je stabilita získaná pri použití bežných stabilizátorových systémov obsahujúcich ako zložku fenolový antioxidant bez toho, aby dochádzalo ku zmene farby spojenej s fenolovými antioxidantmi pri vystavení stabilizovaného polypropylénového vlákna podmienkam na blednutie, t. j. atmosfére obsahujúcej oxidy dusíka.Nasledujúce príklady sú uvedené iba na ilustráciu a nie sú vytvorené tak, aby akýmkoľvek spôsobom obmedzovali povahu a rozsah vynálezu.Zlúčeniny používané v testoch AO A l,3,5-tris(3,S-ditercbutyl-4-hydroxybenzyl)izokyanurát HALS 1 produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylénbis(amino-2,2,6,ó-tetrametylpiperidínu) a 2,4-dichlór-6-terc.oktylamino-s-triazínu,HALS 2 produkt polykondenzácie l-(2-hydroxyetyl)-2,2,6,6-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu a kyseliny jantárovej,HALS 3 N,NNN,-tetrakis-4,6,-bis(butyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amino)-s-triazin-2-yl- 1 ,l O-diamino-4,7-diazadekán,HALS 4 produkt polykondenzácie 4,4,-hexametylénbis(amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu) a 2,4-dichlór-6-morfolíno-s-triazínu,HALS 5 polymetyl-3-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yloxy)propylsiloxán,HALS 6 bís(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)cyklohexyléndioxydimetylmalonát,HALS 7 l,3,5-tris(N-cyklohexyl-N-2-(2,2,6,6-tetrametylpiperazin-S-on-4-yl)etylamino)-s-triazín Fos l tris(2,4-diterc.butylfenyl)fosñt,Fos ll 3,9-di(2,4-diterc.butylfenyl)-2,4,S,l 0-tetraoxa-3,9-difosfa 5,5 undekán,Fos 111 2,22-nitrilo-trisetyl(3,35,5,-tetraterc.butyl- l ,l ,-bifenyl-2,2,-diyl)f 0 sñt,Fos V etyl-bis(2,4-diterc.butyl-ó-metylfenybfosñt, a HA A N,N-dialkylhydroxylaminový produkt vyrobený priamou oxidáciou amínu NN-disubstituovaného zvyškami hydrogenovaného loja spôsobom podľa US-A-5 013 510 alebo US-A-4 898 901.Všetky aditíva sú uvedené v hmotnostných percentách,vztiahnuté na polypropylén. Všetky formulácie taktiež obsahujú 0,05 hmotn. stearátu vápenatého.Príklad 1 Stabilizácia polypropylénovćho vlákna pri spracovávaníPolypropylén v kvalite vhodnej na výrobu vlákien obsahujúci 0,05 hmotn. stearátu vápenatého, sa za sucha zmieša s testovanými aditívami a potom sa za tavenia pri teplote 246 °C spracuje na granuly. Z granulovanej živice,ktorá už obsahuje všetky zložky, sa potom pri teplote 274 °C vyrobí vlákno pri použití laboratómeho modelového extrudéra na výrobu vlákien (Hills). Vyrobené priadza zo 41 vlákienok sa natiahne s napinacím pomerom 1 z 3,2,čím sa dosiahne konečný denier 615/41.Pomocou ASTM 1238-86 sa stanovia indexy toku taveniny (melt flow rates) formulovaných granúl pred výro bou vlákien a vyrobenej priadze na vytvorenie vlákien. Čmenej sú od seba vzdialené indexy toku taveniny pred vyrobením a po vyrobení vlákien, tým účinnejšia je stabilizácia pri spracovávaní pomocou stabilizátorového systému. Údaje o stabilite pri spracovávaní sú uvedené v tabuľkáchl, 2, 3 a 4. Tabuľkal stabilizátor mnozstvo index toku taveniny granuly vlákno HALS 1 0,30 i Pos I 0,09 ł 15,4 20,7 HA A 0,01 t HALS 1 0,30 3 Fos I 0,05 ł 14,9 19,6 HA A 0,05 i l-IALS 1 0,05 t Fos I 0,09 3 13,6 17,7 HA A 0,01 t HALS 1 0,05 t Pos I 0,05 i 13,6 18,8 HA A 0,05 X AO A 0,05 z HALS 1 0,05 ł 14,3 19,3 Fos I 0,05 3 HA A 0,05 t Tabuľka 2 stabilizátor mnozstvo index toku taveniny granuly vlskno HALS 2 0,30 ł ro r 0,09 z 13,7 15,5 mi A 0,01 x HALS 2 0,30 ł os I 0,05 Ř 13,8 18,3 HA A 0,05 3HALS 2 0,05 Í FOS I 0,09 ł 13,4 17,8 HA A 0,01 0 HALS 2 0,05 ł FO I 0,05 I 14,4 15,7 HA A 0,05 I AO A 0,05 a HALS 2 0,05 ł 12.9 16.1 FG 5 I 0,05 ł HA A 0,05 t Tabuľka 3 stabilizátor množstvo index toku tavaniny granuly vlákno HALS 3 0,30 ł Fos X 0,09 ł 13,3 19,3 HA A 0,01 ł HALS 3 0,30 t 05 I 0,05 i 14,2 17,5 HA A 0,05 Šim Pokračovanie tabuľky 3 stabilizátor množstvo index toku taveniny qranuly vlskno HALS J 0,05 3 Fos I 0,09 t 14,3 18,5 HA A 0,01 0 HALS 3 0,05 Ž Pos I 0,05 ł 13,7 18,4 HA A 0,05 Í A 0 A 0,05 t HALS 3 0,05 ł 12,3 17,5 Pos I 0,05 ľ HA A 0,05 0 Tabuľka 4 stabilizátor množstvo index toku tavaniny granuly vlákno HALS 2 0,05 8 as II 0,05 x 12,7 16,9 HA A 0,05 t A 0 A 0,05 t HALS 3 0,05 X 12,9 16,2 Fos I 0,05 1 HA A 0,05 łPreskúmanim údajov uvedených sa dá zistiť, že formulácie podľa vynálezu obsahujúce vybrané bránené aminy, fosfity a hydroxylamíny majú výbomú stabilizáciu polypropylénu pri spracovávani, ktorá je porovnateľná so sta~ bilízátorovými systémami obsahujúcimí fenolové antíoxídanty.Príklad 2 Stabilizácia polypropylénového vlákna pri spracovávaniRozdiely v toku taveniny spôsobené nedostatočnou stabilitou pri spracovávani môžu byť ešte zjavnejšíe, ak sa vlákna z polypropylénu vyrábajú za prísnejšlch podmienok spracovávania. V príklade 1 sa polypropylénové vlákna vyrábajú pri teplote 274 °C. Nie je však neobvykle, že by sa vlákna z polypropylénu vyrábali pri oveľa vyššej teplote 302 °C. Hodnoty toku taveníny polypropylénu, z ktorého sa vyrobili vlákna pri takýchto teplotách, sú uvedené v tabuľkách 5, 6, 7 alebo 8.Tabuľka 5 stabilizátor mnozstvo index roku tnvaniny vlákna vyrába- vlákno vyrábanâ pri 274 c ni pri. 302 °c os ľ 0,15 ł 14,6 26,9 F 0 1 0,10 ł 13,3 15,5 A 0 A 0,05 ł Fa 1 0,05 12,7 16,1 AO A 0,05 3 PQI I 0,10 ł 13,5 16,2 HA A 0,05 0

MPK / Značky

MPK: C08L 23/10, C08K 5/524, D01F 6/06, D01F 1/10, C08K 5/32, C08K 5/3435

Značky: polypropylénové, rezistencie, spôsob, vlákno, stability, vlákna, stabilizované, polypropylénového, zvyšovania, tepelnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-284817-stabilizovane-polypropylenove-vlakno-a-sposob-zvysovania-rezistencie-a-tepelnej-stability-polypropylenoveho-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilizované polypropylénové vlákno a spôsob zvyšovania rezistencie a tepelnej stability polypropylénového vlákna</a>

Podobne patenty