Vodná emulzia, spôsob jej prípravy, jej použitie a vodná postreková emulzia

Číslo patentu: 283978

Dátum: 24.05.2004

Autor: Hässlin Hans Walter

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa vodná emulzia obsahujúca organickú fázu v podstate hydrofóbneho pesticídu alebo zmesi pesticídov, ktoré sú kvapalné alebo rozpustené v hydrofóbnom rozpúšťadle, a vodnú fázu obsahujúcu povrchovo aktívne alebo/a dispergačné činidlá. Táto vodná emulzia je vo forme vodného koncentrátu a obsahuje emulziu-stabilizujúce množstvo polyméru alebo zmesi polymérov, ktoré sú viac rozpustné v organickej fáze ako vo vodnej fáze, pričom polymér alebo zmes polymérov je rozpustený v pesticíde alebo v zmesi pesticídov alebo v roztoku najmenej jedného pesticídu v hydrofóbnom rozpúšťadle.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pesticidnych vodných emulzií, spôsobu prípravy uvedených emulzií a spôsobu použitia uvedených emulzií na ničenie škodcov alebo ako regulátorov rastu rastlín.Nevodné, ale v 0 vode emulgovateľnć koncentráty polnohospodárskych chemikálií, ktore môžu byt kvapalné alebo pevné, sú opísane napríklad V patentoch US 4 818 536 a US 4 828 835, pričom tieto koncentráty obsahujú, resp. neobsahujú s vodou nemiešateľne rozpúšťadlo a zahŕňajú polymér. Uvedený polymćr funguje ako zásobník na regulované uvoľňovanie poľnohospodárskej chemikálie po jej rozptýleni postrekom. Tieto emulzné koncentráty sa môžu zriedit vodou za vzniku vodnej emulzie, ale výsledné vodné emulzie sú pri skladovaní stabilné iba niekoľko hodín.Insekticídne kompozície, ktoré sú vhodné ako koncentráty na prípravu postrekov, sú opísané napríklad v patente EP 369 613. Uvedené kompozície sú nevodné kompozície a obsahujú účinnú látku, polyměrnu látku a rozpúšťadlo plniace funkciu nosiča, pričom toto rozpúšťadlo sa v kompozícii nachádza vo výraznom množstve.V dokumente WO 89/03175 sa navrhuje stabilizovat pesticídnc emulzie vodným latexovým polymćrom, pričom latex je, v súlade so všeobecne akceptovaným prístupom,definovaný ako akýkoľvek polymémy produkt vytváraný polymerizáciu ako vodná suspenzná emulzia. Na rozdiel od toho, predkladaný vynález sa týka pesticídnej emulzie v ktorej stabilizujúee čínidlo je viac rozpustné v organickej fáze alebo v samomom pesticíde ako vo vodnej fáze.Vodné pestieídne koncentráty majú iba obmedzenú skladovateľnosť. Z praktického hľadiska je teda mimoriadne žiaduce nájsť dlho skladovateľné vodné pesticídne kon~ centráty, ktoré neobsahujú žiadne organické rozpúšťadlá alebo iba take množstvo organických rozpúšťadiel, ktore je nevyhnutné na rozpustenic kryštalickćho pesticidu, a ktoré sa môžu zriedit čistou vodou za vzniku stabilných zriedených emulzií, ktoré sú vhodne na prakticke aplikácie. Je žiaduce, vytvorit vodný emulzný koncentrát, ktorý by bol skladovateľný aspoň počas dvoch rokov.Cieľom vynálezu je preto poskytnúť dlho skladovateľný vodný emulzný koncentrát, z ktorého by bolo možné pripraviť ekologicky prijatcľnejšie aplikačné formy so zniženým rizikom vzplanutia alebo toxicity voči cicavcom.Najnovšie sa zistilo, žeje možne pripraviť vodné emulzie s vysokou koncentráciou pesticídov, ktoré majú výrazne zlepšenú skladovateľnosť. Dobrá skladovateľnost tejto emulzie sa dosiahla rozpustením polymémej látky v pesticíde a prevedením získancj zmesi na emulziu s jemnými časticami použitím silno drvíaeeho mixéra. S prekvapením sa zistilo, že počas skladovania uvedenej emulzie nedochádza v nej ani k zväčšovaniu emulgovateľných častíc, ani k fázovej separácií jednotlivých zložiek emulzie. Okrem toho je uvedená emulzia ľahšie použiteľné, lebo po zriedení emulzie zostávajú jej častice v podstate bezozmeny.Predmetom vynálezu je vodná emulzia obsahujúca organickú fázu v podstate hydrofóbneho pesticídu alebo v podstate hydrofóbnej zmesí pesticídov, ktoré sú kvapalné alebo rozpusteně v hydrofóbnom rozpúšťadle, a vodnú fázuobsahujúcu povrchovo aktívne a/alebo dispergačné činidlá,ktorej podstata spočíva v tom, žea) emulziaje vo forme vodného koneentrátu ab) v emulzii je prítomné emulziu-stabilizujúce množstvo polymćru alebo zmesi polymérov, ktore sú viac rozpustne v organickej fáze ako vo vodnej fáze.Pesticíd alebo zmes pesticídov je pri teplote okolia kvapalný, resp. kvapalna alebo môže byt do kvapalného stavu uvedený, resp. uvedená zohriatím aje v podstate nerozpustný, resp. nerozpustná vo vode. Ak sa polymér v pesticídc nerozpúšťa, potom sa môže navyše použit hydrofóbne rozpúšťadlo, napríklad alifatický alebo aromatický uhľovodík alebo halogenovaný uhľovodík. Ako príklady tohto dodatočného rozpúšťadla sú xylén, cyklohexán, cyklohexanón a glyeeríntriacetát.Tu použitý výraz pesticíd zahŕňa herbicidy, insekticídy, akaricídy, nematocídy, ektoparaziticídy a fungicídy. Ako príklady skupín zlúčenín, do ktorých môže patriť pesticíd nachádzajúci sa v emulzíi, sú močoviny, triazíny, triazoly, karbamáty, estery kyseliny fosforečnej, dinitroanilíny,morfolíny, aeylalaniny, pyrctroidy, estery kyseliny benzylovej, difenyletery a polycyklieké halogenovane uhľovodíky.V nasledujúcej časti opisu sú uvedene špecifické príklady pesticídov (používajú sa common name), ktoré sú vhodné pre emulzie podľa vynálezu (Pesticíd Manual, 9. vyd., British Crop Protection Council)Estery kyseliny benzylovej Brompropylate, Chlorbenzylate, Chloropropylate.-xadiazon, Bupyrimate, Dicofol, Fenpropidin,RS)-l-3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropylpiperidín), Fenpropimorph, Fenoxycarb, Výhodné pesticídy sú 0,0-dietyl-O-Z-izopropyl-ő-metylpyrimidin-łl-ylfosforotioát, 2-chlór-6-etyl-N-(2-metoxyl -metyletyl)acet-o-toluidín, O-S-chlór- 1 -izopropyl- l H-l ,2,4-triazol-3-yl-0,0-dietylfosforotioát, 2,4-dichlór-2-(3-pyridyD-acetofenón-O-metyloxím a cis,trans-(i)-2-etyI-5-(4-fenoxyfenoxymetyb- l ,3-dioxolán.Vhodnými polymérmi na použitie V rámci vynálezu sú polyméry, ktoré sú v podstate nerozpustně vo vode, v podstate odolné proti hydrolýze a ktoré sa rozpúšťajú v pesticíde alebo v zmesi pesticídov, alebo v roztoku aspoň jedného pestícidu V hydrofóbnom rozpúšťadle, čím sa dosiahne zvýšenie jeho viskozity. Molekulová hmotnosť polyméru,meraná pomocou viskozity alebo rozptylu svetla, leží medzi 10 000 a 1 000 000 daltonov, výhodne medzi 30 000 a 300 000 daltonmi.Vhodné polyméry sa môžu zvolit z nasledujúcich polymérov, kopolymérov alebo iných zmesíl. Polyméry monooleñnov a dioleñnov, napríklad polypropylén, polyizobutylén, poly-l-butén, polymetyl-l-pentén,polyizoprén alebo polybutadién, ako aj polyméry cykloolefinov, napríklad cyklopenténu alebo norboménu, polyetylén (ktorý môže byt nezosieťovaný alebo zosieťovaný), napríklad vysokohustotný polyetylén (HDPE), nízkohustotný polyetylén (LDPE) a lineámy nízkohustotný polyetylén2. Zmesi polymérov uvedených v odseku l), napríklad zmesi polypropylénu s polyizobutylénom, zmesi polypropylénu s polyetylénom (napríklad PP/HDPE, PP/LDPE) a zmesi rôznych typov polyetylénov (napríklad LDPE/ł-IDPE).3. Kopolyméry monooleñnov a dioletínov navzájom alebo s ďalšími vinylovými monomérmi, napríklad elylén/propylén kopolyméry lineámeho nizkohustotného polyetylénu (LLDPE) a jeho zmesí s nízkohustotným polyetylénom (LDPE), kopolyméry propylénu a l-buténu, kopolyméry etylénu a hexénu, kopolyméry etylénu a metylpenténu, kopolyméry etylénu a hepténu, kopolyméry etylénu a okténu, kopolyméry propylénu a butadićnu, kopolyméry izobutylénu a izoprénu, kopolyméry etylénu a alkylakrylátov, kopolyméry etylénu a alkylmetakrylátov, kopolyméry etylénu a vinylacetátu alebo etylénu a kyseliny akrylovej a ich soli (ionoméry), ako aj terpolyméry etylénu s propylénom a díénom, ako je hexadién, dicyklopentadién alebo e tylidénnorbomén, a tiež vzájomné zmesi takých kopolymérov alebo ich zmesi s polymérmi, ktoré boli uvedené V odseku l), napríklad zmesi polypropylénu a kopolyméru etylénu a propylénu, LDPE/EVA, LDPE/EAA, LLDPE/EVA a LLDPE/EAA.3 a. Uhľovodíkové živice (napríklad s 5 až 9 atómami uhlíka), vrátane ich hydrogenovaných modiñkácií.5. Kopolyméry styrénu alebo or-metylstyrénu s diénmi alebo akrylovými derivátmi, napríklad kopolyméry styrénu a butadiénu, kopolyméry styrénu a akrylonitrilu, kopolyméry styrénu a alkylmetakrylátov, kopolyméry styrénu, butadiénu a alkylakrylátov, kopolyméry styrénu a anhydridu kyseliny maleínovej, kopolyméry styrénu, akrylonitrilu a metyakrylátu, zmesi s vysokou nárazovou pevnosťou tvorené styrénovými kopolymérmi a ďalšími polymérmi, ako sú polyakrylát, diénový polymér alebo terpolymér etylénu,propylénu a díénu, a blokové kopolyméry styrénu, napríklad kopolyméry styrén/butadién/styrén, styrén/izoprén/styrén, styrén/etylen/butylén/styrén alebo styrěn/etylén/propylén/styrén.6. Štepené kopolyméry styrénu alebo oL-metylstyrénu, napríklad kopolyméru styrénu očkovaného na polybutadiéne alebo kopolyméry styrénu očkovaného na kopolyméri butadiénu a styrénu alebo na kopolyméri butadíénu a akrylonitrilu, očkované kopolyméry styrénu a akrylonitrilu (alebo metakrylonitrilu) na polybutadiéne, očkované kopolyméry styrénu a anhydridu kyseliny maleínovej alebo imidu kyseliny maleínovej na polybutadiéne, očkované kopolyméry styrénu, akrylonitrilu a anhydridu kyseliny maleínovej alebo imidu kyseliny maleínovej na polybutadiéne, očkované kopolyméry styrénu, akrylonitrilu a metylmetakrylátu na polybutadiéne, očkovane kopolyméry styrénu a alkylakrylàtov alebo metakrylátov na polybutadiéne, očkované kopolyméry styrénu a akrylonitrilu na terpolyméri etylénu,propylénu a díénu, očkované kopolyméry styrénu a akrylonitrilu na polyalkylakrylátoch alebo polyalkylmetakrylátoch, očkované kopolyméry styrénu a akrylonitrilu na kopolyméri akrylátu a butadiénu, ako aj ich zmesi s kopolymérmi uvedenými v odseku 5), napríklad kopolyméme zmesi známe ako polyméry ABS, MBS, ASA alebo AES.7. Halogenované polyméry, ako sú polychloroprén, chlorované kaučuky, chlorovaný alebo sulfochlorovaný polyetylén, kopolyméry etylénu a chlorovaného etylénu, epichlórhydrínové homopolyměry a kopolyméry, výhodne polyméry halogenovaných vinylových zlúčenín, napríklad polyvinylchlorid, polyvínylídénchlorid, polyvinylŕluorid, polyvinylidénfluorid, ako aj ich kopolyméry, napríklad kopolyméry vinylchlorídu a vinylidenchloridu, kopolyméry vinylchlorídu a vinylacetatu alebo kopolyméry vinylidénchloridu a vinylacetátu.8. Polyméry odvodené od ouB-nenasýtených kyselín a ich derivátov, ako sú polyakryláty a polymetakryláty, polyakrylamidy a polyakrylonitrily.9. Vzájomné kopolyméry monomérov uvedených v odseku 8. alebo kopolyméry týchto monomérov s ďalšími nenasýtenými monomérmi, napríklad kopolyméry akrylonitrilu a butadiénu, kopolyméry akrylonitrilu a alkylakrylátu, kopolyméry akrylonitrilu a alkoxyalkylakrylátu alebo akrylonitrilu a vinylhalogenidu alebo terpolyméry akrylonitrilu,alkylmetakrylátu a butadiénu.10. Polyméry odvodené od nenasýtených alkoholov a aminov alebo ích acylových derivátov alebo acetálov, ako sú polyvinylacetát, polyvinylstearát, polyvinylbenzoát, polyvinylmaleát, polyvinylbutyrát, polyalylñalát alebo polyalylmelamín, ako aj ich kopolyméry s oleñnmi uvedenými vyššie v odseku l).12. Polyacetály, ako sú polyoxymetylén a take polýoxymetylény, ktoré obsahujú etylénoxid ako komonomér, polyacetály modifikované termoplastickými polyuretánmi,akrylátmi alebo MBS.14. Polyuretány, ktoré sú odvodené jednak od polyéterov,polyesterov alebo polybutadiénov, ktore nesú na konci hydroxylové skupiny a jednak od alifatických alebo aromatických polyizokyanátov.15. Polyamidy a kopolyamidy, ktoré sú odvodené od diamínov a dikarboxylových kyselín a/alebo aminokarboxylových kyselín alebo zodpovedajúcich laktámov, ako sú polyamid 4, polyamid 6, polyamid 6/6, polyamid 6/10, polyamid 6/9, polyamid 6/12, polyamid 4/6, polyamid l l, polyamid 12, aromatické polyamidy získané kondenzáciou m-xylénu, diamínu a kyseliny adipovej, polyamidy pripravené z hexametyléndiamínu a kyseliny izoñalovej a/alebo tereftalovej, a to bez elastoméru alebo s elastomérom ako modiñkačným činidlom, napríklad poly-2,4,4-trimetylhexametyléntereftalamíd alebo poly-m-fenylénizoftalamid, blokove kopolyméry uvedených polyamidov s polyoleñnmi,oleñnické kopolyméry, ionoméry alebo chemicky viazané alebo očkované elastoméry alebo s polyétermi, napríklad s polyetylénglykolom, polypropylénglykolom alebo polytetrametylénglykolom, a rovnako polyamidy alebo kopolyamidy modifikované EPDM alebo ABS a polyamidy kondenzované v priebehu spracovania (polyamidové systémy RlM).17. Polyestery odvodené od dikarboxylových kyselín a diolov a/alebo hydroxykarboxylových kyselín alebo zodpovedajúcich laktónov, ako sú polyetyléntereñalát, polybutylénterefłalát, poly-1,4-dimetylolcyklohexánteréftalát,polyhydroxybenzoáty, ako aj blokové kopolyéterestery odvodené od polyéterov s koncovými hydroxylovými skupinami a tiež polyestery modifikované polykarbonáty alebo MBS.17 a. Polyestery odvodené od alifatických dikarboxylových kyselín a diolov a/alebo oligoéterov všeobecného vzorca20. Polyćtery diglycidylových zlúčcnín vrátane diglycydyléterov a diolov, napríklad bisfenol A-diglycidyléteru a bisfenolu A.21. Prírodné polyméry, ako je kaučuk, a chemicky modifikované homológové deriváty prírodných polymérov, ako sú napríklad acetáty celulózy, propionáty celulózy a butyráty celulózy alebo étery celulózy, ako metylcelulóza (stupeň substitúcie vyšší ako 2,5), ako i kolofónia a ich deriváty. 22. Zmesi uvedených polymérov, napríklad PP/EPDM,polyamid 6/EPDM alebo ABS, PVC/EVA, PVC/MBS,PCI/ABS, PBTP/ABS, PC/ASA, PC/PBT, PVC/CPE, PVC/akryláty, POM/termoplastický PUR, PC/termoplastický PUR, POM/akrylát, POM/MBS, PPE/HIPS, PPE/PA 6.6 a kopolyméry, PA/HDPE, PA/PP, PA/PPO.Špecifickými príkladmi komerčne dostupných polymérov, ktoré sú vhodné na použitie V rámci vynálezu, sú COETHYLEN ER SB 0425 a COETHYLENER SL (polystyrény), HOSTAFLEXR CM 13 (kopolymér polyvinylchloridu a vinylacetátu), ESTERGUMR 8 D a 10 D (glycerínestery kolofóníe), HOSTALITHR 3067 (polyvinylchlorid),HOSTYRENR 2000, 5000 a 7000 (polystyrény), pevné akrylové živice PLEXIGUMR N 80 (polyetylakrylát) a M 825(polymetylmetakrylát), polyvinylacetátové kopolyméry MOWlLlTHR 20 a 50 s molekulovými hmotnosťami 35 000 a 260 000, deriváty kolofónie NEOLYNR 20 a 35 D,polytetrahydrofurány, polyvinylpyrolidónvinylacetátové kopolyméry, napríklad LUVISKOLR 28 E, 3715 a 555.Polymérje prítomný výhodne V koncentrácii 1 až 30 hmotn., výhodnejšie v koncentrácii l až 10 hmotn.,vztiahnuté na celkovú hmotnosť pesticídu.Ostatné zložky emulzie podľa vynálezu môžu zahŕňať emulgačné činidlá, ako aniónové a/alebo neionogénne dispergačné a povrchovo aktívne činidlá, ako aj pufre, ktoré sú napríklad opísané v patente US 4 938 797.Vhodnými aniónovými dispergačnými činidlami sú všeobecne oligomćry a polyméry, ako aj polykondcnzáty,ktoré obsahujú dostatočný počet aniónových skupín zabezpečujúcich ich rozpusmost vo vode. Príklady vhodných aniónových skupín sú sulfoskupiny alebo karboxylové skupiny, pričom polyméry obsahujúce karboxylové skupiny sa môžu použiť iba pri vyšších hodnotách pH, výhodne pri pH vyššom ako 5. Počet aniónových skupín vjednej molekulc polyméru sa obvykle rovná aspoň 60 počtu monomérnych jednotiek prispievajúcich k štruktúre molekuly. Oligoméry a polyméry, ktoré obsahujú sulfo-skupiny, sa môžu pripravit bud polymcráciou monomérov, ktoré obsahujú sulfoskupiny, alebo sulfonáciou príslušných oligomérov alcbo polymérov. Polyméry, ktoré obsahujú karboxylové skupiny, sa môžu získat zmydelnením polyakrylátov alebo polymetakrylátov, pričom stupeň zmydelnenia sa musí rovnat aspoň 60 . Obzvlášť vhodnými aniónovými dispergačnými činidlami sú sulfonované polyméry a kondenzaty aromatických sulfonových kyselín s formaldehydom. Typickými príkladmi takýchto aniónových dispergačných činidiel súA) Soli kyseliny polystyrénsulfónovej, najmä soli alkalických kovov, kovov alkalických zemín a amónne soli, ako aj soli odvodené od organických amínov, ktoré sa môžu získat polymerizáciou kyseliny styrénsulfónovej alebo jej solí alebo sulfonáciou polystyrénu a následnou neutralizáciou vhodnou zásadou, pričom v poslednom uvedenom prípade sa musí stupeň sulfonácie rovnat aspoň 60 .B) Soli kyseliny polyvinylsulfónovej, najmä soli alkalických kovov, kovov alkalických zemín a amónne soli, ako aj soli odvodené od organických amínov, ktoré sa môžu získat polymcrizàciou kyseliny vinylsulfónovej alebo jej solí. C) Soli kondenzátov naftalćnsulfónových kyselín, výhodne kyscliny naftalćn-Z-sulfónovej, s formaldehydom, najmä soli alkalických kovov, kovov alkalických zemín a amónne soli, ako aj soli odvodené od organických amínov, ktoré sa môžu získat sulfonáciou naftalénu, kondenzáciou výsledných naftalénsulfónových kyselín s formaldehydom a neutralizáciou vhodnou zásadou. Molckulová hmotnost týchto zlúčenín leží v rozpätí od asi 500 do 6000.D) Soli kondenzátov kyseliny naftalénsulfónovej s kyselinou fenolsulfónovou a formaldebydom, najmä soli alkalických kovov, kovov alkalických zemín a amónne soli, ako aj soli s organickými amínmi. Tieto produkty sú polyméryobsahujúce sulfoskupiny so strednou molekulovou hmotnosťou 6000 až 8000, v ktorých sú monoméme jednotky nañalenu a fenolu čiastočne vzájomne spojené prostredníctvom metylénových skupín a čiastočne prostredníctvom sulfo-skupín.E) Soli kyseliny lignosulfónovej, najmä sodná, draselná,horečnatá, vápenatá alebo amónna soľ.Výhodnými aniónovými dispergačnými činidlami sú soli kyseliny polystyrénsulfónovej (typ A), soli kondenzátov kyseliny nattalénsulfónovej s formaldehydom (typ C) a najmä kondenzáty kyseliny nañalénsulfónovej s kyselinou fenolsulfónovou a formaldehydom (typ D).Kondenzáty kyseliny naftalćnsulfónovej s kyselinou fenolsulfónovou a fonnaldehydom typu D, ktoré sú obzvlášť výhodnými dispergačnými činidlami, sa môžu pripraviť konverziou naítalénu koncentrovanou kyselinou sírovou a/alebo pôsobením ólea pri teplote 120 až 130 °C na kyselinu naftalénsulfónovú, následným pridaním fenolu k reakčnej zmesi a uskutočnením ďalšej reakcie pri teplote 120 až 130 °C, následným odstránením reakčnej vody vo vákuu pri teplote 150 až 170 °C a kondenzáciou reakčného produktu s formaldehydom po ochladení na teplotu 90 až 100 °C, neutralizáciou reakčnej zmesi na hodnotu pH 6 až 7 a odparením reakčnej zmesí do sucha a granulovaním zvyšku, čím sa získa vo vode rozpustne aniónové dispergaćné činidlo (ďalej uvádzané ako dispergačné činidlo AT), ktoré má granulovanú formu a strednú molekulovú hmotnosť 6000 až 8000.Sulfonáciou naftalénu pri uvedených podmienkach sa získa hlavne kyselina naftalén-2-sulfónová, ktorá je sprevádzaná bezvýznamným množstvom kyseliny nañaléndisulfónovej. Táto kyselina sa po pridaní fenolu tiež sulfonuje. Ale pri tomto procese, najmä pri následnom zohrievaní na teplotu 150 až l 70 °C, sa popri kyseline fenolsulfónovej vytvorí tiež veľké množstvo sulfónov, ako sú 4,4 dihydroxydifenylsulfón a 4-hydroxyfenylnaftylsulfón. Pri následnej kondenzácii s formaldehydom sa teda vytvorí polymér, ktorého monoměme naftalénové a fenolové jednotky sú sčasti spojene metylénovými skupinami a sčasti sulfo-skupinami. Pri príprave dispergačného činidla A sa môže naftalén, fenol, kyselina sírová, formaldehyd a zásada použit v molámom pomere l 0,5 k l 2 k 2,5 0,4 k 0,8 2 ku 3. Molámy pomer nañalén fenol kyselina sírová formaldehyd zásada sa vhodne rovná l 0,7 2 0,5 2, pričom sa ako zásada výhodne použije hydroxid sodný. Kyselina sírová je výhodne tvorená zmesou koncentrovanej kyseliny sírovej a ólea, pričom množstvo voľného S 03 v óleu je aspoň ekvivalentné množstvu vody v koncentrovanej kyseline sírovej, takže sa zmiešaním kyseliny sírovej a ólea získa aspoň 100 kyselina sírová. Formaldehyd sa výhodne použije vo forme vodného roztoku,napríklad vo forme 37 roztoku. Separácia reakčnej vody destiláciou sa výhodne uskutočňuje pri tlaku l až 5 kPa.Vodná fáza koncentrátu podľa vynálezu môže tiež obsahovať modifikátory viskozity emulzie.Vhodnými modifikátortni viskozity emulzie a neionogénnymi dispergačnýmí činidlami sú všeobecne v 0 vode rozpustné polyméry, ktorých molekulová hmotnost normálne leží V rozpätí od 10 000 do 2 000 000. Stredný priemer kvapôčok (alebo častíc) emulzie môže byt ovplyvnený molekulovou hmotnosťou príslušného použitého polyméru. Použitie vo vode rozpustných polymérov s nízkou molekulovou hmotnosťou má za následok nižšiu viskozitu emulzie, a teda tvorbu väčších kvapôčok, zatial čo použitie vo vode rozpustných polymérov s vysokou molekulovou hmotnosťou vedie k vyššej viskozitc emulzie, a teda k tvorbe kvapôčok s menším priemerom. Príklady vhodnýchvo vode rozpustných polymérov sú polyvinylakohol, polyvinylmetyléter, polyvinylpyrolidón, alkylovaný polyvinylpyrolidón, hydroxyetylcelulóza, hydroxypropylcelulóza,hydroxypropylmetylceluloza, poly(2-hydroxyetybmetkrylát, poly-(2-hydroxyetoxy) etylmetakrylát, polyetylénoxidVýhodným neionogénnym dispergáčným činidlom je polyvinylalkohol. Obzvlášť výhodné sú polyvinylalkoholy s viskozitou 4 až 60 mPas (meranou v 4 vodnom roztoku pri teplote 20 °C), ktoré sa pripravili zmydelnením polyvinylacetátu, pričom stupeň zmydelnenia je aspoň 60 ,ale výhodne 80 až 95 . Vhodnými produktmi tohto typu sú produkty, ktoré sú komerčne dostupné pod označením MOWIOLR.Vhodnými neionogénnymi povrchovo aktívnymi činidlami sú všeobecne neionogénne vo vode rozpustne polyméry so strednou hmotnosťou nižšou ako 20 000. Obzvlášť vhodnými neionogénnymi povrchovo aktívnymi činidlami tohto typu sú produkty, ktoré sa môžu získat reakciou etylénoxidu alebo kombinovanou reakciou etylénoxidu a propylénoxidu s mastnými alkoholmi, alkylfenolmi,mastnými kyselinami, estermi mastných kyselín odvodenými od polyhydroxy-zlúčenín, amídmi mastných kyselín a mastnými aminmi, pričom počet etylénoxidových a propylénoxidových jednotiek sa môže menit V širokých rozpätiach. Počet etylénoxidových jednotiek alebo etylénoxidových a propylénoxidových jednotiek je l až 200, výhodne 5 až 100 a najvýhodnejšie 8 až 40.Vhodné neionogénne povrchovo aktívne čínidlá zahŕnaju alkylpolyetylénglykolétery, ktoré sú komerčne dostupné pod ochrannnýmj známkami BRIJR (Atlas Chemical),ETHYLAN CD a ETHYLANR D (Diamond Shamrock),GENAPOLR C, GENAPOLR o a GGENAPOLR s (Hoechst AG),alkylfenolpolyetylénglykolétery, dostupné napriklad pod ochrannými známkami Antarox (GAP), TRITON X(Röhm and Haas Co.), ATLOXR 4991 (ICI), ARKOPAL N (American Hoechst) a ETHYLANR (Lankro Chem.Ltd.),0 L-fenetylfenolpolyglykolétery, označované ako etoxylované styrylfenoly a komerčne dostupné napríklad ako DISTYR 25 (Geronazzo) a SSOPROPHORR CY 18 (Rhone Poulenc S. A),(polyetoxyDestery mastných kyselín, dostupné napríklad pod ochrannými známkami NONISOLR (Ciba-Geigy alebo MRYJR (ICI), sorbitanpolyetylénglykoléterestery mastných kyselín, ktoré sú taktiež známe ako polysorbáty a ktoré sú komerčne dostupné napríklad pod zapísanou známkou TWEENR (ICI),triglyceridpolyetylćnglykolćtery, napríklad etoxylovaný ricínový olej, komerčne dostupný pod zapisanou známkou EMULSOGENR (Hoechst AG), polyetoxyetylamídy mastných kyselín, dostupné napríklad pod zapísanýmí známkami AMIDOXR (Stephan Chemical Co.) a ETHOMIDR (Armak Co.), N-polyetoxyetylamíny, dostupné napríklad pod zapísanou známkou GENAMIN (Hoechst AG),N,N,N,N-tetra(polyetoxypolypropoxyetyl)etyléndiamíny,komerčne dostupné pod zapísanýmí známkami TERRONILR a TETRONICR (BASF Wyandotte Corp.),alkylpolyetylénglykol/polypropylénglykolétery, napríklad blokové polymćry polyetylénoxidu/polypropylénoxídu,komerčne dostupné pod zapísanou známkou PLURONICRVýhodnými neionogénnymi povrchovo aktívnymi činidlami sú blokové polyméry etylénoxid/propylénoxidu

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04

Značky: vodná, přípravy, použitie, spôsob, postreková, emulzia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-283978-vodna-emulzia-sposob-jej-pripravy-jej-pouzitie-a-vodna-postrekova-emulzia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná emulzia, spôsob jej prípravy, jej použitie a vodná postreková emulzia</a>

Podobne patenty