Spôsob prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch, vysielač a prijímač na vykonávanie tohto spôsobu a z nich pozostávajúci systém

Číslo patentu: 283822

Dátum: 30.01.2004

Autori: Lorenz Rudolf-werner, Götting Oliver, Hiller Hartmut, Finger Adolf

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob umožňuje optimálne využitie kanálovej kapacity TV-kanálu pre ďalšie prídavné signály. Tak na vysielacej, ako aj na prijímacej strane sa vytvoria takty pre video- a audio- údaje, ktoré sa majú prídavne prenášať, z FBAS užitočného signálu odčítaním, vyhodnotením a rozhodnutím, pričom oba signály sa na vysielacej strane oddelene digitalizujú, zapamätávajú, vyrovnávajú a komprimujú predtým, než sa superponujú na užitočný signál. Na prijímacej strane sa po rovnakej tvorbe taktov uskutočňujú tieto kroky v opačnom smere. Realizácia sa môže uskutočniť na vysielacej strane pomocou prídavného prístroja, na prijímacej strane pomocou programového vybavenia v počítači alebo pomocou prídavných zariadení v bežnom TV-prijímači. Použitie je uskutočniteľné pre ľubovoľné prídavné obrazové a zvukové signály.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia, ktoré predstavuje systém pozostávajúci z vysielača a prijímača, prostredníctvom ktorého je možné prenášať cez TV kanál prídavné údaje.Spôsoby a zariadenia na prenos prídavných údajov sú známe napríklad pre audioúdaje (pozri Gassmann/Eckert Das COM-System, Funkschau 1970, zväzok 20, strany 689 až 692, a zväzok 21, strany 749 až 750) a pre videoúdaje (pozri Langenkamp/Löwy Megatext-IC für Videotext und Grafik, RFE 1994, zväzok 7, strany 18 až 20).Vlastnosti FBAS-signálu (signál farebný, obrazový,vychyľovací a synchronizačný signál) ponechávaiú otvorenou možnost superponovať ďalšie signály, prenášajúce informácie (prídavné údaje), pričom sa nesmie rušit príjem TV programu. Zatiaľ čo sa väčšina publikácií zaoberá len jedným druhom prídavných údajov, napríklad v práci Rudolf Meusel Femsehtechnik, Hüttig 1991, v 9. kapitole na stranách 210 až 227 je opísaný prenos viacerých prídavných kontrolných a údajových signálov. Prenos prídavných údajov sa uskutočňuje s vysokou spoľahlivosťou prenosu a čo najvyššou prenosovou rýchlosťou.Technika prenosových resp. rozhlasových satelitov síce umožňuje príjem stále vyššieho počtu televíznych programov, ale tým, ktorí ponúkajú lokálne programy, neposkytuje v dôsledku rozľahlých pokrytých zón a vysokých nákladov žiadne možnosti pre regionálne služby. Širokopásmove komunikačné siete sú naproti tomu pre prenosné prístroje a prijímacie miesta s veľkými odstupmi nevhodné. Pozemná infraštruktúra siete vysielačov už prevažne obsahuje v riadkoch, ktoré neobsahujú obraz, kontrolné riadky a videotext. Bezdrôtové prídavné služby zlyhávajú často na vysokých nákladoch na televízne štúdiá a na nedostatok frekvencií.Predložený vymález si vytýčil úlohu využiť nevyužitú kanálovú kapacitu TV-kanálu ešte optimálnejšie, a pritom zabezpečiť vysokú spoľahlivosť prenosu, vysoké rýchlosti prenosu, vysokú variabilitu systému, bezporuchový príjem TV-programu, superpozíciu prídavných údajov bez technického zásahu do TV vysielacích modulov a kompatibilitu existujúcich TV-prístrojov pre PALplus, NTSC a SECAM.Podstata spôsobu prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch pre televízne siete, pri ktorom sa prídavné údaje pred vysielaním počas doby bez užitočného signálu privedú k FBAS užitočnému obrazovému signálu a po príjme sa od neho oddelia, spočíva v tom, že tak na vysielacej, ako aj na prijímacej strane sa vytvoria takty pre prídavne digitálne prenášané video-, mailbox-, riadiace- a audioúdajc zo synchronizačného signálu FBAS užitočného obrazového signálu, pričom- FBAS užitočný obrazový signál sa zavedie do superpozičncj hladiny na sčítanie prídavných údajov a pritom, vychádzajúc z riadkových impulzov, odčítaním a vyhodnotením oblastí, ktoré neobsahujú informáciu, sa každému signálu odvodia systémový takt a obrazový impulz na prenos prídavných údajov,- prídavné údaje, pozostávajúce z obrazových a tónových signálov. sa digitalizujú, zapamätajú, vyrovnajú, skompri mujú a vo väčších časových odstupoch sa v údajovom takte prídavných údajov časovo multiplexne vyvolávajú,- vyvolané prídavné údaje sa striedavo v časovom multiplexe vybavia údajmi záhlavia (rozlíšenia obraz/zvuk, platný/neplatný) a signálom označenia obrazu a superponujú sa na FBAS užitočný signál, výhodne po obmedzení pásma,- na prijímacej strane sa rovnakým spôsobom ako pri prvom kroku postupu z FBAS signálu prídavných údajov po odčítaní a vyhodnotení opäť odvodia po jednom signále systémový takt a obrazový impulz pre prídavné údaje, ~ z FBAS signálu prídavných údajov sa zachytenlm, obmedzením a analógovo-digitálnym prevodom a nadväznou digitálnou koreláciou a následným rozhodnutím spätne získajú obnovené údaje prídavných signálov,- údaje záhlavia sa vyhodnotia, prídavné údaje sa demultiplexujú a opäť sa rozdelía na vídeo- a audioúdaje,- uvedene video- a audicúdaje sa oddelene dekomprimujú a digitálne/analógovo premenia a odovzdajú sa ďalej.Tento spôsob je so svojimi prvkami odčítaním, vyhodnotením a rozhodnutím bezprostredne vhodný na pridavnú realizáciu v počítačoch, ktoré možno na multimediálne účely vybaviť aj TV-prijímacími kartami.Zistilo sa, že je výhodné, ked sa na vyvolanie prídavných údajov v oblastiach, ktoré neobsahujú informácie,vytvoria signály povolenia rozkladu a signály rozkladu,ktoré sa na prijímacej strane získajú späť a doplnia sa pomocou prídavne odvodených riadiacich signálov na povolenie integrácie, reset integrácie, prevzatie, Záchytné impulzy a výhodne kompenzáciu odchýlky z týchto impulzov. Týmto sa popri prídavnom zariadení na vysielacej strane uľahčuje aj konštrukčné realizácia na prijímacej strane.Taktiež sa Zistilo, že prídavné zariadenia vo vysielači a prijimači majú vysoko presne časové snímanie základne a že obsahujú počítadla na preadresovanie vnútri televízneho obrazu. pamät na odloženie signálov v závislosti od údajov, ktore sa majú vysielať, a na ich usporiadanie v riadkovej a obrazovej štruktúre, a že uvedené prídavné zariadenia v prijímači obsahujú digitálny korelačný prijímač a cez na to potrebné a novovytvorené, vysoko presné časové snímanie rozhodujú v časových úsekoch, stanovených na vysielacej strane, o signále pomocou korelačného príjmu.Výhodná možnosť použitia prenosu prídavných údajov podľa predloženého vynálezu je v TV-kanáloch na prenos komunálnych údajov, najmä televíznych, mailboxových,riadiacich a audiosignálov, ktoré, podobne ako pri prenose svetelného obrazu, pozostávajú z meniaeich sa signálov statických obrazov a signálov sprievodného zvuku.Podľa tohto vynálezu sa informácie prenášajúce signály na prenos prídavných údajov spoja superpozičným obvodom tak, že je možné ich programovane umiestniť vo všetkých časových úsekoch, ktoré neobsahujú farebné a obrazové signály.Systém na prenos prídavných údajov podľa tohto vynálezu má rad výhod. Výberom s odčítaním a vyhodnotením možno pri rozhodovaní o využití časových úsekov na prenos prídavných údajov tieto kontigurovať tak, že nedochádza k žiadnemu rušeniu pri príjme televízie. Superpoziciu a prijímanie informácie prenášajúcich signálov prídavných údajov je možné uskutočniť pomocou malých, málo nákladných prídavných zariadení. Rýchlosť prenosu je možné v prípade potreby prispôsobiť vlastnostiam reálneho kanála programovaním. Prenos prídavných údajov sa uskutočňuje s úrovňami signálov, nižšími než 20 mV, čím je zaručená kompatibilita s bežne predávanými TV-prístrojmi.Prehľad obrázkov na výkresochĎalej bude vynález bližšie vysvetlený bližšie pomocou príkladu a s odkazom na príslušné obrázky, pričom obr. l znázorňuje sčítavacie zariadenie prídavných údajov na vysielacej strane,obr. 2 znázorríuje prijímač prídavných údajov na prijímacej strane,obr. 3 znázorňuje diagram signálov na superpozíciu FBAS-signálu a signálu prídavných údajov pre prvý typ riadka,obr. 4 znázorňuje diagram signálov na superpozíciu FBAS-signálu a signálu prídavných údajov pre druhý typ riadka,obr. 5 znázoniuje diagram sígnálov na príjem signálu prídavných údajov pre prvý typ riadka a obr. 6 znázoniuje diagram signálov na príjem signálu prídavných údajov pre druhý typ riadka.Obr.1 znázorňuje údajmi riadený, riadkovo selektívny generátor 11 postupnosti rozkladu, ktorý vydáva signál sp postupnosti rozkladu a signál se povolenia rozkladu (obr. 3 a 4), ktorý sa v digitálno-analógovom prevodníku 8 prevádza na trojhoclnotový signál prídavných údajov úrovne 0, a -.Pásmovo neohraničený signál prídavných údajov, nachádzajúci sa na výstupe digitálno-analógového prevodnika 8 sa nachádzajúci, sa pôsobením vysielacieho filtra 9 ohraničí na šírku videopásma a v sčítavacom zariadení 10 sa superponuje na FBAS-signál prvého, resp. iného typu riadka. Údajmi riadený, riadkovo selektívny generátor 11 postupnosti rozkladu, je riadený údajmi, ktoré sa majú prenášať, ktoré sa vyvolávajú s údajovým taktom, uloženým v signálnej EPROM 3.2, a časovými riadiacimi signálmi obrazový impulz BI, riadkový impulz ZI a systémovým taktom ST synchronizácie 12 vysielača.Obrazový impulz B 1 býva na začiatku každého obrazu,riadkový impulz Z 1 na začiatku každého riadka. Frekvencia obrazových iimpulzov a frekvencia systémového taktu sú navzájom fázovo pevne viazané. Začínajúc obrazovým impulzom sa v počítadle riadkov počítajú riadky od 0 do 624. Pretože rad riadkov má, čo sa týka signálov prídavných údajov, ktorć sa majú zavádzať, podobnú štruktúru, číslom riadka sa cez EPROM 3.2 riadkového typu osloví oblasť adries signálnej EPROM 3.1, ktorá vygeneruje vloženie signálu, vhodné do príslušnej štruktúry riadkov.Na obr. 3 sú na spodnej časti (spodku) synchronizačného impulzu vložené signály pre šesť údajových symbolov,za súborom irnpulzov farby signály pre tri údajove symboly a na prednom čiemom ramene signál pre jeden údajový symbol.Pre typ riadka, ktorý je znázornený na obr. 4, sú na spodku synchronizačněho impulzu vložené signály pre šesť údajovýeh symbolov, na zadnom čiernom ramene signály pre osem údajových symbolov a na prednom čiernom ramene signál pre jeden údajový symbol. Pretože celý rad riadkov má rovnakú štruktúru, možno pre tieto riadky uložiť rovnakć štruktúry signálov V signálnej EPROM 3.1. Súčasne sa počítadlom taktu počítajú v čase nábehově strany ST systćmovćho taktu, napr. 576 taktov na riadok. So systémovým taktom ST a výberom typu ZT riadka sa predtým v signálnej EPROM 3.1 uložené signály povolenie se rozkladu, signál sp rozkladu a údajový takt časovo vzhľadom na nábehovú stranu systćmového taktu pre nábehovú stranu systćmového taktu odčítajú a privedú na digitálno-analógový prevodník 8.Možnosť prispôsobiť signály prídavných údajov, prenášajúce informáciu, presne želaným časovým úsekom celkovćho obrazu sa zakladá na vysoko presnom odvodení obrazového impulzu BI, riadkovćho impulzu ZI a systémového taktu ST z FBAS-signálu, ktorý sa dodáva do synchronizácie 12 vysielača. Jadrom synchronizacie vysielača je synchronizačný procesor, napr. spínací obvod TDA 9257,ktorý odvodzuje takt procesora 27 MHz, horizontálny signál HS a vertikálny signál VS s časovým nepokojom menším než 5 ns na ďalšie spracovanie z FBAS-signálu. Tieto signály sa v konštrukčných celkoch - delič 6 systćmovćho taktu, detektor 5 obrazových impulzov a detektor 7 riadkových impulzov - kombinatoricky a sekvenčne navzájom pospájajú takým spôsobom, že sa napríklad získa systémový takt ST 9 MHz s 576 nábehovými stranami systémového taktu na TV riadkový signál, riadkový impulz Z 1, ktorý označí každú nábehovú stranu systćmovćho taktu ST, ktorá je prvá v riadku, a signál BI obrazového impulzu, ktorý označuje každú nábehovú stranu systémového taktu, ktorá je prvá v obraze.Popri nakoniec časovo riadenom vyvolaní signálov povolenie se rozkladu a signál sp rozkladu sú k dispozícii signály BI, ZI a ST na prispôsobenie medzi výstupnou rýchlosťou zdroja údajov, ktorého údaje sa majú prenášať, a údajovým taktom údajmi riadenćho, riadkovo selektlvneho generátora postupnosti rozkladu, napríklad s FIFO spínacim obvodom.Obr. 2 zobrazuje prijímač prídavných údajov, ktorý sa má prevádzkovať na prijímacej strane, pričom spracovanie signálov v prijímači, ako aj signálov na jeho riadenie, je znázornenč na obr. 5 pre prvý typ riadku a na obr. 6 pre iný typ riadku. Tento prijímač prídavných údajov pozostáva zo synchronizácie 21 prijímača, riadkovo selektívneho, referenčného generátora 20 postupnosti rozkladu a analógového vstupného dielu, ktorý sa zasa skladá zo záchytného obvodu 13, obmedzovacieho zosilňovača 14 /korektúry ofsetuZachytávač sa môže aktivovať počítaním nábehových hrán taktu v riadku počítadlom 1 taktu a odčítaním zodpovedajúceho obsahu pamäte z riadiacej a signálnej EPROM 3.1. Potom, ako súčet FBAS-signálu a signálu prídavných údajov prejde záchytným obvodom 13, uskutoční sa obmedzovacím zosilňovačom 14 zosilnenie, obmedzenie a korekcia odchýlky takým spôsobom, že sa prevodová (meniaca) oblasť nasledujúceho ADU optimálne využije počas prítomnosti signálov prídavných údajov bez toho, aby mohli nastať prebudenia (obr. 5 a 6).Táto kompenzácia ok odchýlky sa riadi signálom korekcie odchýlky, odčítaným z riadiacej a signálnej EPROM 3.1. Postupnosť snimaných hodnôt dosiahne v určitej šírke slova digitálny násobič 16, kde sa Výstupný signál obmedzovacieho zosilňovača násobí s referenčným signálom vo forme privádzaných signálov povolenie se rozkladu a postupnosť sp rozkladu V digitálnej forme.Tento súčin sa potom integruje digitálnym integrátorom 17. Výsledok integrácie v analógovom znázomení možno vidieť na obr. 5 a 6. Spustenie integrátora sa uskutoční pomocou povolenia ie integrácie, odčítaného z riadiacej a signálnej EPROM 3.1, spätné nastavenie pomocou resetu ir integrátora a rozhodnutie pomocou impulzu u prevzatia. Až na skutočnosť, že na proces prijímania je potrebný len jeden referenčný signál postupnosti rozkladu s sp a se a už uvedene riadiace signály ie, ír, u, ki a ok, riadkovo selektívny referenčný generátor 20 postupnosti rozkladu zodpovedá údajmi riadenému, riadkovo selektívnemu generátoru 11 postupnosti rozkladu.Okrem nakoniec regencrovaných údajov a z riadiacej a signálnej EPROM 3.1 odčítaného regenerovaného údajového taktu (obr. 5 a 6) sú k dispozícii signály B 1, ZI a ST na prispôsobenie výstupnej rýchlosti údajov z prijímača prídavných údajov údajovému taktu nasledujúcej zbernice údajov, napriklad s F IFO spínacím obvodom.Na synchronizáciu vysielača sa z FBAS-signálu získajú súčinnosťou synchronizačného procesora 4, deliča 6 systémového taktu, detektora 5 obrazových impulzov a detektora 7 riadkových impulzov signály obrazový impulz Bl,riadkový impulz Zl a systémový takt ST, čim sa umožní presné umiestnenie signálu prídavných údajov vnútri celého TV-obrazu s presnosťou lepšou než 5 ns.V údajmi riadenom, riadkovo selektívnom generátore 20 postupnosti rozkladu je možne s použitím signálov obrazový impulz Bl, riadkový impulz Z 1 a systémový takt ST, počítadla 2 riadkov a počítadla 1 taktu celý TV-obraz s časovým rastrom napr. 111,1 ns úplne preadresovať, v dôsledku čoho možno signály prídavných údajov ľubovoľne voliteľne, resp. cez EPROM programovateľné, prispôsobiť štruktúre TV-obrazu. Ak sa cez počítadlo 2 riadkov zvolí typ riadka pomocou EPROM 3.2 riadkového typu, možno rozsah pamäte pre signálnu časť signálnej a riadiacej EPROM 3.1 výrazne zmenšiť.Na synchronizáciu príjmu sa z FBAS-signálu súčinnosťou synchronizačného procesora 4, deliča 6 systémového taktu, detektora 5 obrazových impulzov a detektora 7 riadkových impulzov vytvoria signály obrazový impulz BI,riadkový impulz ZI a systémový takt ST, čím sa umožní časovo presné umiestnenie referenčného signálu na korelačný príjem vnútri celého TV-obrazu s presnosťou lepšou než 5 ns.S použitím signálov obrazový impulz BI, riadkový impulz ZI a systémový takt ST, počítadla 2 riadkov a počítadla 1 taktu je možné celý TV-obraz v riadkovo selektívnom referenčnom generátore 20 postupnosti rozkladu úplne preadresovať, v dôsledku čoho sa dajú signály prídavných údajov ľubovoľne voliteľne, resp. cez EPROM programovateľné, v štruktúre TV-obrazu prijímať digitálnym korelátorom 19.S rovnakou presnosťou sa generujú riadiace signály záchytný impulz ki, kompenzácia ok odchýlky, systémový takt na AD-prevod, uvoľnenie se rozkladu, signál sp rozkladu, povolenie ie integrácie, reset ir integrátora a prevzatie u, ktore sú nevyhnutné pre vstupné stupne, pre ADU a digitálny korelačný prijímač.Zachytávanie záchytným obvodom 13. ktoré je zabezpečené prostrednictvom presného časového riadenia záchytným impulzom ki, umožňuje ďalšie optimálne spracovanie zmesi z FBAS-signálu a signálu prídavných údajov. Obmedzovaci zosilňovač 14 /kompenzácia odchýlky zosilňuje túto zmes vo vstupných stupňoch tak, že sa počas synchronizačného impulzu FBAS-úrovne, s riadením signálom kompenzácie odchýlky, zodvihne na strednú hodnotu 0 Voltov. Zodpovedajúc úrovní signálov prídavných údajov sa tu uskutočňuje také zosilnenie, že sa ADU-vstupný prevodový rozsah, vrátane možných šumových porúch, optimálne využije. Obmedzenie zosilňovača chráni ADU pred možným zničením, pretože sa prenášajú chrominancia a luminancia.Prenos prídavných údajov sa uskutočňuje s použitím dvojfázových signálov, takže pri príjme je aj pri nie presnom Zachytávání a kompenzácii odchýlky možný prenos s menšou chybovosťou s úrovňami signálu prídavných údajov niekoľko málo mV pomocou tvorby strednej hodnoty v dôsledku integrácie.Programovateľnost prenosového systému prídavných údajov dovoľuje jednoduché prispôsobenie na SECAM,NTSC, PAL a PALplus.Signály obrazový impulz BI, riadkový impulz ZI a systémový takt ST sú tak na vysielacej strane, ako aj na prijímacej strane k dispozícii na prispôsobenia rýchlosti medzi zdrojom a prenosovým systémom, resp. prenosovým systémom a zbernicou, ako aj rámcovou a nadrámcovou synchronizáciou.l. Spôsob prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch pre televízne siete, pri ktorom sa prídavné údaje pred vysielaním počas doby bez užitočného signálu privedú k FBAS užitočnému obrazovému signálu a po príjme sa od nehooddeliavyznačuj ú ci sa tým,žetakna vysielacej, ako aj na prijímacej strane sa vytvoria takty pre prídavne digitálne prenášané video-, mailbox-, riadiace- a audioúdaje zo synchronizačného signálu FBAS užitočného obrazového signálu, pričom FBAS užítočný obrazový signál sa zavedie do superpozičnej hladiny na sčítanie pridavných údajov a pritom, vychádzajúc z riadkových impulzov(ZI), odčítaním a vyhodnotenim oblasti, ktoré neobsahujú informáciu, sa každému signálu odvodia systémový takt(ST) a obrazový impulz (Bl) na prenos prídavných údajov,prídavné údaje, pozostávajúce z obrazových a tónových signálov, sa digitalizujú, zapamätajú, vyrovnajú, skomprímujú a vo väčších časových odstupoch sa v údajovom takte(DT) prídavných údajov časovo multiplexne vyvolávajú,vyvolané prídavne údaje sa striedavo v časovom multiplexe vybavia údajmi záhlavia (rozlíšenia obraz/zvuk, platný/neplatný) a signálom označenia obrazu a superponujú sa na FBAS užitočný signál, výhodne po obmedzení pásma na prijímacej strane sa rovnakým spôsobom ako pri prvom kroku postupu z FBAS signálu prídavných údajov po odčítaní a vyhodnotení opäť odvodia po jednom signále systémový takt (ST) a obrazový impulz (BI) pre prídavné údaje, z FBAS signálu prídavných údajov sa zachytením,obmedzením a analógovo-digitálnym prevodom a nadväznou digitálnou koreláciou a následným rozhodnutím spätne získajú obnovené údaje prídavných signálov, údaje záhlavia sa vyhodnotia, prídavne údaje sa demultiplexujú a opät sa rozdelia na video- a audioúdaje, uvedene video- a audioúdaje sa oddelene dekomprimujú a digitálne/analógovo premenia a odovzdajú sa ďalej.2. Spôsob podľa nároku l, v yz n a č uj ú ci s a t ý m , že na vyvolanie prídavných údajov sa v oblastiach,ktoré neobsahujú informácie, vytvoria signály (se) povolenia rozkladu a signály (sp) rozkladu, ktoré sa na prijímacej strane získajú späť a doplnia sa pomocou prídavne odvodených riadiacich signálov na povolenie (ie) integrácie, reset3. Vysielač na uskutočnenie spôsobu podľa ktoréhokoľvek znárokov l a 2, vyznačujúci sa t ý m , žeje implementovateľný do bežného TV-vysielača,a pozostáva z nasledovných častí zariadenie synchronizácie (12) vysielača na vytvorenie obrazových impulzov (BI) a riadkových impulzov (ZI) z vložených FBAS-signalov prenášanćho TV-obrazu, počítadlo (2) riadkov, ktore má jeden vstup na obrazové impulzy a druhý vstup na riadkove impulzy, na počítanie FBAS-signálov prenášaného TVobrazu, pamäťové zariadenie - signálna EPROM (3.1) a EPROM (3.2) riadkovćho typu, spojene spočítadlom (2)riadkov, v ktorom sú obsiahnuté štruktúme údaje riadkov pre každý FBAS-signál prenášaného obrazu, ktoré zahíňajú vždy časové íiseky bez farebného a obrazového signálu v príslušnom FBAS-signále, a sú uložené v predurčenom údajovom taktovom signále, a sčítavacie zariadenie (10), s jedným vstupom pre aktuálne prenášaný FBAS-signál a druhým vstupom na vloženie prídavných údajov do FBAS-signálu počas časových úsekov bez farebného a/alebo obrazového signálu príslušného FBAS-signálu v rytme údajového taktu, pričom úroveň signálu prídavných údajov je obmedzená na zabránenie premodulovania bežných, v obchode dostupných televíznych prijímačov.4. Vysielač podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zariadenie synchronizácie (12) vysielača zahŕňa synchronizačný procesor (4) na odvádzanie vopred určeného procesorového taktového signálu, vertikálneho signálu a horizontálneho signálu z FBA-signálov, delič (6) systémového taktu na vytvorenie vopred určeného systémového taktového signálu z procesorového taktového signálu, pričom každému FBAS-signálu je pridelený vopred určený počet systémových taktov, detektor (7) riadkového impulzu na vytvorenie riadkových impulzov zhorizontálneho signálu, pričom každý riadkový impulz označuje prvú nábehovú stranu impulzu systémového taktového signálu v príslušnom FBA-signále, detektor (5) obrazového impulzu na vytvorenie obrazových impulzov z vertikálneho signálu,pričom každý obrazový impulz označuje prvú nábehovú stranu impulzu systémového taktového signálu nového obrazu, a že vysielač obsahuje systémové počítadlo (l) taktu spojené s pamäťovým zariadením - signálna EPROM (3.1) a EPROM (3,2) riadkového typu, na počítanie systémových taktov priradených FBAS-signálu.5. Vysielač podľa nárokov 3 alebo 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že riadkové štruktúrne údaje uložené pre každý FBAS-signál obsahujú signál povolenia rozkladu, ktorý definuje časovú pozíciu a počet prídavných údajov prenášajúcich sa v príslušných časových úsekoch bez farebných a/alebo obrazových signálov, a že v pamäťovom zariadení - signálna EPROM (3.1) a EPROM (3,2) riadkového typu sú uložené dve rozkladové častí vopred určenej dĺžky, prostredníctvom ktorých sú prenášané prídavné údaje rozložiteľné.6. Vysielač podľa nárokov 3 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje digitálno-analógový prevodník (8) na prevod prenášaných prídavných údajov, na analogický prídavný údajový signál s vopred určenou úrovňou signálu, a vysielací filter (9) na obmedzenie pásma analógového prídavného údajovćho signálu.7. Prijímač na uskutočnenie spôsobu podľa ktoréhokoľvek znárokov l a 2, vyznačujúci sa tý m , že je implementovateľný do bežného televízneho prijímača, a pozostáva z nasledovných častí zariadenie synchronizácie (21) prijímača na vytvorenie obrazových impulzov a riadkových impulzov zprijatých FBAS-signálov obsahujúcich prídavné údaje, počítadlo (2) riadkov, ktoré májeden vstup na obrazové impulzy a druhý vstup na riadkové impulzy, na počítanie prijatých FBAS-signálov každého TV-obrazu, pamäťové zariadenie - riadiaca a signálna EPROM (3.1) a EPROM (3.2) riadkového typu, spojené s počítadlom (2) riadkov, na zachytenie štruktúmych údajov riadkov každého prijatého FBAS-signálu, ktoré zahŕňajú vždy časové úseky bez farebného a obrazového signálu v príslušnom FBAS-signále, a na uloženie viacerých vopred určených riadiacich signálov, digitálny korelátor(19) na znovu získanie prídavných údajov z aktuálne prijatého FBAS-signálu, ktorý má jeden vstup na aktuálne prijatý FBAS-signál obsahujúci prídavné údaje a druhý vstupna riadkové štruktúrne údaje patriace k FBAS-signálu a na riadiace signály.8. Prijímač podľa nároku 7, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že riadkové štruktúme údaje uložené pre každý FBAS-signál obsahujú zakaždým zo strany vysielača použitý signál povolenia rozkladu, ktorý definuje časovú pozíciu a počet príjímaných prídavných údajov v príslušných časových úsekoch bez farebných a/alebo obrazových signálov, že v pamäťovom zariadení - riadiaca a signálna EPROM (3.1) a EPROM (3.2) riadkového typu, je uložená jedna z rozkladových častí použitá zo strany vysielača, a že digitálny korelátor (19) obsahuje digitálny násobič (16), s jedným vstupom na prijatý FBAS-signál a druhým vstupom na zodpovedajúci signál povolenia rozkladu a tretím vstupom na rozkladovú časť, a ďalej obsahuje digitálny integrátor (17) riadený prostredníctvom riadiacich signálov a riadený rozhodovač (18).9. Prijímač podľa nároku 7 alebo 8, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že zariadenie synchronízácie (21) prijímača zahŕňa synchronizačný procesor (4) na odvádzanie vopred určeného procesorového taktového signálu, vertikálneho signálu a horizontálneho signálu z prijatých FBAS-signálov, delič (6) systémového taktu na vytvorenie vopred určeného systémového taktového signálu z procesorového taktového signálu, pričom každému FBAS-signálu je pridelený vopred určený počet systémových taktov, detektor (7) riadkového impulzu na vytvorenie riadkových impulzov z horizontálneho signálu, pričom každý riadkový impulz označuje prvú nábehovú stranu impulzu systémového taktového signálu vpríslušnom FBA-signále, detektor(5) obrazového signálu na vytvorenie obrazových impulzov z vertikálneho signálu, pričom každý obrazový impulz označuje prvú nábehovú stranu impulzu systémovćho taktového signálu nového obrazu, a že obsahuje systémové počítadlo (1) taktu spojené s pamäťovým zariadením - riadiaca a signálna EPROM (3.1) a EPROM (3.2) riadkového typu, na počítanie systémových taktov priradených prijatému FBAS-signálu.10. Prijímač podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 9,vyznačuj úci sa tým,žepreddigitálnymkorelátorom (19) je zapojený záchytný obvod (13), zariadenie na kompenzáciu odchýlky a obmedzovací zosilňovač (14) na obmedzenie úrovne signálu, ako aj analógovo-digítálny prevodník (15).ll. Systém na prenos prídavných údajov vTV-obrazoch,vyznačujúci sa tým, žepozostávaz vysielača podľa ktoréhokoľvek z nárokov 3 až 6 a prijímača podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 10.

MPK / Značky

MPK: H04N 7/088, H04N 7/085

Značky: přijímač, vysielač, přenosu, tohto, pozostávajúci, vykonávanie, údajov, přídavných, spôsob, systém, tv-kanáloch, spôsobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-283822-sposob-prenosu-pridavnych-udajov-v-tv-kanaloch-vysielac-a-prijimac-na-vykonavanie-tohto-sposobu-a-z-nich-pozostavajuci-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch, vysielač a prijímač na vykonávanie tohto spôsobu a z nich pozostávajúci systém</a>

Podobne patenty