Spôsob a zariadenie na opravu dopravného potrubia, najmä kanálového potrubia

Číslo patentu: 282884

Dátum: 02.12.2002

Autor: Schmager Klaus

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob a zariadenie sú určené na opravu dopravných potrubí, najmä kanálových potrubí (1), pomocou vnútornej vložky (2) a vonkajšej vložky (7), pričom vnútorná vložka (2) po vložení do vonkajšej vložky (7) vytvorí tuhú vnútornú rúrku (38), a pričom vonkajšia vložka (7) je usporiadaná proti vnútornej vložke (2) s takým odstupom, že medzi vnútornou a vonkajšou vložkou (2, 7) sa vytvorí otvorený prietokový prierez ako kontrolný priestor (9) na zisťovanie, a prípadne odstraňovanie netesností v jednej z vložiek (2, 7). Alternatívne sa vytvorí spôsob a zariadenie s vnútornou vložkou (2), strednou vložkou (3) a vonkajšou vložkou (7), pričom vnútorná vložka (2) alebo vnútorná vložka (2) spolu so strednou vložkou (3) po vložení do vonkajšej vložky (7) vytvorí tuhú rúrku (38). Vonkajšia vložka (7) je usporiadaná proti strednej vložke (3) s takým odstupom, že medzi strednou a vonkajšou vložkou (3, 7) sa vytvorí otvorený prietokový prierez ako kontrolný priestor (9) na zisťovanie, a prípadne odstraňovanie netesností v jednej z vložiek (3, 7).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na opravu dopravného potrubia, najmä kanálového potrubia, prípadne jeho častí, s možnosťou kontroly.Uvedenou opravou sa rozumie druh opravy poškodeného dopravného potrubia spravidla položeného v zemi umiestnením novej vnútornej rúrky a podobne do poškodeného potrubia.Podľa znameho spôsobu opravy dopravného potrubia sa do poškodenej časti kanálu zasuníe dlhá rúrková vetva zo vzájomne zvarených plastových rúrok, napriklad z polyetylénu. Pretože tieto rúry sú málo ohybné, je nutné na ten účel vykonávať väčšie stavebne jamy.Pri oprave krátkych častí potrubia sa krátke plastové rúrky s dlžkou asi 0,5 až maximálne l m do seba zasunú v existujúcich štandardných kanálových šachtách a z tejto kanálovej šachty sa zasúvajú alebo zaťahujú do opravovanej časti kanálu (DE-A 34 13 294).Bolo už navrhnuté (DE-A 27 04 438) kanálové rúrky opravovať tak, že do vnútrajška výstupnej rúrky sa zavedie ohybné potrubie, ktorého vonkajší priemer je menší ako vnútomý priemer výstupnej rúrky, pričom ohybnć potrubie sa usporiada s odstupom k výstupnej rúrke, takže vznikne prstencový priestor. V tomto spôsobe sa uvedený prstencový priestor vyplní vytvrditeľnou výplňovou hmotou nízkej viskozity, pričom ako výplňová hmota môže byť použitý napríklad horčíkový cement.V DE-Al 39 30 984 je navrhnutý spôsob, podľa ktorého sa použije výložná hadica (vložka) z mäkkého PVC,ktorá je vybavená na svojej vonkajšej strane vrstvou neorientovaných silných vlákien z polyamidu, predstavujúce dištančný element. Do voľného prstencového priestoru,ktorý uvedená vrstva ponecháva medzi opravovanou kanálovou rúrkou a vlastnou vložkou, sa vpravuje rýchle tvrdnúca malta (takzvaný izolátor), ktorá sa vytvrdí. Podobný spôsob je opísaný V DE-Al 39 34 980, pričom ako materiál vložky sa tu používa aj polyetylén s vysokou hustotou.Z tlače Sonderdruck aus bbr 5/90 U-Liners Protokoll einer Sanierung, Imbema Rohrsanierungs GmbH je známy spôsob opravy kanálov na odpadovú vodu, v ktorom sa najskôr nekonečná tuhá rúrka z polyetylénu s vysokou hustotou V továmi pri silnom ohreve tvaruje či prehýba do prierezu tvaru U a tento deformovaný prierez sa fixuje pomocou pásikov. Tento tuhý útvar sa potom zaťahuje do kanála a pomocou vodnej pary so zvýšeným tlakom (asi 0,13 MPa) sa ohreje až do terrnoplastického stavu, pri ktorom rúrka z polyetylénu s vysokou hustotou opäť zaujme svoj pôvodný tvar, to znamená, že má opäť kruhový prierez.Z DE-U 90 12 003, z W 0 91/ 10862, ako aj z firemného prospektu Steuler Umwelttechnik, Bekaplast fur Kanalrohre, 1989, je konečne známy utesňovací pás vybavený výstupkami, určený na opravu potrubia na odpadovú vodu. Táto tuhá vložka z polyetylénu s vysokou hustotou je však použiteľná iba na dodatočnú opravu potrubia s veľkým priemerom, v ktorom je možné chodiť.Z DE-C 23 62 784 je známy systém, v ktorom sa hadica z rúna, vybavená na jednej strane plastovým povlakom,vopred napustí živícou a tvrdidlom a po umiestnení v opravovanom potrubí sa prevráti a po pritlačení k stene potrubia tlakom vody sa ohrevom systému vytvrdi a predstavuje tak nový potrubný systém s tuhšou rúrkovou stenou. Pretože systém živice s tvrdidlom v nosnom rúne má iba obmedze nú dobu spracovateľnosti, musí sa uvedené napúšťanie, doprava na stavenisko (prípadne v chladiaeom voze) a umiestnenie vykonal v relativne krátkom časovom úseku. Na opravu celej rúrkovej vetvy je tento systém s rúnom impregnovaným živícou prispôsobiteľným riešením.Tento spôsob je navyše použiteľný uspokojivo na rúrky, ktoré nemajú žiadne väčšie trhliny, pretože týmito trhlinami by mohla živica pred vytvrdnutím vystupovať alebo preto, že by nové prietokovć potrubia mohli mať príliš veľké nerovnosti. V podobnom spôsobe (EP-Al 0 260 341) sa táto nevýhoda odstráni tým, že najskôr sa do opravovaného kanála zatiahne vonkajšia hadica z rúna napusteného živicou, a potom sa do tejto vonkajšej hadice z rúna umiestni s prevrátenim vnútomej kalibrovacej hadice, taktiež napustenà živícou. Po vytvrdení živice vznikne nové tuhé potrubie,ktoré nemá žiadne spojenie s opravovaným starým potrubím. Použitím dvoch hadíc z rúna napusteného živícou je tento spôsob veľmi nákladný a drahý.Napriek veľkému počtu navrhovaných riešení opravy poškodeného kanálověho potrubia dosiaľ neexistuje žiadne zariadenie a spôsob, ktoré umožňujú ľahkú kontrolu opravy a vložky.Úlohou vynálezu je vytvoriť systém a spôsob, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.Uvedená úloha spĺňa spôsob opravy dopravných potrubí, najmä kanálových potrubí, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že do kanálového potrubia sa najskôr vloží vonkajšia vložka a následne do vonkajšej vložky vnútomá vložka, pričom vnútomá vložka po vložení do vonkajšej vložky vytvorí tuhú vnútomú rúrku, a pričom vonkajšia vložka sa usporiada v odstupe proti vnútomej vložke a medzi vnútomou vložkou a vonkajšou vložkou sa vytvorí otvorený prietokový prierez ako kontrolný priestor na zisťovanie a pripadne odstraňovanie netesností v jednej z vložiek.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa spôsob opravy dopravných potrubí, najmä kanálových potrubí, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že do kanálového potrubia sa najskôr vloží vonkajšia vložka, do nej sa následne vloží stredná vložka a potom do strednej vložky vnútomá vložka, pričom vnútorná vložka alebo vnútomá vložka spoločne so strednou vložkou po vložení do vonkajšej vložky vytvorí tuhú vnútomú rúrku, pričom vonkajšia vložka sa usporiada v odstupe proti strednej vložke a medzi strednou vložkou a vonkajšou vložkou sa vytvorí otvorený prietokový prierez ako kontrolný priestor na zisťovanie a prípadne odstraňovanie netesností v jednej z vložiek.Uvedenú úlohu spĺňa zariadenie na opravu dopravných potrubí, najmä kanálových potrubí, podľa vynálezu, ktoreho podstatou je, že obsahuje vnútomú vložku a vonkajšiu vložku, pričom vnútomá vložka po vložení do vonkajšej vložky tvorí tuhú vnútornú rúrku, a pričom vonkajšia vložka je usporiadanà v odstupe proti vnútomej vložke a medzi vnútomou vložkou a vonkajšou vložkou vytvorený otvorený prietokový prierez.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa zariadenie na opravu dopravných potrubí, najmä kanálových potrubí, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že obsahuje vnútomú vložku,strednú vložku a vonkajšiu vložku, pričom vnútomá vložka alebo vnútomá vložka spoločne so strednou vložkou tvorí po vložení do vonkajšej vložky tuhú vnútomú rúrku, a pričom vonkajšia vložka je usporiadaná v odstupe proti stred SK 282884 B 6nej vložke a medzi vnútornou vložkou a vonkajšou vložkou je vytvorený otvorený prietokový prierez.Pokiaľ je zostavený celý systém z celkovo dvoch vložiek, je alebo vonkajšia vložka (predbežné vložka) na svojej vnútomej strane, alebo vnútorná vložka na svojej vonkajšej strane vybavená dištančnými elementmi, napríklad vo forme rebier alebo vrstvy silných neorientovaných vlákien, podobne, ako je uvedené v DE-Al 39 30 984. Najmä sú však tieto dištančné elementy tvorené veľkým počtom výstupkov, ktoré majú výšku 0,5 až 2 mm, priemer 3 až 30 mm a stredný rozstup 30 až 40 mm, Rozmery týchto výstupkov nie sú rozhodujúce, pretože slúžia iba na zachovanie voľného prietokového prierezu. Pokiaľ sú dištančné elementy usporiadané na vonkajšej strane vnútomej vložky,môže byť vonkajšia vložka (predbežné vložka) v najjednoduchšom prípade vyrobená ako utesňovacia hadica hladká na obidvoch stranách.Ako vnútomá vložka, ktorá po vložení do vonkajšej vložky (predbežnej vložky) tvorl tuhú rúrku, môžu byť použité známe systémy, ako krátke rúrky, rúrky prehnuté do tvaru U, mäkké rúrky alebo nahriate nekonečné rúrky z polyetylćnu s vysokou hustotu atď.Výhodne sa však použije systém s celkovo (najmenej)troma vložkami. Na ten účel sa napríklad po zaťažení vonkajšej vložky (predbežnej vložky) zatiahne do tejto predbežnej vložky stredná vložka, pričom alebo stredná vložka na svojej vonkajšej strane, alebo predbežná vložka na svojej vnútomej strane je vybavená plochými výstupkami ako dištančnými elementmi. Vynález však zahrnuje aj také vyhotovenia, v ktorých je odstup medzi strednou a vonkajšou vložkou, pripadne vnútomou a vonkajšou vložkou tvorený prídavnou vrstvou, napriklad z rúna prepúšťajúceho kvapaliny atď. Podľa výhodného vyhotovenia vynálezu sa do strednej vložky vloží zatiahnutím alebo prevrátením ďalšia vložka,pričom táto ďalšia vložka podľa prvého vyhotovenia vynálezu má vo vloženom stave na svojej vonkajšej strane vrstvu z rúna napusteného živicou. Naplnením tekutinou, ako vodou alebo vzduchom, sa nasledujúce táto vložka nafúkne, respektíve ustaví, a prípadne sa pritlačí k stene potrubia,pričom vrstva živice stvrdne a vytvorí s vnútomou vložkou tuhú vnútomú rúrku. Altematívne je taktiež možné to, že stredná vložka je na svojej (neskoršej) vnútomej strane a vnútomá vložka na svojej (neskoršej) vonkajšej strane vybavená vždy rúnom napusteným živicou, pričom tieto živíce napríklad navzájom reagujú a stvrdnú.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu je vnútomá vložka na svojej vonkajšej strane vybavená prostriedkami, napríklad výstupkami, ktoré slúžia tak na fixovanie defmovaného odstupu (prstencového priestoru) medzi vnútomou a strednou vložkou, ako aj na ukotvenie s tvarovým stykom vnútomej vložky vo vytvrdíteľnej hmote,napríklad malte, ktorá sa umiestni v prstencovom priestore medzi vnútomou a druhou vložkou. Toto vyhotovenie podľa vynálezu bude podrobnejšie objasnené ďalej.Hadicová termoplastická vnútomá vložka má pritom výhodne hrúbku steny 1,5 až 5 mm, pričom v opravovaných potrubiach s väčším menovítým priemerom (napríklad DN 1000 mm) môžu byť použité aj väčšie hrúbky steny. Podobne môžu byť pri menších priemeroch opravovaného potrubia (napríklad DN 150 mm) použité menšie hrúbky steny.Výstupky na vonkajšej strane hadicovej terrnoplastickej vnútomej vložky majú výhodne priemer 5 až 15 mm a dĺžku 8 až 20 mm a na svojom hornom hlavovom konci majú väčší priemer ako na svojom dolnom čiže pämom konci, aby bolo vytvorené takzvané podrezanie. V zásade sú takéVýstupky známe. Rozstup jednotlivých výstupkov od seba je asi 1,5 až 4 cm, takže na l m 2 pripadá asi 500 až 5000 výstupkov.Výstupky slúžia po prvé ako dištančné elementy proti strednej vložke, takže po vložení vnútomej vložky do strednej vložky vznikne medzi strednou vložkou a vnútornou vložkou voľný prstencový priestor. Do tohto prstencového priestoru potom jednotlivé Výstupky zasahujú. Tento prstencový priestor sa vyplnl vytvrditeľnou hmotou, napríklad umelou živicou. Táto hmota sa potom nechá stvrdnúť. Výhodne sa ako vytvrditeľná hmota použije riedka maltaPo naplnení a vytvrdnutí hmoty, napríklad malty, v tomto prstencovom priestore tvoria Výstupky so svojimi podrezaniami súčasne kotviace elementy, ktoré upevňujú vložku v stvrdnutej malte, Stredná a vnútomá vložka a stvrdnutá malta (izolátor) pritom tvoria tuhú (novú) rúrku,ktorá je z vonkajška izolovaná strednou vložkou a z vnútrajška je vyložená vnútomou vložkou.Pri privádzaní malty sa prstencový priestor medzi strednou a vnútomou vložkou celkom touto riedkou maltou vyplní. Pripadne je možné temperovaním tekutiny vnútri vložky vytvrdenie malty spomaliť alebo urýchliť. Použitím malty s vysokou pevnosťou sa vytvorí vo vyplnenom prstencovom priestore nosna škrupina, ktora zaručuje súčasne statiku vložky. Už po 12 hodinách času tvrdnutía sú pri menovitom priemere DN 800 splnené všetky požiadavky na napätie, kladené na samonosné vyloženie podľa IfBT(Smernice na voľbu a použitie vnútorných vyložení s plastovými dielmi na zmiešavacie potrubie a potrubie na znečístenú vodu, požiadavky a skúšky, 09.82) a ATV A 127 (Smemice na statický výpočet odvodňovacich kanálov a potrubia).Pokiaľ sú na opravované potrubia kladené zvlášť vysoké mechanické požiadavky (statika), môžu byt použité aj dve vnútomá vložky vybavené na vonkajšej snane výstupkami, pričom oba vzniknuté prstencové priestory sa vyplnia napríklad maltou.Na vytvorenie hadicovej vložky podľa vynálezu, osadenej výstupkami, sa vytvaruje pás príslušného termoplastu do hadice, pričom sa vykoná prekrytie jedného okrajového pruhu s šírkou napríklad 3 až 10 cm, najmä asi 4,5 cm, druhým okrajovým pruhom s nim rovnobežným. V oblastí prekrytia sa oba okrajovć pruhy tepelne zvaria - výhodne dvojitým švíkom. Skúšobný kanál vytvorený medzi dvoma švíkmi slúži na skúšku tesnosti zvarového švika. Zvarový švík prebieha pritom zhruba rovnobežne s pozdĺžnou osou vložky.Zvlášť výhodné je, ked je v oblasti dvojitého švika medzi oboma švíkmi usporiadaný aspoň jeden rad výstupkov. Počet výstupkov (dištančných elementov, respektíve kotviacich elementov) na m 2 by mal v oblasti švika zhruba zodpovedať počtu v ostatných častiach pásu. Na ten účel sú výstupky usporiadané v rovnobežných radoch, ktoré sú pripadne proti sebe posunutá, v pozdĺžnom smere pásu, pričom medzi vždy dvoma susednými radmi výstupkov zostáva voľný medzipriestor so šírkou asi 0,5 až 2 cm, dostatočne široký na zvarový švík. Pritom pre väčšie priemery opravovaného potrubia môže byť navzájom spolu spojené do jednej vložky väčšieho priemeru prípadne aj niekoľko pásov s výstupkami.Podľa tohto spôsobu môžu byť v prípade potreby pripravované na mieru vložky pre rôzne priemery pot 1 ubia. Vonkajšia vložka (predbežné vloäca) má pritom vonkajší obvod, ktorý zhruba zodpovedá vnútomému obvodu opravovaného potrubia. Podobne má stredná vložka vonkajší obvod, ktorý zhruba zodpovedá vnútomému obvodu von SK 282884 B 6kajšej vložky (predbežnej vložky). To iste platí pre vnútornú vložku.Aj pre najviac nepravdepodobný pripad, že ako vonkajšia vložka (predbežné vložka), tak aj stredná vložka sa neskoršie poškodia a potom môže vrstvou malty prenikať z vonkajška voda, sa relatívne ohybná vnútomá vložka pritom nezatlačí dovnútra, to znamená, že sa nevyhne, pretože výstupky sú držané stvrdnutou maltou. Podľa geometrie výstupkov môžu pritom byť zachytávané vonkajšími tlakmi až do 0,3 MPa bez toho, aby došlo k vytiahnutiu výstupkov z rúrkovej škrupiny.A konečne nie je pre funkciu riešenia podľa vynálezu rozhodujúce, akým spôsobom sa vytvorí tuhá vnútomá rúrka, pokiaľ medzi ňou a vonkajšou predbežnou vložkou je dodržaný voľný prietokový prierez ako kontrolný priestor na zisťovanie a prípadne odstraňovanie netesností.Pomocou tohto voľného prietokověho prierezu, respektive kontrolného priestoru, môže byť po vykonanej oprave alebo aj neskoršie pomocou známych opatrení, ako pôsobenie pretlaku alebo podtlaku, odsávanie alebo zachytávanie kvapaliny vniknutej do skúšobneho priestoru pomocou tenkej skúšobnej hadice, meranie elektrického odporu skúšobnou sondou atď., zistené netesné miesto. Prípadne môže byť toto zistené netesnć miesto vstreknutim vytvrditeľného a/alebo napůčaného prostriedku do kontrolného prstencovćho priestoru utesnené.Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia vynálezu je v jednej z použitých vložiek (vonkajšej vložke (predbežnej vložke), strednej vložke, vnútomej vložke) zaliata kovová fólia, napríklad z hliníka. Táto uzatváracia fólia slúži ako spoľahlivý uzáver proti prestupu, pripadne difúziu chlórovaných uhľovodíkov atď., ktoré môžu preniknúť termoplastickým materiálom vložky. Výhodne je uzatváracia fólia integrovaná do strednej vložky.Podľa výhodného vyhotovenia vynálezu sa do termoplastu na vnútomú vložku primieša jasný farebný pigment,aby vznikla vnútomá vložka s jasnejšou farbou. Ako miera pre stupeň jasnosti, pripadne globálny stupeň odraznosti sa pri skúške matnosti podľa DIN S 033, diel 4 (Spektrálny spôsob, druh svetla C, uhol pozorovania 2 °, geometria 0 °/45 °) určí takzvaná hodnota L. Táto hodnota L s veľkosťou i 00 znamená, že 100 dopadajúceho svetla sa odrazi(ideálna biela). Vložka podľa vynálezu má podľa toho výhodne globálny stupeň odraznosti 30 , najmä 60(hodnota L 30, pripadne 60). Tým sa podstatne uľahčí neskoršia kontrola opraveneho potrubia pomocou videokamery.Podľa altematívneho vyhotovenia vynálezu sa do termoplastu na vnútomú vložku nepridajú žiadne farebné pigmenty ani žiadne sadze, aby vznikla transparentné, čiže priesvitná vnútomá vložka. Ako miera pre globálnu svetelnú priepustnosť sa meria aký podiel dopadajúceho svetla (380 - 780 nm) prejde skúšobnou vzorkou (vrátane rozptýleného podielu). Globálna svetelná priepustnosť vložky podľa tohto vyhotovenia vynálezu je 30 , výhodne 50 . Tým sa umožní neskoršia kontrola malty obklopujúcej vložku, napríklad na prítomnosť väčších lunkrov, vzduchových bublin alebo trhlín.V zásade môžu byť vložky podľa vynálezu vzhľadom na svoju vysokú ohybnosť po takzvanom prevrátení umiestnené do opravovanej časti potrubia. Výhodne sa však vložka zaťahuje už existujúcou štandardnou kanálovou šachtou až k susednej existujúcej štandardnej kanálovej šachte, pričom môžu byť preklenuté aj vložené šachty. Na ten účel sa môže vložka zložiť do tvaru U alebo S a môže byť voľne ťahaná aj po relatívne malých polomeroch ohybu.Výhodne sa vložky vopred zostavené v továmi umiestnia na bubon na konštrukciu nad šachtou. Defonnačnou jednotkou umiestnenou nad vstupným otvorom sa vložka pri zaťahovaní skladá približne do tvaru U, takže oproti pôvodnému stavu sa jej prierez zmenši o asi 50 s príslušnou stratou tuhosti. Tým je umocnené pohodlne vnútri šachty, napríklad pomocou rúrkového oblúka z polyetylénu, umiestnenćho v šachte, vložku usmerňovať čiže ohýbať o 90 ° a zavádzať do potrubia. Z príslušnej koncovej šachty opravovaného potrubia sa jednotlivé vložky zaťahujú pomocou iba taktiež jednćho ohýbacicho zariadenia.Zvlášť výhodné pritom je, že vložka sa pred zatiahnutím do potrubia nemusí ohrievať, to znamená, že jej zaťahovanie sa vykonáva pri okolitej teplote.Vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu sa podľa tohto spôsobu najskôr zatiahne do opravovaného kanálu vonkajšia vložka (predbežná vložka). Pokial je pritom vonkajšia vložka (predbežná vložka) vybavena výstupkami, sú tieto výstupky usporiadané smerom dovnútra. Potom sa zatiahne do tejto vonkajšej vložky vnútomá vložka, prípadne vybavená na svojej vonkajšej strane výstupkami, a potom sa do strednej vložky zatiahne vnútorná vložka, vybavená na svojej vonkajšej strane výstupkami.Týmto spôsobom vznikne dvoj- alebo trojškrupinový systém vložiek, ktorý môže byť samozrejme podľa potreby doplnený ďalšími vrstvami (vložkami), pokiaľ bude vzatć do úvahy s tým spojené zmenšenie prierezu.Podľa možnosti by malí byť zvarové šviky usporiadané vždy v oblasti vrcholu kanálového potrubia.Systém na opravu potrubia podľa vynálezu spája v dosiaľ neznámej miere sčasti také rozpomé vlastnosti, ako- vysokú ohybnosť s ľahším umiestnením vložky existujúcou šachtou,- vysokú odolnosť proti agresívnym chemikáliám,- absolútnu tesnosť proti prenikaniu von a dovnútra,- vysokú vlastnú stabilitu a mechanickú pevnosť, napríklad pri mechanickom namáhaní z vonkajška (pohyby zeme) a neskorším čistením z vnútrajška vodným lúčom s vysokým tlakom,- použiteľnosť aj v potrubí s nekruhovými prierezmi, pri kolenách atď., ako aj v silne poškodených potrubiach prenikaním vody z vonkajška,- menšiu spotrebu energie a náklady pri kladení,- odolnosť proti tvorbe inkrustácíí,- možnosť kontroly na tesnosť aPrehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladoch vyhotovenia podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje pás s výstupkami na vytvorenie vnútomej vložky,obr. 2 vnútomú vložku po zvarení,obr. 3 detail X z obr. 2 (zvarový švík),obr. 4 pozdĺüiy rez opravovaným potrubím pri zaťahovaní vonkajšej vložky,obr. 5 pozdĺžny rez opravovanýun potrubím pri plnení prstencovćho priestoru (schematicky),obr. 6 priečny rez opraveným potrubím (altematívne vyhotovenie), SK 282884 B 6obr. 7 priečny rez upraveným potrubím (detail Y z obr. 8 po zaplnení prstencového priestoru), obr. 8 priečny rez opravovaným potrubím pred vyplnením prstencovćho priestoru, aobr. 9 pripojenie vložky na koniec potrubia.Má byt Upravené potrubie 1 s menovítým priemerom 300 mm (DN 300). Potrubie 1 je vybavené štandardnými šachtami 14 upravenými vo vzdialenosti vždy 60 m (obr. 5).Na vytvorenie vonkajšej vložky 7 sa použije zmes skladajúca sa z 97 hmotn. polyetylénu s vysokou hustotou(VestolenR A 3512 Natur ñrma Hüls AG modul E 590 N/mmz, 2 hmotn. pigmentu (biely pigment PMM 869,firma Polyplast Müller) a l hmotn. polyetylénu s vysokou hustotu (Vestolen A 351211 firma Hüls AG obsahujúci sadze).V závitkovom vytláčacom stroji sa táto zmes homogenizuje a vytláča do plochej fólie so šírkou asi l m a hrúbkou 2,5 mm a privádza do valcovacieho zariadenia. Valcovacie zariadenie sa skladá z prvého valca, ktorý je vybavený plochými kruhovými prehĺbeniamí, a z druhého hladkého valca V medzere medzi valcami sa termoplastický materiál zatláča do plochých prehĺbenín. Po odtiahnutí pása z valcovacieho zariadenia vznikne tesniaci pás vybavený výstupkarni 8 s výškou l mm a priemerom 8 mm. Po obojstrannom odstrihnutí pásu na šírku 985 mm sa pás v ďalšej pracovnej operácii vytvaruje do vonkajšej vložky 7 s vonkajším priemerom 300 mm, pričom v oblasti prekrytia sa vykoná tepelným zváraním dvojitý švlk, pričom medzi oboma švíkmi zostane skúšobný kanál.Na strednú vložku 3 sa použije trojvrstvový tesniaci pás z polyetylénu s vysokou hustotou, vnútri ktorého je upravená hliníková fólia 10 ako uzáver proti prieniku. Zvarenie so strednou vložku 3 sa vykoná ako vo vonkajšej vložke 7.Na vytvorenie vnútornej vložky 2 sa použije iba polyetylćn s vysokou hustotou (VestolenR A 3512 Natur firma Hüls AG modul E 590 N/mmz).Tento materiál sa v závitkovom výtláčacom stroji homogenizuje a vo valcovacom zariadení s prvým valcom,ktorý je vybavený mieme kužeľovými dierami, a druhým valcom, sa valcuje. V medzere medzi oboma valcami sa teimoplastický materiál zatláča do mieme kužeľových dier. Po odtiahnutí pása z valcov vznikne tesniaci pás 13 vybavený výstupkami 4. Tieto výstupky 4 s počiatočnou dĺžkou 13 mm sa následne pomocou druhého valcovacieho zariadenia skladajúceho sa z oceľového valca a gumového valca so šírkou medzery 12 mm na hlave ubíjajú, takže potom tieto na dĺžku asi l 0 mm ubité výstupky 4 sú vybavené takzvanými podrezaníami 11. V znázomenom príklade uskutočnenia má tesniaci pás 13 hrúbku 3 mm. Výstupky 4 majú dĺžku 4 mm, priemer pri päte 5 mm a hlavový priemer 8 mm.Priesvitná (nepriehľadná) vnútomá vložka 2 má globálnu svetelnú priepustnosť 53 °/n.Vonkajšia vložka 7, stredná vložka 3 a vnútomá vložka 2 sa narežú na dĺžku napríklad 60 m, preskúšajú na tesnosť a navinuté na káblový bubon dopravia na stavenisko. Na obr. 4 je bližšie znázomené zaťahovaníe vonkajšej vložky 7 do opravovaného potrubia 1. Vonkajšia vložka 7 sa pritom zaťahuje do potrubia 1 zo štandardnej šachty 14. Na ten účel sa pomocou zariadenia 15 vonkajšia vložka 7 najskôr prehýba tak, že má prierez tvaru U, a pomocou lana 16 sa priechodom valečkovým vedením 17 a ohýbacím zariadením 18 zaťahuje do potrubia l.Po zatiahnutí vonkajšej vložky sa rovnakým spôsobom do vonkajšej vložky 7 zatiahne stredná vložka 3, vnútomá vložka 2 (obr. 4). Následne sa na obidvoch koncoch vnútornej vložky 2 na dĺžke 10 cm odstránia výstupky 4. Konce 31 vnútomej vložky 2 zbavenej výstupkov 4 sa pomocou uzatváracích mechov 19 a 20 pritlačia k vnútomej stene 21 potrubia l a v tejto časti utesnia (obr. 5). Plniace otvory 22 a výstupné otvory 23 umožňujú plnenie a odvádzanie (pripadne temperovanej) vody 24 pod definovaným tlakom. Súčasne je možné meraním prípadného poklesu tlaku však zistiť netesnosť. Vnútomým tlakom vody 24 s hodnotou asi 0,05 Mpa sa vnútomá vložka 2 pritlačí na strednú vložku 3,ktorá sa zase pritlačí na vonkajšiu vložku 7 a táto na vnútornú stenu 21 potrubia 1, pričom výstupky 4 ñxujú definovaný prstencový priestor 5 medzi tesniacim pásom 13 a vonkajšou vložkou 7. Do tohto prstencovćho priestoru 5 sa plniacim lievikom 25 privádza riedka malta 6 (výrobok s označením HC/HT Relining-Injektor, firmy Hüls Troisdorf AG). V znázomenom príklade sa malta 6 privádza z vrcholu najnižšieho miesta potrubia l s malým tlakom, pričom účinkom tiaže sa malta 6 v prstencovom priestore 5 mieme vzostupnćho potrubia 1 prlslušne rozložl. Na obr. 5 je znázomený momentálny stav hladiny 26 malty 6. 0 dvzdušňovacími potrubiami 27 a 28 môže prípadne z prstencového priestoru 5 vychádzať vzduch, pričom je nimi súčasne umožnená kontrola dosiahnutej hladiny 26 malty 6. Pri plnení maltou 6 môže vnútomý tlak vo vnútornej vložke 2 za istých okolností stúpať, čo môže byť pomocou prepadu 29 kontrolované a vyrovnávané.Po úplnom zaplnení malta 6 počas asi 7 hodín stvrdne,pričom čas tvrdnutia môže byť prípadne temperovaním vody 24 urýchlený alebo spomalený.Po vytvrdnutí vytvorí malta 6 tuhú samonosnú rúrku,ktorá je spoľahlivo chránená proti korózii vnútri vnútomou vložkou 2 a z vonkajška strednou vložkou 3. Pritom výstupky 4 predstavujú ukotvenie tesniaceho pásu 13 s výstupkami 4 v rúrke vzniknutej z malty 6 (obr. 7).Nakoniec sa vnútomá vložka 2, ako je znázomené na obr. 9, na obidvoch koncoch pripojí na šachty 14. Na ten účel sa do konca potrubia 1 z príslušnej šachty 14 zasunie statický samonosný tuhý prstenec 30 z polyetylénu s vysokou hustotou, pričom konce 31 vnútomej vložky 2 zbavenć výstupkov 4 sa zovrú spolu s koncom strednej vložky 3 a koncom vonkajšej vložky 7 medzi prstencom 30 a vnútornou stenou 21 potrubia 1. Ďalej sa ako prístup do kontrolného priestoru 9 medzi vonkajšou vložkou 7 a strednou vložkou 3 upravia kontrolné hadice 36. Ako je znázomené na obr. 9, je navyše na konci vnútomej vložky 2, to znamená v šachte 14, stredná vložka 3 zvarená s vonkajšou vložkou 7 zvarovým švíkom 37. Ako ďalšie utesnenie medzi koncami 31 vnútomej vložky 2 a strednej vložky 3 slúži tesníaci pás 32 z butylkaučuku (dvojstranný lepiaci pás). Po vložení prstencov z polyetylćnu s vysokou hustotou sa vykoná ích zvarenie s vnútomou vložkou 2 zvarovým švíkom 33. Nakoniec sa s prstencom 30 zvarí polkruhová oblúkovitá doska 35 z polyetylénu s vysokou hustotou upevnená zo šachty 14 pomocou príchytiek 34 k homej polovici potrubia 1.Použitím takmer transparentnej vnútomej vložky 2 je umožnená spoľahlivá televízna kontrola prstencového priestoru 5 vyplnenćho maltou 6, takže je včas možné zistiť napríklad väčšie vzduchové bubliny.Na obr. 8 a 7 je znázomený priečny rez opraveným potrubím l. Medzi vonkajšou vložkou 7 a strednou vložkou 3 je pomocou výstupkov 8 fixovaný kontrolný priestor 9

MPK / Značky

MPK: E03F 3/06, F16L 55/165

Značky: opravu, potrubia, dopravného, spôsob, najmä, zariadenie, kanálového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-282884-sposob-a-zariadenie-na-opravu-dopravneho-potrubia-najma-kanaloveho-potrubia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na opravu dopravného potrubia, najmä kanálového potrubia</a>

Podobne patenty