Spôsob výroby polyolefínových voskov

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polymerizáciou olefínov v nízkovriacom suspendačnom činidle, hlavne v propáne, za prítomnosti metalocénového katalyzátora, sa získajú polyolefínové vosky, ktoré sa môžu ďalej použiť bez ďalšieho spracovania.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby polyolefmových Voskov s nízkym obsahom zvyškového popola.Polyoleñnové vosky, hlavne polyetylénové vosky majú význam pre veľký počet oblastí použitia. Zvlášť Vysoko kryštalické vosky majú vzrastajúcí význam ako prímesi do oderuvzdorných tlačiarenských farieb, na matovaníe lakov a na výrobu emulgovateľných Voskov na čistiace prostried ky.Je znama výroba voskov pri teplotách nižších ako 100 °C s použitím metalocénových katalyzátorov V suspenznom postupe (pozri US 5 023 388, US 4 962 262,4 962 248, US 5 081 322, EP 416 566 a DE 41 34 088). Problémom známych spôsobov, hlavne pri výrobe etylénkopolymérových voskov, je rozpustnosť alebo napúčanie vyrobených produktov V suspenznom činidle. Všetky konVenčne používané suspenzné prostriedky, ako sú hexán,oktán alebo bezaromátová motorová nafta, rozpúšťajú už pri teplote V rozmedzí 50 až 90 °C značný podiel vosku a umožňujú pri teplote nad 120 °C úplné rozpúšťanie.Známa je tiež výroba voskov postupom za rozpúšťania s použitím neseného katalyzátora na báze titánu a horčíka a pri teplote V rozmedzí 100 až 160 C (pozri US 3 951 935). Oddeľovaníe vysokovriacich rozpúšťadiel od produktu je Však nákladné a má za dôsledok vysoké ceny. V tepelnej oblasti 50 až 90 °C vyžadujú tieto katalyzátory na reguláciu polymerizácie veľmi vysoký parciálny tlak vodíka, ktorý silne znižuje polymerizačnú aktivitu.Úlohou predloženého vynálezu je vypracovanie spôsobu, pri ktorom by Voskové produkty vznikali v pevnej forme a mohli sa jednoducho oddeliť od suspenzného činidla,ako i nájdenie katalyzátora na tento spôsob, ktorý by mal vysokú znášanlivosť pre Vodík a vysokú aktivitu, takže by mohlo byť vylúčené oddeľovanie katalyzátora.Zistilo sa, že polyolefmové vosky sú pri teplotách do 80 C nerozpustné V kvapalnom propáne. Ďalej sa zistilo,že V kvapalnom propáne je možná polyrnerizácia s vysoko aktívnymi metalocénovými katalyzatorrni.Predmetom predloženého vynálezu teda je spôsob Výroby polyoleñnového vosku polymerizáciou alebo kopolymerizáciou oleñnov alebo díolefnov pri teplote V rozmedzí- 40 °C až 100 °C, s tlakom V rozmedzí 0,05 až 12,0 MPa v suspenzii a za prítomnosti katalyzátora, pozostávajúceho z metalocénu a kokatalyzátora, ktorého podstam spočíva V tom, že metalocén je zlúčenjna všeobecného Vzorca (l)M 1 znamená kov skupiny lVb, Vb alebo Vľb periodického systému, R a R 2 sú rovnake alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, alkylovú skupinu s 1 až 10 Lthlíkovými atómami, alkoxylovú skupinu s l až 10 uhlíkovými atómami, arylovú skupinu so 6 až 10 uhlíkovými atómami, aryloxyskupinu so6 až 10 uhlíkovými atómami, alkenylovú skupinu s 2 až lO uhlíkovými atómami, arýlalkylovú skupinu so 7 až 40 uhlíkovými atómami, alkylarýlovú skupinu so 7 až 40 uhlíkovýmí atómami, arylalkenylovú skupinu s 8 až 40 uhlíkoVýmj atómami alebo atóm halogénu, R 3 a R 4 sú rovnake alebo rôzne a znamenajú jednojadrový alebo viacjadrový uhľovodíkový zvyšok, ktorý môže s centrálnym atómom M 1 tvorit sendvičovú štruktúru, alebo jeden zo substituentov R 3 a R 4 znamena substituovaný dusíkový atóma ako suspenzné činidlo slúžia nizkovriace uhľovodíky s 3 alebo 4 uhlíkovými atómami alebo nizkovriace halogénoVané uhľovodíky.Katalyzátor používaný pri spôsobe podľa predloženého Vynálezu pozostáva z metalocénu (komponent A) a kokatalyzátora (komponent B). Metalocén je zlúčenina všeobecného vzorca (I)Uvedený všeobecný vzorec zahŕňa tiež zlúčeniny vzorwV uvedených všeobecných Vzorcoch (I), (la), (Ib) a (IC) M znamená kov skupiny (IVb) alebo (Vlb) periodického systému, ako sú napriklad titán, zirkón, hafnium, Vanád, SK 280438 B 6R 1 a R 2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, alkylovú skupinu s 1 až 10 uhlíkovými atómami, výhodne s l až 3 uhlíkovými atómami, alkoxylovú skupinu s l až 10 uhlíkovými atómami, výhodne s l až 3 uhlíkovými atómami, arylovú skupinu so 6 až 10 uhlíkovými atómami,výhodne so 6 až 8 uhlíkovými atómanli, aryloxyskupinu so 6 až 10 uhlíkovými atómanli, výhodne so 6 až 8 uhlíkovými atómalni, alkenylovú skupinu s 2 až 10 uhlíkovými atómami, výhodne s 2 až 4 uhlíkovými atómami, axýlalkylovú skupinu so 7 až 40 uhlíkovými atómami, výhodne so 7 až 10 uhlíkovými atómami, alkylarylovú skupinu so 7 až 40 uhlíkovými atómanli, výhodne so 7 až 12 uhlíkovými atómami, arylalkenylovú skupinu s 8 až 40 uhlíkovými atómami, výhodne s 8 až 12 uhlíkovými atómami, alebo atóm halogěnu, výhodne však atóm chlóru alebo metylovú skup 1 nu, R 3 a R 4 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú jednojadrový alebo viacjadrový uhľovodíkový zvyšok, ktorý môže s centrálnym atómom M tvorit sendvíčovú štruktúru, výhodne cyklopentadienylovú skupinu, indenylovú skupinu,benzoindenylovú skupinu alebo fluórenylovú skupinu, pričom základné substituenty môžu ešte niesť dodatočné substituenty alebo môžu byt navzájom spojené mostíkmi, alebo okrem toho jeden zo substituentov R 3 a R 4 môžu značiť substituovan dusíkový atóm, pričom R má význam substituenta R 1 , výhodne znamena metylovú skupinu, terc.-butylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu, R 5, R 5, R 7, R , R 9 a R 10 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, atóm halogénu, výhodne fluóru, chlóru alebo brómu, alkylovú skupinu s 1 až 10 uhlíkovými atómami, výhodne s l až 4 uhlíkovými atómami, arylovú skupinu so 6 až 10 uhlíkovými atómami, výhodne so 6 až 8 uhlíkovými atómami, alkoxyskupinu s l až O uhlíkovými atómami, výhodne s l až 3 uhlíkovými atómami, skupinuR znamená alkylovú skupinu s 1 až l 0 uhlíkovými atómami, výhodne s 1 až 3 uhlíkovými atómami, alebo arylovú skupinu so 6 až 10 uhlíkovými atómami, výhodne so 6 až 8 uhlíkovými atómami, alebo v prípade zvyškov obsahujúcich Si alebo P tiež atóm halo énu, výhodne chlóru,alebo vždy dva susedné zvyšky R , R 6, R 7, R 8, R 9 alebo R 10 tvoria so s nimi Spojenými uhlíkovými atómami kruh. Zvlášť výhodné ligandy sú substituované zlúčeniny zakladných jednotiek indenylu, fluórenylu a cyklopenladienylu. R znamená skupinuR, R a R sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, atóm halogénu, alkylovú skupinu s l až 30 uhlíkovými atómami, výhodne s l až 4 uhlíkovými atómami,zvlášť metylovú skupinu, iluóralkylovú skupinu s 1 až lO uhlíkovými atómami, výhodne tritluónnetylovú skupinu, fluórarylovú skupinu so 6 až O uhlíkovými atómami, výhodne pentalluórfenylovú skupinu, arylovú skupinu so 6 až lO uhlíkovými atómami, výhodne so 6 až 8 uhlíkovými atómami, alkoxyskupinu s l až 10 uhlíkovými atómami, výhodne s l až 4 uhlíkovými atómami, hlavne metoxyskupinu, alkenylovú skupinu s 2 až 10 uhlíkovými atómami, výhodne s 2 až 4 uhlíkovými atómami, arylalkylovú skupinu so 7 až 40 uhlíkovými atómanu, výhodne so 7 až 10 uhlíkovými atómamí, arylalkenylovú skupinu s 8 až 40 uhlíkovými atómami, výhodne s 8 až 12 uhlíkovými atómanli, alebo alkylarylovú skupinu so 7 až 40 uhlíkovými atómami,výhodne so 7 až 12 uhlíkovými atómami, alebo substitúenty R a R alebo R a R tvoria spoločne s atómami,ktoré ich spájajú, kruh,M 2 znamená kremík, gennánium alebo zinok, výhodne kremík a germánimn,R znamená výhodne skupinu CRR, siRRí .o-s-, so, PR alebo -(O)R,R a R sú rovnake alebo rôzne a majú význam uvedený pri substituente R,m a n sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú nulu, 1 alebo 2,výhodne nulu alebo l, pričom rn n je nula, jednotka alebo 2, výhodne nula alebo l,R a R majú význam uvedený pri substituentoch R a R .Opisované metalocény sa môžu vyrobiť podľa nasledujúcej reakčnej schémy.×° qł in in íkng in lł L I łnl l IMetalocén je nesubstituovaný alebo substituovaný cyklopentadienylový komplex titánu, zirkónu alebo hafhia,výhodne zirkónu alebo hafnia. Ako príklady vhodných metalocenov je možne uviesť bis(cyklopentadienyDziIkóndichlorid,bis(metylcyklopentadíenyhzirkóndichlorid,bis(butylcyklopentadimyhzirkóndichlorid,bis(alkylcyklopentadienyl)zírkóndichlorid,bis(l,2-dimetylcyklopentadienyl)zirkóndichlorid,bis( 1 ,3-dimetylcyklopentadienymirkóndichlorid,bis( 1 ,2,4-nimetylcyklopentadienyl)zirkóndichlorid,bis( 1 ,2,3-trimetylcyklopentadíenyDzirkóndichlorid,bis(indenyl)zirkóndíchlorid,bis(l-metylindenyhzirkóndichlorid, SK 280438 B 6bis(2-metylindenyDzirkóndichlorid,bis(4-metylindenyl)zirkóndichlorid,bis(5-metylindenyDzirkóndichlorid,bis(2-metyl-4,6-di-i-propyl-índenyDzirkóndichlorid,bis(cyklopentadienyhzirkóndimetyl,bis(cyklopentadienyDzirkóndibenzyl, ako i ďalšie výhodné metalocény dialkylsilylbis(indenyl)zirkónchlorid,alkylalkylénbis(indenybzirkónchlorid,alkylénbis(indenyhzirkónchlorid,diarylalkylénbis(indenyl)zirkónchlorid,alkylénbis(indenyhzirkónchlorid,diarylsilylbís(indenyl)zirkónchlo 1 id,(aryl)(alkyl)bis(índenyl)zirkónchlorid,dialkylgennylbisündenyhzírkónchlorid,(alkylxalkenyl) silylbis( indenyhzirkónchlorid,(aryl)(alkenyl)silylbis(indenyDzirkónchlorid,dimetylsily 1 bis(indenyl)zirkónchlorid,etylénbisúndenyl)zirkónchlorid,ditenylsilylbis(indenyl)zirkónchlorid,dimetylgennylbis(indenyhzirkónchlorid,bis(pentametylcyclopentadienybzírkónchlorid,dimetylsilyl-bis( 1 -tetrahydroindenybzirkónchlorid,etylén-bis( l -tetrahydroindenyl)zírkónchlorid,dimetylsilyl-bis-1-(2-metyltetrahydroindenybzirkónchlorid,etylén-bis-l-(2-metyl-tetrahydroindenynzirkónchlorid,dimetylsilyl-bis- 1-(2,3,5-trimetýlcyclopentadíenyDzirkónchlorid,dimetylsilyl-bis-l-(2,4-dimetyl-oyklopentadienyDzirkónchlorid, etylén-bis( l -indenyhzirkónchloriddimetylsilyl-bis( l-indenybzirkónchlorid,difenylsilyl-bis( l -indenybzirkónchlorid,dimetylsílyl-bís( l-indenyhzirkóndimetyl,dimetylsilyl-bis-l-(2-metyl-indenylýzirkónchlorid, f enyhnetylsilyl-bis-l -(2-metyl-indenybzirkónchlorid,dimetylsilyl-bis-1-(2-mety 1-4-etylindenýbzirkónchlorid,dimetylsilyl-bis-l-(2-metyl-4-ipropylindenybzirkónchlorid, etylén-bis-1 -(4,7-dimetyl-indenyl)zirkónchlorid, ako i okrem toho použiteľné metalocényZvlášť výhodne sa použije etylénbis(indenyl)zirkónchlorid,bis(indenyl)zirkónchlorid,dímetylsilylbis(indenyl)zirkónchloríd,biäcyklopentadienylyzirkónchlorid,bis(metylcyklopentadienyDzirkónchlorid,bis(butylcyklopentadienybzirkónchlorid a bis(cyklopentadienylyirkónchlorid.Principiálne je ako kokatalyzator vhodná každá zlúčenina, ktorá na základe svojej Lewis-kyslosti prevádza neutrálny metalocén na katión a tento môže stabilizovať (labilná koordináciď). Olcrem toho nemá kokatalyzátor alebo z neho vytvorený anión vstupovať do ďalších reakcií s metalocénovým katiónom.Kokatalyzátor ( komponent B) katalyzátora používaného podľa predloženého vynálezu, je výhodne aluminoxan alebo iná alumíniumorganická zlúčenina. Aluminoxan jezlúčenina všeobecného vzorca (Ha) pre lineámy typ a/alebo zlúčenina všeobecného vzorca (Hb) pre cyklický typ.V uvedených vzorcoch znamenajú R alkylovú skupinu s l až 6 uhlíkovými atómami, výhodne metýlovú skupinu, etylovú skupinu, n-butylovú skupinu alebo izobutylovú skupinu, zvlášť metylovú skupinu alebo butylovú skupinu a P znamena celé číslo 4 až 30, výhodne 10 až 20,pričom zvyšky R môžu byť tiež rôzne.Zvlášť výhodný je metylalumjnoxan .a metylbutylalumínoxan s pomerom metyl butyl 100 l až l l, pričom butylová skupina môže znamenat n-butylovú alebo izobutylovú skupinu alebo zmes n-butylovej a izobutylovej skupiny a zvyšky majú ľubovoľné, výhodne štatistické rozdelenie.Aluminoxány sa môžu vyrobiť rôznymi spôsobmi.Jednou možnosťou je opatrne pridanie vody k zriedenému roztoku tzrialkylalmriínia alebo zmesi rôznych trialkylaluminií tak, že sa roztok trialkylalumínia, výhodne trimetylalumínia, nechá reagovať s malými nmožstvami vody, Toto sa vykonáva výhodne pri chladení a intenzívnom míešaní, napriklad pomocou vysokorýchlostného miešadla. Nerozpustite aluminoxány, vznikajúce pri takejto reakcii sa môžu tiež použiť ako katalyzátorový komponent B.Ďalšou možnosťou je výroba nesených aluminoxánov tým spôsobom, že sa nosný materiál za inertných podmienok suspenduje do roztoku aspoň jedneho alkylalumínia a táto suspenzia sa hydrolyzuje.Nosným materiálom je oxid kremičitý alebo oxid hlinitý, ktorý môže dodatočne obsahovať jeden alebo niekoľko iných oxidov prvkov zo skupiny zahiňajúcej hliník,draslik, horčík, sodík, kremík, titán a zirkón a/alebo môže byť ich povrch hydrofobizovaný reakciou s alkylsilánmi,alkylhalogensilánmi, alkoxysilánmi, silazanmi alebo inými alkylzlúčeninami. Nosný materiál sa môže pred použitím zbaviť adsorbovanej vody a kyslíka vo vakuu, V peci, vo vyhrievanom vírivom lôžku alebo iným spôsobom. Takto vopred spracovaný nosný materiál má zvyškový obsah vody, ktorý sa môže odstrániť žihanim počas 2 hodin pri teplote 1000 °C, nižšej ako 3 hmotnostné.Na výrobu neseneho alumínoxanu sa nosný materiál vnesie za inertných podmienok do roztoku aspoň jedného alkylaluminia vzorca A 1 R 2 l 3, v ktorom R znamena alkylovú skupinu s l až 6 uhlikovými atómami, lluóralkylovú skupinu sl až 6 uhlíkovými atómami, aiylovú skupinu so 6 až 18 uhlikovými atómami alebo vodíkový atórn, výhodne metylovú skupinu, etylovú skupinu, izopropylovú skupinu,n-butylovú skupinu alebo izobutylovú skupinu, a suspenduje sa miešaním alebo podobne. Nosný materiál sa používa v nmožstve menej ako 100 g, výhodne menej ako 50 g,nejeden mól alkylalurrtínia. Množstvo rozpúšťadla sa voli tak, aby sa suspendovalo až 20 hmotnostných, výhodne až l 0 hmotnostných nosného materiálu. Pritom sú pouŽiteľné okrem známych aromatiokých rozpúšťadiel, ako je napriklad toluén, tiež alifaticke rozpúšťadlá, ako sú napri SK 280438 B 6klad pentan, hexán, heptán, n-dekán alebo aromatická motorová natta (rozmedzie teploty varu 60 až 300 °C).Suspertzia nosného materiálu sa pri teplote v rozmedzí-20 °C až 60 °C za chladenia a intenzívneho miešania opatme zzmieša s vodou alebo s roztokrni, zmesami alebo emulziarni vody s inými rozpúšťadlami, pričom množstvo vody sa dávkuje kontinuálne alebo diskontinuálne v malých dávkach. Celkové množstvo vody predstavuje 50 až 100 mólových, výhodne S 0 až 870 mólových, vzťahujúc na jeden mól hliníka predmetnej alkyalumíniovej zlúčeniny.Pri inom spôsobe sa rozmieša práškovitý pentahydrát síranu meďnatého V toluéne a V sklenenej banke sa pod inertným plynom pri teplote asi -20 °C zmieša s takým množstvom trialkylalumínia, že pre štyri atómy hliníka je k dispozicii asi jeden mól pentahydrátu síranu meďnatého. Po pomalej hydrolýze za odštiepertia alkánu sa reakčná zmes ponechá počas 24 až 48 hodín pri teplote miestnosti, pričom sa prípadne musí chladiť, aby teplota neprestúpila 30 °C. Potom sa v toluéne rozpustný aluminoxán odfilüuje od síranu meďnatého a toluén sa vo vákuu oddestiluje.Ďalej sa aluminoxány získajú, keď sa trialkylalumínium, rozpustené v inertnom alifatickom alebo aromatickom rozpúšťadle, pri teplote v rozmedzí -10 až 100 °C nechá reagovať s hlinitými soľami, obsahujúcimi lcryštálovú vodu. Ako výhodný je možno uviesť heptán a toluén, ako i síran hlinitý. Pritom predstavuje objemový pomer medzi rozpúšťadlom a použitým alkylalumíniom 1 1 až 50 l,výhodne 5 l, a reakčný čas, ktorý sa kontroluje odštepovanim alkánu, predstavuje l až 20 hodín, výhodne 10 až 40 hodín.Z hlinitých solí, obsahujúcich loyštálovú vodu, sa použijú hlavne také, ktoré majú vysoký obsah kryštálovej vody. Zvlášť výhodné sú hydráty síranu hlinitého, zvlášť oktándecylhydrát a hexadecylhydrát so zvlášť vysokými obsahmi lcryštálovej vody, totiž 16, prípadne 18 mól vody na jeden mól síranu hlinitého.V nasledujúcom je opísaný príklad výroby metylalumínoxánu 37,1 g oktadecylhydrátu síranu hlinitého (0,056 mól, zodpovedá 1 mól vody) sa suspenduje v 250 cm 3 toluénu, zmieša sa s 50 cm 3 trimetylalumíitia (0,52 mól) a nechá sa reagovať pri teplote 20 °C. Po reakčnom čase 30 minút sa vyvinie asi l mól metánu Potom sa roztok od pevného síranu hlinitého odñlttuje. Odtíahnutím toluénu sa získa 19,7 g metylalumínoxánu. Výťažok predstavuje 63 teórie. Kryoskopícky v benzéne stanovená molekulová hmotnost predstavuje okolo 1170. Počet jednotiek A 1(R 2 °)-O bol spočítaný na 20,2. Stredný oligomeračný stupeň teda predstavuje asi 20.Ďalší variant výroby alumínoxánov spočíva v tom, že sa trialkylalumínium rozpustí v polymerizačnej nádobe v suspendačnom činidle, výhodne v kvapalnom monoméri, a potom sa aluminiová zlúčenina nechá reagovať s vodou.Okrem vyššie spomínaných spôsobov výroby aluinínoxánov existujú ďalšie, ktoré sú použiteľné. Nezávisle od typu výroby je všetkým alumínoxánovým roztokom spoločný premenlivý obsah nezreagovaného uialkylalumínia,ktoré sa vyskytuje vo voľnej forme alebo ako adukt.Alumínoxáxi sa používa buď ako roztok, alebo ako suspenzia produktov z opísaných spôsobov výroby.Ďalej použiteľné organohlinité zlúčeniny sú zlúčeniny všepbecríých vzorcov AlRngřL AlnRg, AlRngCl, AlgRngclg a Al C 11, pričom R znamená alkylovú skupinu s l až 6 uhlíkovými atómami, lluóralkylovú skupinu s l až 6 uhlíkovými atómanti, arylovú skupinu so 6 až 18 uhlíkovými atómami, tluórylovú skupinu so 6 až 18 uhlíkovými atómami alebo vodíkový atóm, pričom ako príklady je možné uviesť metylovú skupi nu, etylovú skupinu, izopropylovú skupinu, n-butylovú skupinu, izobutylovú skupinu alebo n-oktylovú skupinu.Výroba katalyzátora, používaného podľa predloženého vynálezu, môže prebiehať reakciou zlúčeniny prechodového kovu s organohlmitou zlúčeninou rôznymi spôsobmil. Organohlinitá zlúčenina sa vo vhodnom rozpúšťadle, ako sú napríklad pentán, hexatí, heptán, toluén alebo dichlónnetán, privedie do styku so zlúčeninou prechodového kovu pri teplote v rozmedzí -20 až 120 °C, výhodne v rozmedzí 15 až 40 °C, intenzívnym miesením, napríklad miešaním. Molárny pomer Al M 1 pritom predstavuje 1 1 až 10000 l, výhodne l 0 l až 2000 l areakčný čas 5 až 120 minút, výhodne 10 až 30 minút, pri koncentrácii hlinika vyššej ako 0,01 mól/dmĺ výhodne vyššej ako 0,5 mól/dmĺ pod atmosférou inertného plynu.2. Nerozpustný alebo nesený alumínoxán sa ako suspenzia s obsahom 1 až 40 hmotnostných, výhodne 5 až 20 hmotnostných, V alifatickom suspendovacom činidle,ako sú napríklad n-dekán, hexán, heptán alebo motorová nafta, nechá reagovať s jenme rozomletou zlúčeninou prechodového kovu alebo s jej roztokom V inertnom rozpúšťadle, ako sú napríklad toluén, hexárt, heptán alebo dichlórmetán, V molárnom pomere Al M 1 1 1 až 10 000 1, výhodne 10 1 až 2000 l, pri teplote v rozmedzí-20 °C až 120 °C, výhodne 15 až 40 °C, počas reakčného času 5 až 120 minút, výhodne 10 až 30 minút, za intenzívneho miešania.V priebehu reakcie na výrobu katalyzátora nastávajú,hlavne pri použití metalocénov s absorpčným maxímom vo viditeľnej oblasti, zmeny vo farbe reakčnej zmesi, z ktorých priebehu sa dá usudzovať postup reakcie.Takto pripravený katalyzàtor sa použije buď ako suspenzia priamo na polymerizáciu, alebo sa oddelí tiltráciou alebo dekantáciou a premyje sa inertným suspendačným činidlom, ako sú napríklad toluén, n-dekán, hexán, heptán,motorová naña alebo dichlónnetán. Po takomto premytí sa môže za vákua vysušiť a dávkovať do polymerizačného systému ako prášok alebo sa môže ešte s prilipnutým rozpúšťadlom opäť resuspendovat a dávkovať do polymerizačného systému v ineitnom rozpúšťadle, ako sú napriklad toluén, hexán, heptán, motorová naña alebo dichlórmetán.Katalyzátor vyrobený postupom podľa odseku 1. alebo 2. sa môže použiť tiež predpolymérovaný alebo sa môže metalocén použiť nanesený na nosiči. Na predpolymerizáciu sa výhodne použije jeden z polymérovaných olefmov. Ako vhodný nosný materiál je možne uviesť napríklad silikagćl, oxid hlinitý, pevný aluminoxán alebo iné organické alebo anorganické nosné materiály. Ako vhodný je možno tiež uviest polyoleñnový nosič.Ako kokatalyzátory je možné namiesto alumíniumorganických zlúčenin použiť tiež zlúčeniny vzorcovRKNHľXBRIł., R ärmąiątä, 1222301311734 alebo BR, V týchto vzorcoch znamená x číslo 1 až 4, R sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú alkylovú skupinu s l až 10 uhlíkovými atómami alebo atylovú skupinu so 6 až 18 uhlíkovými atómami alebo dva zvyšky R tvoria spoločne s atómom, ktorý spája, kn 111 aR sú rovnaké alebo rôzne, výhodne rovnaké, a znamenajú arylovú skupinu so 6 až 18 uhlíkovými atómami, ktoré môžu byť substituované alkylovou skupinou, haloalkylovou skupinou alebo tluórom.Výhodne znamená substituent R etylovú skupinu,propylovú skupinu, butylovú skupinu alebo fenylovú skupinu a substituent R fenylovú skupinu, pentafluórfenylovú skupinu, iS-bís-trifluónnetylfenylovú skupinu, mezotylovú skupinu, xylylovú skupinu alebo toluylovú skupinu.

MPK / Značky

MPK: C08F 4/62, C08F 10/00

Značky: výroby, polyolefínových, spôsob, voskov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-280438-sposob-vyroby-polyolefinovych-voskov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby polyolefínových voskov</a>

Podobne patenty