Zariadenie tvorené aspoň jedným rozstrekovacím poschodím pre systém odsírovania plynných spalín a spôsob postrekovania spalín

Číslo patentu: 280323

Dátum: 05.06.1996

Autori: Lieb Paul James, Johnson Dennis Wayne

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka zariadenia tvoreného aspoň jedným rozstrekovacím poschodím absorpčných veží odsírujúcich spaliny. Rozstrekovacie poschodie obsahuje niekoľko rozvodných potrubí, pričom ku každému uvedenému rozvodnému potrubiu je pripojená množina napájacieho potrubia. Tieto rozvodné potrubia sú usporiadané striedavo v rovnakej rovine a pretínajú dráhu uvedených spalín v tejto rovine. Ku každému z uvedených napájacích potrubí sú pripojené série dýz kvôli postrekovaniu uvedených spalín odsírovacou zmesou. Voľná rozstrekovacia kapacita je prípadne súčasťou uvedeného rozstrekovacieho poschodia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka odsírovanía spalín a obzvlášť pros triedkov a spôsobov, pomocou ktorých sa dosiahne odsírenie v kratších absorpčných vežiach.Primárne odsirovanie spalín (FGD - Flue Gas Desulfurization) sa uskutočňuje v absorpčnej veži postrekovaním uvedených spalín odsírovacou zmesou, ktorá spôsobí vylúčenie síry v pevnom stave. Tento postrek sa robi pomocou zabudovaných rozstrekovacích rozvodných potrubí uložených naprieč veže a otvorených priamo do smeru postupu spalín. V starších systémoch, ktoré boli väčšinou malé,úplne stačilo jedno rozstrekovacie poschodie, pretože prietok uvedených spalín tu bol malý. Ale spolu s rastúcim prietokom uvedených spalín dochádzalo k zväčšovaníu týchto systémov a k zväčšovaniu objemu rozstrekovanej odsirovacej zmesi až po dosiahnutie maximálnej kapacity čerpadla, pričom bolo potom potrebné zaradiť pomocné rozstrekovacie poschodia.Vzhľadom na to, že pridaním jedného poschodia sa výška absorpčnej veže zvýši až o 1,5-metra alebo viac, môže byť vopred určený priestor na odsírovacie zariadenie prekážkou pridania ďalších rozstrekovacích poschodí. Ale aj napriek tomuto obmedzeniu existuje potreba ďalších poschodí diktovaná vysokým prietokom uvedených spalín a požiadavkou na odstránenie, pokial možno, čo najväčšieho množstva síry pred odvedenim týchto spalín do atmosféry. Kvôli úprave odsírovacieho zariadenia v závislosti od objemu spalín a obsahu síry v týchto spalinách je v prípade FGD systému pomerne bežné inštalovanie piatich alebo viacerých rozstrekovacích poschodí. Ale toto pridanie rozstrekovacích poschodí bohužiaľ spôsobi, že absorpčná veža sa tak zvýši o 6 alebo viac metrov, pričom s týmto zvýšením sú spojené zvýšené nároky na zodpovedajúce čerpadlo a nároky na zodpovedajúce potrubie. Kvôli prispôsobeniu sa väčšiemu objemu spalín musí byť uvedená absorpčná veža zvýšená (rovnako musí byť zväčšený jej priemer), čo vyžaduje väčší výkon čerpadla.Okrem týchto niekoľkých rozstrekovacích poschodí je taktiež v prípade niektorých systémov potrebne náhradné rozstrekovacie poschodie, ktore môže byť použité v prípade, ked jedno z poschodí je mimo prevádzky alebo má byť opravené. Tieto riešenia však iba zvyšujú cenu a výšku uvedenej absorpčnej veže.V niektorých prípadoch je v FGD systéme využívaný vysoký pomer kvapalina/plyn (L/G) v porovnaní s oveľa bežnejším použitím nízkych pomerov. Uvedený pomer L/G sa vzťahuje na prietokové rýchlosti kvapaliny vzťahujúce sa na prejdený objem plynu, pričom jeho jednotky sú galón za minútu/ 1000 normálnych kubických stôp za minútu(gpm/macfm). Tento pomer je určený počtom premenných zahŕñajúcich typ reakčnej látky, pH, veľkosť pevných častíc, reaktivitu, koncentráciu chloridových iónov, koncentráciu oxidu siričitého, odstraňovanie oxidu siričitého, použiteľnosť reakčnćho činidla, veľkosť rozstrekovacích kvapiek a iné. Vysoký pomer L/G udávajúci prietokovú rýchlosť odsirovacej kvapaliny vzťahujúcu sa na prejdený objem plynných spalín, má zvyčajne hodnotu 40 až 140 alebo viac. Vzhľadom na nízky pomer G/L bude mať vo všeobecnosti hodnotu menšiu ako 20. Jednoduchým spôsobom ako dosiahnuť vysoké hodnoty pomeru L/G je pridanie väčšieho počtu rozstrekovacích poschodí do uvedenej absorpčnej veže, čím môže byť na uvedené spaliny rozstreko vané väčšie množstvo odsirovacej zmesi. Ale toto opatrenie neeliminuje potrebu vyššej absorpčnej veže, ani s tým spojenú potrebu väčšieho výkonu čerpadiel schopných dopraviť uvedenú odsírovaciu zmes do vyšších poschodí absorpčnej odsirovacej veže.Pretože každý meter výšky absorpčnej veže je nákladný, rovnako ako je nákladná aj energia potrebná na dopravu zmesí do vyšších poschodí, je žiaduce tak zníženie výšky uvedenej absorpčnej veže, ako aj redukcia požadovanej energie v prípade všetkých systémov FGD. Preto je cieľom tohto vynálezu poskytnúť FGD systém, ktorý bude mať zníženú výšku absorpčnej veže a znížené energetické náklady. Ďalšlm cieľom tohto vynálezu je poskytnúť FGD systém, ktorý môže obsahovať náhradné rozstrekovacie prostriedky bez toho, aby pri tom musela byť zvýšená uvedená ahsorpčná veža. Tieto a ešte ďalšie charakteristické rysy zariadenia podľa vynálezu budú opísane ďalej.Vynález sa týka jednoduchého rozstrekovacieho poschodia odsirovacej absorpčnej veže určenú na odsirovanie spalín, ktorá obsahuje jedno alebo viac rozvodných potrubí priľahlo sa nachádzajúcich na veži. Ku každému z týchto rozvodných potrubí je pripojená množina pozdĺžnych napájacích potrubí, pričom jednotlivé napájacie potrubia vedúce od rozvodných potrubí sú vedené striedavo tak, že pretínajú dráhu uvedených spalín. Tieto napájacie potrubia sa rozkladajú v rovnakej alebo takmer rovnakej rovine vnútri uvedenej absorpčnej veži. Ku každému z uvedených napájacích potrubí je pripojená množina dýz, pričom konfigurácia týchto dýz je taká, že umožňuje rozstrekovanie odsirovacej zmesi do uvedených spalín vnútri uvedenej absorpčnej veži.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje klasickú absorpčnú vežu určenú na odsirovanie spalín ajej čiastočný rez zobrazujúci niekoľko rozstrekovacích poschodí, ktoré sú zvyčajne súčasťou tejto vežeobr. 2 znázorňuje absorpčnú vežu podľa vynálezu určenú na odsirovanie spalín a čiastočný rez touto vežou, zobrazujúci v nej umiestnené jednoduché rozstrekovacie poschodieobr. 3 znázorňuje pôdorysové zobrazenie jednoduchého rozstrekovacieho poschodia podľa vynálezuobr. 4 a až 4 c znázorňujú rezy vedené rovinou 4-4 obr. 3, ktoré zobrazujú možne umiestnenie uvedených rozvodných potrubíobr. 5 znázorňuje rezy vedené rovinou 5-5 obr. 3, obr. 6 a až 6 e znázorňujú schematické vyhotovenie niektorých variantov dýz, ktoré môžu byť súčasťou zariadenia podľa vynálezuobr. 7 znázorňuje pôdorysové zobrazenie iného vyhotovenia jednoduchého rozstrekovacieho poschodia podľa vynálezu majúceho len dve rozvodné potrubia a jeho čiastočný rezobr. 8 znázorňuje pôdorysové zobrazenie ešte ďalšieho iného vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu majúceho len dvc rozvodné potrubia.Klasická absorpčná veža 10 pre SOOMW systém určený na odsírovanie spalín je znázomená na obrázku 1. Výška tejto veže je asi 36 metrov a priemer je asi 18 metrov. Uvedená veža obsahuje niekoľko rozstrekovacích poschodí 12,pričom také poschodie sa skladá z priestoru, ktorého šírka je asi 1,5 m a je duplikátom poschodí nachádzajúcich sa nad a pod týmto poschodím. V týchto klasických absorpčných vežíach je potrebných niekoľko poschodí 12 na to,aby bol postrekom pokrytý celý prierez absorpčnej veže 10 a aby bola veľkokapacitnými čerpadlami dosiahnutá výška uvedeného pomeru prietokových rýchlostí odsírovacej kvapaliny a odsirovaných spalín (L/G) potrebného na zabezpečenie požadovaného zachytenia oxidu siričitého. Takýmto postrekom sa dosiahne požadované zníženie obsahu spalinách vtedy, ak sa do styku s ním dostanú všetky spaliny,čím sa zaručí správna funkcia zariadenia.Na rozdiel od tejto klasickej štruktúry znázorňuje obrázok 2 štruktúru podľa vynálezu, ktorá sa vyznačuje tým, že vyžaduje zabudovanie iba jedného jednoduchého rozstrekovacieho poschodia 12 kvôli odsíreniu uvedených spalín. Absorpčná Veža s uvedeným jednoduchým rozstrekovacím poschodim 12 má sice taktiež priemer asi 18 metrov, ale jej výška je iba asi 29 metrov, čo je asi o 7 metrov menej ako pri klasickej konštrukcii absorpčnej veže, ktorá bola opísaná V predchádzajúcom prípade. Okrem toho, že uvedené vyhotovenie poschodia umožňuje uskutočňovať rovnomerné postrekovanie celého objemu spalín kvôli odstráneníu síry z uvedených spalín, je tu možné prípadne využiť náhradnú rozstrekovaciu kapacitu.Obrázky 3 až 5 znázorňujú, akým spôsobom bola dosiahnutá redukcia výšky uvedenej absorpčnej veže na odstraňovanie spalín. V prípade tohto vyhotovenia obsahuje jednoduché rozstrekovacie poschodie 12 štyri samostatné vonkajšie rozvodné potrubia 14, pričom ku každému z uvedených rozvodných potrubí je pripojená množina paralelných napájacích potrubí 16. Tieto jednotlivé napájacie potrubia 16 zmenšujú svoj priemer s rastúcou vzdialenosťou od miesta, v ktorom sú pripojené k rozvodnému potrubiu 14 (pozri obr. 4). Účelom tejto redukcie je prispôsobenie potrubia poklesu pretekajúceho množstva kvapaliny, ku ktorému dochádza vo všetkých napájacích potrubiach 16, a udržanie konštantného tlaku a prijateľnej rýchlosti V týchto potrubiach (po celej ich dĺžke). Ďalej je treba uviesť, že priemer rozvodného potrubia 14 sa zmenšuje taktiež, pričom toto zmenšenie je motivované rovnakými dôvodmi, ako V pripade napájacích potrubí 16.Ako už bolo uvedené, zahŕňa vyhotovenie podľa vynálezu spolu štyri rozvodné potrubia 14, pričom vždy dve tieto potrubia sú umiestnené na jednej strane a ďalšie dva na protiľahlej strane uvedenej absorpčnej veže 10. Protiľahlé strany V prípade vyhotovenia poschodia podľa vynálezu sú V podstate zrkadlovými obrazmi (sú v podstate rovnaké, ale otočené o 180 stupňov). Obidve rozvodné potrubia 14, ktoré sa nachádzajú na rovnakej strane uvedenej absorpčnej veže 10 sú proti sebe vertikálne a niekedy aj horizontálne mierne posunuté, pričom napájacie potrubia 16,ktoré vedú z jednej strany (a výhodne z obidvoch strán), sa nachádzajú v rovnakej rovine vnútri uvedenej absorpčnej veže 10.Podľa obrázka 4 a ležia nižšie rozvodne potrubia 14 v požadovanej rovine, zatiaľ čo horné rozvodné potrubia 14 sú tak horizontálne, ako aj vertikálne od uvedeného dolného potrubia 14 odsadené. Toto riešenie vyžaduje, aby uvedené napájacie potrubia homého rozvodného potrubia 14 boli tesne začlenené do napájacích potrubí 16 dolného roz vodného potrubia 14 tak, že obidve tieto poschodia budú ležať V rovnakej rovine. Podľa obrázka 4 b leží rovina, v ktorej sú umiestnené napájacie potrubia 16, medzi obidvoma rozvodnými potrubiami 14, pričom je žiaduce, aby jednotlivé napájacie potrubia boli orientované striedavo. Podľa obrázka 4 c leží homé rozvodné potrubie 14 V rovine napájacieho potrubia 16.V každom prípade, a to bez ohľadu na to, ako sú rozvodné potrubia orientované, sú napájacie potrubia 16 konštruované tak, aby prebiehali V rovnakej rovine (aby boli koplanáme) vnútri uvedenej absorpčnej veže 10, ako to ukazuje obrázok 5. Vyhotovenie FGD systému bude určovať počet čerpadiel a požadovaný počet rozvodných potrubí 14. Zobrazená kombinácia má dve rozvodné potrubia na každej strane. Iná kombinácia obsahuje dve rozvodné potrubia 14 na jednej strane a jedno rozvodné potrubie na protiľahlej strane, alebo tri rozvodné potrubia na jednej strane a žiadne rozvodné potrubie na opačnej strane, alebo akúkoľvek ďalšiu kombináciu počtu rozvodných potrubí, ktoré majú žiadne alebo až štyri rozvodné potrubia na každej z protiľahlých strán absorpčnej veže 10.Uvedené napájacie potrubia sú rozmiestnené striedavo tak, aby sa vo vnútornom priestore uvedenej veže 10 neprekrývali (nezdvojovali). Uvedené protiľahlé strany absorpčnej veže 10 obsahujú V podstate duplikáty tohto súboru otočené o 180 stupňov, pričom uvedené napájacie potrubia 16 vedúce zo všetkých štyroch rozvodných potrubí 14 sa nachádzajú V rovnakej (alebo V podstate rovnakej) rovine vnútri uvedenej absorpčnej veže. Toto striedavć usporiadanie a zapadanie jednotlivých súborov napájacích potrubí do seba umožňuje pokryť celý vnútomý priestor absorpčnej veže ll rozstrekovacím sprejom zo všetkých rozvodných a napájacích potrubí, ktoré sú V prevádzke. Ale v skutočnosti dochádza V uvedenej absorpčnej veži 10 k prekrývaniu oblastí dosahu postreku jednotlivých rozvodných a napájacích potrubí tak, aby mohlo dôjsť k vybratiu celého rozvodného potrubia 14 a z neho ústiacich napájacích potrubí 16, ktoré môže byť považované za náhradné a použité,pokiaľ to bude nutné bez toho, aby muselo byť prerušené odstraňovanie síry zo spalín. To znamená, že na dosiahnutie požadovaného odsírenia sú potrebné iba tri súbory rozvodného potrubia 14 a teda, že jedno zo štyroch uvedených potrubí môže byť mimo prevádzky bez toho, aby došlo k prerušeniu odstraňovania síry. Uvedené rozvodne potrubia 14 môžu byť orientované tak, že sú napájané bud z jedného konca alebo z ľubovoľného bodu ich dĺžky. V mieste, v ktorom je uvedené rozvodné potrubie napájané, je zvyčajne priemer tohto potrubia väčší a ako už bolo opísané, s rastúcou vzdialenosťou od tohto miesta sa dané potrubie zužuje.Uvedené, práve opísané, usporiadanie poschodia podľa vynálezu môže byť použite v ľubovoľnom mokrom FGD systéme využivajúcom dve alkálie, horčíkom aktivovane vápno alebo vápenec, vápence, vápencom vyvolaná oxidáciu, vápno, sodik a ďalšie. Výhodou týchto systémov je, že je znížená výška absorpčnej veže 10, pričom taktiež celková energia je menšia ako V prípade systémov, ktoré majú niekoľko rozstrekovacích poschodí 12. Výhodou je taktiež náhradná rozstrekovacia kapacita, ktorá umožňuje odstránenie iba nevyhnutnej časti rozvodného potrubia namiesto celého rozstrekovacieho poschodia 12.Taktiež je potrebné uviesť, že každé rozvodné potrubie 14 je zvyčajne pripojene k svojmu vlastnému čerpadlu (nie je zobrazené) tak, aby nebolo závislé od zostávajúcich rozvodných potrubí 14. V pripade tohto vyhotovenia by mohlo byť žiaduce, aby boli V prevádzke iba dve rozvodné potrubia 14 a zvyšné dve čerpadlá rozvodných potrubí by boli vypnuté bez toho, aby pritom bola ovplyvnená rýchlosť a SK 280323 B 6lebo prietok V uvedených potrubiach, ktoré sú V prevádzke. Okrem toho, pokiaľ sa vyskytnú v jednom zo systémov problémy, je možne tento systém vyradiť z prevádzky, čím sa tento problém vyrieši bez toho, aby bola ovplyvnená prevádzka celej absorpčnej veže 10. Ďalej, vzhľadom na to,že V pripade vyhotovenia podľa vynálezu sú všetky rozvodné potrubia 14 V rowiakej rovine, je tu v porovnaní s absorpčnou vežou, ktorá má viac rozstrekovacích poschodí 12, potrebná nižšia výtlačná sila čerpadiel. Zatiaľ čo v prípade vyhotovenia podľa vynálezu je potrebné, aby čerpadlo dopravilo odsírovaciu zmes iba do jedného poschodia, a to do poschodia najnižšieho, je v prípade ostatných vyhotovení, V prípade ktorých má absorpčná veža viac sprchových poschodí, potrebne dopravia uvedenú zmes ešte do ďalších nasledujúcich vyšších poschodí.V ideálnom prípade sú prvky zariadenia podľa vynálezu pripevnené zhora alebo sú samonosné, čím sa eliminuje akékoľvek opotrebeníe nosných členov spôsobené dopadaním rozstrekovacej zmesi poschodie však môže byť podoprené aj zdola. Materiál použitý na konštrukciu poschodia(zahŕňajúci aj materiál dýz) môže mať akékoľvek požadované zloženie, ktoré je vhodné na prostredie vnútri uvedenej absorpčnej veže 10. Uvedené rozvodné potrubia 14 môžu byť pripojenć pomocou ľubovoľných vhodných prostriedkov, medzi ktoré patrí pripojenie pomocou objímky,navarenie, prilepenie, naskrutkovanie a ďalšie. Vyhotovenie podľa vynálezu je taktiež vhodné na použitie V prípade systémov, ktoré prípadne zahŕňajú rozvádzač plynu, perforovaný rošt, chladič, predsýtič alebo spodnú rozstrekovaciu súpravu 18. Uvedený rošt 22 je zobrazený na obrázkoch 1 a 2. V prípade, že je použitá spodná rozstrekovacia súprava 18, môže byť náhradná rozstrekovacia kapacita tvorená práve časťou tejto spodnej rozstrekovacej súpravy 18.Na obrázkoch 6 a až 6 e sú zobrazené vyhotovenia dýz 20 vhodných na použitie v napájacom potmbí 16. Obrázok 6 a zobrazuje jednoduchý špirálový typ dýzy, zatiaľ čo obrázok 6 b zobrazuje jednoduchý priamy typ dýzy. Obrázky ÓC, 6 d, resp. 6 e potom zobrazujú typ dvoch špirálových alebo priamych dýz, dvoch pravouhlých dýz s excentrickým pripojením k napájaciemu potmbiu, resp. dvoch pravouhlých dýz s tangenciálnym pripojením na napájacie potrubie 16. Samozrejme počet dýz, ich typ a vyhotovenie je funkciou daného FGD systému a požadovanej náhradnej rozstrekovacej kapacity. Celkové prekrytie postrekov z jednotlivých dýz sa zvýši sotva sú uvedene dýzy umiestnené vo vzájomne tesnejších polohách. V prípade opísaného vyhotovenia je dosiahnutá 25 náhradná rozstrekovacia kapacita následkom lokalizácie napájacieho potrubia 16 a dýz 20. V niektorých systémoch je bežné, že majú celkom asi 250 dýz na jednom rozvodnom potrubí 14, z čoho Vyplýva, že V celom systéme môže potom byť celkom asi 1000 dýz. Uvedené dýzy môžu byť k napájaciemu potrubiu pripojené rôznymi spôsobmi, napríklad pomocou objímky,môžu byť prilepené, prizvárané alebo priskrutkované, a môm byť orientované tak, aby rozstrekovali uvedenú odsírovaciu zmes smerom nahor, dole alebo pod ľubovoľným uhlom do strany.Za súčasť vynálezu je možné taktiež považovať vyhotovenie s vnútomými rozvodnými potrubiami, ktoré sa používajú skôr ako vonkajšie rozvodné potrubia 14. Ako je možné predpokladať, majú vonkajšie rozvodné potrubia svoju vetvenú štruktúru zvonka absorpčnej veže 10, zatiaľ čo vnútorné rozvodné potrubia majú túto vetvenú časť vnútri veže a ich potrubia prechádzajú stenou veže iba raz.Zatiaľ čo pri pohľade na obrázok 3 sa môže zdať, že skoro celý vnútomý prierez uvedenej absorpčnej veže 10 je blokovaný napájacimi potrubiami, nie je tomu tak. V sku točnosti tvoria voľné priechody pri tomto symetrickom usporiadani takmer 50 z celkového prierezu veže. Okrem toho môže byť prípadne žiaduce konštruovať absorpčnú vežu 10 s dvoma alebo tromi rozstrekovacímí poschodiami 12, pričom i tu ostane zachovaná výhoda kratšej absorpčnej veže a nižšej spotreby energie. Pri obidvoch, resp. všetkých troch oddelených rozstrekovacích poschodí môžte čase rozstrekovacieho systému tvoriť náhradnú rozstrekovaciu kapacitu, pričom celý vnútorný prierez opäť prekryje ostávajúcu časť rozstrekovacieho systému. V tomto pripade môžu byť na sebe naskladané dva alebo tri oddelené poschodia, pričom všetky tieto poschodia je možne pri pohľade zhora považovať za V podstate rovnaké, prípadne proti sebe otočené o ľubovoľný uhol vhodný na dané vyhotovenie. V pripade, že voľná kapacita je súčasťou uvedeného spodného rozstrekovacieho súbora 18, má toto poschodie 12 zvyčajne dva rozvodné potrubia 14, pričom jedno z nich je považované za náhradné. Orientácia spodného rozstrekovacieho súboru, ktorého časť tvori náhradnú rozstrekovaciu kapacitu, môže byť nezávislá od orientácie jedného alebo až troch oddelených rozstrekovacích poschodí 12.Obrázky 7 a 8 zobrazujú rôzne usporiadania jednoduchého rozstrekovacieho poschodia 12, ktore bolo opísané. Tieto sprchové poschodia 12 využívajú iba dve rozvodné potrubia 14, čo je výhodnejšie ako skôr opisané usporiadanie so štyrmi rozvodnými potrubiami. Usporiadanie napájacich potrubí 16 je taktiež rozdielne. Tieto a ďalšie usporiadania rozstrekovacieho poschodia 12 rovnako patria do rozsahu vynálezu. Príklady znázornená na obrázkoch 7 a 8 sú iba ilustratívne a vôbec neobmedzujú rozsah vynálezu,ktorý jejednoznačne vymedzený patentovými nárokmi.l. Zariadenie tvorené aspoň jedným rozstrekovacím poschodim absorpčných veží odsirujúcich spaliny, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uvedene rozstrekovacie poschodie zahŕňa aspoň dva podlhovasté rozvodne potrubia(14) priľahlo sa nachádzajúce na absorpčnej veži (l 0) množinu pozdĺžnych napájacích potrubí (16) pripojených ku každému z rozvodných potrubí (14), pričom uvedene napájacie potrubia (16) vedúce z rozvodných potrubí (14) sú usporiadané striedavo tak, že pretínajú dráhu toku uvedených spalin v rovnakej alebo v takmer rovnakej rovine vnútri absorpčnej veže (l 0) a množinu dýz (20) pripojených ku každému uvedenému napájaciemu potrubiu (16),pričom uvedene dýzy (20) sú usporiadané tak, aby postrekovali spaliny vnútri uvedenej absorpčnej veže (10).2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že každé uvedene rozvodne potrubie (14) je zásobené príslušnou tekutinou pomocou jediného čerpadla.3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že priemer každého uvedeného rozvodného potrubia (14) a k nemu pripojeného napájacieho potrubia(16) zmenšuje spolu s rastúcou dĺžkou v smere prúdenia kvapalného absorbentu svoj priemer.4. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že aspoň jedno z uvedeného rozvodného potrubia (14) je koplanárne s rovinou napájacieho potrubia5. Zariadenie podľa nároku 3, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že dve z uvedených rozvodných potrubí (14) sú koplanáme s rovinou napájacieho potrubia (16).6. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uvedené rozvodné potrubia (14) sú nekoplanáme.7. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uvedené rozvodne potrubia (14) sú umiestnené zvonka uvedenej absorpčnej veže (10).8. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uvedené rozvodne potrubia (14) sú umiestnené vnútri uvedenej absorpčnej veže (10).9. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aspoň dve z uvedených rozvodných potrubí(14) sú umiestnené na tej istej strane uvedenej veže (10).10. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uvedene rozvodné potrubia (14) nachádzajúce sa na tej istej strane sú proti sebe vertikálne a pripadne aj mieme horizontálne posunutć.11. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že uvedené rozvodne potrubia (14) sú umiestnené na protiľahlých stranách uvedenej veže (10).12. Zariadenie podľa nároku 11, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na každej z protiľahlých strán uvedenej absorpčnej veže (10) sú umiestnene až štyri uvedené rozvodnć potrubia (14).13. Zariadenie podľa nároku 12, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aspoň dve rozvodne potrubia (14) umiestnené na protiľahlých stranách uvedenej veže (10) sú koplanáme.14. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že ďalej obsahuje distribučné prostriedky toku spalín na približne rovnakú distribúciu toku vnútri uvedenej veže (10).15. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že jedno uvedené rozvodné potrubie (14) tvorí náhradné rozvodne potrubie.16. Spôsob postrekovania spalín v absorpčnej veží odstraňujúcej spaliny,vyznačuj ú ci sa tým,že zahŕňa nasledujúce stupne pripojenie aspoň dvoch rozvodných potrubí k uvedenej veZ 1 pripojenie množiny napájacieho potrubia ku všetkým uvedeným rozvodným potrubiam, pričom uvedené napájacie potrubia vedúce z rozvodných potrubí sú rozložené striedavo tak, že pretínajú dráhu toku uvedených spalín v rovnakej alebo takmer rovnakej rovine vnútri uvedenej absorpčnej veže a pripojenie série dýz ku každému z uvedených napájacích potrubí, pričom uvedené dýzy sú orientované tak, aby postrekovali príslušnou zmesou uvedené spaliny vnútri uvedenej veže.17. Spôsob podľa nároku 16, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že ďalej zahŕňa umiestnenie aspoň dvoch rozvodných potrubí na tej istej strane uvedenej veže.18. Spôsob podľa nároku 17, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že obidva uvedene rozvodné potrubia nachádzajúce sa na tej istej strane veže sú proti sebe mierne vertikálne a prípadne aj horizontálne posunutć.19. Spôsob podľa nároku 16, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že ďalej zahŕňa umiestnenie oboch uvedených rozvodných potrubí na protiľahlých stranách uvedenej veze.20. Spôsob podľa nároku 19, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že uvedená absorpčná veža má celkom štyri uvedené rozvodné potrubia, pričom vždy dve z týchto potrubí sa nachádzajú na protiľahlých stranách uvedenej veže.21. Spôsob podľa nároku 20, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že aspoň dve z uvedených rozvodných potrubí umiestnených na protiľahlých stranách uvedenej veže sú koplanáme.22. Spôsob podľa nároku 16, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že ďalej zahŕňa približne rovnakú distribúciu toku spalín vnútri absorpčnej veže.23. Spôsob podľa nároku 16, v y z n a č uj ú ci s a tý m, že jedno uvedené rozvodné potrubie je náhradným rozvodným potrubím.

MPK / Značky

MPK: B01D 53/50, B01D 53/74

Značky: spalin, plynných, zariadenie, jedným, systém, tvorené, spôsob, poschodím, odsirovania, aspoň, postrekovania, rozstrekovacím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-280323-zariadenie-tvorene-aspon-jednym-rozstrekovacim-poschodim-pre-system-odsirovania-plynnych-spalin-a-sposob-postrekovania-spalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie tvorené aspoň jedným rozstrekovacím poschodím pre systém odsírovania plynných spalín a spôsob postrekovania spalín</a>

Podobne patenty