Číslo patentu: 280317

Dátum: 09.03.1994

Autor: Kudrna Paul

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Závesná zostava na závesné spojenie veka a puzdra, napríklad veka klávesnice a puzdra prenosného rádiotelefónu. Na koncovej časti veka je vytvorená rúrka s dutinou na dva čapy, z ktorých každý má rovnaký vačkový povrch vytvorený na jeho okrajovom povrchu a je vložený do rúrky a umiestnený tak, že vačkové povrchy príslušných čapov ležia mimo protiľahlej steny strany rúrky, takže čapy sú otáčané súhlasne s otáčaním veka. Medzi čapmi je v rade uložená pružina, ktorá na ne vyvíja pružné sily. K puzdru sú pripevnené dva vačkové sledovače takým spôsobom, že vačkové povrchy čapov sú opreté o vačkové sledovače. Veko môže byť otáčané medzi otvorenou polohou a uzavretou polohou a sily vyvíjané na vačkové povrchy čapu oporným záberom s vačkovými sledovačmi tlačia veko do otvorenej alebo zavretej polohy alebo z otvorenej polohy alebo zavretej polohy počas jeho otáčania a zadržiavajú veko v otvorenej alebo uzatvorenej polohe za neprítomnosti točivých momentov pôsobiacich na veko vplyvom síl pružiny vyvíjaných pružinou na čapy.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kĺbovej zostavy na kĺbove pripojenie veka kpuzdru pohybovateľne medzi polohou uzatvorenia veka a polohou plného otvorenia veka, vktorej je veko otočené von zpuzdra okolo osi kĺbovej zostavy, pričom klbová zostava obsahuje objímkový člen pevne spojený svekom, opatrený dutinou na vsunutie čapov kĺbovej zostavy.Pokrok V odbore rádioelektroniky umožnil zavedenie a predaj stále narastajúcej škály zariadení na rádiovú komunikáciu. Vývoj elektronických obvodov tiež umožňuje zvýšenú miniaturizáciu elektronických obvodov obsiahnutých V takýchto rádiokomunikačných zariadeniach rádiovou komunikáciou. Takéto rádiokomunikačné zariadenia, obsahujúce stale menšie elektronické obvody,sa tak môžu používať stále výhodnejšie včím ďalej tým väčšej oblasti použitia.Jedným zpríkladov miniaturizácie na účely širokého použitia je kombinovaný rádiový vysielač a prijímač(transceiver), ako rádiotelefón používaný vbunkovom komunikačnom systéme, pre rádiovú komunikáciu. Vo vývoji takýchto zariadení a obvodov pretrváva trend ich ďalšej miniaturizácie. Miniaturizácia elektronických obvodov a zariadení so sebou prináša zodpovedajúce obmedzovanie fyzických rozmerov puzdier, vktorých sú takéto elektronické obvody uložené, ako i iných snimi združených mechanických konštrukcii.Spočiatku bolo zmenšovanie puzdra a zodpovedajúcich mechanických mechanizmov vykonávané jednoduchým zmenšovaním rozmerov už existujúcich konštrukcií. Pod určitou veľkosťou sa však takéto jednoduché zmenšovanie rozmerov už ukazuje nepraktické. Pod určitou hranicou tiež nemôžu byť redukcie rozmerov vykonávané bez úhony na konštrukčnej pevnosti a celistvosti.Napríklad mnohé konštrukcie rádiotelefónu majú rozmery umožňujúce ich držanie vruke užívateľa a označujú sa Všeobecne ako prenosné telefóny. Takéto konštrukcie rádiotelefónov typicky obsahujú tlačidlový volič umiestnený na ich prednom povrchu na umožnenie iniciovania telefónnej komunikácie stlačením požadovaného sledu tlačidiel voliča (klávesnica). Konkrétny sled tlačidiel, ktoré majú byť stlačené, je určený telefónnym číslom, ktoré sa má volať. Tlačidlový volič tiež často obsahuje i iné tlačidlá používané na iné účely,napríklad tlačidlá kláves na zapínanie alebo vypínaníe rádiotelefónu.Kvôli zamedzeniu neúmyselného stlačenia niektorého tlačidla rádiotelefónu majú niektore prenosné rádíotelefóny veko, ktore môže byť umiestnené tak, aby zakrylo tlačidlový volič (klávesnicu), ked sa rádiotelefón nepoužíva. Pri takýchto konštrukciách rádiotelefónu je veko pripojené kpuzdru rádiotelefónu klbovou zostavou umožňujúcou otáčanie veka okolo klbového závesu do polohy zakrytia tlačidlového voliča vekom alebo do polohy odkrytia tlačidlového voliča kvôli umožneniu prístupu užívateľa ktlačidlovému voliču (klávesnici). Ak je konštrukcia rádiotelefónu pomeme rozmemá, môže byť takáto klbová zostava ľahko realizovaná.Pri pokračujúcej snahe o zmenšenie fyzických rozmerov puzdra a ďalších nadväzujúcich mechanických mechanizmov rádiotelefónu vzniká potreba vytvoriť kĺbovúzostavu minimálnych fyzických rozmerov kvôli umožneniu závesného pripojenia veka klávesnice k puzdro. Takáto klbová zostava minimálnych fyzických rozmerov musí tiež mat jednoduchú konštrukciu kvôli ľahkému zostaveniu. Výhodne by takáto klbová zostava mala byť navrhnutá tak,aby sa jej zostavenie mohlo vykonávať na montážnej linke použitím robotov alebo iných automatizovaných zariadení.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť kĺbovú zostavu minimálnych fyzických rozmerov, ktorá by mohla byť ľahko zostavené pri výrobe automatických zariadeni.Vynález prináša kĺbovú zostavu na kĺbové pripojenie veka kpuzdru pohybovateľne medzi polohou uzatvorenia veka a polohou plného otvorenia veka, V ktorej je veko otočené Von z puzdra okolo osi kĺbovej zostavy, pričom klbová zostava obsahuje objimkový člen pevne spojený s vekom, opatrený dutinou na Vsunutie čapov kĺbovej zostavy,ktorej podstata spočíva V tom, že čapy kĺbovej zostavy, ktoré sú mechanicky spriahnutć so stenou dutiny objimkového člena pre spoločné otáčanie s vekom, sú opatrené každý na svojom konci, axiâlne Vystupujúcom smerom von z konca objimkového člena., vačkovou plochou, ktorá je V zábere so zodpovedajúcim sledovačom vačky, pevne uloženým v úložnom vybraní puzdra, ktorým je puzdro opatrené kvôli vloženiu čapu, pričom vačková plocha má profil s priestorovo orientovanými nábehmi, pritlačený pružinovým prostriedkom do záberu so zodpovedajúcim sledovačom vačky,pričom profil vačkovej plochy má najmenej dve priehlbne,oddeľované vrcholovou časťou, prechádzajúce do priehlbní priestorovo orientovanýrni nábehmi, pričom polohy priehlbnl vačkovej plochy na oboch čapoch si fázovo zodpovedajú, pričom polohe príslušného sledovača vačky v jednej z priehlbní zodpovedá poloha otvorenia veka a polohe prislušného sledovača V druhej z priehlbní zodpovedá poloha uzatvorenia veka, pričom do koncových polôh uzatvorenia a otvorenia sú čapy predpnuté pružinovým prostriedkom cez axiálny záber axiálnej priemetovej proñlovej zložky nábehov do sledovača vačky.Pružinový prostriedok je Výhodne tvorený pružinou,vloženou medzi Vnútorné konce čapov vnútri dutiny objimkového člena veka.Čapy sú výhodne mechanicky spriahnuté s objímkovým členom pozdlžnymi perami, zasunutými do zodpovedajúcich drážok vytvorených v stene dutiny.Drážky sú podľa ďalšieho znaku vynálezu na jednom axiálnom konci objimkového člena axiálne otvorené a na druhom axiálnom konci objimkového člena sú axiálne zaslepené.Výhodne je stredovo V úložnom vybraní na uloženie čapov V puzdre, majúcom kruhový tvar zodpovedajúci tvaru Vstupujúcich koncov čapov, uložená Vodiaca osička, zapadajúca do stredného kruhového vybrania V konci zodpovedajúceho čapu.Podľa ďalšieho znaku vynálezu sú čapy V koncových polohách otočenia prídavne aretovane čiastočným fázovým posunutím priehlbní proti sebe, pričom sledovač príslušnej vačkovej plochy je V zábere s odlišným nabehom príslušnej roVnolahlej priehlbne. Táto obmena je V súlade so znakom,že si polohy priehlbní vačkovej plochy na oboch čapoch fázovo zodpovedajú, pretože ľahkým Vzájomným fázovým posunutím okrajov priehlbní dochádza k účinnejšiemu predpätiu kĺbovej zostavy do krajnej polohy, kde je súosovosť na oboch čapoch zachovaná vedením čapovV úložných vybraníach, takže tým naopak dochádza k ešte pevnejšiemu držaniu sfázovanej polohy. Znak, že si polohy príehlbní vačkovej plochy na oboch čapoch fázovo zodpovedajú podľa hlavného patentového nároku je teda potrebné chápať vrátane tejto možnej obmeny.Objimkový člen je výhodne trubicový prvok, vcelku vytvorený na veku.Uvedené riešenie umožňuje pri zaistení požadovaných funkcii dosiahnuť miniaturizáciu kĺbovej zostavy sjednoduchou konštrukciou pre ľahké zostavenie. Kĺbová zostava podľa vynálezu umožňuje, aby jej zostavenie bolo vykonávané na montážnej linke pri použití robotov alebo iných automatizovaných zariadení.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy,V ktorých znázorňuje obr. 1 perspektívny pohľad na kĺbovú zostavu na kĺbove pripojenie veka kpuzdru vrozloženom stave ako súčasť odobratého veka mobilného telefónu, obr. 2 zväčšený detail odrezanej časti bočnej steny puzdra z obr. l, ukazujúci umiestnenie sledovača vačky tvoriaceho súčasť kĺbovej zostavy podľa vynálezu, obr. 3 zväčšené detaily kĺbovej zostavy podľa vynálezu,ukazujúce jej čapy, a to na obr. 3-1 prvý čap a na obr. 3-11 druhý čap, obr. 4 grafickú schćmu kriviek zodpovedajúcich rozvinutěmu tvaru vačkových plôch, ukazujúcu vzťah medzi vačkovými plochami čapov kĺbovej zostavy podľa prvého vyhotovenia vynálezu, obr. 5 grafickú schćmu kriviek podobných obr. 4, ale ukazujúcu vzťah medzi vačkovými plochami čapov kĺbovej zostavy podľa altematívneho vyhotovenia vynálezu, obr. 6 je detail objímkového člena kĺbovej zostavy podľa vynálezu, obr. 7 je axiálny rez objímkovým členom kĺbovej zostavy,vedený rovinou 7 - 7 z obr. 6, obr. 8 je rez podobný obr. 7, ale znázorňujúci tiež uloženie oboch čapov a pružiny kĺbovej zostavy v dutine objímkového člena podľa vynálezu, aobr. 9 perspektívny pohľad na mobilný rádiotelefón,ktorého veko je pripojené kĺbovou zostavou podľa obr. l až 8.Na obr. l je znázomená vrozloženom stave kĺbová zostava 100 v prednostnom vyhotovení predloženého vynálezu. Kĺbová zostava podľa obr. 1 vytvára kĺbové spojenie medzi vekom 106 a puzdrom 112. Môže sa však použiť tiež na vytvorenie kĺbovćho spojenia medzi radom iných predmetov a prvkov.Kĺbová zostava 100 obsahuje rúrkový objímkový člen 124, ktorý vymedzuje naprieč prebiehajúcu dutinu 130 a ktorý je vytvorený vcelku svekom 106. Kĺbová zostava 100 ďalej obsahuje prvý čap 136, pružinu 142, tvoriacu pružinový prostriedok 42 v zmysle definície predmetu vynálezu, druhý čap 148 a sledovač 154 vačky. Sledovač 154 vačky je pripojený pevne kpuzdru 112. V znázornenom vyhotovení kĺbová zostava 100 ďalej obsahuje úložné vybranie 160 vytvorené vbočných stenách puzdra 112. Naobr. 1 je znázomenć iba jedno úložné vybranie 160. Druhé úložné vybranie 160 nie je na obr. 1 viditeľné a je vytvorené podobne ako úložné vybranie 160, ale v druhej bočnej stene puzdra 112. Ako je zrejmé zobrázka, je v úložnom vybraní 160 pevne uložený sledovač 154 vačky. Druhý sledovač vačky je podobne pevne uložený v opomej oblasti vymedzovanej druhým úložným vybraním, ktore nie je na obrázku viditeľné.Dutina 130, vymedzená bočnými stenami objímkového člena 124, má rozmery umožňujúce vloženie čapov 136 a 148 a pružiny 142. Čapy 136 a 148 a pružina 142 majú celkové axiálne rozmery vzhľadom na axiálnu dĺžku objímkovćho člena 124 také, že koncové plochy čapov 136 a 148 presahujú cez navzájom opačne konce objímkového člena 124, keď pružina 142 nie je stlačená, pričom stlačenie pružiny 142 umožňuje, že celková dĺžka čapov 136 a 148 a pružiny 142 je menšia ako axiálna dĺžka objímkového člena 124.Ked sú čapy 136 a 148 a pružina 142 vložené do objímkového člena 24, čapy 136 a 148 spolu vymedzujú os kĺbového otáčania, okolo ktorej môže byť veko 106 otáčané bud do zatvorenej polohy, v ktorej čelný povrch veka 106 dosadá na čelnú plochu puzdra 112, alebo naopak do otvorenej polohy otočenej smerom von z puzdra 112.Na obr. 2 je vo väčšej mierke znázomenć jedno úložné vybranie 160 vytvorené v bočnej stene puzdra 112. Úložné vybrania 160 sú vytvorené v protiľahlých bočných stenách puzdra 112 kvôli vytvoreniu podpier pre časti čapov 136 a 148, ktoré vyčnievajú cez opačne konce objímkového člena 124 zjeho dutiny 130. Ako bolo uvedené, je na puzdre 112 pevne vytvorený sledovač 154 vačky, pevne uložený v úložnom vybraní 160. Súosovo s osou úložného vybrania 160 je uložená vodiaca osička 176, ktorá zaisťuje ďalšiu podporu pre sledovač 154 vačky. Ked je čap 136 alebo 148 uložený v úložnom vybraní 160, obmedzuje sledovač vačky jeho posuvný pohyb v smere jeho pozdĺžnej osi a úložné vybranie 160 zaisťuje jeho oporu spolu s vodiacou osičkou 176.Na obr. 3-l je znázornený samotný prvý čap 136. Čap 136 je všeobecne valcove teleso predĺžené v smere svojej osi. Vo výhodnom vyhotovení je čap 136 vytvorený z termoplastového materiálu, ale môžu tiež byť alternatívne použite i iné konštrukčné materiály.Priemer čapu 136 je zvolený tak, aby ho bolo možné vložiť do dutiny 130 objímkového člena 124 znázomenej na obr. l. V časti dĺžky čapu 136 sú na ňom vytvorené pozdĺžne perá 186 a 192. Pero 186 má čelné plochy 186-1,186-II a pero 192 má čelné plochy 192-1 a 192-11, ktoré tvoria opomé plochy na prenos sily, ktorých funkcia bude vysvetlená. Perá 186 a 192 sú výhodne, ale nie nevyhnutne,vytvorené na diametrálne protiľahlých stranách čapu 136.Na okrajovej ploche koncovej časti čapu 136 je vytvorená vačková plocha 198. Vačková plocha 198 obsahuje dve priehlbne 198-1 a 198-11 oddelené vrcholovými časťami 198-111 a 198-IV. V telese čapu 136 je vytvorené vŕtanie 202 tvoriace opornú plochu pre vodiacu osičku 176 a má rozmer umožňujúci zasunutie vodiacej osičky 176 úložného vybrania 160, ked je čap 136 vsadený do úložného vybrania 160.Na obr. 3-11 je vo väčšej mierke znázornený druhý čap 148. Čap 148 je v podstate podobný čapu 136 a má tvar pretiahnutćho valcového telesa. Z výrobných dôvodov môžu mať čapy 136 a 148 nerovnaké dĺžky. Rovnako čap 148 je výhodne vyrobený z termoplastovćho materiálu, ale alternatívne môžu sa použiť i iné konštrukčné materiály.Včasti jeho dĺžky sú na čape 148 vytvorené perá 286 a 292. Čelné plochy 286-1, 286-11 a 292-1, 292-11 znázornene na obr. 3-11 tvoria oporne plochy pre prenos sily.Na okrajovej ploche koncovej časti čapu 148 je vytvorená vačková plocha 298. Vačková plocha 298 obsahuje dve priehlbne 298-1 a 298-II oddelene vrcholovými časťami 298-III a 298-IV. Vačková plocha 298 má podobný obrys ako Vačková plocha 198 čapu 136 a jejeho zrkadlovým obrazom.Vzmysle definície predmetu vynálezu sú teda čapy 136, 148 kĺbovej zostavy, ktoré sú mechanicky spriahnuté so stenou dutiny 139 objímkovćho člena 124 na spoločne otáčanie s vekom 106, opatrene každý na svojom konci, axiálne vystupujúcom smerom von z konca objimkovćho člena 124, Vačkovou plochou 198, 298, ktoráje V zábere so zodpovedajúcim sledovačom 154. Sledovač 154 Vačky je pevne uložený V úložnom vybraní 160 puzdra 112, ktorým je puzdro opatrené na vloženie čapu 136, 148. Vačková plocha 198, 298 má profil s priestorovo orientovanými nábehmi al, al, a 3, a 4 (obr. 4, 5), pritláčaný pružinový/m prostriedkom do záberu so zodpovedajúcim sledovačom 154 vačky, pričom profil vačkovej plochy má najmenej dve priehlbne 198-1, 198-11, oddeľované vrcholovou časťou 198-111, 198-IV, prechádzajúcou do priehlbní priestorovo orientovanými nábehmi al, a 2, a 3, a 4. Polohy priehlbní 198-1, 298-1, 198-11, 298-11 vačkovej plochy 198, 298 na oboch čapoch 136, 148 sí fázovo zodpovedajú, pričom polohe príslušného sledovača 154 Vačky Vjednej z priehlbní 198-1, 298-1 zodpovedá poloha otvorenia veka 106, a polohe príslušného sledovača 154 V druhej zpriehlbni 198-II, 298-11 zodpovedá poloha uzatvorenia veka 106. Do koncových polôh uzatvorenia a otvorenia sú čapy 136, 148 predpnuté pružinovým prostriedkom 142 cez axiálny záber axiálnej priemetovej profilovej zložky b nábehom al, a 2, a 3, x 4 do sledovača 154 vačky.Obr. 4 ukazuje graficke znázomenie rozvinutých kriviek vačiek kvôli znázomeniu vzťahu medzi vačkovými plochami vytvorenými na koncoch čapov 136 a 148 podľa prvého vyhotovenia vynálezu. Na vodorovnej osi 380 i zvislej osi 386 sú Vymesene dĺžkovć rozmery a krivky 398 a 498 sú priebehy Vačkových plôch vytvorených na koncoch čapov 136 a 148. Prehlbene časti krivky 398 predstavujú priehlbne 398-l a 398-Il zodpovedajúce priehlbniam 198-I a 198-11 čapu 136 z obr. 3-1. Podobne zodpovedajú Vrcholove časti 398-III a 398-IV vrcholovým častiam 198-111 a 198-IV čapu 136. Prehĺbene časti krivky 498 podobne predstavujú priehlbne 498-l a 498-II zodpovedajúce priehlbniam 298-1 a 298-11 čapu 148 zobr. 3-11. Vrcholovć časti 498-11 a 498-IV zodpovedajú vrcholovým častiam 298-111 a 298-IV čapu 148. Porovnanie krivky 398 a krivky 498 ukazuje, že Vačkové plochy 198 a 289, ktoré krivky 398 a 498 znázorňujú, sú zhodné.V prvom Výhodnom vyhotovení predloženého vynálezu sú čapy 136 a 148 Vložené do dutiny 130 s rovnakou fázoVou orientáciou. To znamená, že čapy 136 a 148 sú orientované tak, že keď sú uložené s dosadnutím na zodpovedajúci sledovač 154 vačky, opierajú sa podobne časti Vačkových plôch 198 a 298 o príslušný sledovač 154 vačky. Takéto podobné orientácie čapov 136 a 148 sú reprezentoVané umiestnením sledovačov 154 Vačiek, označených V grafickom znázomeni na obr. 4 vo fonne knižníc ako sledovače 504 a 508, V podobných častiach priehlbní 398-l,prípadne 498-I.Na obr. 5 sú znázomenć rozvinute krivky Vačiek podobné rozvinutým krivkám vačiek z obr. 4, ale znázorňujú cich vzťah medzi Vačkovými plochami Vytvorenými na koncových povrchoch čapov 136 a 148 alternatívneho vyhotovenia vynálezu. Na vodorovnej osi 580 i na zvislej osi 586 sú vynesene dĺžkové rozmery a analogicky ku krivkám 398 a 498 z obr. 4 predstavujú krivky 598 a 698 priebehy Vačkových plôch vytvorených na koncoch čapov 136 a 148. Priehlbne 598-1 a 598-11 krivky 598 zodpovedajú priehlbniam 198-1 a 198-11 vačkovej plochy čapu 136 zobr. 3. Vrcholovć časti vačkovej plochy 198 sú na krivke 598 predstavované vrcholovými časťami 598-III a 598-IV.Podobne predstavujú priehlbne 698-I a 698-II krivky 698 priehlbne vačkovej plochy druhého čapu. Priehlbne 698-I a 698-ll tak zodpovedajú priehlbniam 298-1 a 298-Il vačkovej plochy 298 čapu 148. Vrcholové časti 698-111 a 698-IV zodpovedajú vrcholovým častiam 298-III a 298-IV vačkovej plochy 298 čapu 148.Obr. 5 znázorňuje na rozdiel od usporiadania čapov 136 a 148 z obr. 4 usporiadanie, V ktorom nie sú čapy 136 a 148 navzájom celkom sfázované. To znamená, že ked čapy 136 a 148 sú vložené do dutiny 130 objímkového člena 124, sú V takom fázovom vzťahu, že oporný styk vačkových plôch 198 a 298 čapov 136 a 148 so sledovačmi vačiek pripevnenými k puzdru 112 je taký, že sa o zodpovedaj úce časti sledovačov Vačiek opierajú rozdielne časti vačkových plôch.Sledovače Vačiek sú na obr. 5 znázornená kružnicami ako sledovače 704 a 708, ktoré sú umiestnene pri nerovnakých oblastiach kriviek 598 a 698. Sledovač 708 vačkovej plochy 598 je umiestnený nábehu al zvažujúcom sa do priehlbne 698-II, zatiaľ čo sledovač 704 je uložený na konci dna priehlbne 598-I, kde dosadá na začiatok nábehu a 2 alebo je, čo je Výhodné, V zábere so samotným nábehom a 2. Takýto čiastočný fázový posun dovoľuje prídavne aretovať čapy 134, 136 a spôsobí, že sú na zodpovedajúce čapy. a tým i na veko 806 vyvíjaně vzájomne opačne sily.Obr. 6 znázorňuje pohľad na objimkový člen 124 V smere jeho osi. Objímkový člen 124 je vytvorený vcelku s vekom 106. Vnútorné bočné steny objímkového člena 124 vymedzujú dutinu 130 všeobecne valcoveho tvaru. Dutina 130 objímkovćho člena 124 ústi na opačných koncoch objlmkového člena 14 otvorom. Jeden z týchto otvorov je znázornený na obr. 6. Na obr. 6 sú ďalej zrejmé drážky 130-l a 130-ll Vytvorené pozdĺžne vo valcovej stene dutiny 130. Drážky 130-I a 130-II zodpovedajú V počte i umiestnením perám 186 a 192 čapu 136 a tiež perám 286 a 292 čapu 148. Drážky 130-l a 130-ll teda umožňujú zavedenie a uloženie čapov 136 a 148 do dutiny 130.Po zasunutí čapov 136 a 148 do dutiny 130 bráni zasunutiu pier 186 a 192 čapu 136 a pier 286 a 292 čapu 148 do zodpovedajúcich drážok otáčania čapov 136 a 148 vzhľadom na objimkový člen 124. Čapy 136 a 148 sa teda môžu otáčať iba spoločne s objímkovým členom 124. Pretože objimkový člen 124 je vytvorený vcelku s vekom 106, dochádza kotáčaniu čapov 136 a 148 vložených do dutiny 130 iba následkom zodpovedajúceho otáčania veka 106.Točivé momenty vyvijané na veko 106 V smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek, vyznačeným na obr. 6 šipkou 720, kvôli otáčaniu veka 106, sú prenášané na čapy 136 a 148 plochami na prenos sily, vytvorenými na pozdĺžne prebiehajúcich čelných plochách pier 186, 192,286 a 292. Čapy 136 a 148 sú takto uvádzané do otáčania v súlade so zodpovedajúcim otáčaním objimkového člena 124 a veka 106. Pretože perá prebiehajú pozdĺžne pozdĺž podstatných častí dĺžok čapov 36 a 48, sú sily prenàšanć naperá 186, 192, 286 a 292 pozdĺž podstatných častí dĺžok čapov 136 a 148 klbovej sústavy.Obr. 7 znázorňuje axiálny rez objímkovým členom 124,vedený rovinou 7 -7 z obr. 6. Dutina 130 má tvar valca a je vytvorená V celej dĺžke objímkového člena 124. Na obr. 7 sú tiež znázomene drážky 130-1 a 130-II. Drážky 130-1 a 130-11 nie sú vytvorené v celej dĺžke dutiny 130, ale iba V jej časti. Konce drážok 130-1 a 130-11 sú vymedzene zarážkami 726 a 730 V úrovni bočnej steny objímkového člena 124, ktoré vyrnedzujú dutinu 130. Výsledkom tohto opatrenia je, že čap 136 vložený do dutiny 130 V smere 734 sa môže posúvať iba do okamihu, kedy plochy 186-11 a 192-11 na prenos sily dosadnú na zarážky objímkového člena 124. Vhodnou voľbou dĺžok drážok 130-1 a 130-11 sa môže umožniť posunutie, ktoré spôsobí, že Vačková plocha 198 čapu 136 je uložená na časti Vyčnievajúcej z objímkového člena 124.Ked sú plochy 186-11 a 192-11 čapu 148 vhodne usadenć do dosadnutia proti zarážkam 726 a 730 bočnej steny objímkového člena 124, takže Vačková plocha čapu 148 Vyčnieva zobjímkovćho člena 124, môže byť do dutiny 130 vložená pružina 142 znázomená V rozloženom usporiadani na obr. l, načo sa potom môže druhý čap 136 vložiť do dutiny 130.Obr. 8 je axiálny rez podobný obr. 7, ale znázorňujúci usporiadanie čapov 136 a 148 a pružiny 142 po vložení do dutiny 130 a v nej posunutých do zodpovedajúcej polohy. Keďje pružina 142 V nestlačenom stave, je celková dĺžka čapov 136 a 148 a pružiny 142 Väčšia ako dlžka dutiny 130, takže Vačkové povrchy 198 a 298 čapov 136 a 148 vyčnievaýú z koncov objímkového člena 124. Pri pôsobení tlačných síl na pružinu 142 stláčaním čapov 136 a 148 V smeroch znázomených šípkami 731 a 733 sa však celková dlžka čapov 136 a 148 pružiny 142 zmenší na dĺžku objímkového člena 124. Vyvijanie takýchto síl umožňuje uloženie objimkovćho člena 124 do úložných vybraní 160, lebo po skončení pôsobenia posúvacích síl na čapy 136 a 148 príde k zasunutiu čapov 136 a 148 do príslušného úložného vybrania 160.Čap 148, pružina 142 a čap 136 sa umiestnia V dutine 130 objímkového člena 124 ich zasúvanim V smere 734. Pretože tieto prvky sa umiestňujú V dutine 130 zasúvanim V jednom smere, je možne vykonať zostavenie takýchto prvkov do objímkového člena 124 automatickým procesom.Dutina 130 má Všeobecne Valcový tvar a keď je objímkový člen 124 vyrobený z termoplastového materiálu lisoVaním, sú bočné steny vymedzujúce dutinu 130 zvýrobných dôvodov mieme kužeľovité. Priečny prierez dutiny 130 má teda vrôznych miestach nepatrne odlišné priemery.Ako je zrejmé hlavne zobr. 8, nemá Vačková plocha 198, 289 len profil V obvodovom smere, ako je vyznačené graficky V podobe rozvinutých kriviek 398, 498, 598, 698 na obr. 4 a 5 , ale jej nábehy al, a 2, a 3, a 4 majú tiež axiálnu priemetovú profilovú zložku b. Vačková plocha je teda priestorová. Tým sa umožní, že predpätíe pružiny 142, pôsobiacej v axiálnom smere a vedúcej sledovače vačky do záberu s priehlbňamí Vačkových plôch 198, 298, sa môže vykonávať z axiálneho smeru do obvodového smeru. Naopak, otáčanie okolo osi klbovej zostavy, teda V obvodovom smere príslušnej vačkovej plochy 198, 298 vyvolá tlačenie na pružinu V dôsledku záberu nábehov al, a 2, a 3, a 4 do sledovača 154 vačky.Obr. 9 znázorňuje perspektivny pohľad na prenosný rádiotelefón 800 podľa vynálezu. Rádiotelefón 800 má veko 806 na krytie tlačidlovélio voliča (klávesnica), ktoré je zavesené na puzdre 812 klbovou zostavou 100, ktorá obsahuje prvky znázomenć na obr. l až 8. Veko 806 klávesnice je znázomené V otvorenej polohe a natáčanie veka 806 V smere šípky 814 spôsobí výkyvný pohyb veka 806 okolo kĺbového závesu do uzatvorenej polohy, v ktorej Veko 806 zakrýva klávesnicu 816. Keď je Veko 806 naopak v uzatvorenej polohe, točivý moment vyvíjaný na veko 806 proti smeru šípky 814 ich uvedie do otvorenej polohy znázornenej na obr. 9.V súvislosti s rozvinutou krivkou vačky zobr. 4 bude teraz opisaná funkcia Vačkových plôch 198 a 298 vytvorených na koneoch čapov 136 a 148 znázornených krivkami 398 a 498 Vo vzťahu k prevádzke rádiotelefónu 800.Sledovače 504 a 508, reprezentujúce v grafickom znázomeni na obr. 4 skutočné sledovače 154 vačiek vytvorených na čapoch 136, 148, ukazujú vzťah medzi čapmi 136,148 spájajúcimi veko 806 a puzdro 812, keď je Veko 806 V otvorenej polohe znázomenej na obr. 9. sledovače 504,508 sú V otvorenej polohe V priehlbni 398-1, 498-1. Pôsobenie točivého momentu na Veko 806 V smere šípky 814 kvôli Vyvinutiu výkyvného pohybu veka 806 spôsobí zodpovedajúce otáčanie čapov 136 a 148, na ktorých sú vytvorené vačkové plochy. Takéto otáčanie čapov 136 a 148 spôsobí relatívny pohyb sledovačov 504 a 508 a ktorých záber s nábehmi a 3 stúpajúcimi z priehlbní 398-1 a 498-1,po ktorých sledovače 504, 508 vystúpia, (V relatívnom zmysle vzájomného pohybu vačkovej plochy a sledovača) k Vrcholovým častiam 398-111 a 498-111 proti sile predpätia pružiny 142, po ktorej sa otáčanie prenáša axiálnymi priemetovými profilovými zložkami b (obr. 8) nábehov a 3. Pokračujúce otáčanie veka 806 spôsobi prechod (opäť V relatívnom zmysle) sledovačov vačky na Spádový nábeh a 2 vedúci zvrcholových časti 398-111 a 498-111 do priehlbní 398-11 a 498-11. Pohyb po spádovom náhehu a 2 je podporovaný vratnou silou predtým stlačenej pružiny 142.Z uvedeného je zrejmé, že aby sledovač opustil priehlbeň zodpovedajúcu otvorenej alebo uzatvorenej polohe veka, musi vybehnúť (V relatívnom zmysle pohybu) po nábehoch vačkovej plochy. Vzhľadom na spolupôsobenie nábehov vačkovej plochy cez ich axiálnu priemetovú profilovú zložku b s pružinou 142 musi Však byť vyvíjanie točivého momentu kvôli otočeniu veka 806 z otvorenej polohy do uzatvorenej polohy alebo naopak dostatočne silné na prekonanie odporových síl medzi sledovačmi vačiek a Vačkovými plochami príslušných čapov 136, 148, vyvijaných predpätím pružiny. Pružina 142, umiestnená medzi čapmi 136 a 148 V dutine 130, vyvíja posúvacie sily na čap 136 a 148. l v neprítomnosti točivých momentov vyvijaných na veko 806 tieto posúvacie sily vyvolávajú nútene natáčanie čapov 136 a 148, a teda i veka 806 bud do otvorenej polohy alebo do uzatvorenej polohy, takže sledovače vačky dosadnú proti priehlbniam vačkovej plochy príslušných čapoV.Stúpanie a klesanie,. sledovačov 504, 508, ako bolo pri vysvetľovaní uvedené, je potrebne chápať iba V relatívnom slova zmysle kvôli Vysvetleniu funkcie s odvolaním na grañckć znázornenie na obr. 4 a 5 najjednoduchšim spôsobom. Ako je zrejmé zuvedeného opisu konštrukcie klbovej zostavy podľa vynálezu, sú V skutočnosti sledovače vačky pevne uložené a veko s vačkami na jeho čapoch sa otáča. Relatívny pohyb podľa obr. 4 a 5 je teda V skutočnom usporiadaní Vačkových

MPK / Značky

MPK: H04B 1/08, E05D 5/10, E05D 11/10

Značky: zostava, závěsná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-280317-zavesna-zostava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Závesná zostava</a>

Podobne patenty