Zariadenie na pradenie s otvoreným koncom

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie obsahuje spriadací rotor (2) vybavený od svojho hrdla (14) rozširujúcou sa prvou sklzovou stenou (13), oproti ktorej ústi výstup dopravného kanála (7) a ktorá prechádza prevádzacou stenou (22) do druhej sklzovej steny (15), rozširujúcej sa v rovnakom zmysle ako prvá sklzová stena (13) a prechádzajúcej v najväčšom vnútornom priemere spriadacieho rotora (2) do jeho zbernej drážky (16), ktorá prechádza do dna spriadacieho rotora (2). Dĺžka (L2) druhej sklzovej steny (15) je menšia alebo sa najviac rovná dĺžke (L1) prvej sklzovej steny (13), pričom je väčšia ako 0,4 násobok dĺžky (L1) prvej sklzovej steny (13), ktorej každá tvoriaca čiara zviera s rovinou rotácie spriadacieho motora (2) uhol (alfa), ktorý je väčší ako uhol (beta) každej tvoriacej čiary druhej sklzovej steny (15), pričom pomer najväčšieho vnútorného priemeru (D) spriadacieho rotora (2) a vzdialenosti (R) hrany (23) medzi prvou sklzovou (13) a prevádzacou stenou (22) od osi (26) rotácie spriadacieho rotora (2) je menší alebo sa rovná 2,3.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na pradenie s otvoreným koncom, ktoré obsahuje spríadací rotor, vybavený od svojho hrdla sa rozšírujúcou prvou sklzovou stenou, proti ktorej ústí výstup dopravného kanála a ktorá prechádza prevádzacou stenou do druhej sklzovej steny rozširujúcej sa v rovnakom zmysle ako prvá sklzová stena a prechádzajúcej v najväčšom vnútomom priemere spriadacieho rotora do jeho zbemej drážky, ktorá prechádza do dna spriadacieho rotora.Známe sú rôzne vnútomć funkčne usporiadania spriadacích rotorov, na ktorých prebiehajú základne fyzikálne procesy s vláknami pri pradení. Základné usporiadanie rotora zahŕňa sklzovú stenu, ktorá sa kužeľovite rozširuje od hrdla spriadacieho rotora a prechádza v najväčšom vnútomom priemere spriadacieho rotora do jeho zbemej drážky. Zberná dráüa má obvykle V radiálnom reze oblúkovitý tvar prechádzajúci do steny dna spriadacieho rotora, vytvoreného najčastejšie v tvare zrezaného kužeľa.Toto uskutočnenie je síce výrobne nenáročné, ale nevytvára vhodné podmienky na dobrý technologický proces. Vlákna, privádzanć dopravným kanálom na sklzovú stenu, vyžadujú však odlišné podmienky na proces ukladania na sklzovej stene, ako na proces ich pohybu po sklzovej stene do zbemej drážky. Na zachytenie vlákna je výhodnejší menší uhol sklzu vzhľadom na os rotácie spriadacieho rotora, aby došlo k pomalejšiemu sklzu vlákna a vyrovnaniu jeho rýchlosti s rýchlosťou sklzovej steny. Naproti tomu na pripojenie vlákna k stužke vlákien v zbemej drážke je potrebný intenzívnejší sklz, ktorý je však možné zabezpečiť len väčším uhlom sklzu k osi rotácie spriadacieho rotora. le teda zrejmé, že vytvorenie sklzovej steny s väčším uhlom sklzu vyhovuje iba niektorej operácii z tých, ktoré V procese pradenia sklzová stena zabezpečuje a že veľkosť uhla sklzu je rozhodujúcim faktorom na zabezpečenie požadovanej funkcie sklzovej steny V priebehu jednotlivých operácii pradiaceho procesu. Existuje preto viacero riešení ako sklzovú stenu spriadacieho rotora vytvoriť na optimálny priebeh, a to tak na operácie zachytenia vlákna a vyrovnania rýchlosti vlákna,ako i na jeho dopravu a pripojenia k stužke vlákien v zbemej drážke. Napríklad podľa čs. patentu č.136 969 má tvoriaca krivka sklzovej steny taký priebeh, že dotyčnice k tejto krivke V oblasti začiatku sklzovej steny pri hrdle spriadacieho rotora vytvárajú menší uhol k osi rolácie spriadacieho rotora ako dotyčnice v oblasti konca sklzovej steny pri prechode do zbemej drážky. Je zrejmé, že výroba spriadacieho rotora takéhoto tvaru je podstatne náročnejšia.Relatívne racionálnejšie sa javí uskutočnenie spriadacieho rotora podľa DE - OS č. 3 018 474. V tomto prípade má spríadací rotor prvú sklzovú stenu kužeľovite sa rozširujúcu od hrdla spriadacieho rotora, ktorá prechádza do pomeme kratšej druhej sklzovej steny, kužeľovite sa rozširujúcej do zbemej drážky spriadacieho rotora a prechádzajúcej do jeho dna. Toto technicky jednoduché riešenie nesplña však technologickú požiadavku, aby vlákna pripájane k stužke vlákien v zbemej drážke boli dostatočne napriamenć, čím sa pri zapriadaní vlákien dopriadze dostatočne nevyužívajú dĺžky vlákien, čo je dôležitý faktor s významným vplyvom na dosiahnuteľnú pevnosť vypriadanej priadze.Analýzou fyzikálnych procesov, ktore na sklzových stenách skôr uvedeného spriadacieho rotora prebiehajú bolo zistené, že rozhodujúci vplyv na konečnú nízku napriamenosť vlákien v stužke má proces prechodu vlákien z prvej na druhú sklzovú stenu. Ventilačný účinok prvej sklzovej steny, najmä pri niektorých vyšších úrovniach uhlovej frekvencie, vytvára smerovo orientované prúdenie v smere sklonu sklzovej steny. Toto prúdenie strháva vlákno do priestoru komory bez dotyku so sklzovou stenou v oblasti začiatku druhej sklzovej steny a spôsobuje tak vznik nekontrolovateľných pohybov vlákien pred ich nasledujúcim dotykom s druhou sklzovou stenou, ktoré sú spojene so stratou orientácie vlákna a deformácíami jeho dĺžkových častí. Tento negatívny jav je tým intenzívnejší, čím je vzdialenosť prechodu konca prvej sklzovej steny na začiatok druhej sklzovej steny od osi rotácie spriadacieho rotora väčšia, takže priadza vytváraná v týchto spriadacích rotoroch má len nízku úžitkovú hodnotu a tým i obmedzené praktické použitie.Podľa čs. patentu č. 184 276 je spríadací rotor vybavený radiálnym odstredivým ventilátorom, prvou sklzovou stenou a druhou sklzovou stenou, prechádzájúcou do zbemej drážky spriadacieho rotora. Obe sklzove steny sa v smere k zbemej drážke stupňovite kužeľovite rozširujú,pričom medzi koncom prvej sklzovej steny a začiatkom druhej sklzovej steny je vytvorená obvodová štrbina prepojujúca dutinu spriadacieho rotora s jeho vonkajším priestorom. Zbemá drážka prechádza pritom hranou cez ďalšiu obvodovú štrbinu do dna spriadacieho rotora.Nevýhodou tohto riešeniaje, že obvodová štrbina nepriaznivo pôsobí na vzduchový režim V spriadacom rotore a umožňuje úlet vlákien, pričom prechodom vlákna cez koniec prvej sklzovej steny sa porušuje jeho napriamenosť.Podľa DE-OS č.2 200 871 je známy spríadací rotor,ktorého uskutočnenie je opísané v prvom odstavci doteraj šieho stavu techniky. Sklzové steny tohto spriadacieho rotora sú zásadne rovnobežne, pričom prevádzacia stena je podľa jedneho uskutočnenia kolmá na os rotácie spriadacieho rotora, podľa ďalšieho uskutočnenia vytvára plochu zrezanćho kužeľa, ktorého väčšia základňa je bližšie k zbemej drážke ako menšia základňa a podľa iného uskutočnenia vytvára plochu zrezaného kužeľa., ktorého menšia základňa je bližšie k zbemej dráäce ako väčšia základňa, pričom uhol zrezaného kužeľa je menší ako uhol sklzových stien. Dĺžky sklzových stien sú bud rôzne alebo zhodné.Toto riešenie však nerieši základnú požiadavku, aby na proces ukladania vlákien na sklzovú stenu bol menší uhol sklzu sklzovej steny, čo je výhodnejšie na zachytenie vlákna touto stenou a vyrowianie jeho rýchlostí s rýchlosťou sklzovej steny a zároveň, aby bol na pripojenie vlákna k stužke vlákien v zbemej drážke sklz vlákna intenzívnejší, čo je možné zabezpečiť väčším uhlom sklzu sklzovej steny, ako bol v oblasti ukladania vlákien.Preto ani prevádzacia stena tu nemôže plniť funkciu dodatočného napriarnenia vlákna, ktore cez okraj tejto steny prechádza z jednej sklzovej steny na ukladanie vlákien na druhú sklzovú stenu na privádzanie vlákien k stužke vlákien, lebo privádzanć vlákno je pod účinkom rovnakého sklzu oboch sklzových stien, t.j. nepôsobí na jeho koniec dostatočne urýchľujúca sila, a preto ani direkčná sila na napriamovanie vlákien. Vlákna tedaprechádzajú medzi týmito sklzovými stenami v pôvodnom stave napriamenosti tak, ako boli ku sklzovej stene prívedené.Úlohou Vynálezu je preto zabezpečiť jednoduchými prostriedkami pri výhodnom kinematickom režime spriadacieho rotora optimálnu kontrolu vlákien pri fyzikálnych procesoch V spriadacom rotore, ktorá vytvára podmienky na dostatočné napriarnenie vlákien v stužke vlákien, a teda i V priadzí, a tým zabezpečiť Výrobu priadze veľmi dobrej akosti so širokým praktickým použitím.Uvedené podmienky v podstate spĺňa zariadenie na pradenie s otvoreným koncom, ktoré obsahuje spriadaci rotor vybavený od svojho hrdla rozširujúcou sa prvou sklzovou stenou, oproti ktorej ústi výstup dopravného kanála a ktorá prechádza prevádzacou stenou do druhej sklzovej steny rozširujúcej sa V rovnakom zmysle ako prvá sklzová stena a prechádzajúcou v najväčšom vnútornom priemere spriadacieho rotora do jeho zbernej drážky,ktorá prechádza do dna spriadacieho rotora. Podstata vynálezu je v tom, že dĺžka druhej sklzovej steny je menšia alebo je najviac rovná dĺžke prvej sklzovej steny, pričom je však väčšia ako 0,4 násobok dĺžky prvej sklzovej steny, ktorej každá tvoriaca čiara zviera s rovinou rotácie spriadacieho rotora uhol, ktorý je väčší ako uhol každej tvoriacej čiary dmhej sklzovej steny, pričom pomer najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora a vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotoraje menší alebo sa najviac rovná 2,3.Bolo zistené, že pri hodnote pomeru najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora a vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora väčšom ako 2,9 je výsledok napriamovania vlákien V oblasti prevádzacej steny vplyvom negácie vzduchového režimu skokovo horší.Kombinácia definovaných parametrov spriadacieho rotora je vzhľadom na DE-OS č. 2 2000 871 nová. Taktiež i jednotlivé tieto parametre nie sú opisanć V stave techniky ako znaky riešenia. Prvé dva znaky kombinácie je možne len jednotlivo odvodiť z výkresov spriadacich rotorov patentových spisov.Preukázateľne existuje účinná závislosť vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora, najväčším vnútorným priemerom spriadacieho rotora, uhlovou frekvenciou rotácie spriadacieho rotora a dĺžkou prevádzacej steny.Zo zmeny hodnôt najväčšieho vnútomého priemeru a vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora pri určených hodnotách uhlovej frekvencie, vyplývajú ďalšie výhodne kombinácie parametrov spriadacieho rotora.Pri tolerancii uhlovej frekvencie V rozsahu desať percent okolo hodnoty 4 190 s 1, najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora 61 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora 22 mm je dĺžka prevádzacej steny rovná alebo je väčšia ako O, 15 mm a zároveň je menšia alebo je rovná 0,30 mm.Pri tolerancii uhlovej frekvencie V rozsahu desať percent okolo hodnoty 6 280 s 1, najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora 48 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenouod osi rotácie spriadacieho rotora 22,8 mm je dĺžka prevádzacej steny rovná alebo je väčšia ako 0,10 mm a zároveň je menšia alebo je rovná 0,15 mm.Pri tolerancii uhlovej frekvencie v rozsahu desať percent okolo hodnoty 8 380 s 1, najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora 38 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora 17,6 mm je dĺžka prevádzacej steny menšia alebo je rovná ako 0,15 mm.Pri tolerancii uhlovej frekvencie V rozsahu desať percent okolo hodnoty 4 190 s, najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora väčšieho ako 61 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora väčšej ako 29 mm je dĺžka prevádzacej steny väčšia alebo je rovná 0,15 mm.Pri tolerancii uhlovej frekvencie V rozsahu desať percent okolo hodnoty 4 190 s 1, najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora menšieho ako 61 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora menšej ako 29 mm je dĺžka prevádzacej steny menšia ako 0,15 mm.Pri tolerancii uhlovej frekvencie v rozsahu desať percent okolo hodnoty 6 280 s 1, najväčšieho vnútorného priemeru spriadacieho rotora väčšieho ako 48 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora väčšej ako 22,8 mm je dĺžka prevádzacej steny väčšia alebo je rovná 0,20 mm.Pri tolerancii uhlovej frekvencie v rozsahu desať percent okolo hodnoty 6 280 s 1, najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora menšieho ako 48 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora menšej ako 22,8 mm je dĺžka prevádzacej steny menšia ako 0,10 mm.Pri tolerancii uhlovej frekvencie V rozsahu desať percent okolo hodnoty s 330 s-l, najväčšieho vnútomého priemeru spriadacieho rotora väčšieho ako 38 mm a pri vzdialenosti hrany medzi prvou sklzovou stenou a prevádzacou stenou od osi rotácie spriadacieho rotora väčšej ako 17,6 mm je dĺžka prevádzacej steny väčšia alebo je rovná 0,15 mm.Prvá sklzová stena prechádza hranou do prevádzacej steny, ktorá je všeobecne vytvorená rotačnou plochou,napríklad rovinnou plochou, radiálnou plochou, konkávnou plochou a podobne. V pripade, že je prevádzacia plocha konkávnou plochou táto stena plynule prechádza do druhej sklzovej steny.Je Výhodné, ak je drsnosť druhej sklzovej steny väčšia ako drsnosť prvej sklzovej steny.Interakcia definovaných parametrov spriadacieho rotora zabezpečuje žiaduce napriamovanie vlákien privádzaných do zbernej drážky spriadacieho rotora, ktoré sa prejaví vo zvýšenej akosti Vypriadaných priadzí. Riešenie je najmä Vhodné na vypriadanie jemných priadzí z jemnej a dlhovlákennej bavlny, pri ktorom je využitie dĺžky vlákien na stavbu priadze veľmi dôležité a na bežné rotorové dopriadanie zatiaľ limitne nedosažiteľné.Priadza vyrobená spriadacím rotorom podľa vynálezu má vysokú úroveň ťažností, t. j, vyššiu ako 7 a dosahuje nadštandartných hodnôt pevnosti na bezvretenove priadze. Na spriadacích rotoroch je možne vyrábať i Veľmi jemne priadze až 8 tex z dlhovlákienných bavĺn, čo dosiaľ na konvenčných spriadacích rotoroch neboloOkrem technologických výhod majú spriadacie rotory podľa vynálezu i výhody technické. Spriadacie rotory je možné vyrábať s podstatne nižšou hmotnosťou vzhľadom na ich redukovaný najväčší vnútorný priemer oproti konvenčným spriadacím rotorom, takže sú ich kmitavé účinky ďaleko lepšie zvládnuteľné a predlžuje sa tak životnosť valivćho osadenía spriadacích rotorov. Spriadací rotor taktiež pracuje s nižšou úrovňou odstredivých síl na zbemej drážke, pričom vlákna majú v podstate vyrovnanú rýchlosť V smere obvodu s obvodovou rýchlosťou sklzových stien, čím dochádza v mieste pripíýania vlákien do stužky vlákien len k minimálnemu sklzu V malom silovom poli. Tieto faktory zabezpečujú, že nedochádza k väčšiemu opotrebovaniu spríadacíeho rotora, predovšetkým pri zbernej drážke, takže nie je potrebné na výrobu používať náročné vytvrdzovacie technológie. Taktiež menšia hmotnosť spríadacíeho rotora šetrí základný materiál i čas, náklady a energiu na jeho výrobu.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenia spriadacích rotorov podľa vynálezu sú schematicky znázornená na pripojených výkresoch, kde predstavuje obr. 1 spriadaciu jednotku v čiastočnom axiálnom reze spriadacím rotorom, obr. 2 zväčšený detail X z obr. l a obr. 3, 4 varianty tvaru steny spríadacíeho rotora v čiastočnom axiálnom reze spriadacím rotorom, obr. 5, 6 spriadacĺ rotor v axonometrickom pohľade a v axiálnom reze, obr. 7 stenu spríadacíeho rotora v čiastočnom axiálnom reze spriadacím rotorom v kótovanom vyhotovení a obr. 8 varianty priebehu wiútorncj steny spríadacíeho rotora V čiastočnom axiálnom reze spriadacim rotorom v kótovanom vyhotovení.Zariadenie na bezvretenovć pradenie s otvoreným koncom, nazývané spriadacia jednotka, je tvorené osamostatňovacím ústrojenstvom 1 a spriadacím rotorom 2. Osamostatňovacíe ústrojenstvo 1 s neznázomeným predradeným podávacím ústrojenstvom zahŕňa vyčesávací valček 3 s hrotmi 4, rotujúci vo vybraní 5 telesa 6 osamostatňovacieho ústrojenstva 1. Vybranie 5 prechádza do dopravného kanála 7 ústiaceho V bočnej stene 8 výstupku 9 telesa 6, ktorý zasahuje do dutiny spríadacíeho rotora 2. Spriadací rotor 2 s ventilačnými kanálikrni 10 je otočne osadený v neznázomenom ložiskovom puzdre a poháňaný neznázornenými hnacími prostriedkami v smere šípky A. Vo výstupku 9 telesa 6 je vytvorený odťahový lievik 11 prechádzajúci do odťahového kanála 12, ktorý smeruje k neznázornenému odťahovćmu ústrojenstvo, predradenému taktiež neznázomenému navíjaciemu ústrojenstvu. Neznázomeně pohony spríadacíeho rotora 2 a osamostatňovacieho ústrojenstva 1 sú dostatočne známe zo stavu techniky predmetu vynálezu.Dutina spríadacíeho rotora 2 (obr. 2) je vymedzená prvou sklzovou stenou 13, ktorá sa kužeľovite rozširuje od hrdla 14 spríadacíeho rotora 2 a druhou sklzovou stenou 15 kužeľovite sa rozširujúcou a v najväčšom vnútornom priemere D spríadacíeho rotora 2 prechádzaj úcou dojeho zbemej drážky 16 spríadacíeho rotora 2, ktorá opäť prechádza do dna 17 spríadacíeho rotora 2 (obr. l, 2).Prvá sklzová stena 13 s dĺžkou L 1 má pri hrdle 14 začiatok 18 a na protiľahlej strane koniec 19. Druhá sklzová stena 15 s dĺžkou L 2 má u zbemej drážlcy 16 koniec 20 a na protilahlej strane začiatok 21. Prvá sklzová stena 13 prechádza do druhej sklzovej steny 15 prevádzacou stenou 22 s dĺžkou L, ktorá je radiálnou plochou 22 a(obr. l, 2, 7, 8 a 9) alebo konkávnou plochou 22 b (obr. 3,4). V prvom prípade prechádza koniec 19 prvej sklzovej steny 13 hranou 23 do prevádzacej steny 22, ktorá opäť nadväzuje hranou 24 na začiatok 21 druhej sklzovej steny 15. V druhom prípade prechádza prevádzacia stena 22 plynule do druhej sklzovej steny 15.Určenie dĺžky L prevádzacej steny 22, resp. dĺžky jej tvoriacej čiary je jednoduché, akje prevádzacia stena 22 rovínnou plochou, napríklad radiálnou plochou 22 a (obr. 1, 2, 7, 8 a 9). Pri prevádzacích stenách 22 inak orientovaných alebo tvarovaných, napríklad pri konkávnej ploche 2 b (obr. 3, 4) zodpovedá dĺžke L dĺžka kolmého priemetu tvoriacej čiary tejto plochy do horizontálnej roviny 25 prechádzajúcej koncom 19 prvej sklzovej steny 13 (obr. 3) kolmo na os rotácie 26 spríadacíeho rotora 2.Uhol (x prvej sklzovej steny 13 a uhol B druhej sklzovej steny 15 je uhol, ktorý zviera tvoriaca čiara príslušnej sklzovej steny s rovinou rotácie, t.j. ľubovoľnou rovinou vedenou kolmo na os 26 rotácie spríadacíeho rotora 2. Uhol sklzu príslušnej sklzovej steny je uhol, ktorý zviera každá tvoriaca čiara sklzovej steny s osou 26 rotácie spríadacíeho rotora 2.Dĺžka L 2 druhej sklzovej steny 15, resp. jej tvoriace čiary, je menšia alebo je rovná dĺžke L 1 prvej sklzovej steny 13, respektíve jej tvoriacej čiary, pričom výhodný pomer sklzu prvej a druhej sklzovej steny je 1 3. Napríklad, akje uhol sklzu prvej sklzovej steny 13 zvolený v hodnote 90 ° - U. 10 °, potom optimálny uhol sklzu druhej sklzovej steny 15 je 30 °.Ďalším podstatným znakom spríadacíeho rotora 2 je vzdialenosť R hrany 23 medzi prvou sklzovou stenou 13 a prevádzacou stenou 22 od osi 26 rotácie spríadacíeho rotora 2 a najväčší vnútorný priemer D spríadacíeho rotora 2 vymedzujúci zbernú drážku 16, pričom medzi týmito hodnotami platí, že pomer najväčšieho vnútorného priemeru D spríadacíeho rotora 2 a vzdialenosti R hrany 23 medzi prvou sklzovou stenou 13 a prevàdzacou stenou 22 od osi 26 rotácie spríadacíeho rotora 2 je menší alebo je rovný 2,3. Z príkladných uskutočnení je zrejmé, že uhol oL je väčší ako uhol B, dĺžka L 1 prvej sklzovej steny 13 je väčšia alebo je rovná dĺžke L 2 druhej sklzovej steny 15, ktorá je väčšia ako 0,4 násobok dĺžky L 1 prvej sklzovej steny 13 a pomer najväčšieho vnútorného priemeru D spríadacíeho rotora 2 a vzdialenosti R hrany 23 medzi prvou sklzovou stenou 13 a prevádzacou stenou 22 od osi 26 rotácie spríadacíeho rotora 2 je menší alebo je rovný 2,3.Dĺžku L 1 prvej sklzovej steny 13 je treba voliť s ohľadom na nevyhnutnú podmienku, aby priemet 27 výstupku dopravného kanála 7 vedený jeho pozdľžnou osou celkovo spadal do plochy prvej sklzovej steny 13 ( obr. l a 5).Pri spriadacom rotore 2 so známym separátorom 28(obr. 6) sa priemet výstupu dopravného kanála 7 na prvú sklzovú stenu 13 určí tak, že sa za smer priemetu považuje predĺženie 29 spodnej steny separátora 28 apredĺženie 30 radiálnej steny 31 výstupku 9 telesa 6, na ktore dopravný kanál 7 ústí.Zariadenie pracuje nasledovneVlákna 31 osamostatnene osamostatňovacím ústrojenstvom 1 (obr. l) z neznázomenej prameňovej alebo predpriadzovej predlohy sú účinkami hrotov 4 vyčesávacieho valčeka 3 a technologického podtlaku v spriadacom rotore 2, vytváraného ventilačnými kanálikmi 10, unášané dopravným kanálom 7 cez prvú sklzovú stenu 13, prevádzacíu stenu 22 a druhú sklzovú stenu 15 do zbemej drážky 16 spriadacieho rotora 2, v ktorej sa vytvára vlákienná stužka 32 (obr. 2), zakrucovaná známym a bližšie neopísaným spôsobom do priadze 33 odvádzanej neznázorneným odťahovým ústrojenstvom odťahovým lievikom 11 a odťahovým kanálom 12 a navijanej na neznázornenom navíj acom ústrojenstve na cievku.Pretože prvá sklzová stena 13 má relatívne malý uhol sklzu, dochádza po zachytení elementámeho vlákna na tejto stene ku sklzu vlákna 31 zodpovedajúcou menšou rýchlosťou v smere od začiatku 18 ku koncu 19 prvej sklzovej steny 13. Preto sa na prvej sklzovej stene 13 v podstate vyrovná rýchlosť vlákna s obvodovou rýchlosťou prvej sklzovej steny 13 v mieste vzájomného dotyku ešte pred jej koncom 19. Zároveň s pohybom vlákna 31 v smere od začiatku 18 ku koncu 19 prvej sklzovej steny 13 sa pohybuje i vzduch, ktorého pohybová zložkaje vyznačená šípkou B (obr. 2). Na konci 19 prvej sklzovej steny 13 dochádza v dôsledku účinku hrany 23 k primknutiu vzduchového prúdu na prevádzaciu stenu 22, čím sa pôvodný smer pohybu vzduchu mení na smer, ktorého zložka pohybu je znázomená šípkou C (obr. 2, 3 a 4). Tento odklon prúdu vzduchu je známym Koandovým javom,vyvolávajúcim dostatočné pneumatické sily na strhnutie vlákna 31, ktoré prechádza cez koniec 19 prvej sklzovej steny 13, resp. cez hranu 24 pozdĺž prevádzacej steny 22 na začiatok 21 druhej sklzovej steny 15. Odklon prúdu vzduchu sa vytvorí len v určitom silovom poli s faktorom l/2 Dwz, ktoré je vymedzené pomerom D/R, ktorého hodnota nesmie prekročiť úroveň hodnoty 2,3. Ak je hodnota tohto pomeru väčšia, začne prevažovať smerové prúdenie v smere prvej sklzovej steny 13 s negatívnymi dôsledkami Spojenými so strhávaním vlákien do priestoru spriadacieho rotora 2.Vlákno 31 pri stálom dotyku s prvou sklzovou stenou 13 a v prednej svojej časti i s prevádzacou stenou 22 je privedené do dotyku s druhou sklzovou stenou 15. Na tejto druhej sklzovej stene 15, majúcej väčší uhol sklzu na os 26 rotácie spriadacieho rotora 2 ako prvá sklzová stena 13, dochádza k väčšej rýchlosti sklzu vlákna 31 v smere od začiatku 21 druhej sklzovej steny 15 k jej koncu 20. Súčasne na druhej sklzovej stene 15 pôsobí väčšia dotyková sila z dôvodu vyššej hladiny odstredívej sily, ako na prvej sklzovej stene 13, lebo druhá sklzová stena 15 začína vo väčšej radiálnej vzdialenosti od osi 26 rotacie, ako koniec 19 prvej sklzovej steny 13. Tým je vlákno 31, privedene svojim začiatkom 34 (obr. 2) na druhú sklzovú stenu 15 ťahane vyššími silovými účinkami na tejto stene a preťahované cez hranu 24, čím dochádza k íntenzivnejšiemu napriamovaniu vlákna 31 behom procesu ajeho prevádzania z prvej sklzovej steny 13 na druhú sklzovú stenu 15. Opisane silové účinky je možné ešte zvýšiť i tak, že drsnosť druhej sklzovej plochy 15 je zvolená vyššia ako drsnosť prvej sklzovej steny 15. Akonáhle je vlákno 31 celkom prevedené na druhú sklzovú stenu 15, prestane najeho zadnú časť pôsobiť reakčnásila a v dôsledku väčšej rýchlosti sklzu na druhej sklzovej stene 15 dochádza k podstatnému urýchleniu vlákna V smere od začiatku 21 druhej sklzovej steny 15 k jej koncu 20, kde by táto zložka rýchlosti musela byť tlmená na vlákennej stužke 32 v zbemej drážke 16 (obr. 2). Táto zmena hybnosti by bola doprevádzaná deformáciou vlákna, ktorá by vyvolávala napriamenosť vlákna 31 vo vlákennej stužke 32. Preto je nutné usilovať o to, aby urýchlenie prevedeného vlákna 31 na druhej sklzovej stene 15 v oplsanom smere bolo čo najmenšie, lebo i zmena hybnosti vlákna 31 k vlákennej stužke 32 bude menšia a impulzívna, t.j. i deformačné síly budú malé a vlákno 31 si i pri procese pripájania k vlákennej stužke 32 zachová svoju vysokú napriamenosť, ktorú získalo pri kontrolovanom prevode z prvej sklzovej steny 13 na druhú sklzovú stenu 15. Tento účinok je možné dosiahnuť tým, že dĺžka druhej sklzovej steny 15 sa volí len o málo dlhšiaako je nevyhnutne, aby prevádzané vlákno 31 na nej bolo úplne celou svojou dĺžkou.Pre proces vyhotovenia vlákna je podstatne V akom silovom poli charakterizovanom maximálnym faktorom l/2 Dwz sa procesy s vláknami odohrávajú.Za podmienky závislosti dĺžky L prevádzacej steny 22 od uhlovej frekvencie w spriadacieho rotora 2, najväčšieho vnútomého priemeru D spriadacieho rotora 2 a od veľkosti radiálnej vzdialenosti konca 19 prvej sklzovej steny 13 od osi 26 rotácie spriadacieho rotora 2 zodpovedá napríklad na režim otáčok spriadacieho rotora 2 40 000 min 1, t.j. na uhlovú frekvenciu w 4 190 5 a kolísanie desať percent okolo tejto hodnoty, dĺžka L prevádzacej steny 22 zo vzťahu 0,15 S L S 0,30 mm. Ak je žiaduce, napríklad z konštrukčných alebo iných dôvodov zvoliť skutočný najväčší vnútomý priemer D 1 väčší ako optimálny najväčší vnútomý priemer D spriadacieho rotora 2 a skutočná vzdialenosť R 1 konca 19 prvej sklzovej steny 13 od osi 26 rotácie spriadacieho rotora 2 je väčšia ako optimálna vzdialenosť R, potom na optimálny proces privádzania vlákien do zbemej drážky 16 spriadacieho rotora 2 je nevyhnutné zvoliť dĺžku L prevádzacej steny 22 väčšiu alebo rovnú 0,30 mm. Použitie spriadacích rotorov 2 so skutočným najväčším priemerom D 1 väčším ako optimálny priemer D spriadacieho rotora 2 nie je celkom výhodné, lebo okrem väčšej hmotnosti spriadacieho rotora 2 rastie i odťahová sila v príadzi 33 vytváranej z vlákennej stužky 32 a ktorá vyvoláva predlžovanie priadze 33 znižujúce jej ťažnosť, takže sa priadza 33 v následnom spracovaní do plošných útvarov viac namáha a často dochádza k jej prietrhom.Výhodnejšie je vyrábať spriadací rotor so skutočným najväčším vnútomým priemerom D 2, ktorý je menší ako optimálna hodnota najväčšieho vnútomého priemeru D. V týchto prípadoch je potrebne zvoliť skutočnú vzdialenosť R 2 konca 19 prvej sklzovej steny 13 od osi 26 rotacie spriadacieho rotora 2, ktorá je menšia ako optimálna vzdialenosť R. Výhodou takéhoto uskutočnenia je, že na správnu funkciu kontroly prevádzania vlákien 31 je možné použiť dĺžku L prevádzacej steny 22 menšiu ako 0,15 mm. Použitie spríadacích rotorov 2 menších ako sú spriadacie rotory 2 výhodne s hodnotou najväčšieho vnútorného priemeru D a vzdialenosťou R, je však konštrukčne veľmi obmedzené najmä v úseku dopravného kanála 7,ktorý sa musí v tomto prípade prudko zužovať. Napriek uvedenému je výhodné sa o túto voľbu usilovať, lebo tvar spriadacieho rotora 2 je priaznivejší a silove zaťaženie vytváranej priadze 33 je nižšie.

MPK / Značky

MPK: D01H 4/10, D01H 4/08

Značky: pradenie, zariadenie, otvoreným, koncom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-278626-zariadenie-na-pradenie-s-otvorenym-koncom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pradenie s otvoreným koncom</a>

Podobne patenty