Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov

Číslo patentu: 278525

Dátum: 08.06.1994

Autor: Züllig Kurt

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upínacie zariadenie obsahuje vložené prizmatické jadro (2) s možnosťou zasunutia a upnutia do prvého profilového dielu (1). V pozdĺžnej osi vloženého jadra (2) je axiálne suvne uložený kotvový svorník (7), ktorého vystupujúci koniec je usporiadaný na záber do pozdĺžnej drážky druhého profilového dielu (19). V boku kotvového svorníka (7) je vytvorené priečne kužeľové vybratie (14), do ktorého zasahuje kužeľový hrot (15) nastaviteľnej skrutky, zaskrutkovanej do upevňovacieho závitového puzdra (4) v tvare valca s vnútorným závitom a vonkajším osadením, ktoré je suvne vložené do priečneho otvoru v stene prvého profilového dielu (1) a priečneho vŕtania vo vloženom jadre (2). Na vystupujúcom konci kotvového svorníka (7) sú priečne výkyvne uložené ploché západky (17, 17'), ktorých voľné konce sú zahnuté do tvaru ozubov (21) striedavo na jednu a druhú stranu k záberu do pozdĺžnej drážky profilového dielu (19) axiálnym posunutím kotvového svorníka (7) proti tlaku vinutej pružiny (6) pri priečnom posuve kužeľového hrotu (15) do kužeľového vybratia (14) a pri priečnom výkyve plochých západiek (17, 17') pomocou šikmých plôch (24), vytvorených na plochých západkách (17, 17'), a šikmých rámp (26), vytvorených vo vloženom jadre (2). Vložené jadro (2) s kotvovým svorníkom (7) je rozoberateľne spojené s prvým profilovým dielom (1) pomocou upevňovacieho puzdra (4) a s druhým profilovým dielom (19) pomocou plochých západiek (17, 17').

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka upinacieho zariadenia na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov.Zo švajčiarskeho patentového spisu CH-PS 567 591 je známe upinacie zariadenie, ktoré slúži na spojenie stojanov a/alebo stien zostavených z profilových dielov. Na tento účel je vytvorený diaľkovo posuvný svomík,vedený V profilovom dieli, ktorý má T hlavu na záber do drážky dnmého proñlového dielu. Diaľkové posunutie svomíka sa dosiahne tak, že kužeľová špička skrutky spolupôsobí s kužeľovým vybratím svomíka, ktoré slúži ako záberová plocha.V ďalšom usporiadaní upínacieho zariadenia, známeho zo spisu EP-PS 0123683, sa má tento svomík zaistiť tak, predĺži tyčou s rozšírenou koncovou časťou a že sa vložené jadro sa vybaví rozpemými prstami a že obsahuje výstupky vyčnievajúce dovnútra, na zachytenie rozšírenej koncovej časti. Také zaistenie pomocou zaklapnutia sa môže uskutočniť tiež objímkou z jedného kusa aspoň s jednou pozdlžnou drážkou, v ktorej je vedený količek, usporiadaný diagonálne v uvedenej tyčí.Úlohou predloženého vynálezu je vytvorenie takého upínacieho zariadenia, ktorým sa zlepší funkcia svomíka. Úlohaje vyriešená upínacím zariadením na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov, podľa vynálezu.Jeho podstata spočíva v tom, že kotvový svomík je pomocou diery a nosného prostriedku prispôsobený na otočné uloženie aspoň jednej plochej západky, pričom táto plochá západka a aspoň jedna vnútorná stena vloženého jadra sú vybavené druhým systémom šikrná plocha,šikmá rampa na Výkyvné vedenie plochej západky pri axiálnom posuve kotvového svomíku, kde na voľnom konci plochej západky je vytvorený ozub.Vo výhodnom uskutočnení je na nosnom prostriedku uložených viac plochých západiek.Ploché západky sú striedavo svojimi ozubmi zložené v jednom alebo druhom smere.Je výhodné, ak je nosný prostriedok tvorený tyčkou,ktorá je priečne usporiadaná na koncovej časti kotvového svomíka.Záberové plochy ozubu plochých západiek sú skosene.Druhý systém záberových plôch je na vnútomej strane steny vloženého jadra vybavený aspoň jednou šikmou rampou a k nej priradenou šikmou plochou v rozšírení plochých západiek.Je tiež výhodné, ak ploché západky sú vo vnútri čiastočne zovreté proñlovou pružinou.Vložené jadro má skosené plochy na Výkyvné vedenie plochých západiek pomocou nosného prostriedku a diery.Závit skrutky, pripadne zavitoveho puzdra, má stúpanie väčšie ako l mm za otáčku.Kotvový svomík je vedený stranovo rozšíreným priečnym otvorom závitového puzdra, pričom priečne Vŕtanie vloženého jadra a v ňom vedené závitovć puzdro sú tvarovo vytvorené tak, že je možné stranove posunutie uivitového puzdra pozdĺž priečneho vŕtania vloženého jadra.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresu,kde na obr. l je znázomené rozobratć upinacie zariadenie podľa vynálezu s vloženým jadrom a prvým profilovým dielom, na obr. 2 je schematicky znázomená štruktúra uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu v reze v pozdlžnej osi závitového puzdra na obr. 3 je schematicky znázomene zariadenie v priečnom reze na pozdĺžnu os závitového puzdra, na obr. 4 je v pôdoryse znázomený plochý pridržiavací diel tohto zariadenia,na obr. 5 je v bokoryse znázomené iné uskutočnenie vloženého jadra zariadenia podľa vynálezu, na obr. 6 je perspektívne znazomenie kotvového svomíka s priečne namontovateľnou kotvovou tyčkou, na obr. 7 je perspektívne znázomenie profilovej pružiny pre tieto ploche pridržiavacie diely, na obr. 8 a 9 je schematické znázomenie pridržiavacieho dielu V otvorenej, resp. v zatvorenej polohe, na obr. 10 a ll je v čelnom pohľade,resp. v bokoryse znázomený variant uskutočnenia protilovej pružiny na držanie pridržiavacich dielov, na obr. 12 je v pôdoryse znázomené toto uskutočnenie profilovej pružiny, na obr. 13 je schematické znázomenie na vysvetlenie funkcie takejto proñlovej pružiny, na obr. 14 a 15 je schematické znázomenie na vysvetlenie funkcie zaistenia v zablokovanom, resp. uvoľnenom stave.Zo stojanu zostaveného z väčšieho počtu profilových dielov, je znázomený na obr. l prvý profilový diel l, do ktorého môže byť vsunuté a zaistené vložené jadro 2 z ľahkého materiálu, prednostne z plastu. Vložené jadro 2 je vybavené priečnym vftaním 3 na uloženie závitového puzdra 4 so skrutkou 5 a ďalej je vybavené pozdlžnym vŕtaním, ktoré nie je vidieť na obr. l, na uloženie vinutej pružiny 6 a kotvovćho svomíka 7. Prvý profilový diel l má prednostne pravouhlý prierez s koľajnicami 8, vystupujúcimi do vnútorného priestoru, na vedenie vloženého jadra 2. Na tento účel môže byť vložené jadro vybavené osadením 9, 9, 10, 10,ktorć uľahčujú vedenie. Vložené jadro 2 má na svojej čelnej strane zahlbeníe 11, ktoré je usporiadané kolmo na os priečneho vŕtania 3, a ktoré môže byť prípadne zakrytá bočnou doskou 12. Na obr. 1 je znázomená iba taká bočná doska 12, ktorá má na svojej ľavej čelnej ploche krátky stredový výstupok 13. Bočná doska 12 a osadenie 9, 10 vytvárajú dve drážky, ktoré uľahčujú správne zavedenie vloženého jadra 2 do koľajnic 8. To isté platí pre ďalšiu, spodnú dosku, ktorá nie je na obr. l znázornená. Uvedené dosky sú tiež vyrobené z plastu. Kotvový svomík 7 je posuvne uložený v pozdĺžnom vŕtaní,pričom medzi jeho jedným koncom a koncom pozdĺžneho vŕtaniaje usporiadané vinutá alebo tlačná pružina 6. V kotvovom svomíku je približne vyhotovené kužeľové vybratie 14, do ktorého zasahuje kužeľový hrot 15, resp. koniec skrutky 5. Skrutka 5 je vedená cez upevňovacie alebo závitové puzdro 4, ktoré je msúvateľné do priečneho vŕtania 3 vloženého jadra 2. Závitove puzdro 4 obsahuje priečny otvor 16, ktorý slúži na prichytenie kotvového svomlka 7. Kužeľový hrot 15 skrutky 5 pôsobí spoločne s väčším kužeľovým vybratím 14, podľa princípu sklonených plôch a posúva kotvový svomík 7 doprava (obr. l) na uzavretie upínacieho zaria SK 278525 B 6Z obr. 2 a 3 je zrejmé pozdĺžne Vŕtanie vloženého jadra 2, kde je umiestnená vinutá pružina 6 a kotvový svomík 7, ktorý je určený na pridržiavanie rôznych plochých západiek 17, 17, 18, 18. Tieto ploché západky sú sú usporiadané v dvoch skupinách, v 0 vzájomne striedavo obrátených polohách. Na obr. 2 je znázomený druhý proñlový diel 19 aspoň s jedným zárezom, do ktorého sú zavedené konce plochých západiek 17, 17, 18, 18. Tieto ploché západky 17, 17 , 18, 18 môžu byť držané v kľudovej polohe, napriklad profrlovou pružinou 20. Na obr. 3 sú napríklad zobrazené dve skupiny plochých západiek a sice štyri ploché západky 17, 17 vľavo a štyri ploché západky 18, 18 vpravo, pričom ploché západky 17, 18 sú uložené v jednej polohe a ploché západky 17 ,18 sú uložené v obrátenej polohe.Na obr. 4 je znázomené uskutočnenie takej plochej západky, ktoré obsahuje na jednom svojom konci ozub 21, na druhom konci usadzovaci otvor 22 a v strednej časti rozšírenie 23 so šikmou plochou 24.Na obr. 5 je znázomenć iné uskutočnenie vloženého jadra 2, u ktorého steny 25, 25, ktore bočné ohraničujú zahĺbenie 11, obsahujú každá jednu šikmú rampu 26,26, ktore sú určené na spolupôsobenie so šikmými plochami 24 plochých západiek (obr. 4) na dosiahnutie účinku, zobrazeného na obr. 8 a 9.Na obr. 6 je uvedený kotvový svomík 7, ktorý bol iba čiastočne znázomený na obr. 1, ktorý má valcovitú časť, V ktorej je kužeľovité vybratie 14 a sploštenú časť,vybavenú dierou 27, do ktorej je zavedený nosný prostriedok 28, ktorý je tiež zrejmý z obr. 3 a slúži na uloženie plochých západiek, ktoré sú na tento účel vybavené usadzovacím otvorom 22 (obr. 4). Takéto ploché západky sa môžu lisovať napríklad z ľahkých kovov alebo ocele, nosný prostriedok 28 môže byť frxovaný vo vystredenej polohe.Profílová pružina 20, znázomená napríklad na obr, 7,má aspoň približne lichobežníkový prierez. Pozdĺžne okraje 30, 30 pri rozovretí 29 profilovej pružiny 20, sú obrúbené pre lepšie bočné držanie plochých západiek. Dno profrlovej pružiny 20 je vybavené obdĺžnikovým vybratím 31 pre kotvový svomík 7. Pružiaci účinok profrlovej pružiny 20 umožňuje pridržiavanie plochých zàpadiek 17, 17, 18, 18 do tej miery, že ich konce tvoria blok,ktorého šírka je menšia ako šírka zárezu druhého protilového dielu 19, do ktorého sú spoločne zavedené nezávisle na polohe ozubov 21, jednotlivých plochých západiek (obr. 4), striedavo vľavo a vpravo.Následne bude opísaná činnosť zariadenia podľa vynálezu. V kľudovej polohe môžu byť zavedené ploché západky, napriklad plochá západka 17 podľa obr. 8,kolmo do zárezu druhého profrlového dielu 19. Vzdialenosť medzi osou 32 usadzovacieho otvoru 22 plochej západky 17, resp. tyčky 28 kotvového svornika. Z (obr. 6, 3, l) a medzi referenčným bodom P profrlového dielu 19 je v tejto otvorenej polohe rovná Do. Z obr. 2 je zrejmé, že v tejto otvorenej polohe je najhlbšl bod kužeľového vybratia 14 kotvového svomika 7 v presadenej polohe proti osi otáčania skrutky 5 (obr. l), resp. osi súmemosti závitového puzdra 4. Zaskrutkovaním skrutky 5 do kužeľového vybratia 14 sa posunie kotvový svomík 7(obr. 2) dole, takže sa zmení vzdialenosť medzi osou 32(obr. 9) a referenčným bodom P na hodnotu DV, ktorá je väčšia ako Do. Šikmá plocha 24 plochej západky 17 klže po šikmej rampe 26 vloženéhojadra 2 a spôsobí otáča 10nie plochej západky 17 okolo osi nosného prostriedku 28, dokiaľ nezapadne ozub 21 do pozdĺžnej drážky alebo zárezu druhého profrlového dielu 19. Pretože rôzne ploché západky pôsobia striedavo, a preto tiež oddelene, dosiahne sa vynikajúce spojenie proñlových dielov 1 (obr. l) a 19 (obr. 9). Upinací efekt podľa vynálezu môže byť dosiahnutý, ako bolo vysvetlené, tiež jedinou plochou západkou.V praxi by však mali byť pre upinacie zariadenie použité dve alebo viac západiek. Veľmi dobré výsledky môžu byť dosiahnuté s tromi plochými západkami vľ vo a tromi vpravo, nezávisle na ich poradi v kotvovom svomiku 7. Šikmé rampy 26 môžu byť vytvorené priamo na konci (obr. 2) stien pri zahĺbení 11 alebo trochu ďalej smerom dovnútra (obr. 5) vloženého jadra 2. Namiesto šikmých rámp 26 môžu byť použité tiež guľaté klzné plochy alebo vložené tyčinky. l( tomu je treba poznamenať, že pri vhodnom dimenzovaní profilovej pružiny 20, ktorá sama o sebe nie je bezpodmienečne nutná., môže odpadnúť vinutá pružina 6. V prípade uskutočnenia podľa obr. 3 by mohli byť ploché západky 17, 17, 18, 18 zovreté krúžkovou pružinou a maticou na zamedzenie otáčania v dôsledku vlastnej hmotnosti. Pritom by mohla odpadnúť profrlová pružina 20. Z toho vyplýva samozrejme viac variant, napriklad, že vľavo alebo vpravo je usporiadaných po n pridržiavacích dielov, pričom n môže byť tiež rovne l.Skrutka 5 s kužeľovým hrotom 15 a kužeľové vybratie 14 kotvového svomíka 7 tvori systém záberových alebo klzných plôch, ktorý môže byť realizovaný tiež inými prostriedkami a síce napríklad klínovým vybratlm v kotvovom svomiku 7 a klinovou západkou,usporiadanou medzi závitovým puzdrom 4 a kotvovým svorníkom tak, že Skrutka 5, prednostne bez hrotu, môže zatláčať klinovú západku proti klinovému vybratiu. Na obr. l je konečne prvý protilový diel l, vybavený priečnym vŕtaním 3, ktorý spoločne pôsobí s kruhovým osadením 4 na upevňovacie závitové puzdro 4, na upevnenie vloženého jadra 2 v prvom protilovom dieli 1.V ďalšom uskutočnení vynálezu môže byť profilová pružina tvorená dvojčinnou upínacou pružinou. Taká pružina je znázomená na obr. 10 až 13. Proñlová upinacia pružina 35 pozostáva napríklad z dna 36 s prednostne väčším kruhovým vŕtaním 37, z dvoch podlhovastých bočných stien 38, 39 a dvoch úzkych bočných stien 40, 41, ktoré majú po jednom menšom kruhovom vybratí 42, 42. Profrlová upínacia pružina 35 môže pôsobiť bočne na úzke strany všetkých plochých západiek 17, 17, 18, 18 a/alebo na krajne ploché strany bloku vytvoreného z plochých západiek. Kruhová tyč 43 môže mať pritom na svojich koncoch zúženie pre svoje pridržanie v upínacej profilovej pružine 35 medzi menšími kruhovými vybratiami 42, 42. Profrlová pružina 20 (obr. 7), ktorá tvorí zjednodušený variant proñlovej pružiny 35, by tiež mohla mať vo svojom dne kruhové vybratie, ktorého priemer je väčší ako priemer kotvového svornlka 7.V ďalšom uskutočnení vynálezu môže byť vložené jadro 2 z jedného kusu, namiesto uskutočnenia s prilepenými bočnými doskami 12, 12. Vložené jadro 2 môže byť pritom vyrobené podobne ako známe jadro z patentového spisu EP-PS 0123683, čo sa týka vodiacich drážok a/alebo opisaného pridržania pomocou zaklapnutia, pričom na pridržanie pomocou zaklapnutia môže slúžiť tiež matica, naskrutkovaná na príslušnépredĺženie kotvového svomíka 7.Činná plocha ozubu 21 (obr. 4) je skosená, prednostne pod uhlom m asi 10 °. Pre skosenie šikmej plochy 24 (obr. 4) platí prednostne uhol m asi 40 °.Na obr. 14 a 15 je uvedená pracovná funkcia závitového puzdra 4 ako blokovacie zaistenie axiálneho pohybu kotvového svomíka 7. Tento zaisťovaci účinok nastane sám osebe, pretože pri pritiahnutí skrutky (obr. l) zaskočí vonkajší okraj závitového puzdra 4 do priečneho vŕtania 3 prvého proñlového dielu 1 (obr. l a 14). To znamená, že upinacie zariadenie je blokované samo osebe, ked je upnuté, bez skrutky 5, ako je uvedené na obr. 14. Upínacie zariadenie sa naopak uvoľní (obr. 15), keď nie je pritlačované skrutkou 5. V tomto prípade sa závitové puzdro 4 môže zatlačiť dovnútra do prvého profilového dielu l, aby sa teleso mohlo bez problému vytiahnuť. Na tento účel je priemer priečneho otvoru 16 (obr. l) závitového puzdra 4 asi o niekoľko milimetrov väčší ako priemer kotvového svomika 7 v oblasti kužeľového vybratia 14, pričom priečny otvor 16 môže byť tiež oválny, prednostne však v uskutočnení ako rovnobežná pozdĺžna diera so zaoblenými koncovými okrajmi na umožnenie bočného posúvanía medzi kotvovým svomíkom 7 a upevňovacim závitovým puzdrom 4.Na toto použitie môže byť stúpanie závitu skrutky 5,resp. závitového puzdra 4 (obr. 1) väčšie ako 1 mm za otáčku. Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté napríklad s hodnotami 3 a 4,5 mm na otáčku. Prednostne sa používa trapćzový závit, prípadne typu M 10 x 3. K upínaciemu zariadeniu tohto druhu sa môže všeobecne používať tento zaisťovaci systém a/alebo toto stúpanie závitu.Na rozdiel od uskutočnenia z obr. 7 majú proñlové pružiny 20 na obr. 14 a 15 iba mieme lichobežníkový tvar, ktorý môže tiež odpadnúť, ked vložené jadro 2(obr. 5) má v spodnej časti priestoru, kde je vložená profilová pružina 20, skosené plochy 44, 45 smerom dovnútra, ktore tvorí vedenie dna profilovej pružiny 20. Toto uskutočnenie môže byť veľmi dôležité, hlavne vtedy, ked pozdĺžne bočné steny pružiny 20 sú kolmé na jej dno. Upevňovacie závitové puzdro 4 podľa obr. 14 a 15 má vonkajšiu čelnú plochu 46, osadenú plochou 47,prednou opomou plochou 48 a zadnou opomou plochou 49. Pri zasunuti vonkajšej čelnej plochy 46 do priečneho vŕtania 3, sa môže osadená plocha 47 oprieť o okraj steny pri priečnom vítaní 3. Vzdialenosť medzi prednou opomou plochou 48 a zadnou opomou plochou 49 zodpovedá rozširenému priemeru priečneho otvoru 16. Vzdialenosť medzi vonkajšou čelnou plochou 46 a prednou opomou plochou 48 (obr. 15) je prednostné iba nepatrne menšia ako najmenšia vzdialenosť medzi vnútornou stranou steny ľprvého profilového dielu 1 s kotvovým svomíkom 7 v oblasti kužeľového vybratia 14 a vzdialenosť medzi osadenou plochou 47 a zadnou opornou plochou 49 (obr. 14) je prednostne väčšia ako najväčšia vzdialenosť medzi vnútomou stranou steny l prvého profilového dielu l v oblasti priečneho vítania 3 a medzi kotvovým svomíkom 7 v oblasti za kužeľovým vybratím 14.Uskutočnenie so závitom a/alebo s pridržiavacimi dielmi môže byť použité tiež bez rozšírenia priečneho otvoru 16. Prvé uskutočnenie je rýchlejšie, pretože na upnutie zariadenia sa nemusí toľko otáčať skrutkou 5.1. Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov, pričom v prvom proftlovom dieli je usporiadané zasúvateľne a fixovateľne vložené jadro, ktoré má axiálne posuvný kotvový svomík, ktorý je na jednom konci vybavený ozubom, ktorý je aspoň čiastočne zasúvateľný do otvoru druhého profilovćho dielu na vyvodenie tlaku proti časti druhého proñlověho dielu, ktorá otvor čiastočne uzatvára, pričom skrutka vedená v závitovom puzdre zaberá cez systém tvorený kužeľovým vybratím a kužeľovým hrotom do kotvového svomíka na jeho axiálny posun, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že kotvový svomík (7)je pomocou diery (27) a nosného prostriedku (28) uspôsobený na otočné uloženie aspoň jednej plochej západky (17,17, 18, 18), pričom táto plochá západka (17) a aspoň jedna vnútorná stena vloženćho jadra (2) sú vybavené druhým systémom šikmá plocha, šikmá rampa (24,26) výkyvného vedenia plochej západky (17) pri axiálnom posuve kotvového svorníka (7), kde na volnom konci plochej západky (17, 17, 18, 18) je vytvorený ozub (21).2. Upínacie zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že nanosnom prostriedku (28) je jednotlivo otočne uložených viac plochých západiek (17, 17, 18, 18).3. Upínacie zariadenie podľa nároku 2, v y značujúce sa tým, že ploché západky(17, 17, 18, 18) sú striedavo svojimi ozubmi (21) zložené v jednom alebo druhom smere.4. Upínacie zariadenie podľa nárokov 2 alebo 3,vyznačujúce sa tým, že nosný prostriedok je tvorený tyčkou, ktorá je priečne usporiadané na koncovej časti kotvového svomíka (7).5. Upínacie zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 4 vyznačujúce sa tým, žezáberové plochy ozubu (21) plochých západiek (17, 17,18, 18) sú skosené.6. Upínacie zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznačujúce sa tým, že druhý systém záberových plôch je na vnútomej strane steny (25, 25) vloženěho jadra (2) vybavený aspoň jednou šikmou rampou (26, 26) a k nej priradenou šikmou plochou (24) v rozšírení (23) plochých západick(17,17,18,18).7. Upínacie zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 6, vyznačujúce sa tým, že ploché západky (17, 17, 18, 18) sú vo vnútri čiastočne zovreté protilovou pružinou (20, 35).8. Upínacie zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 7, vyznačujúce sa tým, že vložené jadro (2) má skosene plochy (44, 45) na výkyvné vedenie plochých západiek (17, 17, 18, 18) pomocou nosného prostriedku (28) a diery (27).9. Upínacie zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, vyznačujúce sa tým, že závit skrutky (5) alebo závitového puzdra (4) má stúpanie najmenej 1 mm za otáčku.10. Upínacie zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 9, vyznačujúce sa tým, žekotvový svomík (7) je vedený stranovo rozšíreným priečnym otvorom (16) závitového puzdra (4), pričom priečnevñanie (3) vloženého jadra (2) a v ňom vedené závitovć puzdro (4) sú tvarovo vyhotovené pre možné stranovéposunutie závitového puzdra (4) pozdĺž priečneho vŕtania (3) vloženého jadra (2).

MPK / Značky

MPK: F16B 7/22, F16B 7/04

Značky: spojenie, rozoberateľné, dielov, zariadenie, profilových, dvoch, upínacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-278525-upinacie-zariadenie-na-rozoberatelne-spojenie-dvoch-profilovych-dielov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacie zariadenie na rozoberateľné spojenie dvoch profilových dielov</a>

Podobne patenty