Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou kopolymerizáciou vinylchloridu a alkylakrylátu, prípadne navyše ďalšieho komonoméru, za prítomnosti alkylakrylátorového homopolyméru alebo kopolyméru. Používajú sa pritom olejorozpustné iniciátory alebo olejorozpustné iniciačné systémy a pomocné látky, pričom sa kopolymerizácia vedie do poklesu pretlaku o 0,1 až 0,85 MPa. Získaný modifikovaný kopolymér je vhodný na výrobu kvalitných stálych, nezapáchajúcich hladkých fólií a ďalších mäkčených výrobkov s dlhou životnosťou.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby modiñkovaného suspenzného vinylchloridu do vnútome makčených výrobkov hlavne na báze vinylchlorid-alkylakrylátového očkovanćho kopolymćru, ako aj temámeho kopolyméru uskutočňovaneho kombináciou emulznej ltomopolymerizácie alalebo kopolymerizácie alkylakrylátov s následnou suspenznou kopolymerizáciou, čí očkovaním polymćru alebo kopolymeru zmesou najmenej dvoch monomérov na štandardnom výrobnom zariadení.Výmarrmá časť produkcie polyvinylchloridu (PVC) sa spracováva so zmakčovadlami na mäkčené -llexibílnć výrobky, pričom hlavne rrmožstvo zmltkčovadla určuje stupeň flexibility, ťažkosti a aj ich mrazuvzdomosti. Avšak nežiaducou vlastnosťou mákčených výrobkov je migrácia zmákčovadla na ich povrch. Z povrchu sa zmäkčovadlo postupne stráca odparovanim, vymývaním ap., pričom sa výrobok stáva tuhším, tvrdším, stráca svoju flexíbilitu, mienšuje svoj objem, zmršťuje sa, postupne praská a stáva sa neupotrebiteľným. A tak sa tento problem rieši viacerými spôsobmi. K takým patrí náhrada klasicky màkčeného polyvinylchloridu iným vhodným plastom alebo tvorbou vrstvy nepriepustnej pre nntlkčovadlo na povrchu výrobku. Robí sa to najčastejšie priamo pri spracovaní koextrůzjou mákčenćho PVC s iným plastom, ktoreho vrstva brání stratám zmükčovadla alebo dodatočnou úpravou povrchu výrobku pôsobením ultrafialového alebo radiačuého žiarenia,či pôsobením plazmy, čím sa na povrchu PVC vytvorí zosietená vrstva PVC, ktorá bráni vypocovaniu miäkčovadla. Ďalej použitím zmakčovadiel s objeimiými, ťažko migrovateľnými molekulami, teda vyššiemolekulových až makromolekulových (polymémych) zmákčovadiel a napokon prípravou vnútome mákčeneho PVC kopolymerizáciou vinylchloridu s komonoménni alebo polymérmi s nízkou teplotou sklovitého prechodu Tg.K takým patria kopolyméry vinylchloridu s alkylakrylátrni a ďalším komonomérom, ako vinylidénchloridom, vinylbenzoátom, imbutylénom, styrenom, dialkylmaleátom alebo dialkylfumarátom, akrylonitriloiu, kyselinou akrylovou, vínylaoetátotn a hydroxyakrylátom(US patent. č. 2 563 079, 2 570 900, 2 608 549, 2 636 024, 2 602 254, 2 608 553 a kanadský patent. č. 538 723). Pri kopolymerizácii sa všetky mouoinéry dávkovali naraz alebo alkylakrylàt a ďalší komouomér sa dávkoval postupne s cieľom dosiahnut homogennejší produkt. Získal sa tak štatistický kopolymćr. Tieto termoplasty majú porovnateľne mechanické vlastnosti s konvenčne mákčeným PVC, sú však použiteľné v širšom teplotnom rozsahu a majú tvarovú stálosť. Ťažšia sa však spracovávajú v dôsledku vysokej lepivosti a nemajú dostatočnú odolnost pri znížených teplotách. Avšak ďalší pokrok predstavujú typy vnútome mäkčenćho PVC, vyrábané na báze temámych kopolymćrov vinylchloridalkylakrylátl ďalší komouomér, pričom ďalší komouomér tvorí dialkylmaleát alebo dialkylfumarát s alkylmi C. až Cm. resp. C až C 22 (US patent. č. 3 196 133, 4 343 856, 4 496 628 GB patent. č. l 517 424 a DE patent. č. 2 639 l 7 l). Avšak ich citlivosť na níüe teploty, ako aj zvýšená lepivosť v podstate zostáva. Zaujímavý vnútome mákčený PVC je na báze polyéterových alebo polyesterových blokov (US patent. č. 4 248 979), resp. polyeste l 0rových blokov a navyše prípadne etylén-vinylacetátovćho kopolyméni a viacfunkčných zakopolytnerizovaných komouomérov, ako dialylkyaxiurátu, trialylkyanurátu (Kolínsky M., Macho V. a i. A 0 CS 209 644 a US patent. č. 4 260 54 l).Potrebný je však širší sortiment teclmicky ťažšie dostupných komonomérov. Zaujímavý je vnútome mákčený PVC na báze vinylchlorid-alkylakrylátového očkovanćho kopolytnćru(DE 3 542 694 Al), avšak uvedený postup jeho prípravy neumožňuje dobrú spracovateľnosť, reprodukovateľne získať kvalitný nelepivý produkt na kovové časti,dostatočne odolný míženým teplotám a zvlášť s estetickým povrchom, bez pomarančovej kôry. Na dosialuiutie výroby hladkých fólií je potrebná predplastitikácia pri teplote 165 °C/5 min. a ďalej valcovanie až pri teplote l 95 °C/l 95 °C.Prednosti známych postupov využíva a uvedené i ďalšie problémy vnútome mákčených typov PVC a ich nedostatky odstraňuje spôsob podľa tohto vynálezu.Spôsob výroby modiñkovaného suspenzneho kopolymćru vinylchloridu do vnútome mákčených výrobkov hlavne na báze vinylchloridalkylakrylátového očkovanćho kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20 a/alebo lemámeho očkovaného kopolymćm sa uskutočňuje tak že sa pripraví disperzia homopolymeru najmenej jedného alkylakiylátu Cz až Czo a/alebo kopolyntćru najmenej dvoch alkylakrylátov alalebo alkylakrylátu najmenej s jedným ďalším olefmicky nenasýteným komonomérom emulznou homopolymerizáciou a/alcbo kopolymerizáciou iniciovanou vodorozpustným iniciačným systémom pri teplote 20 až 80 °C za pritouuiosti pomocnej látky alebo látok, do dosiahnutia obsahu homopolymćnl a/alebo kopolymćru v disperzil l 5 až 55 lnnotn. Pritom aspoň časť tejto disperzie je substrátom na suspenzné očkovanie prebiehajúce vedľa štatistickej kopolymerizácie miesi vinylchloridu najmenej s jedným alkylakrylátom a/alebo anesi vinylchloridu, alkylakrylátu a oleĺinicky nenasýteneho komonomćni, vedené vo vodnom prostredí za iniciačnćho účinku voľnoradikálového olejorozpustného iníciačného systému a pritonuiosti pomocných látok pri teplote 40 až 65 °C, do poklesu pretlaku v autokláve o 0,l až 0,85 MPa.Výhodou spôsobu výroby modifikovaného suspenznćlio kopolyméru vinylchloridu do vnútome makčených výrobkov podľa tohto vynálezu je veľmi dobrá reprodukovateľnost spracovateľských a ostatných chemickych, fyzikálnych a mechanických vlastností,veľmi dobrá miešateľnost a znášanlivost všetkých komponentov vyrobeného modiñkovanćho kopolymeru vinylchloridu, vrátane dobrej mášanlivosti s ďalšími homopolyménni i kopolymermi vinylchloridu, dokonca i s prípadnými mámymi zmäkčovadlami PVC. Kopolymćr sa nelepi na kovové povrchy spracovateľských strojov, dosahuje sa kvalitný konečný vzhľad fólií, výtlačkov a ďalších výrobkov na jeho báze, odstráni sa lom taveniny a pomarančová kôra fólie, alebo tzv. žraločia koža (Sharks skin). Ďalej sa dosahuje výrazne vyššia pevnosť výrobkov nielen v porovnaní s konvenčne zmäkčovanými PVC výrobkami zmákčovadlami, ale aj s inými predtým mámymi postupmi výroby vnútome mäkčeućho PVC. Možno z neho vyrobit hladké výrobky, ako fólie bez predplastitikácie valco SK 278132 B 6vaním pri teplote 160 °C/l 60 °C počas 5 min. Dáva výrobkom na jeho báze dobrú mrazuvzdomosť, ohybnost za mlžených teplôt a veľmi dobrú tvarovú stálosť. V neposlednom rade, získaný modillkovany suspenmý kopo lymćr je hygienicky nezávadný a spôsob jeho výroby možno uskutočňovať na obvyklom polymerizačnom zariadení suspenmej homopolymerizácie a kopolymerizície vinylchloridu.Ako vodorozpustný iniciačný systém emulznej homopolymerizácie prichádza do úvahy peroxodisíran alkalického kovu alebo peroxodislran amónny samotný alebo v kombinácii s redox-systémami, samotné redox-systérny, peroxid vodíka, peroxid draslíka a ďalšie známe íniciátory, resp. iniciačné systemy emulzných polymerizúcii a kopolymerizàcii. Ako pomocné látky pri emulznej polymerizácii a kopolymerizácii sa používajú emulgátory, redukčné činidlá, antioxidanty, regulatory molekulovej hmotnosti, regulatory pH prostredia a odpeňovače. Zasa pri suspenznej kopolymerinâcii a očkovani sú to ochranné koloidy, zvlášť dispergátory, ako sú étery celulôzy, parciálne anydelnený a modiñkovaný polyvinylacetát, modilikovaný polyvinylalkohol ap Potom modiñkátory ochrarmých koloidov, ako sú nasýtené a nenasýtené vyššie mastné alkoholy, parciálne esterifikované dvojmocné až šesťmocné alkoholy, parciálne nnydehienć, resp. parciálne hydrolyzovanć tuky ap Potom sú to podobne ako v prípade emulzxiej polymeriúcie a kopolymerizácie regulatory molekulovej hmotnosti, antíoxidanty, redukčné činidlá, pripadne tiež amoniak. Ďalej vápenaté a/alebo horečnaté soli najmenej jednej karboxylovej kyseliny C. až C 5, ako mmvčan vápenatý, mravčan horečnatý, octan vápenatý a octan horečnatý apOlejorozpusiný iniciačný systém na suspenmé očkovanie ako aj suspenznú kopolymerizáciu tvoria organické peroxidy, najčastejšie dilauroylperoxid, dialkylperoxydikarbonáty, najčastejšie diizopropylperoxydikarbonát, di-(2-etylhexyl)peroxydikarbonát, zmesnć organické peroxidy, ako napr. mes peroxidov CH 3(CH)CH(CH 5)CHOCO-OO-C 0 Cslĺs§ CsHsCO-oococdłs, cH,(cH 2)3 CH(c,H,)CHz 0 C 0.oo.Ako komonoméry pri emulznej kopolymerizácii nlkylakrylátov s alkylmi C 2 až C 20. okrem anesi alkylakrylátov sú vhodné styrén, ot-metylstyren, akrylonitríl, dialkylmaleát, alkylmetalaylát, glykoldimetakrylát až polyglykolmetakrylál, dialylizokyanurát a trialylizokyanurát.V suspenznej kopolymerizácii a očkovaní okrem vinylchloridu a aspoň jedného alkylakryláttr oleñnicky ncnasýteným komonomérom môžu byt jednak už uvedené komonomery používané aj pri emulznej kopolymerizácii alkylalcrylátu ďalej dialylpentaerytritol až tetraalylpentaerytritol, dialylizokyantlrát, trialylizokyanurát, glykolakrylát, glykoldialcrylát, pentaerytritoldiakrylat až pentaerytritoltetraakrylát, alkylpolyglykolakrylát a dialkylpolyglykolakrylát.Pri uskutočnení spôsobu výroby podľa tohto vynálem je možné na dispergovaný homopolymér alebo kopolymćr alkylakrylátu alebo alkylakrylálov, či s ďalším olefmicky nenasýteným komonomérom, očkovať zmesou vinylchloridu s alkylakrylátom a prípadne ešte s ďalším komonomérom alebo robit štntistickú kopolymeriúciu. Najvhodnejšie je však robit súčasne očkovanie kopolyméru a štatistickú kopolymerizáciu vinylchloridu s alky l 5Najvhodnejší pomer očkovanćho kopolymém k štatistickemtt zo suspenzrtej kopolymerizácie je l 1,5- 4. Postupuje sa tak, že spravidla k časti disperzie polyalkylakrylátu alebo kopolymćru alkylakrylátu s ďalším komonomćrom sa pridá okrem vody, pomocných látok a iniciátora vinylchlorid, naraz, lepšie však postupne, alkylakrylút, prípadne s ďalším komonomérom. Prakticky po ukončení očkovania, odstredení,premytí a vysušení sa dostáva modilikovaný suspenmý kopolymér, z ktoreho spracovaním na dvojvalci pri teplote l 60 °CIl 60 °C počas 5 min. sa dska hladká fólia.Ak sa však naraz nadávkuje vinylchlorid s akrylátom a prípadne ďalším komonomerom, üskava sa v podstate štatistický kopolymér, ktorý dáva transparentnú, dobre ťažnít fóliu. ale okrem valcovania, či predplastiíikácie pri teplote l 60 °C/160 °C počas 5 min, je potrebná potom ďalšia expozícia, či už valoovaním alebo zalisovanim pri teplote 190 °C počas 5 mins, produkt má vysokú aclhéziu ku kovovým povrchom spracovateľských strojov.Podobne, ak sa uskutoční v podstate len očkovanie vinylcliloridu a nlkylakrylátir, prípadne ďalšieho komonomćru na dispergovaný polyalkylaloylát alebo kopolymér alkylaloylátu s ďalším komonomerom, sa získaný produkt oveľa ťažšie spracováva, získaná fólia je len čiastočne transparentná a má nerovný povrch, povrch tzv. krokodllej kože.Spôsob podľa tohto vynálezu sa síce môže uskutočniť konlinuálne, ale vhodnejši je pretrZity alebo polopretržitý postup. Avšak v prípade technologického stupňa suspenznej očkovanej a štatistickej kopolymerizácie najvhodnejšie je pridávať monoméry alebo aspoň alkylakrylút nepretržite alebo polopretržite, čím sa zabezpečí najvhodnejší pomer štatisticky s očkovanlm zakopolymerizovaných alkylakrylátov, vinylchloridu a ďalších komonomerov.lde o to, aby sa dosiahla maximálna pevnosť výrobkov, zvlášť fólií, čo najvyšší mákčiaci účinok, vysoká ťažnosť, resp. vysoké pomemć predĺženie vzorky pri jej pretrluiutí, teda vzorky pripravenej z modifikovaného suspenmého kopolyméru vinylchloridu. Ďalšie íldaje o rskutočňovaní spôsobu podľa tohto vynálezu,ako aj ďalšie výhody sú Ľejmć z príkladov.Do sklenenćho autoklávu s objemom 8,5 dm opatreného l-otvovým miešadlom (300 ot/min.) sa nadávkuje 3 900 g demineralizovanej vody, 97,5 g alkánsulfonàtu sodnćho (mermlám) s koncentráciou 19 hmotu. vo vode, ďalej 50 g butylakrylátu a po odstránení vzduchu sa vytemperuje na teplotu 75 i 1 °C. Potom sa pridá 7,8 g peroxodisíranu draselneho KgszOg vo forme vodného roztoku s koncentráciou 8 hmotu. Potom sa za miešania pri teplote 75 i l°C nadávkuje počas 2 h celkom l 900 g butylakrylátu. Po ukončení pridávania butylakrylátu sa pokračuje ďalej v polymerizácii počas l h. Nato sa obsah autoklávu schladí, disperzia polybutylakrylátu s koncentráciou 33 sa vypustí a zváij. Z nej sa ďalej odoberie l 000 g s koncentráciou 33 hmotn. polybutylakrylátu a dá sa do autoklávu z nehrdzavejúcej ocele s objemom 10 dm 3 opatrenćhokotvovým Iniešadlom (počet otáčok je 300 min). Za miešania sa ďalej prida 2 500 g demineralimvanej vody,750 g vodného roztoku metylhydroxypropylcelulózy(Methocel F-50) s koncentráciou 2 hmotn. a l g xylónového roztoku zmého iniciàtora tvoreného zmesou peroxidov CH 3(CHz)3 Ckĺ(CzH 5)CH 10 C 0-O 0-C 0 Cçkĺ 5 CsI-BCO-OO-COCÄŤS CH 3(CH 2)Cľĺ(C 2 H 5)CI-lzOC 0-0 O-0 C 0 CHz(CzH)(CH 1)3 CH s koncentráciou 50 hmotn. a 500 g butylahylátu navyše s l 0 g rozpusteného diauroylperoxidu. Po uzavretí autoklávu a odstránení vzduchu sa nadávkuje 2 500 g vinylchloridu. Potom sa obsah autoklávu pri teplote miestnosti mieša počas 20 min. a ďalej sa do neho nadavkuje 250 g vodného roztoku mravčanu vápenutého s koncentráciou 10 hmotn. a celý obsah autoklávu sa počas 25 min. vyhreje na teplotu 59 l 1 °C a pri tejto sa udržuje až do poklesu tlaku v autoklave o 0,5 MPa (počas 5 h). Nato sa obsah autoklávu ochladí, zastaví miešanie a neskonvertovaný vinylchlorid sa do plynojemu odpadového vinylchloridu vypustí. Suspenzia sa odíiltruje, na frltri sa premyje trikrát demineralizovanou vodou a suspenzia sa ďalej vysuší vo vàkuovej sušiarni pri teplote 50 °C. Získa sa 2 930 g suspenzie - prášku modilikovaného kopolyméru s obsahom 27 hmotn. zabudovanćho butylakrylátu.Sitovou analýzou sa zistilo, že na site s veľkosťou ôk 0,25 mm zostáva 12,8 , na site 0,20 mm 44, na site 0,l 8 mm 5,2 , na site 0,1 mm 30,8 , na site 0,063 mm 30,8 a prepad cez toto sito tvorí 28,8 . Sypnú hmotnosť prášku je 526 gIdmJ, sýpavost cez lievik spriemerom 8 mm (150 g)je 34,5 głs.Z tohto prášku sa odoberie 98,5 g a pridá sa do neho 1,5 g stabilizátora na báze dibutylcírunaleinúttr(stabiliútor Sn-3 l). získaná zmes sa homogenizuje v izotermickej miešačke pri teplote 25 l 2 °C počas 5 min. Potom valcuje (kalandruje) na dvojvalcí pri teplote l 60 °C počas 5 min. Nato sa zo získanej fólie vysekajú skúšobná telieska na stanovenie mechanických a tyükálno-chemických parametrov.Postupuje sa podobne ako v príklade l, ale s tým rozdielom, že po nadávkovaní 250 g vodného roztoku mravčanu vapenatélío s koncentráciou l 0 hmotn. sa celý obsah autoklávu vyhreje na teplotu 62 i 1 °C a pri tejto teplote sa udržuje až do poklesu tlaku autoklávrt z 1,0 l MPa na 0,6 MPa. Získa sa tak 3 000 g prášku(suspenzie) modiíikovaného kopolyméru s obsahom 28 hmotn. zabudovaného butylakryláttr a vlastnos ťami z neho pripravených vzoriek uvedenými v tabuľke l.Postupuje sa podobne ako v príklade l, ale s tým rozdielom, že po nadávkovaní 250 g vodného roztoku mravčanu vâpenatého s koncentráciou l 0 lunotn. sa celý obsah autoklávu vyhreje na teplom 57 t 1 °C a pri tejto teplote sa udržuje až do poklesu tlalm s l MPa na 0,3 MPa. Získa sa tak 2 870 g prášku (suspenzie) modiñkovaného kopolyméru s obsahom 26,95 hmotn. zabudovaného butylakrylátu s vlastnoďami z neho pripravených vzoriek uvedenými v tabuľke l.Príklad 4 Postupuje sa podobne ako v príklade l, ale s tým rozdielom, že po nadàvkovaní 250 g vodného roztokumravčanu vápenutého s koncentráciou 10 hmotn. sa celý obsah autoklávu vyhreje na teplotu 55 t lC a pri tejto teplote sa udržuje až do poklesu tlaku v autoklàve z 0,92 MPa na 0,3 MPa. Získa sa tak 2 810 g suspenzie modiñkovaného butyíakrylátu s vlastnosťami z neho pripravených vzoriek uvedenými v tabuľke 1.Postupuje sa podobne ako v príklade l, ale s tým rozdielom, že pri príprave polyakrylátovej disperzie sa do rovnakého rmiožstva východiskového butylahylátu l 950 g pridá ako sieľovadlo trialylkyanurůt v množstve 2 lunotn. na východiskový monomćmy butylakrylát.Postupuje sa podobne ako v príklade l, ale s tým rozdielom, že pri príprave polyakrylàtovej disperzie do rovnakého Imrožstva východiskového butylakrylátu l 950 g sa pridá glykoldirnetakrylát ako sieťovadlo v nurožstve 2 lunotn. používané na východiskový monoměmy butylakrylát.Postupuje sa tak, že v príprave polyahylátovej disperzie sa do rovnakého množstva butýlaloylátu l 950 g ako v príklade l, primieša 39 g terc.dodecylmerkaptánu s koncentráciou IOO /n hmotn. ako prenášača reťazcov, teda regulàtora molekulovej hmotnosti emulzírélío polybrttylakryláttt.Postupuje sa podobne ako v príklade l, ale na pripravu emulzie sa použije zmes 945 g butylakrylám s 945 g u-metylstyrénu. Množstvo a vlastnosti vyrobenej strspeuúe, ako aj z nej pripravených r/.oriek, sú charakterizovzuré v tabuľke l.Postupuje sa podobne ako v príklade 8, ale na pripravu ernulzie v nuesi z l 950 g sa použije 955 g butylakrylátu a 955 g styréuu a 40 g glykoldimetakrylátu.Postupuje sa podobne ako v príklade 8, len navyše sa do zmesi monomérov pridá 40 g tercdodecylmerkaptárítr ako regulátora molelmlovej hmotnosti. Vlastnosti ziskanej suspenzje a znej pripravených vzoriek sú zlmurté v tabuľke I.Postupuje sa podobne ako v príklade l, ale s tým rozdielom, že na prípravu disperzie pre suspenznú pr» lymerizáciu sa miesto butýlakrýlátu použije Z-etylhexylakrylát. Množstvo suspenzie, ako aj jej vlastnosti i vlastnosti z nej pripravených vzoriek, sú uvedené v tabuľke l.Postupuje sa podobne ako v príklade l, len s tým rozdielom, že sa z vopred pripravenej polyakrylátovej disperzie s koncentráciou (sušina) 33 hmotn. polybutylakrylátu odoberie 500 g disperzie a nadávkuje sa do autoklávír z nehrdzavejúcej ocele s objemom l 0 dm. opatrenćho kotvovým miešadlom (počet otáčok 300/min.). Za miešania sa ďalej pridá 2 S 00 gdemineralizovanej vody a 750 g vodného roztoku metylhydroxypropylcelulózy (Methocel 50 F) s koncentráciou 2 V hmotu., l g xylénového roztoku zmesného iniciátora(E 1-IP-80)a 660 g butylakrylàtu navyše s 20 g rozpusteného diauroylperoxidu. Potom sa už postupuje podobnýrn postupom ako v príklade l. Získa sa 2 870 g prášku modiñkovaného kopolyméru s obsahom 27,54 hmotu. zabudovanćho butylakrylátu. Jeho vlastnosti, ako aj z neho pripravených vzoriek, sú uvedené v tabuľke 1.Postupuje sa podobne ako v príklade 12, ale s tým rozdielom, b z vopred pripravenej polyakrylátovej disperzie s koncentráciou 33 lunotn. polybutylakrylàtu sa odoberie 750 g dispenie a nadávkuje sa do autoklàvu z nehrdzavejúcej ocele s objemom 10 dm 3, opatreného kotvovým miešadlom (počet obrátok 300 min). Dávkovanie množstiev ostatných komponentov je podobné ako v príklade 12, len s tým rozdielom, že namiesto 660 g sa použije len 590 g butylakrylátu navyše s I 0 g rozpusteného dilauroylperoxidu. Získa sa 2 900 g práškového(suspenzného) modiíikovaného kopolyméru s obsahom 28,2 hmotn. zabudovaného butylalciylàtu. Jeho vlastnosti, ako aj fyzikalno-chemické vlastnosti sú uvedené v tabuľke l.Postupuje sa podobne ako v príklade l, len butylakrylátu sa pridáva postupne počas očkovanej kopolymerizácie. Dosiahnuté výsledky sú v tabuľke l.Postupuje sa podobne ako v príklade 1, len do suspenmej očkovanej kopoly-merizácie sa miesto 500 g butylakrylátu davkuje postupne 4,5 h 450 g butylakrylátu a potom počas l h 50 g a-metylstyrénu. Získa sa 2 925 g suspenzného modiñkovaného kopolyméni s obsahom 25,8 g zabudovaného butylalcrylátu a 2,3 ametylstyrénu.Postupuje sa podobne ako v príklade 15. len miesto 50 g u-metylstyrénu sa použije 50 g akrylonitrilu. Získa sa 2 963 g suspenzného kopolyrném s obsahom 25,6 hmotu. zabudovaného butylakrylátu s 2,8 hmotu, akrylonitrilu.Postupuje sa v príprave suspenzií, resp. práškov modilikovaného suspenzného kopolymém podľa priklade l, len s menením mužstiev monomérov a komonomérov, ďalej spôsobom vedenia suspenmého očkovania polybutylakrylátu vinylchloridom a butylakrylátom, ako aj štatistickej kopolymerizacie vinylchloridu s butylakrylátom v prítomnosti dispenie polybutylakrylatu. V závislosti od uskutočnenia spôsobu sa získavajú v podstateA) štatistické kopolyméry, ak sa emulzne pripravuje homopolymér alkylakrylátu alebo jeho kopolyrnér a pri suspenznej kopolymerízácii za pritormiosti homopolyméru alkylakrylátu alebo jeho kopolyméru, sa pre suspenmú kopolymerizàciu naraz dajú dva až tri rnonoméry a s nimi olejorozpustný íníciator, prípadne sa postupne pri 10dáva zmes monomérov s iniciátoromB) v podstate očkovaný kopolymér, najma ak sa sirspenzné očkovanie homopolyméru alebo kopolyrnéru alkylakrylàtu uskutočňuje s vopred pridaným olejorozpustným iniciátomm resp. iniciačným systémom a monomćry sa pridajů naraz, prípadne malá časť iniciátora je aj v monomérochC) sčasti očkovaná a sčasti Štatistická kopolymerizacia vinylchloridu alkylakrylátu a prípadne ďalšieho komonoméru na alkylakrylátový homopolymćr alebo kopolymér a alkylakrylátu alebo nnesi alkylakíylátov vzájomne a s vinylchloridom, pripadne ešte s ďalším komonomérom, ked časť olejorozpustného iniciátora,či iniciačnćho systému sa dava do prostredia suspenmého Očkovania a kopolymerizácie, podľa technických možnosti ešte pred pridaním monomérov a časť sa dáva s monoménni alebo aspoň s jedným monomérom,najčastejšie s alkylakrylátom. Pritom je vhodnejšie, ak sa aspoň jeden komonomér dávkuje do reakčného prostredia koutinuúlne alebo polokontínualne, najlepšie spolu s alkylakrylátom a prípadne i s ďalším olelinicky nenasýteným komonomérom.Vzorky z uvedených suspenzných modifikovaných kopolymérov sa spracovávajú na Skúšobné telieska podobným postupom ako v príklade l s tým, že na 100 lunotn. časti vuútome mäkčenćho kopolyméru, či vuútome mäkčeného PVC sa používa 2,5 hmotu. časti tennostabilizútora dibutylcínmaleinatu (stabilizátor Sn-3 I), 0,5 lnnotn. častí stearanu vapenatého ako vonkajšieho rnastiva (mazadla) spolu s 0,5 hmotn. časťami montáruieho vosku (Wachs E). Dosiahnuté výsledky vplyvu tak mnoBtva zabudovaného butylahylátu v takom modifikovanom suspenznom kopolyméri vinylchloridu, ako aj spôsobu zabudovania butylakrylátu na ťažnost pripravených fólií je graficky znázomené na obr. l. Plné krúžky, (oblasť A) predstavujú výsledky dosiahnuté v podstate štatistickou kopolymerízáciou vinylchloridu s butylakrylátom m prítomnosti polybutylakrylátu. Ide teda v podstate o zmes polybutylakrylatu so štatistický/m kopolymérom vinylchlorid-butylakrylát. Suspenzia, resp. uvedená spracovateľská zmes sa ťažko spracováva na dvojvalcoch, dochádza k nalepovaniu, napriek dostatočnérnu množstvu prítomných vonkajších mastív (mazadiel). ben ťažko sa z valcov sťahuje fólia, ktorá navyše má nerovný povrch (sharp skin), ale po zalisovani dava transparentné, hladké a dobre ťažné fólie.Prázdnymi trojuholníkmi (oblasť B) na obr. 1 sú uvedené výsledky v podstate len očkovaného vinylchloridu, resp. aj butylakrylátu na polybutylakrylát, s plnými lrojuholnikmi (3 výsledky) sú výsledky vzoriek DE 3 S 42 694 A Produkt je takisto ťažko spracovateľný na dvojvalci, získaná fólia má nerovný povrch,ale po zalisovaní pri teplote 190 °C počas 5 min. sa získa hladkú, ale matná fólia.Napokon prázdnymi krúžkami (oblasť C) sú na obr. l znázornená výsledky štatistícko-očkovanćho kopolyméru vinylchloridu s butylakrylátom, ako aj s polybutylakrylátom. Tento kopolymér sa dobre spracovava na dvojvalci, nedochádza k nalepovaniu fólie na povrch valcov a ľahko sa z nich sníma hladká fólia, ktoni nie je potrebné ani zalisovávať.Z uvedených u ďalších meraní vyplýva, že optirnálny pomer očkovaného k štatistickému kopolymćru vinylchloridu s alkylakrylátmi je 1 1,5 - 4.Z výsledkov na obr. l vyplýva, v prípade v podstate štatistického kopolymćru vinylchlorid-butylakrylát

MPK / Značky

MPK: C08F 220/10, C08F 214/06

Značky: modifikovaného, výroby, vinylchloridu, suspenzného, kopolymerů, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-278132-sposob-vyroby-modifikovaneho-suspenzneho-kopolymeru-vinylchloridu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu</a>

Podobne patenty