Spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Číslo patentu: 277732

Dátum: 11.06.1991

Autor: Nieminen Jorma

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vlákna sa privádzajú do styku s prúdom vzduchu, ktorý ich prenáša a ukladá do tvaru homogénneho vláknitého rúna v prvej dopravnej rovine, z ktorej sa premiestňujú do protiľahlej dopravnej roviny prúdom vzduchu prechádzajúcim prvou dopravnou rovinou, čím sa vlákna, náhodne orientované, usadzujú a vytvárajú vláknité rúno, ktoré sa podrobuje prípadne ďalšej úprave na spojenie vlákien. Zariadenie, obsahujúce ústrojenstvo na vrstvenie vlákien do tvaru rohože alebo výrobku podobného tvaru, má v ústrojenstve (D) na tvarovanie vláknitého rúna umiestnené dva dierované dopravníky (32, 33) prepúšťajúce vzduch a tvoriace prvú dopravnú rovinu pre vláknitý materiál a nad druhým dierovaným dopravníkom (33) umiestnený tretí dierovaný dopravník (36) prepúšťajúci vzduch a tvoriaci druhú dopravnú rovinu, medzi miestom (34) druhého dierovaného dopravníka (33) a tretím dierovaným dopravníkom (36) má vytvorený voľný priestor (37), vo vnútri tohto voľného priestoru (37) je vodiaci kanál (41) na prívod vzduchu do voľného priestoru cez otvory druhého dierovaného dopravníka (33) a nad miestom (34) druhého dierovaného dopravníka (33) je odvádzací kanál (38) prúdu vzduchu umiestnený na protiľahlej strane voľného priestoru (37) a otvorený zo strany dopravnej roviny tretieho dierovaného dopravníka (36).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo ich zmesi, pripadne s prímesou vlákien slúžiacich ako spojivo, spojených do tvaru rohože alebo výrobku podobného tvaru, pričom diskontinuálne vlákna z uvedeného materiálu sa privádzajú do styku s pnidom vzduchu, ktorý ich prenáša touto rovinou. Vynález sa týka aj zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu, ktoré obsahuje zostavu na vrstvenie vlákien do tvam rohože alebo výrobku podobného tvaru,včítane ústrojenstva na tvarovanie vláknitćho rúna, ústrojenstva na predbežnú úpravu vlákien a rovinu na tvarovanie vláknitého rúna, umiestnenú za zostavou na predbežnú úpravu vlákien.Nehorľavé vlákna, najmä minerálne, sklenené alebo keramické sa doteraz spracúvajú na minerálnu plsť v podstate dvojakým spôsobom.Už v priebehu výroby vlákien sa vlákna nasávajú na sací rošť a tým sa vytvára rúno. Týmto spôsobom získaný výrobok má kompaktnú štruktúru a vysokú plošnú hmotnosť. Tieto technológie však nie je možné použiť na výrobu tenších výrobkov. Inou nevýhodnou tejto známej technológie je, že vo výrobku zostávajú rôzne nečistoty,napríklad zmká a perličky zo základného materiálu vlákien. Tento spôsob tiež nedovoľuje premiešať do základnej vlákniny viazacie spojovacie vlákna a konečné spájanie vlákien sa uskutočňuje pomocou rôznych spojív, ktoré sa odparujú pri nízkych teplotách, takže praktické použitie týchto výrobkov pri vyšších teplotách, nie je možné.Inou mamou technológiou výroby je použitie minerálnych, sklenených alebo keramických vlákien na výrobu rúna s prísadou vody, podobne ako pri výrobe papiera. Hoci táto technológia dovoľuje miešať s uvedenými vláknami i iné vlákna, nie je možné používať ako viazacie spojovacie vlákna syntetické vlákna väčšej dĺžky ako 50 mm. Iná veľká nevýhoda je, že pri výstupe zo stroja je netkané rúno mokré a hlavne rúna väčších hrúbok vyžadujú potom výkonné sušenie, čoho dôsledkom je, že výrobná linka má menej hospodárnu prevádzku. Pri použití tejto technológie sa tiež konečné spojenie vlákien za účelom získania pevného výrobku vykoná prešívaním rúna organickým vláknom, čo zase prináša vyššie uvedené ekonomické nevýhody.Plošná hmomosť a hustota, týmito technológiami vyrobených výrobkov, je vysoká a nie je možné dosiahnuť optimálny pomer pevnosti a hmotnosti výrobku. Ak sa použije takýto výrobok ako izolačný materiál., má jeho hustota rovnako značný význam.Uvedené nevýhody a nedostatky známych technológií odstraňuje spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvani z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi, poprípade s primesou vlákien slúžiacich ako spojivo, spojených do tvaru rohože alebo výrobku podobného tvaru, pričom diskontínuálne vlákna z uvedeného materiálu sa privádzajú do sty 10ku s prúdom vzduchu, ktorý ich prenáša a ukladá do roviny a prúd vzduchu unášajúci vlákna prechádza touto rovinou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa vlákna ukladajú do tvaru homogénneho vláknitého rúna v prvej dopravnej rovine, z ktorej sa vlákna vláknítého rúna premiestñujú do druhej, protiľahlej dopravnej roviny, do ktorej ich zdvíha prúd vzduchu prechádzajúci prvou dopravnou rovinou, čím sa náhodne orientované vlákna usadzujú a vytvárajú vláknité rúno v druhej dopravnej rovine, načo sa toto vláknité rúno podrobuje prípadne ďalšej úprave na spojenie vlákien.Výhodné je, ak sa homogénne vláknité rúno získa na prvej dopravnej rovine posunom vláknitého materiálu pomocou podávajúceho zariadenia k povrchu rýchlobežného rozvlákňovacieho valca, od ktorého sa vlákna prepravujú prúdom vzduchu na prvú dopravnú rovinu, ktorou prúd vzduchu prechádza.Podľa vynálezu je tiež výhodné, ked sa vlákna dopravujú prúdom vzduchu od rýchlobebiého rozvlákňovacieho valca k prvému dierovanému dopravníku prepúšťajúcemu vzduch a predstavujúcemu prvý úsek prvej dopravnej roviny, z ktorého sa potom vlákna prepravujú ďalej v smere prúdenia vzduchu na ďalší, druhý dierovaný dopravník, tvoríaci druhý úsek prvej dopravnej roviny, a týmto druhým dierovaným dopravníkom sa vháňa prúd vzduchu, ktorý vlákna prenáša do druhej dopravnej roviny.Je tiež výhodné, ked pri spracovaní vlákien obsahujúcich perličky alebo zrnká materiálu, prípadne i piesok, sa pred tvarovaním vláknitého rúna v prvej rovine tieto nečistoty z vláknitého materiálu odstraňujú mechanickými nárazmi ihličiek rýchlobežnćho rozvlákňovacíeho valca, ku ktorému sa takto mečistené zvázky vlákien privádzajú. Po separácií perličiek alebo zŕn materiálu, prípadne i piesku, sa vlákna od týchto nečistôt môžu oddeľovať prúdom vzduchu.Podstatou mriadenia, obsahujúceho na vrstvenie vlákien do tvaru rohože alebo výrobku podobného tvaru, včítane ústrojenstva na tvarovanie vláknitćho rúna,ústrojenstva na predbežnú úpravu a rovinu na tvarovanie vláknitého rúna umiestnenou za zostavou na predbežnú úpravu vlákien, podľa vynálezu je, že v ústrojenstve na tvarovanie vláknitého rúna sú umiestnené dva dierované dopravníky prepúšťajúce vzduch a tvoriace prvú dopravnú rovinu pre vláknitý materiál a nad druhým dierovaným dopravníkom je umiestnený tretí dierovaný dopravník prepúšťajúci vzduch, vyrobený napríklad z pletiva a tvoriaci dnihú dopravnú rovinu. Medzi druhým a tretím dierovaným dopravníkom je vytvorený voľný priestor. Vo vnútri tohto voľného priestoru je vodiaci kanál na prívod prúdu vzduchu do voľného priestoru cez otvory dmhého dierovaného dopravníka a nad miestom druhého dierovaného dopravníka je odvádzací kanál prúdu vzduchu, umiestnený na protiľahlej strane voľného priestoru a otvorený zo strany dopravnej roviny tretieho dierovaného dopravníka.Výhodné je, ak dopravný povrch dierovaných dopravníkov smeruje hore v smere prúdenia vzduchu a dopravný povrch tretieho dierovaného dopravníka smeruje dole v rovnakom mieste, v ktorom je druhý dierovaný dopravník umiestnený vo voľnom priestore pod časťou tretieho dierovaného dopravnikaĎalej je výhodné, ked ústrojenstvo na tvarovanie vláknitého rúna obsahuje rýchlobežný rozvlákňovací valec umiestnený pred dierovanými dopravníkmi, po SK 277732 B 6maly bežiaci podávaci valec na podávanie vlákien k povrchu rýchlobežnćho rozvlákňovacieho valca, umiestnený pred rýchlobehiým rozvlákňovacim valcom, vzduchový kanál medzi povrchom rýchlobežného rozvlákñovacieho valca a dierovanými dopravníkmi a dúchadlo vzduchu spojené so vzduchovým kanálem.Je tiež výhodné, ked v prvej dopravnej rovine obsahuje prvý dopravný úsek tvorený prvým dierovaným dopravníkom prepúšťajúcim vzduch, umiestneným za výstupom vzduchového kanála v smere prúdenia vlákien, a druhý dopravný úsek umiestnený za prvým dopravným úsekom v smere prúdenia vlákien a tvorený druhým dierovaným dopravníkom rovnako prepúšťajúcim vzduch.Pred ústrojenstvom na tvarovanie vláknitého rúna môže byť podľa vynálezu v smere prúdenia vlákien umiestnené ústrojenstvo na predbežnú úpravu vlákien a odstraňovanie nečistöt, ktoré obsahuje rýchlobežný rozvlákňovaci valec a podávacie zariadenia, napriklad podávacie valce na privedenie vlákien k povrchu rýchlobežnćho rozvlákňovacieho valca.Ústrojenstvo na predbežnú úpravu vlákien môže podľa vynálezu obsahovať vstupný kanál umiestnený v smere prúdenia vlákien pred rýchlobežným rozvlákňovacím valcom a nadväzujúci na jeho povrch, pričom vstupný kanál môže byť spojený s ústrojenstvom na vháňanie vzduchu a s uzatvorenou skriňou s horizontálnou medzistenou na oddeľovanie nečistôt z vlákien.Vláknité rúno vyrobené spôsobom podľa vynálezu môže byť podrobené dodatočnej úprave za účelom získania požadovaného tvaru a vlastnosti hotového výrobku. Tak je napríklad možné prepojiť vlákna len vpichovaním (ihlovaním) alebo ak obsahujú základné vlákna prímes spojovacich vlákien, je možné i kombinované spojenie vlákien vpichovanie (ihlovaním) a nasledujúcim zahriatim vláknitého rúna na taviacu teplotu spojovacích vlákien. Konečný výrobok môže mať tvar bud načechranej alebo objemnej minerálnej izolačnej rohože. Vláknitć rúno je možné tiež spracovať do tvaru hotových dielov napríklad tak, že sa niekoľko na seba uložených vrstiev netkanćho vláknitého rúna v priebehu tepelného spájania vlákien zlisuje do tvaru kompaktnej dosky, tabule, nosníka alebo iného požadovaného tvaru a tieto dielca je potom možné priamo použiť ako stavebné prvky. V týchto prípadoch je hustota takýchto výrobkov nižšia ako je hustota rovnakých výrobkov vyrábaných doteraz používanou z známou technológiou.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu sú znázomené na výkresoch, kde obr. 1 predstavuje celkový schematický pohľad na zariadenie na výrobu rohože alebo výrobku podobnćho tvaru, využivajúci spôsob podľa vynálezu a obr. 2 až 5, detailné pohľady na jednotlivé ústrojenstvá mázomenć na obr. l.Zariadenie podľa vynálezu je tvorené ústrojenstvom A na predbežnú úpravu vlákien, odlučovacím ústrojenstvom B, podávacím ústrojenstvom C, ústrojenstvom D na tvarovanie vláknitého rúna a dokončovacim ústrojenstvom E.Obr. 2 predstavuje perspektívny pohľad na ústrojen 10stvo A na predbežnú úpravu vlákien, umiestnenú na začiatku celého zariadenia. Neznázomené zvázky vlákien sa kladú na pásový dopravnlk 1 automaticky riadený neznázomenými fotobunkarni. Z pásového dopravníka l vlákna postupujú ku korčekovému dopravníku 2, ktorého tŕne dvíhajú vlákna hore k rýchlobežnemu hladaciemu valcu 3, ktorý zhadzuje nerozvláknené zväzky vlákien opakovane späť dole, až sa rozvláknia a môžu prechádzať medzi povrchom rýchlobežného hladiaceho valca 3 a korčekovým dopravnlkom 2. Potom vlákna narážajú na iýchlobežirý rozvlákňovací valec 4, ktorý zhadzuje vlákna dole na dopravný pás 5, na konci ktorého je ďalší korčekový dopravnlk 6, na výstupe ktorého je umiestnený ďalší rýchlobeüiý hladiaci valec 7 a ďalší rýchlobežný rozvlákňovací valec 8, zhadzujúci dokonale rozvláknené vlákna na vynášaci pás 9, ktorý privádza vlákna medzi dvojicu podávacích valcov 10, medzi ktorými prechádzajú vlákna k poslednému rýchlobežnćmu rozvlákňovaciemu valcu 11. Ten je husto osadený ihličkarni a má obvodovú rýchlosť 8001100 m/min Mechanickým nárazom jeho ihličiek na vlákna sa oddeľujú nečistoty, napr. perličky a zrnká unášanć vláknami, takže do ďalšieho výrobného zariadenia sa už privádzajú čisté vlákna na ďalšie spracovanie.Ako surovina na ďalšie spracovanie sa používajú nehorľavé diskontinuálne vlákna, napr. keramické,sklenené alebo minerálne vlákna, prípadne ich zmes s priememou dĺžkou asi 4 mm, ale zmes však môže obsahovať i menší počet dlhších vlákien do dĺžky 20 mm. V tejto súvislosti má výraz diskontinuálne vlákno význam protikladu k spriadaciemu vláknu, teda k vláknam presných rozmerov, pri ktorých sa táto rozmerová presnosť sleduje už pri vlastnej výrobe, čo plati pre minerálne a keramické vlákna, alebo vlákna, ktoré sa dodatočne delia na vlákna presných dĺžok, ako sú napr. sklenené vlákna.Dĺžka jednotlivého sklenenćho alebo keramického vlákna na výrobu výrobku spôsobom podľa vynálezu nesmie v žiadnom pripade presahovať 60 mm. Nakoľko sa vlákna môžu privádzať do výrobného zariadenia cez ústrojenstvo A na predbežnú úpravu vlákien, je možné do zariadenia vkladať syntetické vlákna slúžiace ako spojovacie vlákna pri neskoršom tepelnom spracovaní vláknitćho rúna za účelom prepojenia vlákniny, pričom tieto spojovacie vlákna môžu mať dĺžku až 120 mm a môžu byť vyrobené z ľubovoľného materiálu vhodného na poudovanć použitie, napr. z polyesteru alebo zo skla s nižšou teplotou tavenía ako majú základné vlákna tvoriace štruktúru vlastného výrobku, takže sklenené vlákna je možné použiť ako spojovacie vlákna len vtedy, ak má byť výsledný výrobok zhotovený z keramických alebo minerálnych vlákien.Vlákna zbavené nečistôt sa premiestňujú z ústro jenstva A na predbežnú úpravu vlákien do odlučova cieho ústrojenstva B, znázomeného na obr. 3 v bokoryse, a obsahujúceho vstupný kanál 12 nadvüzujúci na povrch posledného rýchlobežnćho rozvlákňovacieho valca ll zobrazeného na obr. l.Odlučovacie ústrojenstvo B obsahuje uzatvorenú skriňu 14, do ktorej ústi vstupný kanál 12 a súčasne sací kanál 13 spojený so sacím ústrojenstvom, napríklad s neznázomeným bežným ventilátorom. Sacim kanálom 13 sa z umtvorenej skrine 14 odsávajú len vlákna, keďže majú malú hmotnosť. Na odlučovanie ťažších primesí je vstupný kanál 12 umiestnený nižšienež vstup sacieho kanála 13 a navyše je medzi obidvoma otvormi namontovaná horizontálna medzistena 14 , ktorá bráni priamemu prestupu vlákien zo vstupného kanála 12 do sacieho kanála 13, a vytvára tak ohyb prúdu týchto vlákien, čím sa podporuje odlučovanie ťažších prímesí. Zmká materiálu a iné nečistoty, napríklad zmká piesku, vypadávajú z vlákien na zbemý dopravník 15, vytvorený ako sito a umiestnený pod horizontálnou medzistenou 14 . Okami zbemého dopravníka 15 prepadávajú nečistoty do zbemej nádrže 15, z ktorej sa občas odstraňujú. Predmety väčšej hmotnosti a väčších rozmerov, napríklad nerozvláknené zväzky vlákien, zostávajú však na povrchu zbemého dopravníka 15,ktorý ich premiestni von z uzatvorenej skrine 14 k dúchadlu 16, ktoré ich vracia samostatným neznázomeným potrubím späť do ústrojenstva A na predbežnú úpravu vlákien.Na obr. 4 je znàzomené podávacie ústrojenstvo C,umiestnene za odlučovacím ústrojenstvom B. Do neho vchádza druhý koniec sacieho kanála 13 z odlučovacieho ústrojenstva B, a to tak, že najskôr prechádza cez cyklón 18, v ktorom sa oddeľujú vlákna od jemnejších tuhých častíc, ktoré sa odvádzajú podtlakovým potrubím 19. Čisté vlákna padajú do skrine 20 podávacieho ústrojenstva C pod cyklónom 18. V tejto skrini 20 je vodorovný dopravný pás 21, na ktorý vlákna padajú. Vodorovný dopravný pás 21 prepravuje vlákna k oihlovanćmu pásu 22, ktorý ich prenáša šikmo hore, a na homom úseku tohto oihlovanćho pásu 22 prichádzajú vlákna do priestoru medzi hladiacim valcom 23 podávacieho ústrojenstva C a oihleným pásom 22. Tento hladiaci valec 23 rovnomeme rozdeľuje vlákna v priečnom smere a potom ich rýchlobežný rozvlákňovací valec 24 podávacieho ústrojenstva C kolmo zhadzuje do objemnej podávacej šachty 25, ktorej pohyblivá zadná stena 26 stláča vláknitć rúno na rovnomemú hustotu. Šachta 25 je otvorená vo svojej dolnej časti umiestnenej nad vynášacím dopravníkom 27, takže vláknité rúno postupuje na tomto vynášacom dopravníku 27 do šachty 25 a prltlačným valcom 28, znázomeným na obr. 4 čiarkovane. Tento prítlačný valec 28 rovnomeme dotláča vláknitć rúno na vynášací dopravník 27, ktorý ho premiestňuje na ďalšie ústrojenstvo D na tvarovanie vláknitého rúnaV tomto úseku je tiež možné nastavovať požadovanú plošnú hmotnosť vláknitého rúna hotovćho netkanćho výrobku nastavovaním rýchlosti vynášacieho dopravníka 27 pri konštantnom objeme vlákien v šachte 25.Obr. 5 predstavuje bokorys ústrojenstva D na tvarovanie vlákniteho rúna. Vynášací dopravník 27 vedie vlákna od dolnćho povrchu pomaly bežiaceho podávacieho valca 29 na povrch rýchlobežného rozvlákiíovacieho valca 30 ústrojenstva D na tvarovanie vláknitého rúna Tento rýchlobežný rozvlákňovacl valec 30 je povlečený pásmi s husto osadenými ihličkami s malými rozostupmi, ktorých dlžka je priblihíe 2 mm. Tento rýchlobežný rozvlákňovací valec 30 má obvodovú rýchlosť asi 2 000 až 2 500 m/min Na povrch tohto rýchlobežnćho rozvlákňovacieho valca 30, na miesto, kde sa vlákna dostávajú s ním do styku, sa vháňa silný prúd vzduchu, ktorý je vedený vzduchovým kanálem 31 napojeným na priestor pod rýchlobežným rozvlákňovacím valcom 30 a smerujúcim k pracovnej vetve prvého dierovaného dopravníka 32, zhotoveného napriklad z pletiva Vlákna sú tak unášanć v smere prúdenia vzduchu a zostávajú na homom povrchu prvého dierovaného dopravníka 32, zatiaľ čo prúd vzduchu prechádzajeho otvormi. Vláknatak vytvárajú pomeme rovnomeme vláknitć rúno na povrchu prvého dierovanćho dopravníka 32, ktorý ich ďalej prepravuje na druhý dierkovaný dopravník 33. V tomto úseku má vláknite rúno ešte zvlnené časti a stále sú v ňom miesta, kde sú vlákna usporiadané súbežne v dôsledku vlrenia prúdu vzduchu. Druhý dierovaný dopravník 33 vedie vláknité rúno do miesta 34, v ktorom sa pod dmhý dierovaný dopravník 33 vháňa silný prúd vzduchu pomocou ďalšieho dúchadla 35 a vedie sa vodiacim kanálom 41, ústiacim pod druhým dierovaným dopravníkom 33. Prúd vzduchu prechádza otvormi v druhom dierovanom dopravníku 33 a vyfukuje vlákna v mieste 34 hore na tretí dierovaný dopravník 36. Povrch druhćho dierovaného dopravníka 33, na ktorom sa zo začiatku prepravuje vláknitć mno, a dolný povrch tretieho dierovaného dopravníka 36, ktorých úloha je konečné tvarovanie vláknitćho rúna, sú v tomto mieste umiestnené jeden nad druhým, takže medzi sebou vytvárajú voľný priestor 37, v ktorom prúd vzduchu, prechádzajúci druhým dierovaným dopravníkom 33, dvíha vlákna z jeho povrchu a vháňa ich na dolný povrch treticho dierovaného dopravníka 36. Nad tretím dierovaným dopravníkom 36 je umiestnený odvádzací kanál 38, do ktorého vstupuje vzduch prúdiaci z voľného priestoru 37 cez tretí dierovaný dopravník 36, Pretože celý prúd vzduchu vháňaný cez dmhý dierovaný dopravník 33 prechádza tretím dierovaným dopravníkom 36, je celý voľný priestor 37 čo najdokonalejšie utesnený, a to tak v priliehajúcom úseku druhého díerovanćho dopravníka 33 a tretieho dierovaného dopravníka 36,ako i hore v smere prúdenia vzduchu a dole v smere k miestu vháňania vzduchu. Voľné sú len medzery umožňujúce postup vláknitého rúna do voľného priestoru 37 nad druhým dierovaným dopravníkom 33 a z tohto voľného priestoru 37 na dolný povrch tretieho dierovaného dopravníka 36.Druhý dierovaný dopravník 33 může byť rovnako z pletiva, zhotoveneho z bežných nylonových vlákien. V pletive sú okrúhle očká relatívne veľkého priemeru, asi 1,5 mm. Homá časť druhého dierovanćho dopravníka 33 môže byť vytvorená z kovového drôtu. Veľmi výhodné a rovnomeme usadzovanie vlákien sa však dosiahne použitím tzv. voštinovćho drôtu.Prúd vzduchu vo voľnom priestore 37 má rýchlosť približne 10 až 30 m/sec., ktorá vyhovuje na dostatočné vzájomné premiešame vlákien a na ich uloženie v rôznych smeroch na treťom dierovanom dopravníku 36. Druhý dierovaný doravník 33 a tretí dierovaný dopravník 36 sa pohybujú v rovnakom smere a relatívne rovné vláknitć rúno, ktoré leží najskôr na druhom dierovanom dopravníku 33, sa tvaruje postupne do požadovaného tvaru hotového výrobku, ktorý má rovnomemú plošnú hmotnosť už na treťom dierovanom dopravníku 36.Pri ďalšom sledovaní voľného priestoru 37 je potrebné uviesť, že vláknité rúno sa z tretieho dierovaného dopravníka 36 privádza na zvierací valec 39 a odtiaľ na Výstupný dopravník 40, ktorým sa odvádza hotová vláknitá rohož.Po vytvarovaní vláknitćho rúna sa hotová vláknitá rohož premiestňuje na dokončovacie ústrojenstvo E,určené na konečné vzájomné prepojenie vlákien. Ak pozostáva vláknitá rohož výlučne z minerálnych alebo podobných vlákien, je možné vlákna prepojovať výlučne ihlovaním (vpichovaním) na bežnom ihlovacom stroji. Ak obsahuje celá štruktúra vláknitej rohože spojovacie vlákna, ako bolo uvedené, napr. sklenenéalebo polyesterové vlákna, je možné prepojiť vlákna tak ihlovaním (vpichovaním), ako i následným tepelným spracovaním. Po tepelnom spracovaní môžu tiež nasledovať ďalšie operácie, napr. lisovanie vláknítých rohožl do tvaru tabúľ, nosnikov alebo iných požadovaných tvarových a tuhých konštrukčných prvkov.Spôsobom a zariadením podľa vynálezu je možné výhodne vyrábať výrobky hlavne tvaru rohoži alebo dosiek, ktorých plošná hmotnosť je 60 až 3 000 g/mz. Najvhodnejší spôsob porovnania výrobkov podľa vynálezu s doteraz mámymi výrobkami tohto druhu, odolnými proti teplu, je porovnanie ich hustoty. Plošná hmotnosť rohoží a dosiek vyrobených spôsobom podľa vynálezu je asi 5 krát menšia ako je píošná hmotnosť rovnako tvarovaných a objemných výrobkov zhotovených doteraz používanými technológiami. lch pevnosť je však rovnaká. Nastavením výrobných podmienok, napríklad rýchlosti prúdenia vzduchu a zlisovaním pri dokončievani, je možné tento pomer až 10 krát zvýšiť.Pri použití spojovacieho vlákna musí byť jeho podiel vo výrobku vždy menší ako 30 . Potrebné je tiež uviesť, že ako konštrukčné vlákno je možné použiť tiež i sklenené vlákno. Na prepojenie sklenených vlákien však treba použiť syntetické vlákna, napr. polyesterové vlákna. Naopak sklenené vlákna je možné použiť na prepojenie minerálnych a keramických vlákien, ktoré sa tavia pri vyšších teplotách ako sklo.Výrobky pripravené podľa vynálezu je možné použiť na výrobu rôznych predmetov, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená odolnosť proti horeniu, napríklad ako súčasť kobercov do interiéru motorových vozidiel, podkladov pod koberce, ako zvukotesné povrchy stien v staviteľstve lodí, na výrobu strešných krytín, ako podklad krytín z polyvinylchloridu a ako vložky do stavebných panelov,Jednou z výhodných a obzvlášť významných aplikácii tohto výrobku je jeho použitie ako nehorľavej izolácie,najmä ako náhrada za zdravotne veľmi závadné azbestové izolácie.Využitie vynálezu nie je vôbec obmedzené uskutočnením vyššie popísaným a znázomeným na výkresoch. Sú možné rôzne modifikácie tohto uskutočnenia v rozsahu vynálezcovskej myšlienky vyjadrenej pripojenými patentovými nárokmi. Napríklad je možné použiť vopred upravenú vlákninu, ktorú je možné privádzať do podávacieho ústrojenstva C. Navyše, ústrojenstvo D na tvarovanie vláknitého rúna podľa vynálezu môže mať viaceré altertnatívne uskutočnenia v súvislosti s vháňanim silného prúdu vzduchu do roviny, v ktorej sa vytvára rohož. V ústrojcnstve D (jednotke) na tvarovanie vláknitého rúna, znázomenom na výkresoch, nemusia byť napríklad roviny alebo plochy umiestnené ako prvá dopravná rovina pod druhou dopravnou rovinou, Dôležité je však, aby povrchy týchto dopravných rovín smerovali jeden voči druhému, až medzi nimi vznikne voľný priestor, kde vyššie popísané dúchanie vlákien môže byť uskutočnené. Z hľadiska maximálne ekonomického využitia priestoru je ale vhodné, aby obidve dopravné roviny boli umiestnené nad sebou a pohybovali sa v rovnakom dopravnom smere. Toto riešenie je tiež najvýhodnejšie pri praktickej prevádzke zariadenia.l. Spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi, poprípade s prímesou vlákienslúžiacich ako spojivo spojených do tvaru rohože alebo výrobku podobného tvaru, pričom diskontínuálne vlákna z uvedeného materiálu sa privádzajú do styku s prúdom vzduchu, ktorý ich prenáša a ukladá do roviny a prúd vzduchu, unášajúci vlákna prechádza touto rovinoumyznačujúci sa tým, žesavlákna ukladajú do tvaru homogénneho vláknitého rúna v prvej dopravnej rovine, z ktorej sa vlákna vláknitého rúna premiestňujú do druhej protiľahlcj dopravnej roviny,do ktorej ich dvíha prúd vzduchu prechádzajúci prvou dopravnou rovinou, čím sa vlákna, náhodne orientované, usádzajú a vytvárajú vláknité rúno v druhej dopravnej rovine, načo sa toto vláknité rúno podrobí prípadne ďalšej úprave na spojenie vlákien.2. Spôsob výroby podľa nároku l, vyznačujúci sa tým, že homogénne vláknité rúno sa vytvára na prvej dopravnej rovine posunom vláknitého materiálu pomocou podávacíeho zariadenia na povrch rýchlobežného rozvlákňovacieho valca, od ktorého sa vlákna prepravujú prúdom vzduchu na prvú dopravnú rovinu, ktorou prúd vzduchu prechádza.3. Spôsob výroby podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že sa vlákna dopravujú prúdom vzduchu od rýchlobežného rozvlákňovacieho valca k pracovnej vetve prvého dierovaného dopravníka prepúšťajúceho vzduch a predstavujúceho prvý úsek prvej dopravnej roviny, z ktorého sa vlákna prevádmjú ďalej v smere prúdenia vzduchu na ďalší, druhý dierovaný dopravník, tvoriaci druhý úsek prvej dopravnej roviny, a týmto druhým dierovaným dopravníkom sa vháňa prúd vzduchu, ktorý vlákna prenáša do druhej dopravnej roviny.4. Spôsob výroby podľa niektorého z nárokov l až 3, vyznačujúci sa tým, že pri spracovaní vlákien, obsahujúcich perličky alebo zmká materiálu, prípadne i piesok, sa pred tvarovaním víáknitého rúna v prvej rovine tieto nečistoty z vláknitého materiálu odstraňujú mechanickými nárazmi ihličiek rýchlobežného rozvlákňovacieho valca, ku ktorému sa takto mečistené zväzky vlákien privádzajú.5. Spôsob výroby podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že po separácií perličiek alebo zŕn materiálu, prípadne i piesku sa vlákna od týchto nečistôt oddeľujú prúdom vzduchu.6. Zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa nároku l, obsahujúce ústrojenstvo na vrstvenie vlákien do tvaru rohože alebo výrobku podobného tvaru, včítane ústrojenstva na tvarovanie vláknitého rúna, ústrojenstva na predbežnú úpravu vlákien a rovinu na tvarovanie vláknitého rúna umiestnenú za ústrojenstvom na predbežnú úpravu vlákien, vyznačujúce sa tým, že v ústrojenstve (D) na tvarovanie vláknitého rúna sú umiesmené dva dierované dopravníky (32, 33) prepúšťajúce vzduch a tvoriace prvú dopravnú rovinu pre vláknitý materiál a nad druhým dierovaným dopravníkom (33) je umiestnený treti dierovaný dopravník (36) prepúšťajúci vzduch, vyrobený napríklad z pletiva a tvoriaci druhú dopravnú rovinu, medzi miestom (34) druhého dierovaného dopravníka (33) a tretím dierovaným dopravníkom (36) je vytvorený voľný priestor (37), vo vnútri tohto voľného priestoru (37) je vodiaci kanál(41) na prívod vzduchu do voľného priestoru (37) cez otvory druhého dierovaného dopravníka (33) a nad miestom (34) druhého dierovaného dopravníka (33) je odvádzací kanál (38) prúdu vzduchu umiesmeny na protiľahlcj strane voľného priestoru (37) a otvorený zo strany dopravnej roviny tretieho dierovaného dopravníka (36).

MPK / Značky

MPK: D04H 1/70, D04H 1/00, D04H 1/42, D04H 1/72

Značky: keramických, vlákien, spôsob, minerálnych, tohto, sklenených, rohože, spôsobu, výroby, uskutočnenie, podobného, zmesí, tvaru, zariadenie, výrobků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-277732-sposob-vyroby-rohoze-alebo-vyrobku-podobneho-tvaru-z-keramickych-sklenenych-alebo-mineralnych-vlakien-alebo-z-ich-zmesi-a-zariadenie-na-uskutocnenie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty