Prostriedok na predsejbové ošetrenie semien a/alebo zrnín

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka proetriedku na predeejbovo ošetrenia aemien a/alebo zrnin na báze technicky dostupných homopolymercv a kopolymárov vo torme vodných disperzii alebo vodnoelkoholických diaparzii, zvycajne spolu e biologicky aktívnymi látkami a s pomoonými látkami.S cielom zvýšiť úrody poĺnohoepodarekych kultúr, uskutočňuje ee ekoräí výeev zrna, zvycajne 10 az 20 dní pred obvyklými agroteohniokýmitermínmi, ktore se pred výeevom pokrýva,najmí v prípade vťolieho zrna, najmenej jednou vrotvou tilmu, ktorý sa vytvara inkruetloiou alebo v pripade zŕn malých rozmerov obaíovaním, pomocou relatívne inertneho a/alebo ryzioloo gioky úćinheho plnidla a tilmotvornej látky e edhezívnymi vleetnoatami. Do poułivenýoh pripravkov sa okrem hydroiobizaöheho komponentu pridávajú aj biologicky aktívne látky. najmä postiotoy a regulatory raatu, akogaj ziviny. K takým pouzívaným prípravkom patrí celok. rozpuatoný v žmeai etanolu a dichlórotanom, známy pod obchodným názvom Saorust.čalej škrobový roztok, melaaa. poktínový gel, metylcelulóza, najčastejšie spolu a-Iungioídmi, stimulátormi rastu a živinami. Popri mnohých prednoetiach ich nevýhodou je však značná hydrofilita vytvorených filmov na povrchu zŕn oaív, pripravených z uvedených prírodných makromolekulevýoh látok. Z tohto hĺadiske nevhodný je aj polyvinylelkohol a pődnavaoĺ polyakrylovej kyeeliny,ako aj sćdna aoĺ karboxymetylcelulőzy /usa pet. 2 951 375 Kareay 1. a iní PCT Int. Appi, W 0 o 4 o 2 e 29 (l 980)/ v zmesi s povrchovoaktívnou látkou, reguldtorom rastu e mikroelementmi. Uvala vyšší hydrofobizecný účinok majú kopclymery etyren - divinylbenzenove, ako aj ternárny kopolymer 2-etylhexylakrylet/butedien/etyren, ako aj polystyrén (ćs.pat. 212 328) e zvleat predpenaný polystyrén (USA pat. 4 § 60 542). Ich hydaotooizaoný účinok je však zasa privyeoký,doet tažko dochadza k ataku tilmu - apojiva na povrohu zrna po vyeiati a tak dochadza ku kltceniu v znacne rozdielnych časoch o tým aj nsrovnomernemu vzraatu jedincov. velmi dobre technologioká vlaatnoeti vytvoreného tilmu a iyziologicke ucinky majú prípravky na báza vinylovýoh polymerov a kopolymerov v organických rozpültadleoh (Ce. AD 265 S 02). Ich aurcvinová zdroje ao vlak limitovanl. Známe sú pripravky na báze tenoltormoloehydových Zivio rozpuotných v organických rozpdlfadldch. ale ich nedostatkom je korozívny účinok a nerovnomernoef ateku vytvorených filmov vodou e mikroorganizmami v pôde. Známa /Kunela N.T. Farage notea 33, C. l, 30 197 l)/ je tiež aplikacie arabskej gumy v organických rozpúatadlach spolu a prálkovou zmesou dolomitov, ako aj zmesi karbaubskáho voeku a koloiónia /Takahaeki Neeatoahi s iní Jap. pat. 65 - 212 231 (1986)/. Zdroje týchto spojív eú však limitovaná a ich hydrotóbnoef je už privyaoke.ňalajaplikácia tvrdých netytotoxiokýoh živia (USA pat.3 113 399). Avšak nedostatkom vyplývajúcim aj z postupu ich prípravy je prítomnost organických rozpuštadiel vo vytvorených vodných emulziách živia i organických rozpúšfadial. Stráca tým prodnost bezpečnej menipuláoiea nehorĺevoeti. Tiež.navrhovaná akrylove živice sú ne~ vyhovujúce charakterizovaná, samotná polyekryldty od kreohke, kyaelina polyakrylová je navyše biologicky úoinnd, joj ećdne eoĺ zeea hydrofilné a vodorozpuetne. Nevhodná nainkrustáciu zrna, ktore ee me dlhodobo skladovaí. V pripada kopolymerov vinylovýoh zivic kopolymar vinylohlorid/vinylalkohol je prilis hydrotilný. nopoužiteĺný pre dlhodobé skladovanie e chlorovaná živice okrem vedIajšieho,üüinku si vyiadujd na emu 1 goveniepríaadu organickeho roz~Najbližšie k predmetu tohto vynelezu je kompozioie k moreniu oaiva nanaeaním v nesúvislých škvrnach podla če patentuu 2 J 2 707, v ktorej je obeežený vo vode nerozpuetný polymár obsahujúci kopolymár vyrobený z vinylacatetu ą vinyleateroveho alebo akrylatoveho monomáru. Nedoatetkomje však naepojitoat filmu na oüetrcnýoh zrnindoh, čo zvyšuje ich náročnosť skladovania e zabraňuje ich výeev pred egroteohniokými termínmiA tak podstatou tohto vynalezu je proatriedok na predssjbove oletrenie eemien e/alebo zrnín, najmä oeív. kukurice, atrukovin a repy spravidla obeahujúci biologicky aktívna latky,živiny i pomocné latky, vytvárajdoi aplikáciou na povrchu aemien a/alebo zrnín apojitý rilm. ktorý pozoetáve z vodnej diaperzie.a/alebo vodno-alkoholiokaj diaperzie najmenej jedneho kopolymeru kyseliny akrylovej a/alebo alkylderivdtu kyseliny akrylovej a alkylom o počte uhlikov 1 až 8, a vinylchloridom e/alebo vinylaoatâtom a priemernou molekulovou hmotnosťou od 10 ooo až 2 ono ono, o koncentrácii eušiny 0.1 az so a hmot. jVýhodou prostriedku vytvárajdceho na povrchu ošatrených zrnín a eemien apojitý film, FJpodla tohto vynálezu je vysoká účinnost inkrustácie a obeĺovenia oaív, regulovaná životnost vytvorených tilmov na zrnách aemien a ich velmi dobrá reprodukovateĺnost, technická dostupnosť potrebných kopolymérov ako spojív, vyrábaných spravidla pre iné aplikácie. Veĺmi dobrá reprodukovatelnoať vlastností prostriedku a tým aj kvality inkrustovaných aemien a zrna. Ďalej nahorlavoet prostriedku ako aj inkrustovanáho zrna, odolnost voči pliesňam a pritom netoxičnoet. Vysoka pevnoet, húževnatoat a adházia filmov na zrno (semená). Dlhodobé skladoveteĺnoat ako prostriedku, tak aj oáetrenáho zrna (semená, oeiva) dokonce za provizórnych podmienok, ba navyše jeho ochrana pred vlhkoatou, plieaňemi i hlodevcemi. Potom možnost využiť inkruetáeiu alebo nabaĺovanie na súčasné pridanie do osív biologicky aktívnych látok,mikroprvkov, plnidiel a dalších pomocných látok. V neposlednom rade, zdravotná nezavadnoaf a bezpečnost pri práci e použitím uvedeného prostriedku na inkruetáciu a obaĺovanie osív.Kopolymáry sú najčastejšie komerčne dostupná ako diaperzie vo vode alebo v zmesi vody s alkoholom, a obsahom eušiny A 0 až 50 R hmot., prípadne vo forme dispergovateĺného práškuOkrem uvedených moncmerov a komonomárov, na báze ktorých sa kopolymáry používajú podla tohto vynáiezu, ako prípadná dalšie olefinicky nenaaýtená komonomáry prichádzajú do úvahy Áçmetylatyrán, etyrán, maleineñhydrid e jeho alkyl- a dialkylestery, alkény C 2 až C 5, dieny pyrolýznej C 4- ako aj C 5-frakcie, metylmetakrylát, ekrylonitril a vinylidénchlorid, ako aj zabudovaný vinylalkohol.Koncentrácie kopolymárov v disperziách može byt 0,1 až 50 8 hmot., ale v disperziácr alebo v roztokoch, či v aáloch pred použitím na inkrustáciu alebo osív, z hladiska potreby hrúbky filmov, najvhodnejšie sú koncentrácie v rozsahu 3 až 15 t hmot. Pritom pod pojmom oaivo sa rozumejú aj semená rastlín. , Proetriedok na predeejbová ošetrenie eemign a/alebo zrnín podla tohto vynálezu spravidla obsahuje aj dostupna biologicky aktívne látky ako peaticídy, zvlast fungicídy, baktericídy, herbicidy a ineekticídy, regulatory raetu, zlúčeniny bioprvkov ap. Ako pomocné látky prichádzajú do úvahy hlavne tenzidy, odpeňovaee. plnivá, pigmanty a terbivá.Pre zvýšenie polnej vzdhádzavoati rastlín je vhodná úprava malých osív obaĺovaním e prídavkom etimulačných a ochranných látok. Väčšie rozmery obalenaho osiva umožňujú výaev na konečnú vzdialenosť, čím odpadnú nasledne operácie počas vegetácie, zníži sa aplikovaná množstvo dreháho oaiva pri sejba. Umožňuje to súčasne ekoršiu sejbu než je bežný agrotechnický termín. Chemická i fyzikálne väzby bioprvkov aktívnych látok so zložkami obalu - filmu,za spoíupôaoběhie vody v pbde Í mikroorganizmov, zabezpečujú ich pomalé uvoľňovanie bez nabezpecenstva vzniku toxických koncentrácii.Zlepšenie aerodynamických vlastností oeiva umožňuje využívat leteckú sajbu /Schreier J. Rast 1.výroba gg, 515 (1979) u maku - Kroueky JZ temtiež 3 579 (19 B 5) u cukrovej repyScott D. e iní Agric. Ree. zl 643 (1 Š 73)/. Problematika techniky obaĺcvania je dobre známaInkruetácia alebo obeĺovanie osív sa robí jednorazovo alebo na viackrát, z technickoekonomickáho hlediska najviac na Ešřšřšt, najmä ek sa eplikujú kopolymary v nízkych koncentráciaoh alebo najčastejšie, ked sa inkruetácia alebo obalovania využíva na súčasné dávkovanie biologicky aktívnych pomocných látok. Tak napr. v prvej vrstve okrem filmotvorného komponentubývaetimu 1 átor rastu, bioprvky a fungicíd, v dalších vrstvách insekticíd, plnidlo,farbiva alebo pibmenty atd. Na potlačenie penenia pri aplikácii disperzií alebo roztokov,či sólov kopolymárov ne oeivá aa pridávajú prísady odpeňovaćov.Pri odstraňovaní rozpúätadiel (vody, organických rozpúštadiel) najčastejšie vysuěovaním v prúde tepleho, ale tiež studeného vzduchu, prúdiecich plynov, prípadne odtahovaním pár,evakuovaním ap., je treba dbef, aby nedošlo k prilisnámu prehriatiu a tým poškodeniu osív. Pri aplikácii vodných dieperzií na osivo treba dbať o čo najskoräia odstránenie vody, vysušenie inkruetovanáho alebo obalenáho osiva, aby nedošlo k jeho napučaniu.Na povrchu, rozumie aa makropovrchu, predsejbove ošetrených semenách a zrninách vytvorený tilm kopolymárurje apojitý aspoň z 90 k. Pritom však segmenty spojivových kopolymárovmôžu byt lahko hydrolyzovateĺná pôsobením vody alebo sa aspoň Iahko nepućiavajú vodou, hlavna pri působení vody v kvapalnom skupenstva spravidla väak natransportuju vzduänú vlhkost do zrna alebo oemena, ktoré je tak dlhodobe ekladovateíná bez ujmy na kvalite.Ďalšie údaje o prostriedku na predeejbove ošetrenie aamian a/alebo zrnin pddĺa tohto vynálezu, ako aj dalšie výhody jeho použitie sú zrejmé z príkladov.Diaperzie kopolymerov etylakrylát/vinylchlorid/kyselina akrylová so zakopolymerizovanými 62 až óů ü etylekrylatu, 35 H vinylchloridu a 1 až 2 8 kyseliny akrylovej a vinylacetátl/butylakrylát (75 H, 25 R) o obsahu euäiny, t.j. kopolymárov o obsahu eušlpy A 0 až 50 k a emulzia vinylováho kopolyméru vinylohlorid/vinylaoetát/vinylalkohol (35 k, 12 K, 53) sazriedia vodou na koncentráciu eušiny J až 10 H hmot. Molekulovd hmotnost sušiny kopolymeru etylakrylát/Vinylchlorld/ /kyselina ekryloví I l 300 000 a kopolymeru,vinylacetát/butylakrylát 280 000. Podobne pre porovnanie aa pripravia vodné roztoky, či eôly äkrobu a šelaku (komerčný výrobok secruet). Ďalej roztoky kopolymeru etylakrylát/vinylchlorid/kyeelina akrylová v etenole a xylene. Vvniektorýoh prípadoch ee do roztokov, raep. eólov pridávajú ešte biologicky aktívne-latky. Zriedene dieperzie, roztoky. res. aóly uvedených kopolymerov sa skúšajú na adheziu z nich vytvorených filmov na eklenený ako aj mierne pbrovitý pďrcelàn(po vypáleni porcelánu pri teploty 1300 °c. 0 krem edhezie vytvorených filmov ea skúma ich pevnosť, pružnoet a naeiakavoeí vodou. Ďalej ea ekdäa vplyv namaüanim zŕn do dieperzli alebo roztokov e vyeuaani zrna kukurice ne klicivoet v ohladovom teste kltoivoeti. Dosiahnuté výsledky ohladováho teetu klidivoeti TRNAVA e použitím zriedenej vodnej dieperzie ternerneho kopolymaru etylakrylát/vinylohlorid/ /kyselina akrylova ako aj etanolioko-vodneho roztoku tohto kopolymáru, na inkruetáoiu oaiva kukurice vamobžetve 2 dm disperzia alebo roztoku na 100 kg osiva, obaahujúceho tiež runpicid Ortooid, sú v tabulka 1.Ďalej po vysiati povrchovo upraveného - inkruetovanáho zrna kukurice do zmesi piesok zemine - 1 1 a po imitáoii pôdnych podmienok, ktorá se pri eejbe dvatý 2 dna pred agrotechnickým termínom, sleduje aa vzchádzavoet. Nádoby s vyeiatym zrnom sa uložie do chladiaoeho boxu, temperovanaho na teplotu 5 až 7 °C pobee lt dni a po poetupnom teplotnom prechode ee praneeú pod oevetĺovaoiu rempu. Sleduje ea vzchádzavoet, reet a vývoj kukurice a stenovuje aa výška a hmotnost poraetu po 21 dňoch reetu.Známou metodikou /A.Murn e iní Biologie (Bratislava) 22, 937 (l 900)/ e modifikáoiou,zrno pokrytá filmom kopolymeru alebo homopolymáru ee uloli najskôr na IA dni do ohladlaceho boxu temperovaneho na teplotu 5 až 7 C a potom ea postupne teplota počas dvooh dni zvyšuje na 20 °C, stanovuje aa klioivoet adI 2 ka korienkov hybridu TA 525. , Následne aa robia pokuey eo zrnom pokrytým. olymerom, resp. kopolymernym filmom tak, žedo nádob-e-obeehom-A 00 gzaminąŠĚĚĚ.EŠŠĚ 1 an ho kremiöiteho pieeku a rovnakýmhnojením savyseja l 5 zŕn kukurice - hybridu TA 525 a tieto ee 14 dní temporujú v chladiaoom boxe pri teplota 5 až-7 °C a potom počas 2 dni po poetupnom zvýäeni teploty ne 20 °G ee nádoby prenesú pod evetalnú rempu. Tak kontrolný variant 1 je vyeiaty zrnom moreným Drtooidom bez filmového pov 1 aku«po 14 dnoch od vyeiatiepovrohovo oletreneho zrna v kontrolnom varianta 2 vyaiate eúčeene e inkruatovaným oeivom. Každý variant má A opakovania. Doeiehnute výsledky sú zbrnute v tabulka 2 a~eú aritmetiokým priemerom ziekených hodnôt.Hybrid osiva Ě Forma impreg- Koncentrá- Priemerná Priemerná kukuriěe pou- načného pri- cia sušiny klíčivosť Éklíčivosť žitého na in- g pravku V príprav- neinkrusto~ krustáciu Ě ku Č vaného osiva- kontrola,. takisto moreÁ ná Ortocidom

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04

Značky: zrnin, predsejbové, ošetrenie, semien, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-270132-prostriedok-na-predsejbove-osetrenie-semien-a-alebo-zrnin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na predsejbové ošetrenie semien a/alebo zrnín</a>

Podobne patenty