Patrová lisovací paleta pro výrobu formovaných potravinářských výrobků

Číslo patentu: 266640

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kužniar Petr

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález řeší zařízení pro paletizaci a depaletizaci při výrobě formovaných potravinářských výrobků (dušené šunky).Technologické zařízení pro výrobu masných výrobků typu dušené šunky ve fôlii je řešeno dovozem ze zahraničí. Zařízení i technologie tvoří současně špičku.Masný výrobek (šunka) získává svůj konečný tvar ve formách, kde je ve fôliovém obalu stlačen e tepelně opracován. Formy jsou kovové ve velikostech odpovídajících požadované hmotnosti finálního výrobku a jsou opakovaně používány.Forma je podélného tvaru, rozdělena dvěma svislými překážkami (v případě 12 lbs). Jednotlivé formy jsou podél uloženy na speciální lisovací paletě V pěti vedle sebe a čtyřech vrstvách.Jednotlivé vrstvy jsou proloženy vodorovnými prcložkami, na jejichž spodní straně jsou navařena víčka, tvořící záklop předchozí vrstvy, a vrchní strana tvoří podlážku pro rozmístění následující vrstvy forem. situaci charakterizuje obr.1.Tato sestava je stlačena a zajištěna ve stlačeném stavu do ukončení tepelného opracování.Paletizace i depaletizace je prováděna manuálně. Tato činnost je pouze usnadněna prostřednictvím zvedacího zařízení. na kterém je paleta umístěna. Prostřednictvím tohoto zařízení si pracovník upraví příslušnou manipulační výšku pro paletizaci (resp. depaletizaci) a formy na podlážce rovnoměrně rozmístí (resp. odsune). Nevýhodou řešení je, že úsek paletizace i depaletizace zaměstnává dva pracovníky, jelikož se provádí ručné rovnoměrné rozmístění forem, usazení proložek na formy (resp. jejich sejmutí).Hmotnost vrchní stahovací desky je 49 kg a jednotlivých proložek 26 kg (v případěNevýhody odstraňuje uvedený systém paletizace a depaletizace forem. Základem řešení je vyvěšování prokladových vrstev lisovací palety vzájemně propojených (dále jen palety). Řešení je patrné z obr. 2. APaleta je zvedána za závěsy umístěné na vrchní krycí desce l, přes čtveřici táhel 3 až na rám 1. Propojovací táhla neslcuží3 je propojena postupně na jednotlivé preložky k přenosu síly potřebné pro lisování, ale slouží pouze k vyvěšení lisovací sestavy a přetvoření v regál, umožňující jednoduchou manipulaci s jednotlivými formami. Proto systém propoje ní musí zabezpečit vůli pro lisování. Propojení je možno provést několika způsoby a různýmprovedením táhel. Na obr. 1 je axonometrický pohled na dosud používaný typ palety.Ňa obr. 2 je bokorys nového řešení při vyvěšené paletě ve výšce Q pro manipulaci ve spodní vrstvě.Na obr. 3 bokorys nového řešení. Paleta je vyzdvižená do manipulační výšky h pro manipulaci s vrchní vrstvou forem.Na obr. 4 až 7 jsou některá další řešení pro propojení proložek. Na obr. 8 je axonometrický pohled na možné řešení vymezovacích členů a dorazü pro zasouvání forem.En hmůmétnířešení je nutné vycházet z rozměru formy. Je nutné provést změnu základních rozměrů rámů palety, protože dosavadní neumožñují rcvnoběžné zasunutí (resp. vysunutí) krajních forem, jelikož jsou umístěny za sloupky (obr. 1). Řešení vyžaduje rozšířit původní paletu prodloužením nosníku 5. Dále je nutné odstranit výstuhu á a nahradit ji výstuhouDalší možnost vazeb jsou schematicky na obr. 4 až 7. Případně je možné uvažovat vyvěšení vrstev na lanka, případně řetízky. Na obr. 4 je užito táhlo g l~a při přibližování proložek 3. které se natáčí na čepu se táhlo prosmýká natáčecím čepem 2. Další řešení je na obr. 5, kde jeden konec svislého táhla g je připevněn v proložce 3 a druhý s dorazem se prosmýká pouzdrem lg.Táhla jsou V jednotlivých vrstvách posouvána, aby si vzájemně nepřekážela.Na obr. 5 je možnost zapojení lisovacích proložek pomocí táhel. Táhlo g lze V lisovací sestavě uplatnit jak paralelné (děleně), tak sériově (neděleně) obr. 9.pečné vzdálenosti nad hranami forem (20 mm) a bylo možné vystrčení (resp. zasunutí). Pro ruční manipulaci je vhodnější vzdálenost od Víčka větší (100 mm). Jelikož Víčka uzavírajíformy až po dosednutí palety na podlahu obr. 3, je nutné zajistit jednoznačnost polohy forem a jednoznačnost polohy proiožek.tato je pro vrchní desku, která vyjíždí nad sloupek skloněná, aby byla při spuštění správně podélně zavedena. Následující úprava je provedena i v příčném směru. Vedení proložek může také zabezpečovat způsob provedení podle obr. 5. Vrchní stahovací deska je zavedena při spouštění na sloupky pomocí kladek, případně šikmých kluznýoh plošek.Jednoznačné, rychlé a přesné umístění přivezené palety řeší úprava podlahy. V místě čela a boků palety jsou profily, jejichž vnitřní strana je zkosena. Půdorys V rovině podlahy odpovídá rozměru palety. strana pro zavážení zůstává bez tohoto profilu. Při zpuštění paleta sama sjede do požadované polohy. Profil může být tvořen přímo obkladem podlahy.Po zdvižení nad podlahu je nutné zabránit houpání vyvěšené palety, tomu zabraňuje čtveřice kladek, nebo kluzných plošek, které jsou příklopeny po umístění palety na vnější rohy jejího rámu. Pro zdvihání palety je možné užít kladkostroj, jehož požadovaná rychlost zdvihu je cca 0,02 m/s. Na závěsném laně (tyčí) jsou pak umístěny narážky dávající impuls pro okamžité zastavení v příslušné manipulační výšce.Paletizace začíná u spodní vrstvy, je-li klec v poloze podle obr. 2. Nasunutí je provedeno po válečkové nebo kluzné príčné pojízdné dráze v manipulační výšce h.příčně posuvný stolek ve výšce h.Řešení je využitelné v potravinářskem průmyslu při manipulaci s paletizovanými výrobky,zejména v masném průmyslu při výrobě dušené šunky do forem.Zařízení zvyšuje produktivitu práce při paletizaci a depaletizaci, kde šetří pracovní síly při snížení namáhavosti a zrychlení práce.ýrobu potravinářských výrobků, vyznačujici se tim, že čnimi voditky (ll) a čelni zarážkou (12) sou propojeny vyvěšovacimí táhly (2)Patrová lisovací paleta pro v jednotlivé prokladcvé vrstvy (3) jsou opatřeny bo a od vrchní stahovací desky (1) až po rám palety 14) j

MPK / Značky

MPK: A23P 1/10

Značky: lisovací, výrobků, patrová, potravinářských, formovaných, výrobu, paleta

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-266640-patrova-lisovaci-paleta-pro-vyrobu-formovanych-potravinarskych-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Patrová lisovací paleta pro výrobu formovaných potravinářských výrobků</a>

Podobne patenty