Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká odpreěovací komory pro čištění výdušnych větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti, v níž jsou využity kartáčové a případně tkaninové filtrační prvky.V současné době v podstatě není k dispozici zařízení,které by likvidovalo praänost ve velkých objemech větrů při průchozím Větrání dolu. Odstraňování prechovych částic z důlních větrů se provádí bud tak, že se odsává část praěného výduěného větrního proudu do zvláštního filtračního zařízení na kolovém podvozku, které je vybavena zejména tkeninovými filtry a které je postavene uvnitř výduěné chodby. Dále je znám mokrý odlučovač prachu, jehož aitky zkrápčné vodou jsou instalovány v lutně. Převážnč se však prašnost likviduje přímo u jejích zdrojů, především nízkotlakým nebo vysokotlakym zkrápěním, nepříklad řezného orgánu razícího nebo dobývacího kombajnu, pomocí soustavy trysek, které jsou na něn umístěny. Praxe však ukázala, že pomocí takovýchto prostředků není možno zvládnout pračnost u zdroje ani odpráäení velkých objemu výduěných větrů s vysokou koncentrací prachových částic. Stávající zařízení jsou málo účinná, většinou nákladná a mnohdy i složitá a znečně poruchová.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje odprašovací komora pro čištění výdušných větrů od prachu vznikejícího při důlní činnosti, v níž jsou využity kertáčové a případně tkaninové filtrační prvky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve výduěnén důlním díle jsou vytvořeny dvě včtrní přepážky, z nichž alespoň jedna je izolační a opatřená nejměnč jedním ventilátoo rem. Mezi včtrníui přepážkani je umístěna alespoň část ze soustavy složených odpraäovacích filtrů. Některé ze složených odpraäovacích filtru jsou zkrápěny kapelinou a sestaveny z rámových kartáčových filtrů, které jsou zhotoveny z nejnéně jedná řady ploänč uspořádaných kartáčových filtračních prvků, ulože- 2 265270 nych v rámu. Soustava složenych odpraěovacích filtrů je tvořeno kapalinovým hladinovyn kartáčovýn filtrem s kartáčovýn koäen,objemovým filtrem, filtračnín tunelem a filtrační komorou. Kapalinový kartáčovy filtr s kartáčovým koěem je tvořen nádobou naplněnou kapalinou, na jejíž hladině a nad ní je uníatěn alespoň jeden rámový kartáčový filtr. Nádoba je uzavřena kartáčovýn koěem sestaveným z rámových kartáčových filtrů. Do kartáčového koše je zaústěn ventilátor a prívod zkrápěcí kapaliny. Objemovy filtr je tvořen alespoň jednou filtrační stenou vytvořenou z kartáčových filtračních prvků složenych do balíků, kterými je vyplněn celý profil důlního díla a ktoré jsou opřeny o podpůrnou konstrukcí, ve které je vytvořen uzavíratelný průchod. Filtrační tunel je tvořen izolačním pláätěm, který je na jednou konci täsně spojen s povrchem výduäného důlního díla. V izolačním plášti je umístěn alespoň jeden ránovy kartáčový filtr,případně rámový tkaninový filtr a zkrápěcí zařízení. Každý ráà mový tkaninový filtr nebo rámový kartáčový filtr je opatřen samostatným uzavíratelným průchodem. Filtrační komora je tvořena prostorovou konstrukcí,vyplněnou ze všech volných stran rámovýmí kartáčovymi filtry nebo rámovými tkaninovýni filtry a opatřena uzavíratelným vstupem.Odprašovací komora podle vynálezu zabraňuje znečiätění důlního ovzduší ve vyduäném větrním proudu a následnému zamoření okolí výdušných jam. Je schopná zbavit prachových částic velké množství proudícího vzduchu s vysokou atonosferickou vlhkosti a s vysokou koncentrací prachu. Je účinná a nevyžaduje téměř žádnou údržbu, až na kontrolu pripravenosti k provozu před uvedením do chodu. Pořizovací a provozní náklady odpraäoo vací komory jsou nízká. Zařízení je demontovatelné s možností opakovaného použití konstrukčních částí a filtračních prvků.Na priložených výkresechjs°uschenaticky znázorněny příklady odpraäovací komory s filtry podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen půdorys odprašovací komory se dvěma izolačníni větrními přepážkami a na obr. 2 je uvedena odpraäovací komora s jednou izolační větrní přepažkou na vtažné straně odprašovací komory. Obr. 3 představuje podélný řez kapalinový kartáčevým filtrom s filtračním koěem, jehož příčný řez je zobrazen na obr. 4. Ha obr. 5 je zobrazen celkovy pohlad na ránový kartáčový filtr, obr. 6 představuje řez ranovýn kartačovyn filtron,- 3 265270 opetřeným jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12 představuje podélný řez výduěnou důlní chodbou e objemovým filtrem, jehož příčný řez je zobrezen na obr. 13, zatínco na obr. 14 je pohled na balík filtračních prvků, upevnčný na podpůrně konstrukcí. Na obr. 15 je zobrazen pohled na filtrační komoru umístěnou před větrní přepážkou na výduěná straně odpreěovací komory, kdežto na obr. 16 je znázorněn podélny řez výduänou chodbou s filtrační komorou. Odpraäovecí komora podle vynálezu je zpravidla zabudována ve výduěném důlním díle 19, například ve vyduäné důlní chodbe,za vysoce mechanizovaným pracovištěm. Její umístění v dole je však závislá na tom, zde slouží k čištění ovzduší z jednoho pracoviätě nebo skupiny pracoviět a nebo k odprášení hlavního včtrního tehu z dolu. V tom případě lze komoru vybudovat i na povrchu,nahrazením výdušného důlního díla lg lehkou stavbou. V případě, že výduěné důlní dílo lg slouží k doprave materiálu v dole, umíetuje se odprašovací komora do objíždky. V příkledu provedení zobrazenám na obr. 1 jsou ve výduěnám důlním díle lg vytvořeny dvě izolační větrní přepážky ll a lg s uzevíratelnými průchody. V tomto případě jsou první větrní přepážka ll i druhá vltrní přepážka lg zděná. Druhá větrní přepážka lg je opatřena dvěma pomocnými ventilátory 13, kdežto první větrnípřepážkou ll procházejí lutnové tahy gą, které jsou opatřeny ventilátory a zavedeny do kepalinováho kartáčováho filtru ggs kertáčovým košem gl,umístčného za první větrní přepážkou ll. Kertáčovy ko gl je vytvořen z rámových kartáčových filtrů 12,které jsou zhotoveny z rámu lg, v nčmž jsou v jedné nebo více vretvách uloženy kertáčove filtrační prvky 11. Kartáčový filtrační prvek 11 může být vyroben z vláken z umělých hmot neboaby byl v nehořlevám provedení. Kartáčový koš gl uzavírá nádobu gg neplninou kepelinou, na jejíž hladině a nad ní jsou umíetěny rámové kartáčové filtry 15. Do kartáčováho koše gl je zaústän- 4 265270 prívod gg zkrápčcí kapaliny. Ze kapalinovým kartáčovým filtrem gg s kartáčovým koěem gl, opetřeným uzavíretelným vstupním otvorom, je umístěn objenový filtr ąg, který je tvořen jednou filtrační stčnou 31, vytvořenou z kertáčových filtrečních prvků 11. Kertáčové filtrační prvky 11 jsou složeny do belíků,kterými je vyplnčn celý profil výdušného důlního díla lg. Balíky jsou opřeny o podpůrnou konstrukcí jg, která zejištuje prostorovou stebilizaci filtrační stěny 31 e která je opatřens trny, na nčž jsou jednotlivé balíky navlečeny. V objemovém filtru 39 je vytvořen uzavíratelný průchod. Za objemovým filtrom 3 o je vytvořen filtrační tunel 59, jehož izolační puší i je na jednom konci těsnč spojen s povrchem výduäněho důlního díla lg. V izolečním pláäti 11 jsou uloženy rámové kartáčové filtry 12, za kterými mohou být umístäny rámové tkaninové filtry lg. Ve filtračním tunelu 19 je instalováno zkrápěcí zařízení Ag. Každý rámový kartáčový filtr 15 a rámový tkaninový filtr lg je opstřen samostatným uzevíretelným průchodem. Za filtrsčním tunelem AQ je poblííçgłérní přepážky lg umístěne filtrační komora žg. Filtreční komora Q je tvořene prostorovou konstrukcí §l,vyplnčnou ze všech volných stran rámovými tkaninovýni filtry lg. Filtreční komora Q je opetřena uzevíretelným vstu~ pem. Průchody a vstupy ve větrních přepážkách ll, lg a v jednotlivých složených odprašovecích filtrech slouží k provádění jejich prohlídek a údržby a v případě, že se ne precoviěti neprovédí prašná operace, zůstávají otevřeny a pracoviětě je včtráno průchozím včtrním proudem. Kapalinový kertáčový filtr gg, objemový filtr Q a filtrační tunel AQ jsou nepojeny ne hlavní prívod li zkrápěcí kapaliny a ne kapelinovou jímku 12,vybudovanou za druhou včtrní přepážkou lg. Konstrukce odprašovecí komory 3 použitím dvou zdčných větrních přepážek ll, lg v protivýbuchovém provedení umožňuje její provoz v prostředí 3 nebezpečín výbuchu. V příkledu zobrezeném na obr. 2 je v odpraěovací komoře druhá včtrní přepážke lg nahrezena rámovým tkaninovým filtrem lg. Odprešovací komore dále není vybevena filtrační komorou 29. Počet složených odpraäovecích filtrů v odpreäovecí konoře a jejich vzájemné uspořádání závisí nastupni zepráěení výduäných větrů. Odpraäovecí komora jako filtrační zařízení na čištěnídůlních včtrů vyhovuje specifickým důlním pomčrům. Využívá

MPK / Značky

MPK: E21F 5/00

Značky: vznikajícího, prachu, odprašovací, výdušných, činnosti, větru, důlní, komora, čištění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-265270-odprasovaci-komora-pro-cisteni-vydusnych-vetru-od-prachu-vznikajiciho-pri-dulni-cinnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti</a>

Podobne patenty