Zařízení pro smekání cívek upravené pojízdně u bezvřetenového dopřádacího stroje

Číslo patentu: 264255

Dátum: 13.06.1989

Autor: Courvoisier Guy

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.Vynález se týká zařízení pro smekání cívek upraveného pojízdně u bezvřetenového dopřádacíh-o stroje pracujícího metodou otevřeného konce, na němž každá cívka je otočně ulo-žena .mezi dvěma pružnými rameny držáku, výkyvně připojeného k rámu stroje a »dosedá .na jeho hnací hřídel.Kdykoliv je -cívka s přízí, vyráběnou spřádacím strojom, plná, je nutn-o ji smeknout a nahradit prázdnou navíjecí dutinka-u. Tuto operací je m-ožno provádět ručně, poloautomaticky nebo automaticky. Automatizáce smekání st-ojí ipřed různými problémy. Značným a choulostivým problémom je zejména opětné zahájení nuavíjení na prázdnou dutinku, máli být vyřešen s téměř úplnou sp-olehlívostí.Existují již zařízení na automatické smekání cívek, u nichž byly veškeré vyskytujĺcĺ se problémy» více méně vyřešeny. Tato zařízení jsou však všeobecně velmi komp 1 ik~ovainá a vyžadují použití ústrojí na změnu rotačních pohybů na lineární pohyby, k čemuž jsou zapotřebí elektromotory, klikov-á ústrojí a poměrně složitě mechani-cké orgány, které mají za následek nákladné konstrukce a značné choulostivou činnost, vyvolávající časté poruchy, jakož i značné procento selhání kromě toho vyžadují dosti častou údržbu a pravidelné seřizování.Účelem vyrnálezu je zjednodušit .automatické smekací zařízení tak, aby byly snížemy náklady, .a navrhnout robustní konstrukci, .která je sch-opna pracovat s minimální údržbou a vysokou spolehlivostí. Dále je navržené řešení zvlášť zaměřen-o na zajištění maximální spolehliv-osti v době opětného zahajování navíjení, které představuje nejchoulostivější fázi pro-vozu.Uve-dený účel splňuje a nevýhody známých řešení odstraňuje zařízení pro smekání cív.ek upravené pojízdně u bezvřetenového dopřádacího stroje pracujícího metodou otevřeného konce, na němž každá cívka je oto-čně uložena mezi dvěma pružnými rameny držáku, výkyvně připojeného k rámu stroje, a dosedá na jeho hnací hřídel, podle vynálezu, jehož podstatou je, že zahrnuje zachycovač držáku, připojený jednak k pístnici prvního pracovního válce, jednak k s ní rovnobežne vodicí tyčí, která je suvně uložena v. jednom ramenu dvouramenné páky výkyvně uložené na pístnici a přip-ojené svým »druhým ramenem k pístnici druhého pracovního válce a dále vyhazovač cívek se sací trubicí pro odsávání příze uspořádaný na prvním výkyvném ramenu jpřipojeném k pístnici třetího pracovního válce, přičemž zařízení dále zahrnuje přenášecí ústrojí naVíjecích dutinek, přip-ojené kpístnici čtvrtého pracovního válce a nůžky s dvojici nožů k uvolňování příze ze sací trubice.je výhodné, když nůžky jsou tvořeny pevným nožem ai výkyvným nožem, které jsou v otevřené p-oloze na protilehlých stranách příčneho otvoru sací trubi-ce, přičemž výkyvný nůž je SjpUjGH jednak s tlačnou pru 2žinou, jednak s pístnicí pátého pracovního válce, případně, když nůžky tvořené dvojici nožů jsou umístěny ve skříñce, d-o níž je zaústěn přičný otvor sací trubice, spojený s jejím vstupním otvorem, přičemž skřiňka je napojená na zdroj podtlaku..Po-dle vynálezu může být část sací trubice přílehlá k jejímu vstupu, uložená na vyhazovači cívek otočné kolem osy rovnoběžné s dráhou vyhazovače, přičemž k této části sací trubice může být přiřazen pracovní válec a pro vedení příze určen vodič připojený přes výkyvnou páku k pístnici sedmého pracovního válce, přičemž výkyvná páka může být čepem připojena k druhému výkyvnému ramenu připojenému k pístnici osmého pracovního válce.je také výhodné, když přenášecí ústrojí navíjecích »dutinek obsahuje kleštinu připojenou k pístnici čtvrtého pracovního válce pro přenos kleštiny a navíjecí dutinkou od.nakládacího zásobníku k držaku, přičemž jedna čelist této kleštiiny je upeviněna k pístnici, zatímco druhá čelist je pružně výkyvná a je opatřena výčnělkem pro styk s narážkou uspořádanou na konci dráhy kleštiny, k níž je připevněn zadržoviawč navíjecích dutinek v nakládacím zásobníku.jednoduchost tohoto zařízení spočíva v tom, že každý orgán může být v přímém záÍJĚFU s prac-ovními válci, bez nutnosti použití vložených prostředků pro změny pohybů, Následkem toho je zařízení obzvlášť vhodné pro zcela pneumatické ovládání, což je důležité zejména z hlediska nákladů. Kromě toho má každý dopřádací stroj tohoto druhu přívod tlakového vzduchu, na který lze snadno napojit jednotlivé pracovní válce.iPříkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje perspektivní pohled na zařízení v jedné pracovní poloze, obr. 2 perspektivní pohled na zařízení v jiné pracovní poloze obr. 3 bokorysný řez detailem zařízení obr. 4 zvětšený pohled a částečný řez podél čáry- IV~IV v obr. 3 a obr. 5 až 7 schematické bokorysné pohledy na zařízení v různých pracovních Ip-ol-ohách.Kromě vlastního zařízení pro smekání cívek znázorňuje obr. 1 některé orgány dopřádacího stroje, potřebné k p-ochopení vynálezu. Těmito jsou držák 1 cívky 2, její bnací hřídel 3, odtahový hřídel 4 příze a jeho přítlačný váleček 5, a vratně pohyblivý vodič 6, určený k vytváření konstantního návinu od jednoho kraje cívky 2 ke druhému. Dále je to nakládací zásobník 7 dutinek, přiřazený k neznázorněnému zásobníku, který je součástí přiváiděcího systému dutinek, který doplňuje vlastní zařízení pro smekání cívek.Zařízení sestava ze čtyř čá-stí z pístnice 33 a prvního pracovního- válce 8, zakončeného zachycovačem 9, který je oipatřen při pohledu ze .strany viditelným lůžkem Sa, 264255určeným k uložení jednoho c men dsžákií 1, jak bude dále vysvčietío. Veriüo ,zachycríVač 9 je pevne spojen 3 Vodicí tyčí lil, r-o-v~ IIlObĚŽHOu s pístnicí tla a upevuenou k jecl~ nomu z romeo (iv-ouraíneríne páky il., íilr~ŕ.. ného otočné kolem písinicc tiejehož dru~ hé rameno je sprojent) s pístnicí druhého pracovního válce 12, takže jeho působením se může zachyc-ovafž Sl natáčet koleín jí-orlelné osy pístníce Ba prvního pľUCnĺli/llĺllů válce B.Druhá část zařízení je určena k postupnému provádění dvou funkcí a zahrnuje první Výkyvné ľlčllllellí) 13, (nočné kolem osy 14 a ovládané třetím prooovrtízíí válcem Na V-olném kon-ci tohoto prvního výkyvnéh-o ramena 13 je v. pravém úhlu Lispořádán VV hazovač 13 a, který nese dva Volně otočné válečky 16, ot-očně ul-ožeírou sací trnhici 17 a zde neznázorněné stříhecí ústrojí, které je Však dále popsáoo. sací tľlllblCe 17 je prostřednictvím prvního VVkVVIHŠhO ramene 13 a vyhazovnče 13 a spojene se zdrojem ASP sání, přičemž délka vyhazovače 13 a je zv-olena tak, aby m-ohl projít mezi rarneny držáku 1, když první Výkyvné raíneno 13 působením třetího lDĽHOOVHÍĎO válce 15 Vykývně.Třetí část zařízení je izrčeíía k vytváření zálohy příze »na jednom konci naívíjecí du~ tinky. Tato část je Volitelíiá, poněvvadž se přímo nepovdílí na -operací smekáxíí cívky 2. Zahrnuje druhé Výkyvné ramenov 155, otočné kolem stejné osy 14., jnko první Výkyvné rameno 13. Zmíněné druhé Výkyvné rlamee 110 18 je zakončeno Vodičem 19, ot-očííýín kolem čepu 2 U .a ovládíaným Výkyvnou pákou 21. spojenvou se sedmým PPBCOVÚÍH vál~ cem 22. Druhé rýkyvné raníeu-c- H je spojeno s osmým precovníín Válcem 23, určeným k jeho natáčení holení vosy 14.A konečně čtvrtá čest zařízení sestává z kleštiííy 24 na přenąíšení dulínek. Tato kleština. 24 zahrnuje pístnicičtvriého jaracovního válce 25. Išleština 2 d je tvořene dvěma čelistmi, z nichž jedne je přijíojeiía k pístnici 25 a .a druhá čelist 24. je -oigatřena vratnou pružinou 27, Klešti-na 754 je pevne spojene se zadržovečem 28, určeným k za~ držování dutinek V nakládacíííí zásobníku 7,když čtvrtý pracovní vñlec 25 způsobí klesnutí kleštiny 24.Obr. 3 .a 4 znázorfíují podrobněji a ve zvětšeném měřítku různé orgány, upevněíié na Volném konci pTVHĺh-Ě) Výkyvného reme na 13. Na obr. 3 je vidět jeden z volně o~ ročných Válečků 15, jakož i sací trubíci 17,spojenou s nátrubkem 25, uloženým otočně kolem pouzdra 29, uspevněneh-o ke skříñce 30, spojené s vyhazvovečem 13 a prvního Výkyvnéh~o ramena 13 prostřednictvíín Sp~ojo~ vacího kusu 31, V němž je vytvořen kanál 31 a, spojující vnitřní prostor skříňky 3 th s kanálem, vytvořenýííí ve vyhazovačí 13 a,který je ~säm spojen se zdrojem ASP sání prvostřednictvíní duteho prvního výkyvného ramena 13. Nátrubek 28 je pevně spojen sčepem 32, přikloiílíeiíýín k pístnicí šiesteho jarrtctívíiího válce .33 tak, že se sací trubice 17 může netáčet kolení pouzdra 29.ihrnitř ekřííílsy .išli je i 1 ložteu-o« stříhací řízení, ttořetíé nůxvnii s jedním pevným DDŽOlĺĺl ěąi a jeiluíoí jľvílllylĺllĺvýlll nožom 35 jjířijíojonýííí. Vidlicí 37 k ílosnenwíi čepu 35,na němž se pohybllvý níiž 35 níůže ríatáčet kolem jíříčvneho čepn 355. Pohyhlivý nüž 35 je pod působením tločné pružiny, která jej Vykyvuje ve smyslu otáčení hodinových ručiček -w obr. 3 ~ kolem příčnehow čepu 38. Nílsllý čep 35 je táhlení 41 rpřipvojen k pistnici pátého pracovního válce 44. V klídove peloze leží pohyblivý nůž 35 tangenciálně k okraji -o-tvoru, vytvořeneho v pouzdro 29. zatímcro pevný nůž 34 nůžek leží tangeííciälně u protílelíleho okraje téhož otvoru. tohoto stavu je otvor Volný a umožňuje Volný průchvod příze směrem k VyhaZO-VHČÍ 13 a přes kanál 31 a spojovecího kusu 31.lK cn-dvädění plných »cívek 2 je určena dvo~ jítá rampa 42 o dopravní pás 43 - obr. 2 -.Na obr. 1 je znázorněna výchozí poloha jGdllUvĚlĺVýCĺl částí zařízení podle V-yíiálezu V elçemžiłáu, kdy je toto zavedeno před dc~ přádecí jednotku, na níž má být provedeno snmknutí Cívky 2.Popsané zařízení je určeno k obsluze více(lopř dacích jednotek. Za tím účelom je uVQŽOVŠWIO upevnění jednotlivých popeaných ovgávul ne neznázorněnéín rárníi, který 1111 iže po lt-o-lejnici pojíždět pvo-dél dopřádttcího stroje. Tyto podrobnosti jsou u takovýchto zařízení dobře známé a jejich znázornění není k poch-opeiíí vynálezu zvapotřebí, p~oněvadž nejsou jeho součástí. Lze tedy předpoklá-det, že popsané zařízení je zaváděno před »d-opřádací jednotky pomocí známých jpřemísďovecích a p-ílohovacích ústrojí.Z polohy na obr. 1 se zařízení přestaví do polohy scheroaticky znázornená na obr. 5 to znamená, že působením druhého pracvov~ nĺho válce 12 byl první prec-nyní Válec 8 neiočen o čtvrt otáčky, aby zachycovač l irešel do záberu s raíneneín držáku 1, které je uspořádäno na vnější straně cívky 2. Toto prodloužené rameno držáku 1 umožňuje ruční smeknutí cívky 2, je pružne, takže může být ze iičeleni jejího uvolnění oddáleno od protílehléh-o ramena držáku 1. Z olbr. 5 je zřejmě, že vyhazovíač 13 a by zaveden do blízkosti cívky 2 o že seci trubice 17 je v blízkosti vtrreběné příze, navíjené na cívku Zł. V této době pokračuje navíjení příze normálně. Tato fáze je tudíž přípravnou Íází vorgánfi, aniž by tyto ovlivňovaly navíjení.V následující fízi, znázornčne na obr. 6,je pístnice sa prvního pracovního válce B zVed-nííia .a zachycovač l zvedne držák 1,čímž se cívke 2 roddělí od hnecího hřídele 3. Od této doby není již vyráběna příze naVíjena na cílvku 2, ale je odtahovâna odtah-ovým hřídeleín 4 -a jařítlačným Válečkem 5, čímž vytvoří smyčku, která se prostírásměrem k sací trubici 17, ktera odtahovým hřidelem 4 a přítlačným Válečkem 5 podáVanou přízi odsává.Následující fáze je podrobněji znázorněna na obr. 2, umožňujícím vidět některé podrobnosti lépe, než je na schematických pohledech, zvláště pak polohu příze a úlohu vodiče 19. Během této fáze se zachycovač 9 působením druhého pracovního válce 12 mírně natočí kolem pístnice Ba prvního pracovního válce B, a to opět ve stejném smyslu, to je proti smyslu pohybu hodinových ručiček..Účelem tohoto natočení je oddělení prodlouženého ramena držäku 1 za účelem uvolnění cívky 2. Ihned na to Výkyvně první Výkyvné rameno 13 směrem ke stroji. jeho válečky 16 přijdou »do styku s cí-vkou 2, vysun-ou ji z držáku 1 a odtlačí ji na dvojitou rampu 42, až cívka 2 překročí hřbet dvojité rampy 42, a Volně se odvalí na dopravní pas 43. sací trubice 17 vykývla směrem doprava, takže leží téměř rovnoběžně s vyhazoVačem 13 a. současně dojde k přestřižení příze, čímž se civka 2 uvolni a může být odvedena dopravním pásem 43, zaitímco příze, dále vyráfběná dopřáduací jednotkou,je postupně odsávána sací trubicí 17. Tyto dvě operace jsou řízeny pátým pracovním välcem 41 a šestým prac-ovním välcem 33,které jsou spojený s prvním výkyvným ramenem 13.Během téže fáze se Vodič 19, spojený s druhým výkyvným ramenem 18, které bylo mezitím přesunuto osmým pracovním válcem 23 dopředu, přemístí působenim sedmého pracovního válce 22 na Výkyvnou páku 21 směrem doprava ~ obr. 2. Během tohoto lp-ohyubu se stvol vodiče 19 setkä s přízí a přinutí ji sklouznout k jeho konci, majícím tvar háčku. ak je znázorněno na obrázku 2, je příze nyní nataženta mezi sací trubicí 17 a Vodičem 19 a prochází v blízkosti jednoho z ramen držáku 1 a tedy mimo dosah vodiče 6.Potom se pístnice 25 a čtvrtěhot pracovníh-o válce 25 spustí směrem dolů, čímž zavede kleštinu 24 mezi ramena držáku 1. Kleština 24 svírä sv.ojí druhou čelistí 24 a,která je pohyblivá navíjecí dutinku. Zadržovač 26, přiléhající k výstupu nakladacího zásobníku 7, zabraňuje vypadnutí dalších dutínek. Úsek příze natažený mezi sací trubicí 17 a vodičem 19, .leží mezi hnacím hřídelem 3 a prázdnon dutinkou, zavedenou mezi ramena držáku 1.V tomto okamžiku se zachyc-ovač 9 mírně oatočí ve smyslu pohybu hodinových ručiček, právě tolik, kolik je zaapotřebí, aby ramena držáku 1 mohla sevřít dutinku mezi nimi, přičemž je držák 1 stále ve zdviženě poloze.EObľ. 7 ukazuje následující fázi, během níž pístnice tla prvního pracovního válce 8 pře staví pomocí zachycovače 9 držák 1 směrem dolů. Během tohoto pohybu se dutinka, držená držákem 1 uvolní z kleštíny 24 tím,že se otevře jeho druhá čelist 24 a. Navíjecí dutinka se setká s úsekem příze HâĎHŽBHÉ mezi sací trubicí 17 a vodičom 19, .a unáší ji, aby ji sevřela na hnacím hřídeli 3. Současně nůžky přestřihn-o-u přízi p-oclruhé, aby byla uvolněna. Kraj dutinky, která přitlačuje přizi k hnacímlu hřídeli 3, je ojpatřen záchytným ústrojím, například malými plochami, lepkavou plochou nebo jinými známými ekvivalentními prostředky, tak, aby se příze ovinula kolem navíjecí dutinky,avšak jen u jejího- kraje, v oblasti mimo normální oblast soukání, VYDIÝVIBÍÍCÍ z vratného pohybu vodiče B. Tato délka takto navinuté příze slouží k vytvoření zálohy, určené k tomu, aby uživatelům umožnila naVázat konec zpracovavané cívky 2 na začátek zásobní cívky, tak, .aby při výměně cívky 2 nebylo nutno stroj zastavovat.Po několika ovinech se vodič 19 zavede zpět do polohy znázorněné na obr. 1, čímž se uvolni příze, natawžena mezi jpřítlačným Válečkem 5 a odtahovým hřídelem 4 a pravým krajem navíjecí dutinky. Během vratného pohybu vodiče 6 zachytí tento přízi do svého Vodicího výřezu a zahájí rozvádění příze za účelem vytvoření nové cívky 2.»První Výkyvné rameno 13 se opět zavede zpět, přičemž projde nad ještě téměř prázdnou dutink-ou. Kleština 24 se zavede zpět do polohy proti nakládacímu zásobníku 7. ak je zřejmě z obr. 5, je druhá čelist 24 a kleštiny 24 dostatečně Velká, aby se její volný okraj zachytil za dolní konec nakládacího zásobníku 7, takže při opětném stoupání se tato druhá Čelist 24 a během dokončování zdvíhu pístnice 25 a čtvrtého pracovního válce 25 rozevře proti působení Vratně pružiny 27 a takto umožní sevření nové naVíjecí dutinky. Zařízení je nyní připraveno k přemístění k jiné dopřádací jednotce k provedení k dalšímu smeknutí cívky.U popsaného zařízení jsou všechny funkce prováděny pneumatický pracovními válci. Proto je tot-o řešení velmi jednoduché,nebot Všechny pohyby js-ou řízeny přímo,bez převodů. Spolehlivost zařízení a jeho funkceschopnost jsou důsledkem této jednoduchosti, jakož i skutečnosti, že opětné zahájení navíjení příze na novou navíjecí dutinku je zajištěno sevřením příze při klesání dutinky.Toto řešení prakticky vylučuje jakékoliv selhání, poněvadž zmíněné zahájení navíjení je pasívní funkcí, což znamená, že to není příze, která je zaváděna n-a dutinku,nýbrž příze je přítomna, když dutinka přichází do styku s hnacím hřídelem, takže je sevřena, což představuje druhou zaruku úspěchu při opětněm zahájování navíjení.1. Zařízení pro sníekání cívek upravené pojízdině u bezvřetenového doprádxacíh-o stroje pracujícího metodou otevřeného konce, nia němž každá CĺVlků je o-t-očně uloženn mezi dvěma pružnýníi raíneny držáku, výkyvně pripevněinélí-o k rámu stíioje, a dose~ dá ena jeho h-nací hřídel, vyznačující se tim,že zahrnuje zachycovač 9 držáku 1,pripojený jednak k pístnici Ba prvního pracovního »válce 8, jednak k s ní rovnoběžné vodicí tyčí 10, která je suvně uložena v jednom rameiíu clvouraiíiciíiíé Jáky 11 výkyvně uložené na pístnici na e ipři~ pojene svým druhým raníeneríí k pístnici druhého pracovního rzilce 12 .a dále vy~ líazvovač 13 «a cívek 2 se svicí trubicí 17 pro odsávání příze írspořávdanji na prvním výkývném rameno 13 připojenem k písi~ nici tř-etíh-o pracovního válce 15, přičemž zařízení dále zahrnuje přenúšecí ústrojí nm víjecích dutinek, pripojené k pístnicí Zoo štvrtého pracovního válce 25 a nüžky s dvojici 11 ~o~žů 34, 35 k uvolnoväní příze ze sací trubice 17, 2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že nůžky jsou tvořeny pevným nožem 34 a výkyvným n-ožem 35, které so-u v otevřené polvoze na protilehlých stranách příčného otvoru sací trubice 17, přičemž výkyvný nůž 35 je spojen jednak s tlüčnou pružinou 39, jednak s pístnicí páteho pracovního válce 403. Zařízení podle bodu 2, vyznečující se tím, že nůžky tvořene dvojici nožů 34, 35 jsou umístěny ve skříňce 30, do níž je zianstěn příčný otvor sací trubice 17, spojený s jejím vstupním otvorom, přičemž skříňka 30 je napojenia na zdroj podtlaku.4. Zařízení podle bodu 1, význačujíci se tím, že část sa~cí trubice 17, přilehlá k jejímu vstupu., je uložena na vyhazovači 133 cívek 2 otočné kolem osy rovnoběžné s dráhou vyhazovače 1321, přičemž k této části. sací trubice 17 je Jřiřvazen šestý pracovní válec 33 a pro vedení přízc je určen vodič 19 pripojený přes výkyvnoíi páku 21 k pÍSÍnĺCĺ sedměho pracovního válce 22, přičemž výkyvná páka 21 je čepem 20 přípojeiía k druhéníu výkyvnému Tvällleľlll 18 připojenému k pistnioi osníého pracovního válce 23S. Zařízení podle bodu i., vyznačující se tím, že přenášecí ústrojí navíjecich dutinek obsahuje kleštiiíu 24 pripojenou k pístnici Bíla štvrtého MľFiCOVUĺhrO válce 25 pro Jřenos kleštiny 24. s navíjecí dutinkou od oaklřrdacího zásolbiííltíi 7 k držúlsu 1,přičemž jedna čelist této kleštiiíy 24 je upevněna k pístnici 25.a, zatímco druhá čelist 245 je pružne výkyvná e je opatře na výčnelkeííí pro styk s nlarážko-ií uspořádianou ia konci dráhy lçleštíiíy 24, k níž je připevněn zadržovač 26 -navíjecích dutinek v.~ nakládiacím zásobníku 7.

MPK / Značky

MPK: D01H 9/00, D01H 15/02

Značky: zařízení, upravené, cívek, bezvřetenového, dopřádacího, stroje, smekání, pojízdné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-264255-zarizeni-pro-smekani-civek-upravene-pojizdne-u-bezvretenoveho-dopradaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro smekání cívek upravené pojízdně u bezvřetenového dopřádacího stroje</a>

Podobne patenty