Kotevní zařízení pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se vztahuje na kotevní zařízení pro d-opravní a/nebo dobývací zařízení,zvláště důlní pluhy, určené pro hlubinná díla, sestávající z hydraulických upínacích válců pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, kotvících je v jejich podélném směru,jejichž osy válců jsou uspořáxdáíny k .podélné ose dopravních .a/neb-o doIbýv-acích zařízení pod ostrým úhlem a jež jsou pomocí připojovacích kloubů tlačně a tažně spojený jak s podložními pražci přesuvných hydraulických stojek, tak i s dopravním a/neho dobývaicím zařízením.Z nemeckého patentového spisu číslo 12 98 U 71 je známo kotevíní zařízení, u něhož se kotvení wdůlního ldopravníku v oblasti začátku důlní sloje lprovádí použitím obvyklé mechanizované důlní výstuže jako opěrného ložiska s Lípina-cím válcem. Úprava je provedena tak, že na strojním rámu důlního dvopra-vníku je uípevněn tuhý kotevní trám, který na zakládkové straně probíhá přibližně ro-vn-oběžně s dopríavníkem a o nějž se opírají hydraulické upínací válce, uspořáduané za sebou. Ke každému upínacímu válci je přiřazen vodicí trám, který teleskopicky veden ve vedení trámu příslušné přesuvné hydraulické stojky. Upínací válce se přitom ojpírají -přes vodicí trámy o přesuvné hydraulické stojky.Uvedené kotevní zařízení je konstrukčně značne náročné. Mimoto mohou vznikat provozní poruchy při zabl-okování teleskopických vedení přesuvných hydraulických stojek. Kotevní síly jsou značné .a při popsaněm provedení se přenášejí přes rovnoběžné a vrat-né zařízení na podložní pražce přesuvných hydraulických stojek.Rovněž je známo takzvané částečně důlní ukotvení, u .něhož jsou po celé udélce porubu rozděleně upravena zařízení, tvořená upínacími válci, Spojenými na straně zakládkv pomocí řetězového ústrojí s důlním dopravníkem a opírajícími se o přesuvné hydraulické stojky. Taková zařízení jsou blíže popsána v nemeckých spísech č. 20 59 471 a č. 21 46 811. Upínací válce jsou v popsanéní případě také upraveny na vodicích nebo kotevních trámech, které je možno teleskopicky posouvat ve vedeních mechanizované výztuže.Konečné je také známo z německého spisu č. 19 32 378 upravit po celé délce p~orubu rozděleně větší počet hydraulických upínacích válců, které js-oukloubovitě vřazeny mezi důlní wdopravník a podl-ožní pražce mechanizované výztuže tak, že ukotvují důlní dopravník v ,podélném směru. Přesuvné hydraulické stojky jsou přitom napojený na důlní »d-opravník pomocí zvláštního přesouvacího válce. Přesouvací válce jsou tím od.lehčeny od sil, vyvolávaných upínacími válci. Nevýhodou je značná složítost celého zařízení. Větší počet upínacích válců, rozdělených po celé délce dowpraívníku, může způsobovat potížep při přesouvání dopravníku.Úkolem vynálezu je vytvořit kotevnI za 2řízení, jehož opěrou pro Llpínací válce je známá mechanizovaná výztuž, a to tak, aby zařízení bylo ve srovnání se známými řešeními konstrukčně jednoduché, provozně spolehlivé a aby umožňovalo bezporuchové přesouvání dopr-avního a/nebo dobývacího zařízení, jakož i mechanizované důlní výztuže.Uloha je řešena vytvořením kotevního zařízení pro dopravní a/neho dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy, určeného pro hlubinná díla, sestávajícího z hydraulických upínacích válců pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, kotvících je v jejich podélném smeru, jejichž osy valců jsou uspořádaný k powdélné ose dopravních a/nebo dobývacích zařízení pod ostrým úhlem a jež jsou pomoci přípojovacích klouhů tlač-ně a tažné spojený jak s podložními pražci přesuvných hydraulických stojek, tak i s dopravním a/neho dOlbýVaCĺIĺl zařízením, jež se od známých íprovedení podle vynálezu liší tím, že sku,piny upínacích válců, uspořádaných Inezi dopravním a/.neho dobývacím zařízením a přesuvnýmí hydraulíckýmí stojk-ami jsou upravený jen v obou koncových oblastech dopravního a/nelbo »dobývacíh-o zařízení, přičemž jedna část válců je tvořena šikmými upína-cími válci, skloněnými v ostrém úhlu k podélné ose dcipnavního a/nebo dobývacího zařízení, kdežt-o druhá část je tvořena protiískl-onnými šikmými upínacímí Válci,skloněnými v ostrěm úhlu k podélné ose dopnavního a/nebo dobývacího zařízení v opačném směru.Pro lepší vyrovnání sil jsou podle vynálezu šikmé upínací válce a protisklonné šikmé upínací válce uspořádaný střídavě a jeden šikmý upínací válec a jeho sousední protisklonný šikmý ll|pĺľlüCĺ válec jsou opřeny vo společnou přesuvnou. hydraulick-ou stojku, nebo o dvě sousední přesuvhé hydraulickě stojky.Pro přesouvání dopravního a/nebo dobývacího zařízení je podle vynálezu, přesuvná hydraulická stojka, na. níž jsou uspořádaný šikmé upínací válce, ,případně protisklonnéšikmé upínací válce, spřažena pomocí pře souvacího válce s dopravním a/nebo dobývacím zařízením.Pro účinnější ovládání konců d-opravníku je podle vynálezu ve skupině šikmých upínacích válcü uspořádán nejméně jeden prodl-ouže.ný šikmý upínací válec, uspořádaný na vstupu do potrubního prostoru, jehož zdvih je delší, než zdvih šíkmých upínacích váilců, umístěných dále od vstupu do porubního prostoru a ve skupině protisklonnýtzh šikmých upínacích válců je usp-ořádán nejméně jeden prodloužený protisklonný šikmý upínací válec, uspořádaný na druhém vstupu do -porubního prostoru, jehož zdvih je delší, než zdvih protisklonných šikmých upínacích válců, Lispořádaných dále od druhého vstupu »do p-oruíbního prostoru.Pro ovládání spojovacího žlabu »dopravní 264253ku je podle vynálezu prodloužený šikmý upínací valec, případné ,prcdloužený protisklonný šikmý upínací valec nap-ojen na jeden z připojovacích orgánů spojovacího zlabu porubního »dopravníkn přičemž prípojnvvací orgány jsou rozmístěoy po délce spojovacího žlabtr, případně je spojovací žlab Op-čłtřen přestavitelnýín přip-ojovacím orgánem, uspořádaným přestavitelné lDO celé délce spojovecíh-o žlabu.Pr-o zjedncdušení zařízení jsou podle vynálezu šikmé upínací válce a protisklonné šikmé upínací válce jiřikloulbený k přesuvným hydraulickým sto-jkáín, uspořádaným na koncích dopriavníků.Pro hydraulické ovládání kotevního zařízení je podle vynálezu každý šikmý upínací valec í protisk-lonný šikmý upínací valec Olpäĺřen vyso-uvacím prostorem a zas-ouvacírn prostorem, jež jsou napojený na dvoupolohový řídící ventil, který je podle vynálezu opatřen servovälcem, spojený/m s přesouvacím pr-ostorem přesouvacího zálce a/nebo tlakovým prostorern přesuvné hydraulické spojky.Pro stabilízaci řízení kotevního zařízení jsou podle výná-lezu výsouvací prostor případně zasouvací prostor šikmého upínacího válce, .případně prvotisměriného šikmého upí-nacího válce spojený s třípolohovýrn přepínacírn ventilem s první ,polohou pro blokování vysouvacího prostoru. druhou polohu pro- blokování zasouvacího rprost~o~ru a s třetí polohou pro současné bloknvání jak vysouvacího prostoru, tak i zasouvacího prostoru.Pro lepší ovladatelnost jsou podle vynálezu vysouvací prostor a zasouvací prostor pripojeny na redukční tístr-o-jí pro redukcl tlaku.Kotevní zařízení, vytvořeué podle vynálezu, má četoé výhody. Zařízení je konstrukčně jednodušší, než zařízení známá a je prodopravvníku po celé jeho délce, čímž se uvozně spolehlivější. Protože je umístěno na k~onoích idojpriavnnílçu, zachováva vohebnost snadňuje přesouvání dopravníku. Kotevní zařízení podle výnálezu umožňuje vyrovnávat i skluz dopravníku ve smeru tlklvonxí porubu. Zařazení redukčního tlakového ústrojí umožňuje volit kotvící tlaky nezávisle no tlacích pro přesouvání a výztužení.Příklad praktického pr-ovedení kotviciho zařízení, vytvoreného podle vynálezu, je znázorněn na pripojených výkresech, kde na obr. 1 je uvedeíno dopravní a dobývací zařízení, opatřené kotevním zařízením oodle výnálezu. zobrazené v půdorysu, na obr. 2 k~otev 1 ií zařízení s odchýlným uspořádáním upínacích válců. na obr. 3 schema-tíclçý půdorys upínacího válce včetně ovládacích ventilů, na obr. 4 zapojení několika upínacích válců s ovládacími ventily, dávkovacím zařízením a ústrojím pro redukci tlaku a na obr. 5 .dialší možné uspořádání upírnacích válců.pravní a dobývací zařízení, je ve znázorneném přik-ladě tvořeno důlním pluhem a porubníni dcąpravníkem 11. Porubní dopravník 11 je tvořen řetězovýrn hřeblovým dopravníkem. jeho žlab je sĺožen ze žluaľtrových dilů 11, jež j-sou navzajom propojeny a jsou uspořádaný aiavzájeni kloubovitě výkývně. Poháněcí hlava hlavního náhonu 12 je vývedena z prostoru sl-oje 14 do prostoru dolní dráhy 15, kidežto poháněcí hlava pomocného náhonu 13 je vyvedena do prostoru horní dráhy 1 G. Spojení žlabu povrubního d 0 pl-čl~Vl 1 ÍKlI 11 s pohonnýmí agregáty strojního rámu 17, na rněmž je upraven porubní d-ojpravník 11 a uhelný pluh, je na obou koncích ,porubního tíopraviiíku 11 provedeno spojovacími žlabý 18.Na porubní dopr-avník 11 je nuapojeno pluhové vedení 19 pro uhelný -pluh 20 se spodní vodicí desk-ou. Uhelný pluh 2 U je poháněn na obr. .nezinázorněným nekončitým pluhovým řetězem a je upraven pro těžbu uhlí z uhelného předku 10 v obou směrech. Vytěžené uhlí je přitom .naloženo na porubní dnopravník 11, p-ohýblivý ve směru šípky S. V .prostoru dolní dráhy 15 je uhlí naloženo na hlavní dopravník F přes řetězový buben 21.Prostor sloje 14 je vyztužován pomocí mechanizovauné výztuže. Přesuvné hydraulické stojký 22, uspořádané vedle sebe na zakládkové straně porubníh-r dopravníku 11, jsou spojený každá s porulbiiíní idopravníketn 11 pomocí přesouvacího válce 23. Přesouvacĺ válec 23 slouží v prvé tází přesouvání .k přisouvání ,porubního wclopravníku 11 k uhelněmu předku 1 I a ve druhé fázi opačným tlakovým impul-sem k přitahování lpřesuviných hydraulických stojek 22 k přesunutémtl porubnímu dopravníku 11.Kotvení celého dobývacího .a LlOpľčlVllÍllO zařízení se provádí pomocí kotvicího zařízení, uspořédauého v blízkosti obou výstupů z prostoru sloje 14, přičemž příslušné přesuvné hydraulické stojký 22 slouží jako operná ložiska k-otevního zařízení.V príklade zinázorněnéin na obr. 1, je kotvicí zařízení v oblasti horní dráhy 1 G tvořeno šikmými irpínacími Val-ci 24, které jsou pomocí předních přípoj-ovvacich kloubů 25.napojený tažné i tlačně na základkovou stranu porubního dopravníku 11 .a pomocí zadních připojovacích kloubů 26 ina podložní pnažce 27 jednotlivých přesuvných hydraulických stojek. Osy kyvu předních připojovacíoh kloubů 25 jakož i zuadních připojovtacích kloubů 25 jsou kolmé na počvu, takže šikmé upínací válce 24 mohou vykonavat kyvné pohyby rovnohěžné S podložím. Šikmé upínací válce 24 jsou skleněný ipod ostrým úhlem k podélné ose porub.ního dopra-vníku 11. Každý upínací valec 24 se opírá o jinou přesuvnou hydraulíckotí stojku 22 a zalbíra také za jiný žlabový díl 11 poruhního -d-opravníku 11. Na obr. 1 jsou znázornený celkem čtyři upínací válce 24přičemž další pátý upínací valec, ležící na honním konci doprawníh-o a dobývacího zařízení v prostoru horní dráhy 15 je tvořen prodlo-uželným šikmým upinacim válcem 24,který má podstatné delší zdvih než ostatní šikmé, upínací válce 24. Prodloužený šikmý upínací valec 24 zabírá za spojovací žlab 18.Kotvení v oblastí dolní dráhy 15 je provedeno obdobné pomocí .protisklonných šikmých upinacích válců 28, které jsou tažně i tlačuně spojený pom-ocí předních připojovacích kloubů 25 se žlaabovýmí díly 11 porubniho dopravníku a ,podložnĺmi pnažci 27 příslušných upřesuvnýoh hydraulických stojek 22. Poslední z těchto válců je tvořen prodlouženým protisklonným šikmým upínacím válcem 28, jehož zdvih je podstatné delší než zdvih ostatních protisklonných šikmých upinacích válců 28. Prodloužený protisklonný šikmý upínací valec 28 zabirá rovněž za spojovací žlab 18.Protískluonně šlkmé upínací válce 28 jsou upravený rovněž pod -ostrým úhlem vzhledem k po-délné ose porubnĺho ldCnpľülVlľlĺkll 11, avšak jsou skloněny pod opačným směrem, než šikmé upínací válce 24. Šikmé upínací válce 24 jsou sklozněny proti sklonu sloje 14, .tedy směrem k horní dráze 16,čímž -je poruhní dopravník 11 zajištén proti uklouznutí ve směru šípky S. Protísklonné šikmé upínací válce 28 jsou skloněny ve směru šípky S tedy směrem k d-olní dráze 15 a zajištují přiměřeííé napnutí porubnih-o dopravníku 11.Protože jak šikmé upínací válce 24, tak i .protísklonané šikmé upínací válce 28 jsou uspořádaný pod ostrým úhlem vzhledem k podélné ose pvorubnlho dopravvníku 11, vzniká jejich působením větší silo-vá složka, působící ve směru upodélné osy p-orubníh-o dopríavníku 11 a menší sílová složka ve směru příčtném, tedy -.ve směru šípky V což je ve směru přesouvání porubmího dopravníku 11. Dále je zjavné, že tažné síly, vyvolané řetězem porubního dopravníku 11, působící ve směru šípky S, jakož i provozní síly, vyvolavné uhelným pluhem 20 a k tomu i hnací síly, püsobící ve směru sklonu sloje 14, tedy ve směru šípky S( jsou příčinou tendence šikmých upínacích válců 24 k vykývnutí kolem ZHJdHĺCh jpřip-ojovacích kloubů 26 na přesuvných hydraulických stojkách 22 směrem .k uhelnému předku 10, čímž vzniká podpora přesouvání porubního dopravníku 11 směrem k uhelnému předku lll. Účeleín šikmých upíunacích válců 24 je ukotvlt dovpravní la dobývacl zařízení ve směru proti sklonu sloje 14, kdežto účelem protískloniných šikmých Lípínacich válců 28 je ukotvení ve směru onpačném.Kotvící zařízení podle vynälezu je vytvořeno tak, že kotevní síly orientované proti směru sklonu sloje 14 jsou vyšší, než kotevní síly, orientované ve směru opačnom.Šikmé upínací válce 24 a protisklonné šikmé upínací válce 28 jsou v záběru s při pojovacĺmi členy 29 porubního dopravníku 11 jež jsou uspořádaný na za-kládkové straně porubxního dopravníku 11. sou upevněny bud na ž-lalbuových dílech 11, nebo na spojovacích orgenech těchto žlabových dílů 11. e výhodné, když jpřipojovací členy jsou v omezeném rozsahu kloubově výkyviíé na všechny strany.V oblastí koncového ukotvení dopravníhtv a/neb-o dolbývacího zařízení je -p-orubní lopravník 11 vyztužen tak, aby tvořil tuhý strojmi rám 17. Vyztužení může být provedeno například plechy. Na výztužných dílech mohou být upevněny upínací válce, uapřiklad prodloužený šikmý upínací valec 24, případně prodl-oužený protlsklonný šikmý upínací .valec 28.Prodloužený šikmý upínací válec 24 a pr-odloužený protisklonný šikmý upínací valec 28 umožňují při přesouvání prorubního dopravniku 11 ustav-ovuat hlavní náhon 12 do dolni »dráhy 15 .a pomocný náhon 13 do horní dráhy 16. Na spojovacích žlabech 18 je účelne vytvořit několik připojovacích členů 29 pro prodloužený šikmý upínací valec 24 případně pro prodloužený protisklonný šikmý upínací valec 28, takže je možno měnit polohu jejich připevnění na spojovacích žla-bech 18. Aby bylo možno měnit polohu hlavního náhonu 12, případně pomocného náhonu 13 lv- širším rozmezí, lze používat spojovací žlaby 18 různých délek,případně vkládat mezi strojní rám 17 a díly porubního ndoąprxavníku 11 vymezovací žlabové díly různých dělek. Po dobu jejich v-kládání, případně vyjimání udržují šikmé upínací válce 24 a protískloníné šikmé upí.nací valce 28 porubni dopravník 11 na svém místě.Šikmé upínací válce 24 a protisklonné šikmé upínací válce 28 mohou být uspořádány střídavě, jak znázorněno na obr. 2 a obr. 5.V provedení znázorněném na obr. 2 jsou na každé přesuvyné hydraulické st-ojce 22 u.spořádány dva upínací válce a to šikmý upínací válec 24 a protisklonný šikmý upínací valec 28. Směrem k porubnímu dopravníku 11 se slbíhají a jsou na něm upevněny předhími připojovacími klouby 25, kdežto zadnimi -přlpojova-cími klouby 26 jsou upevněny na přesuvné hydraulické stojce 22. Každá přesuvná hydraulická stojk-a 22 je opatřena podložním pražcem 27, který je dvoudílný a tvoří jej pravý pražec 27 a levý prvažec 27. Na pralvý pražec 27 je napojen protisklonný šikmý upínací valec 28 a na levý príažec 27 pak šikmý upínací valec 24..Při kotvení vyv-ozuje šikmý upínací vátec 24 tlak, .kdežto protisklonný šikmý upínací válec 28 vyv-ozuje tah. Tím se silová složka ,ve směru kolmém .na osu porubního dopravníku 11. Vzhledem k tomu, že přední připojovaxcí klouby 25 »obou upínacích válců jsou blízko sebe, je vznikajicí klopný moment zanedbatelný. Výsledníce sil pak kotvíporubní dopzvaviiík 11 ve směru proti sklo.nu sl-oje.Uspořádání, znázorněn-o na obr. 5 se od předcházejícího liší tim, že šikmý Llpĺllílcĺ välec 24 je zvadním jířipojovacíní kloubr-nn 26 upevněn na pravém pražci 27 přeSuVIlé hydraulické stojky 22, k-dežto iprotisklo-nný šikmý upínací valec 28 je zadním připojovacím kloubern 2 G Lipevněn na levěm pnažci 27 sousední přesuvné hydraulické stojky 22. Přední připojovací kl-ouby 25 na po-rubním d-ojJravníku 11 jsou opět blízko sebe a při kotvení šikmý upínací valec 24 působí tažně a protisklonný šikmý utpínací válec 28 působí tažąně.Každá ipřesuvná hydraulická jednotka 22 je opatřena přesouvacím válcem 23, ktorý je kioubově spojen jednak s podložnírinrjnrtažcen) 27 přesuvné hydraulické jednotky 22,jednak s porubním dopravníkem 11.Hydraulické ovládací zařízení ktoréhokoliv z šikmých upíąnacích válců 24, případně protisklonných šikrných Lipínacích válcü 28 je znázorněno scheruatítrky .na obr. 3. Každý šikmý upínací vále.c 24 i protisklonný šikmý ugpínací válec 23 je pomocí předního připojovacího kloubu 25 spojen se žlabovým dílem 11 porubtního dopravníku 11 a zadním připojovacím kloubem 2 G s podložním pražcenći 27 přesuvué hydraulické stojky 22. Kvaždá přesuvná hydraulická stojka 22 je opatřena též přesotlva-cím válcem 23. Přesonvací válec 23 je pomocí své ojnice 23 opřcn o přesuvnou hydraulick-ou stojku 22. Těio přesouvacího válce 23 je pevné spojen-o s vodicími tyčemi 30 přesuvné hydraulické stojky 22. Vodicí tyče 30 jsou pomocí kloubu 31 spojený s porubním dopravníkem 11. Každému šikmému Lipínacímu válci 24 i protisklomiíému šikmému Lípínacímu válci 28 je přiřazeno ovládací zařízení 32. Ovládací zařízení 32 obsahuje třípolohový přejpínací ventil 33, který na straně vstupu je napojen na zpětné potrubí 34 p-Ul-ožené ve sloji a na tlakové potrubí 35. Ovládací zařízení 32 je dále opatřeu-o omezovacím ventilem 35 a dvoupol-o-hvovým řídtcím ventilem 37, ovlódaným servováicem 30. Válcový prostor servoválce 38 je pomocí ovládacího potrubí 39 narpojen na zadní válcový prostor 40 přesouvacího válce 23. Při .přes-ouvání přesuvné hydraulické st-ojky 22 je zadní válcový prostor 40 přesouvacího válce 23 pad tlakem. Třípolohový přepínací ventil 33 je na výstupní straně .nap-ojen prvním potrubím 42 zasouvací prostor 43 šiktmého upíntacího válce 24, případně jarotisklonného šikmého upíiíacího válce 28 a přes dvouąpolohový řídící ventil 37 a druhé potrubí 42 na vysouvací prostor 45 téhož válce. Třípolohový přepínací ventil 33 je pomocí ruční páky 41 nebo podobného ústrojí íiastavitelný tak, že vždy bud zvasouvací prostor 43,nebo vysouvací prostor 45 je napojen na tlakové (potrubí 35, kdežto druhý prostor je napojen na zpětné potrubí 34. Třípolohový přepínací ventil 33 je dále topatřen třetí řa 8dícĺ polohou, v níž jsou hydraulický blokovány jak zasouvacĺ prostor 43, tak í vysouvací prostor 45.»Přesouvacímu välci 23 je .přiřazen ručne Oňíĺáĺĺuazľlý ventil 50 a omezovací ventil 54. Ručné rívládaný ventil 50 je upraven v prvním připojovacím potrubí 52 a druhém připojovacím potrubí 53. Omezovací ventil 51 je propojen odbočkami s prvním připojovacím potrubí-m 51. První připojovuací potrubí 52 je určeno pro spojení zadního- válcového prostoru 4 D, případně předního válcovélío prostoru 40 se Zpětlnýlł potrubím 34. Druhé připojovací po-trulbí 53 je určeno k propojo.ní těchže prostorů přesouvacího válce 23 s tlakovým potrubím 35.V klidovém stavu jsou třípolrohový přepínací ventil 33 .a dvoupolohový řídící ventil 37 v poloze, při níž jak zasouvací prostor 43, tak i vysouva-cí prostor 45 šikmého ujalnacího válce 24, případně protisklonnéléo šikmého upínacího válce 28 je blokovátn omezovacím Iventilem 36. Pro vysouvání šikmého upíuacího válce 24, případně protisklonného šikrného upíunacího válce 28 se třípolnohový .přepínací ventil 33 nastaví do polohy, při níž tlakové potrubí 35 je přes dvoupolohový řídící ventil 33 a druhé p 0 trubí 44 spo-jano s vysouvacím prostorem 45. Zasouvací prostor 43 je přitom spojen se zpětrným potrubím 34.Při zasouvání šikmého upínacího válce 24, případně protisklonínéhc) šikmého upínacíti-o valce 28 je zasouvací prostor 43 spojeo přes třípolohový přepínací ventil 33 s tlakovým potrubím 35, kdežto vlysouvací prostorPři přesouvání přesuvné hydraulické stojky 22 je příslušným nastavením ručné ovládaného ventílu 50 zadní válcový prostor 4 U přesouvacíhlo válce 23 spojen s tlakovým potrubím 35. Protože servoválec 33 je spojen se zadním válcovým prostorem 40, přesune servoválec 38 dvoupolohový řídící ventil 37 do polohy, v níž »druhé potrubí 44 je přes odbočku 46, která překlenuje třípolohový přepínací ventil 33, spo-jeho se zpětným ,potrubím 34. Tím se odlehčí vysouvucĺ prostor 45. V této jpolvoze idvoupolohuovétro řídícího ventilu 37 je zabráněno tomu, aby třípoĺsołrový přepínací ventil 33 mohl spojit vysouvací prostor 45 s tľâkOVÝľH potrubím 35.jakmile se ukončí přesunutí přesuvné hydraulické stojky 22, vrátí se dvoupolohový řídící ventil 37 působením pružiny do základní polohy a třípolohový přejpínací ventil 33 opět může spojit vysouvací prostor 45 s tlakovým potrubím 35.Ziap-ojení k ovládání soustavy šikmých upínacích válců 24, případně protisklonnýclí šikmých Lipínacích vzílců 28 je znázorněno na obr. 4. Každý šikmý upínací válec 24,případně protiskionný šikmý upíira-cí válec 28 je opatřen vlastním třípolohovým přepínacím ventilem 33, jakàož í omezovacím ven

MPK / Značky

MPK: E21D 23/10, E21C 27/32

Značky: důlní, dobývací, kotevní, zařízení, zvláště, dopravní, pluhy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-264253-kotevni-zarizeni-pro-dopravni-a-nebo-dobyvaci-zarizeni-zvlaste-dulni-pluhy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotevní zařízení pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy</a>

Podobne patenty